Управителен съвет на сдружение „Клуб на привържениците на Локомотив Пловдив“    Пловдив
брой: 6, от дата 16.1.2018 г.   Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр.192


общо събрание

 

1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб на привържениците на Локомотив Пловдив“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава и протокол от заседание на управителния съвет на сдружението свиква общо събрание на 4.03.2018 г. в 10 ч. в Пловдив, стадион „Локомотив“, конферентна зала, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на сдружението, свързана с промяна на броя на членовете на управителния съвет; 2. промяна в устава на сдружението, свързана с промяна на адреса на управление на сдружението; 3. промяна в устава на сдружението, свързана с промяна на размера на членския внос; 4. промяна в устава на сдружението, свързана с премахването на контролния съвет; 5. промяна състава на управителния съвет и освобождаване на членовете на контролния съвет на сдружението; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час, след което се провежда независимо от броя на присъстващите членове.
347