Народно събрание
брой: 24, от дата 16.3.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

 

УКАЗ № 73
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за митниците, приет от 44-то Народно събрание на 1 март 2018 г.
Издаден в София на 12 март 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г. и бр. 99 и 103 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 1 се създава изречение второ: „Обстоятелствата относно съдебния статус се установяват служебно.“
§ 2. В чл. 10а, ал. 1 се създава изречение второ: „Обстоятелствата относно наличието или липсата на обвинение, както и съдебният статус се установяват служебно от органа по назначаване.“
§ 3. В чл. 11 се създава нова ал. 3:
„(3) Директорите на дирекции от специализираната администрация на Агенция „Митници“ могат да бъдат подпомагани от заместник-директори.“
§ 4. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 15 думите „продължаване на срока за реимпорт на върнати стоки“ се заменят с „освобождаване от мита при реимпорт на върнати стоки след изтичане на тригодишния срок по чл. 203, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013“.
2. В ал. 4 се създава т. 14:
„14. началникът на митницата, компетентен да издаде разрешението по т. 12, издава разрешение за използване на пломби от специален тип, когато същите ще се използват във връзка с разрешение за предоставяне на статус на одобрен изпращач за поставяне на стоки под режим съюзен транзит.“
3. В ал. 5 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 5. В чл. 66 се създава ал. 3:
„(3) За целите на прилагане на чл. 217 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 министърът на финансите утвърждава образец на квитанция, която се издаваот митническите органи при устно деклариране на стоки.“
§ 6. В чл. 229, ал. 6 думите „митните сборове“ се заменят с „митата“.
§ 7. В чл. 268 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 след думите „приложение 72-01“ се добавя „или приложение72-02“.
2. В ал. 3 след думите „приложение 72-01“ се добавя „или приложение 72-02“.
§ 8. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 34 думите „Министерството на финансите“ се заменят с „Агенция „Митници“.
2. Създава се т. 39:
„39. „Членове на едно семейство“ за целите на чл. 127, параграф 1, буква „з“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 са съпрузите, роднините по права линия – без ограничение в степените, роднините по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до втора степен включително.“
§ 9. В приложение № 2 към чл. 193 в раздел I, т. 1, буква „б“ думите „може да бъдат начислени“ се заменят със „са били начислени“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г.) в чл. 53, ал. 1, т. 1 след думите „правната форма“ се поставя запетая, а думата „при“ се заличава.
§ 11. От 1 януари 2018 г. до датата на привеждане в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, но не по-късно от 1 юни 2018 г., лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове подават данни за въведеното/изведеното количество акцизна стока по ред, определен от министъра на финансите съгласно чл. 103а, ал. 2 и 4 от Закона за акцизите и данъчните складове.
§ 12. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 118:
а) в ал. 4 се създават т. 7 и 8:
„7. изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;
8. изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.“;
б) създават се ал. 1418:
„(14) Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира в Националната агенция за приходите следните данни и обстоятелства:
1. наименованието и версията на произвеждания/разпространявания от него софтуер;
2. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;
3. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;
4. че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.
(15) Редът за деклариране на данните и обстоятелствата по ал. 14 се определя с наредбата по ал. 4.
(16) Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани данни и обстоятелства по ал. 14, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание се определят с наредбата по ал. 4.
(17) Изискванията на ал. 14 не се прилагат към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронните системи с фискална памет.
(18) Лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, който е включен в списъка по ал. 16.“
2. Създават се чл. 185а и 185б:
„Чл. 185а. (1) На производител/разпространител на софтуер, който декларира неверни данни в декларацията по чл. 118, ал. 14, се налага глобаза физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкцияза юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкцияот 10 000 до 20 000 лв.
Чл. 185б. (1) На лице, което използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16, се налага глобаза физическите лица, които не са търговци, в размерот 1000 до 3000 лв., или имуществена санкцияза юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкцияот 10 000 до 20 000 лв.“
3. В чл. 186, ал. 1:
а) в т. 1 буква „д“ се изменя така:
„д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител;“
б) създава се т. 5:
„5. използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16.“
4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 84, 85, 86 и 87:
„84. „Софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
85. „Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е лице, установено на територията на Европейския съюз, което произвежда софтуер за управление на продажби в търговски обект и го разпространява на територията на страната.
86. „Разпространител на софтуер за управ­ление на продажби в търговски обект“ е лице, установено на територията на Европейския съюз, което разпространява на територията на страната софтуер за управление на продажби в търговски обект.
87. „Електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.“
§ 13. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност в съответствие с него. В наредбата се определят и срокове, в които производителите/разпространителите и ползвателите на софтуер за управление на продажби в търговските обекти трябва да приведат дейността си в съответствие с нея и със Закона за данък върху добавената стойност.
§ 14. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 126, ал. 4 думите „чл. 30, ал. 1, т. 8“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 9“.
2. Навсякъде в закона думите „чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор“.
§ 15. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 24б думите „чл. 73“ се заменят с „чл. 152, ал. 1 и 2“.
2. В чл. 108:
а) в ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“;
б) в ал. 6 думите „ал. 3, т. 1113“ се заменят с „ал. 4, т. 1113“;
в) в ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 16. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 6 след думите „параграфи 2 и 3“ се добавя „от Регламент (EC) № 600/2014“.
2. В чл. 82, ал. 7, изречение първо думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 3“.
3. В чл. 113, ал. 3, изречение първо думите „т. 18“ се заменят с „т. 19“.
4. В чл. 144, ал. 4 думите „чл. 141, ал. 2, т. 12“ се заменят с „чл. 141, ал. 3, т. 12“.
5. В чл. 227 думите „на ДКД“ се заменят с „на ОМД“.
6. В чл. 245, т. 1 думите „чл. 223, ал. 2“ се заменят с „чл. 243, ал. 2“.
7. В чл. 285, ал. 1, т. 2, буква „б“ думите „чл. 776, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 77б, ал. 1, т. 3“.
8. В чл. 290, ал. 1:
а) в т. 2 думите „чл. 33, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 33, ал. 2“, а думите „чл. 227а, чл. 227в, чл. 227г, ал. 1, чл. 227ж, чл. 227з, чл. 227м, чл. 227н, чл. 227п“ се заличават;
б)в т. 14 думите „чл. 53, ал. 6“ се заменят с „чл. 53, ал. 5“.
9. В чл. 292 навсякъде думите „т. 16“ се заменят с „т. 17“.
10. Създава се приложение към § 1, т. 10:
„Приложение  към § 1, т. 10
ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ
Раздел I
Клиенти, които се смятат за професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти
1. Лица, за които се изисква издаването на лиценз за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка, независимо от това дали е съобразено с директива на Съюза, както и лица, получили разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин регулирани от законодателството на трета държава, както следва:
а) кредитни институции;
б) инвестиционни посредници;
в) други финансови институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;
г) застрахователни дружества;
д) предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества;
е) пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества;
ж) лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или стокови деривати;
з) местни дружества;
и) други институционални инвеститори.
2. Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:
а) балансово числонай-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;
б) чист оборотнай-малко левовата равно­стойност на 40 000 000 евро;
в) собствени средстванай-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро.
3. Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, и други подобни международни организации.
4. Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други сделки за финансиране.
Раздел II
Клиенти, които могат да бъдат смятани по тяхно искане за професионални клиенти
1. Идентификационни критерии:
Клиентите трябва да отговарят най-малко на два от следните критерии:
а) през предходните 4 тримесечия лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;
б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.
2. Процедура:
Клиенти извън тези по раздел I от приложението, включително организации от публичния сектор, местни държавни органи, общините и частни индивидуални инвеститори, може да поискат от инвестиционния посредник спрямо тях да не се прилагат някои от изискванията, приложими за непрофесионалните инвеститори. Инвестиционният посредник може да третира такива клиенти като непрофесионални, ако те отговарят на посочените по-долу изисквания и при спазване на описаната процедура. За да бъдат третирани като професионални клиенти, посочените лица могат да поискат да бъдат третирани като професионални клиенти при спазване на следното:
Инвестиционният посредник не може да приема, че лицата по т. 1 притежават знания и опит за пазара, сравними с тези на лицата по раздел I, без да извърши необходимата оценка. Инвестиционният посредник извършва оценка на знанията и опита на клиента от гледна точка на това дали клиентът може да взема инвестиционни решения и да поема рисковете, свързани с конкретнитесделки и услуги. Оценката се извършва по отношение на лицата, които управляват и представляват клиента или които имат право да извършват съответните сделки от негово име и за негова сметка.
а) клиентите трябва да поискат писмено пред инвестиционния посредник да бъдат третирани като професионални клиенти общо или във връзка с определени инвестиционни услуги или сделки, или с определен вид сделки или инвестиционен продукт;
б) инвестиционният посредник е длъжен да предупреди в писмен вид клиента, че той няма да се ползва от съответната защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник, както и от правото да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти;
в) клиентът трябва да декларира в отделен от договора документ, че е уведомен за последиците по буква „б“;
г) преди да вземе решение клиентът да бъде третиран като професионален клиент, инвестиционният посредник трябва да предприеме необходимите действия, за да е сигурен, че клиентът отговаря на изискванията на т. 1.
Инвестиционният посредник прилага подходящи писмени вътрешни политики и процедури за категоризиране на клиентите. Професионалните клиенти следва да информират инвестиционния посредник за всяка промяна, която може да доведе до промяна в тяхната категоризация. В случай че инвестиционният посредник установи, че даден клиент е престанал да отговаря на условията, при които е категоризиран като професионален клиент, предприема необходимите мерки за отразяване на промяната.“
§ 17. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.) навсякъдедумите „чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“.
§ 18. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г.бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.) в приложението към чл. 27, ал. 1 в раздел IV, т. III и IV думите „ред 6“ се заменят с „ред 5“.
§ 19. Параграфи 10 и 11 влизат в сила от 1 януари 2018 г., а § 15 и 16 влизат в сила от 16 февруари 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 1 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
 Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
2514