Комисия за защита на личните данни
брой: 43, от дата 25.5.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.34


Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни

 

Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013 г.)
§ 1. Отменя се Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013 г.) е приета с Решение на Комисията за защита на личните данни от 18.05.2018 г. и влиза в сила от 25 май 2018 г.
За председател: Цанко Цолов
5211