Народно събрание
брой: 20, от дата 6.3.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

 

УКАЗ № 55
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2018 г.
Издаден в София на 27 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 29 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Омбудсманът е обществен защитник, който насърчава и защитава правата на човека и основните свободи.
(2) Омбудсманът се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги, както и от частноправни субекти.“
§ 2. В чл. 8 след думите „Народното събрание“ се добавя „в условията на публичност и прозрачност“.
§ 3. В чл. 9 след думата „качества“ се поставя запетая и се добавя „доказан опит в сферата на правата на човека“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „групи“ се добавя „и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза“.
2. В ал. 2, изречение първо думата „тайно“ се заменя с „явно“.
§ 5. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заместник-омбудсманът се избира от Народното събрание с явно гласуване в срок един месец от избирането на омбудсмана по негово предложение след процедура по публично, прозрачно и състезателно номиниране и избор, и за срока по чл. 8.“
§ 6. В чл. 18, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „освен при упражняване на научна или преподавателска дейност“.
§ 7. В глава втора се създава чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) Омбудсманът се подпомага от администрация, назначавана съобразно принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация.
(2) Условията и редът за обявяване на свободните длъжности и за назначаване на служителите се определят в правилника за организацията и дейността на омбудсмана.“
§ 8. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „както и“ се заличават, а след думите „обществени услуги“ се поставя запетая и се добавя „както и от частноправни субекти“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти;“.
3. Досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
4. Създава се т. 12:
„12. наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека;“.
5. Досегашната т. 11 става т. 13.
§ 9. В чл. 22, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „по който се провежда обсъждане“.
§ 10. В чл. 28а се създава ал. 4:
„(4) Омбудсманът се уведомява при изготвяне на проекти на нормативни актове, които засягат неговите правомощия като Национален превантивен механизъм.“
Заключителна разпоредба
§ 11. В срок един месец от влизането в сила на този закон омбудсманът внася за одобряване в Народното събрание съответните промени в правилника за организацията и дейността си.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2121