Народно събрание
брой: 57, от дата 10.7.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

 

УКАЗ № 181
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, приет от 44-то Народно събрание на 27 юни 2018 г.
Издаден в София на 2 юли 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
(обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28
от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 27 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „подлежащи на вписване в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В т. 5:
а) в буква „в“ накрая се добавя „или“;
б) създава се буква „г“:
„г) които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози;“.
3. В т. 10:
а) в буква „в“ накрая се добавя „или“;
б) създава се буква „г“:
„г) са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози;“.
§ 2. В чл. 9 се създава ал. 8:
„(8) За вписване и заличаване на обстоятелства се заплаща държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.“
§ 3. В чл. 10, ал. 2 думите „чл. 11, ал. 1“ се заменят с „чл. 11, ал. 1 и 2“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11 съобразно своето качество представят:
1. документ, удостоверяващ извършването на заявената дейност на територията на Република България, документ за собственост или други документи, когато такива се изискват от закона;
2. документ за платена държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, освен в случай на плащане по електронен път.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 5. В чл. 15, ал. 1 думите „чл. 11, ал. 1“ се заменят с „чл. 11, ал. 1 и 2“.
§ 6. В чл. 17, ал. 5 думите „чл. 11, ал. 1“ се заменят с „чл. 11, ал. 1 и 2“.
§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. номер на заявление, номер на вписване в регистъра, както и за свързаност на субектите.“
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно във всяко териториално звено на Агенцията по вписванията.
(5) Агенцията по вписванията осигурява възможност за извършване на справки чрез отдалечен достъп, както и за издаване на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път.“
§ 8. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Агенцията по вписванията осигурява достъп до регистър БУЛСТАТ чрез:
1. публичната част на регистър БУЛСТАТ по интернет;
2. стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител;
3. автоматизирано подаване на данни за вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства.
(2) Достъпът по ал. 1, т. 1 е безплатен, а този по ал. 1, т. 2 и 3 се предоставя след заплащане на такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
(3) Достъпът по ал. 1, включително чрез средата за междурегистров обмен, на съда, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация е безплатен.“
Заключителни разпоредби
§ 9. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г.) в чл. 36и, ал. 3, т. 1 думите „чл. 100, ал. 3 и/или 5“ се заменят с „чл. 100, ал. 4 и/или 6“.
§ 10. Този закон влиза в сила от 1 септември 2018 г., с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 юли 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 юни 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
6583