Президент на Републиката
брой: 36, от дата 27.4.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 97 за допълнение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания

 

УКАЗ № 97
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; доп., бр. 17 от 2013 г.; изм., бр. 37 от 2013 г.; изм., бр. 40 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 26 и 53 от 2016 г. и изм., бр. 7 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2017 г.) в приложението към т. 1, след ред 3 се създава ред 3а:

3а.
Директор на Щаба на отбраната – от 6 май 2018 г.
Генерал-майор
(Контраадмирал)

 
                                                             “
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
4282