Министерство на образованието и науката
брой: 40, от дата 15.5.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.7


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 70 от 2015 г.)
§ 1. В наименованието и навсякъде в текста на наредбата думите в скобите „дуално обучение“ се заменят с „дуална система на обучение“.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) e специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информация и професионално ориентиране.“
§ 3. В чл. 3, т. 2, след думите „по чл. 2“ запетаята и думите „ал. 2“ се заличават.
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Партньорството е взаимодействие между един или няколко работодатели и институция по чл. 2 за организиране и провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО.
(2) Партньорството по ал. 1 се установява въз основа на писмено заявено желание за участие в обучение чрез работа (дуална система на обучение) от страна на работодателя или работодателите пред директора на институция по чл. 2.
(3) Организацията и провеждането на обучението чрез работа (дуална система на обучение) по професията и специалността се осъществяват въз основа на договор между институция по чл. 2 и един или няколко работодатели.
(4) Договорът по ал. 3 урежда правата и задълженията на страните, свързани с организацията и провеждането на обучението чрез работа, броя на обучаваните лица, срока на обучението, осигуряването на материално-техническата база за придобиване на уменията, определени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия и учебната документация, обучаващите лица.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1 след думите „по чл. 2“ запетаята и думите „ал. 2“ се заличават.
2. В т. 5 думите „при приема на лица за обучение чрез работа (дуално обучение)“ се заменят с „и разпределяне на лицата за практическо обучение в реална работна среда“.
3. В т. 6 думите „при приема на лица за обучение чрез работа (дуално обучение)“ се заменят с „и разпределянето на лицата за практическо обучение в реална работна среда“.
4. В т. 7 думите „Държавното образователно изискване (ДОИ)“ се заменят с „Държавния образователен стандарт (ДОС)“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „при приема на лица за обучение чрез работа (дуално обучение)“ се заменят с „и разпределяне на лицата за практическо обучение в реална работна среда“.
2. В т. 2 думите „при приема на лицата за обучение чрез работа (дуално обучение)“ се заменят с „и разпределянето на лицата за практическо обучение в реална работна среда“.
§ 7. Член 8 се отменя.
§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Обучението чрез работа (дуална система на обучение) за ученици се осъществява в институциите по чл. 18, т. 1 – т. 4 от ЗПОО въз основа на реализиран прием, заявен от работодателя пред директора на училището, и сключен договор по чл. 4, ал. 3.
(2) Работодателят заявява писмено пред директора на училището в срок до 15 декември на текущата учебна година броя на обучаваните лица, професиите и специалностите, по които да се осъществи прием за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за следващата учебна година.
(3) Най-късно четири месеца преди началото на учебната година, в която ще започне практическото обучение в реална работна среда, директорът на училището съвместно с работодателя/ите информира учениците от X клас и техните родители или попечители за възможностите за практическо обучение в реална работна среда и за критериите за подбор и разпределяне на учениците за практическо обучение в реална работна среда.
(4) Най-късно три месеца преди началото на учебната година, в която ще започне практическото обучение, ученикът заявява писмено, със съгласието на родителя или попечителя, пред директора на училището своето желание за разпределяне при работодател за практическо обучение в реална работна среда.
(5) Подборът и разпределянето на учениците при работодателите се извършват най-късно два месеца преди началото на учебната година, в която ще започне обучението, съвместно от представители на работодателя/ите и на училище по чл. 9, ал. 1 по разработени от тях критерии.
(6) В подбора и разпределянето може да участват ученици от X клас, които са навършили 16 години или ще ги навършат към началото на учебната година, в която ще започне практическото обучение в реална работна среда.
(7) Директорът на училището обявява списък с разпределянето при работодателите на учениците, на които ще бъде предложено да сключат трудов договор по чл. 230, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ).
(8) За всеки ученик по ал. 8 работодателят подава молба за получаване на разрешение за постъпване на работа съгласно Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешение за работа на лица, ненавършили 18 години (ДВ, бр. 64 от 2006 г.).
(9) Работодателят сключва с учениците трудов договор по чл. 230, ал. 1 от КТ най-късно две седмици преди началото на учебната година, в която ще започне практическото обучение в реална работна среда.
(10) Работодателят е длъжен да предостави на ученика преди началото на учебната година, в която ще започне практическото обучение в реална работна среда, документите по чл. 63, ал. 1 от КТ.“
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) на учениците по общообразователна и професионална подготовка в училищата по чл. 9, ал. 1 се провежда при спазване на разпоредбите за училищното образование в Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение и подзаконовите нормативни актове за прилагането им.“
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Обучението чрез работа (дуална система на обучение) за лица, навършили 16 години, които не са ученици, се осъществява в институция по чл. 2 въз основа на прием, заявен от работодателя пред директора на институцията.“
2. В ал. 2 думите „или ръководителя на обучаващата институция“ се заменят с „на институцията“.
3. В ал. 3 думите „или ръководителя на обучаващата институция по чл. 2, ал. 2“ се заменят с „на институцията по чл. 2“.
4. В ал. 4 думите „или ръководителя на обучаващата институция“ се заменят с „на институцията по чл. 2“.
5. В ал. 5 думите „обучаващата институция“ се заменят с „институцията по чл. 2“.
6. В ал. 6 след думите „изискващото се“ се добавя „входящо минимално“, а думите „чл. 8, ал. 5 ЗПОО“ се заменят с „чл. 8, ал. 4 от ЗПОО“.
7. В ал. 7 думите „или ръководителят на обучаващата институция“ се заменят с „на институцията по чл. 2“.
§ 11. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Продължителността на обучението чрез работа (дуална система на обучение) се определя с рамковите програми по чл. 11 от ЗПОО за учениците, а за лицата, навършили 16 години – с рамковите програми по чл. 12 от ЗПОО.“
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в първото изречение, думите „Обучението чрез работа (дуално обучение)“ се заменят с „Практическото обучение в реална работна среда“, а във второто изречение думите „чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2“ се заменят съответно с „чл. 9, ал. 1“.
2. В ал. 2, второто изречение, думите „или ръководителя на институцията по чл. 2, ал. 2“ се заменят с „на институцията по чл. 2“.
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Обучението чрез работа (дуална система на обучение) в училищното професионално образование и обучение се провежда по типови учебни планове, разработени въз основа на рамковите учебни планове за професионално образование по чл. 12, ал. 2, т. 22, т. 23 или т. 24 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) и съответните варианти за обучение чрез работа (дуална система на обучение) в рамковите програми по чл. 11 от ЗПОО, както и по учебни програми за теория и практика на професията, разработени в съответствие с резултатите от ученето, определени в държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Обучението чрез работа (дуална система на обучение) на лица, навършили 16 години, които не са ученици, се извършва по учебни планове, разработени в съответствие с рамковите програми по чл. 12 от ЗПОО и с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и утвърдени от директора на съответната институция.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Учебните програми за обучение на лица, навършили 16 години, които не са ученици, в институциите по чл. 2 се разработват от учителите или преподавателите в съответната обучаваща институция съвместно с работодателя/ите и се утвърждават от директора на институцията.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Учебните програми за практическо обучение в реална работна среда на лица, навършили 16 години, се разработват съвместно от учителите или преподавателите и наставниците и се утвърждават от директора на институцията по чл. 2.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в основния текст цифрите „2“ и „3“ се заменят съответно с „3“ и „4“.
§ 14. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Обучението за придобиване на професионална квалификация в институциите по чл. 2 се провежда от учители по професионална подготовка или преподаватели, назначени от директора на институцията.“
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция в дуалната система на обучение се осъществява от учител методик или преподавател методик по професионално обучение, определен от директора на институция по чл. 2.“
2. В ал. 2 абревиатурата „ДОИ“ се заменя с „ДОС“.
3. В ал. 4 т. 6 и 7 се изменят така:
„6. участва в разработването на критерии за подбор и разпределяне на лицата за практическо обучение в реална работна среда или при приема на лица, навършили 16 години, които не са ученици, за обучение чрез работа (дуална система на обучение);
7. участва в подбора и разпределяне на лицата за практическо обучение в реална работна среда или в подбора при приема на лица, навършили 16 години, които не са ученици, за обучение чрез работа (дуална система на обучение).“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Един учител методик при осъществяване на връзката между училището и работодателя в дуалната система на обучение изпълнява функциите си по ал. 4 с не повече от шестима наставници.“
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При провеждането на обучение чрез работа (дуална система на обучение) в институция по чл. 9, ал. 1 учителят методик изпълнява нормата за преподавателска работа, определена съответно в т. 3.10.1 и 3.10.2 от приложение № 1 към чл. 4, ал. 11 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.).“
2. В ал. 2 думите „учителя-методик по професионално образование“ се заменят с „учителя методик по ал. 1“.
§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В т. 2 след думите „по чл. 2“ запетаята и думите „ал. 2“ се заличават.
2. В т. 7 думите „Държавното образователно изискване“ се заменят с „Държавния образователен стандарт“.
§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, първото изречение, думите „учителят-методик по професионално образование“ се заменят с „учителя методик в институция по чл. 9, ал. 1“, а във второто изречение след думите „по чл. 2“ запетаята и думите „ал. 2“ се заличават.
2. В ал. 5 след думите „по чл. 2“ запетаята и думите „ал. 2“ се заличават и се добавя „за срок от 5 години“.
§ 19. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Оценяването на резултатите на ученици по време на обучението в институциите по чл. 9, ал. 1 се провежда в съответствие с Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.).
(2) Оценяването на резултатите на лица, навършили 16 години по време на обучението в институциите по чл. 2, се провежда при условия и по ред, определени в правилника за устройството и дейността на обучаващата институция.“
§ 20. В чл. 25 ал. 2 се отменя.
§ 21. В чл. 26 думите „Наредба № 4 за документите за народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.)“ се заменят с „Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)“.
§ 22. В чл. 27, ал. 2 думите „институциите по чл. 2, ал. 2, т. 4“ се заменят с „професионалните колежи и центровете за професионално обучение“, а думата „ръководителя“ се заменя с „директора на обучаващата институция“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Оценяването при завършване на обучението чрез работа (дуална система на обучение) на учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО, както и на лицата, навършили 16 години, до приемане на наредбата по чл. 34, ал. 1 от ЗПОО се извършва по реда на отменената Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“ и е съгласувана с министъра на труда и социалната политика.
Министър: Красимир Вълчев
4771