Министерски съвет
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Постановление № 98 от 7 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
(обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г., бр. 6, 29 и 57 от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г. и бр. 39 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 10б, ал. 3 след думите „на основание чл. 24б, 24и“ се поставя запетая и се добавя „24к“.
§ 2. В чл. 26, т. 3 – 5 след думите „регистрационен номер“ се добавя „за автомобили“.
§ 3. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност се събират следните такси:
1. за лична охрана на физически лица:
а) на територията на отделна област – 1600 лв.;
б) на територията на цялата страна – 6000 лв.;
2. за охрана на имуществото на физически или юридически лица:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1500 лв.;
3. за сигнално-охранителна дейност:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1500 лв.;
4. за самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна –2000 лв.;
5. за охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна –1000 лв.;
6. за охрана на урбанизирани територии:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна –1000 лв.;
7. за охрана на мероприятия:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна –3000 лв.;
8. за охрана на ценни пратки и товари:
а) на територията на отделна област –1600 лв.;
б) на територията на цялата страна –6000 лв.;
9. за охрана на селскостопанско имущество:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1000 лв.
(2) За издаване на дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.
(3) За издаване на допълнение към лиценза се събира такса 150 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5625