Институт за космически изследвания и технологии при БАН – София   София
брой: 12, от дата 6.2.2018 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.59


Конкурс за професор

 

90. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (нанотехнологии и материали за приложение за космически изследвания)“, за нуждите на секция „Космическо материалознание“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
1019