Народно събрание
брой: 103, от дата 28.12.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

 

УКАЗ № 268
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2017 г.
Издаден в София на 28 декември 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 47 и 57 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5 се създава ал. 4:
„(4) Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г. и бр. 13, 58, 63 и 85 от 2017 г.) в чл. 36 се създава ал. 5:
„(5) Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган.“
§ 3. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г. и бр. 58, 63, 85, 86 и 92 от 2017 г.) в чл. 62 се създава ал. 4:
„(4) Обстоятелството по ал. 1, т. 6 се установява служебно от органа по приходите.“
§ 4. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г. и бр. 8, 62, 63, 85, 92 и 95 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 69, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. за българските граждани – свидетелство за съдимост и декларация за липса на осъждане извън Република България, като липсата на осъждане в Република България се установява служебно, а за лицата, които не са български граждани – официален документ за удостоверяване липсата на предходно осъждане или декларация за липса на осъждане, когато в държавата по обичайното им пребиваване не се издава такъв документ; документите по предходното изречение се признават, в случай че са представени до 6 месеца от датата на тяхното издаване;“.
2. В чл. 80, ал. 7 изречение първо се изменя така: „Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 за български граждани се установяват служебно – за липса на осъждане в Република България, и с декларация – за липса на осъждане извън Република България, а за лицата, които не са български граждани, тези обстоятелства се удостоверяват със свидетелство за съдимост, издадено от държавата по обичайното пребиваване на лицето.“
§ 5. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г. и бр. 62, 92 и 99 от 2017 г. ) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 39:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 3 се установява служебно.“
2. В чл. 121д, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „коeто за българските граждани се установяват служебно“.
3. В чл. 121ж, ал. 3, т. 1 накрая се добавя „като обстоятелствата по чл. 121д, ал. 2, т. 2 за българските граждани се установяват служебно“.
4. В чл. 122а, ал. 1, т. 7 накрая се добавя „като обстоятелствата по чл. 121д, ал. 2, т. 2 за българските граждани се установяват служебно“.
5. В чл. 122и, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „които обстоятелства за българските граждани се установяват служебно“.
6. В чл. 347, ал. 3, изречение първо накрая се добавя „като обстоятелствата по чл. 121д, ал. 2, т. 2 за българските граждани се установяват служебно“.
§ 6. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 98 и 100 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 74 от 2016 г.) в чл. 158 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Установяването на обстоятелствата относно съдимостта на лицата се извършва служебно от органа по настойничеството и по попечителството.“
§ 7. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 63 и 92 от 2017 г.) в чл. 3, ал. 2 се създава изречение второ: „Обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани се установяват служебно.“
§ 8. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторско право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 63 и 92 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 2 т. 6 се отменя;
б) в ал. 3, изречение второ думите „а свидетелство за съдимост по ал. 2, т. 6 – ако е изтекъл срокът на валидност на свидетелството за съдимост, приложено към предходно заявление, подадено от същото лице“ се заличават;
в) създава се ал. 4:
„(4) Информацията за съдимост на едноличния търговец и лицата, които съгласно съдебната регистрация представляват заявителя по ал. 1, се изисква служебно от Министерството на културата.“
2. В чл. 30:
а) създава се нова ал. 6:
„(6) Информацията за съдимост на физическото лице, представляващо заявителя съгласно търговската регистрация, се изисква от Междуведомствената комисия по чл. 31 служебно.“;
б) досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 9. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г., бр. 60 и 96 от 2015 г., бр. 50, 57 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 14 се създава ал. 4:
„(4) Изискването за липса на осъждане при назначаване на длъжност в администрацията се установява служебно от органа по назначаването.“
2. В чл. 19 се създава ал. 10:
„(10) Изискването за липса на осъждане при избирането или назначаването на органите на изпълнителната власт и техните заместници се установява служебно от органа по назначаването.“
§ 10. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 9, 58, 63, 92 и 97 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24а:
а) в ал. 6 т. 2 се изменя така:
„2. декларация за обстоятелствата по ал. 3, т. 3, буква „а“ за лицата, които не са български граждани;“
б) създава се ал. 10:
„(10) Обстоятелствата по ал. 3, т. 3, буква „а“ за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
2. В чл. 48:
а) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква „а“ за лицата, които не са български граждани;“
б) създава се ал. 8:
„(8) Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква „а“ за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
3. В чл. 57б:
а) в ал. 6 т. 1 се изменя така:
„1. декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква „а“ за лицата, които не са български граждани;“
б) създава се ал. 17:
„(17) Обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква „а“ за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
4. В чл. 57в:
а) в ал. 2 т. 9 се изменя така:
„9. за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква „а“ за лицата, които не са български граждани – декларация;“
б) създава се ал. 14:
„(14) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква „а“ за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
5. В чл. 58а:
а) в ал. 2 т. 9 се изменя така:
„9. декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“ за лицата, които не са български граждани;“
б) създава се ал. 8:
„(8) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“ за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
6. В чл. 58г:
а) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“ за лицата, които не са български граждани;“
б) създава се ал. 4:
„(4) Обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“ за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
7. В чл. 90а се създава ал. 4:
„(4) Обстоятелствата по ал. 2, т. 4, буква „а“ за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция „Митници“.“
§ 11. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 59 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г. и бр. 91 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 25:
а) в ал. 2 се създава нова т. 1:
„1. по т. 1 – служебно от Фонда за гарантиране на влоговете в банките;“
б) досегашната т. 1 става т. 2 и се изменя така:
„2. по т. 2 – чрез съответния официален удостоверителен документ;“
в) досегашната т. 2 става т. 3.
2. В чл. 26, ал. 2, т. 2 думите „чл. 25, ал. 2, т. 2“ се заменят с „чл. 25, ал. 2, т. 3“.
§ 12. В Закона за безмитната търговия (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2008 г. и бр. 43 от 2016 г.) в чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „като обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 4, буква „а“ се установяват служебно“.
2. В ал. 3, изречение второ накрая се добавя „като обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 4, буква „а“ се установяват служебно“.
§ 13. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 и 99 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно от назначаващия орган.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
2. В чл. 18 се създава ал. 6:
„(6) Обстоятелството по ал. 5, т. 4 се установява служебно от председателя на агенцията.“
3. В чл. 66 се създава ал. 5:
„(5) Обстоятелството по ал. 4, т. 2 се установява служебно от председателя на агенцията за членовете на квалификационната изпитна комисия по ал. 2.“
4. В чл. 84 се създава ал. 4:
„(4) Обстоятелството по ал. 3, т. 2 се установява служебно от министъра на енергетиката.“
5. В чл. 95, ал. 4 се създава изречение второ: „Обстоятелството относно съдимостта се установява служебно.“
§ 14. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г. и бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и 59 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 12 се създава ал. 10:
„(10) Обстоятелството по чл. 11, ал. 4, т. 1 се установява служебно от органа по избиране или назначаване.“
2. В чл. 22 се създава ал. 5:
„(5) Обстоятелствата по ал. 4, т. 2 се установяват служебно.“
§ 15. В Закона за Българската телеграфна агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 78 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г., бр. 74 и 79 от 2015 г. и бр. 98 от 2016 г.) в чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обстоятелството по чл. 11, ал. 1, т. 5 се установява служебно от Народното събрание.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 16. В Закона за военното разузнаване (обн., ДВ, бр. 88 от 2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.) в чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се установяват служебно.“
§ 17. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 101 от 2015 г. и бр. 43, 51 и 95 от 2016 г.) в чл. 19 се създава ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 2 се установяват служебно от ръководителя на организацията по чл. 12, ал. 2, т. 1 – 5, а за чужди граждани – със свидетелство за съдимост или с аналогичен документ.”
§ 18. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм., бр. 96 и 102 от 2015 г.) в чл. 5 се създава ал. 4:
„(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се установяват служебно от фонда.“
§ 19. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 236 се създава ал. 6:
„(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 3 за българските граждани се установяват служебно от Изпълнителната агенция по горите.“
2. В чл. 237, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. свидетелство за съдимост или аналогичен документ – за чуждите граждани;“.
§ 20. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г. и бр. 62 и 95 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 за българските граждани се установяват служебно от комисията, а за чужди граждани се удостоверяват със свидетелство за съдимост или аналогичен документ, а обстоятелствата по ал. 1, т. 2 – 5 за български и за чужди граждани се удостоверяват с декларация.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се изискват и получават служебно от Комисията за финансов надзор при получаване на заявление за издаване на лиценз по чл. 12.“
2. В чл. 93, ал. 6 т. 2 се изменя така:
„2. по т. 2 – за български граждани служебно от комисията, а за чужди граждани – със свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
§ 21. В Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 95 от 2017 г.) в чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 за български граждани се установяват служебно.“
§ 22. В Закона за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 71 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 се създава ал. 9:
„(9) Обстоятелствата по ал. 4, т. 1 се изискват и получават служебно от Народното събрание.“
2. В чл. 6, ал. 1 думите „свидетелство за съдимост“ се заличават.
§ 23. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 53 от 2007 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 34 и 95 от 2015 г. и бр. 62 от 2017 г.) в чл. 8 ал. 4 се изменя така:
„(4) За установяване на обстоятелствата по ал. 2 се представя декларация, диплома за завършено образование и за чуждите граждани – свидетелство за съдимост или аналогичен документ. За българските граждани обстоятелствата по ал. 2, т. 1 се установават служебно от комисията.“
§ 24. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 24 и 61 от 2015 г. и бр. 15, 101, 103 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8 се създава ал. 10:
„(10) Обстоятелствата по ал. 3, т. 4 се установяват служебно от органа, който прави предложението.“
2. В чл. 53:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се установяват служебно от органа по назначаването.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 25. В Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 105 от 2016 г.) в чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се установяват служебно от органа, който прави предложението.“
§ 26. В Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 99 от 2009 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 91 от 2017 г.) в чл. 3, ал. 3 се създава изречение второ: „Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 за членовете на управителния съвет по чл. 2, ал. 3, т. 1, 2 и 5 се установяват служебно.“
§ 27. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г. и бр. 51 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 се създава нова ал. 4:
„(4) Обстоятелството по чл. 12, ал. 1, т. 3 се установява служебно.“
2. В чл. 36в:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Обстоятелството, че предложените за членове на управителния съвет от министъра на финансите и министъра на околната среда и водите не са осъждани за престъпления от общ характер, се установява служебно.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. В чл. 56 се създава ал. 12:
„(12) Обстоятелствата по ал. 11, т. 2 се установяват служебно от Комисията.“
§ 28. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 105 от 2016 г.) в чл. 85 се създава ал. 8:
„(8) Информацията за обстоятелствата по ал. 5, т. 1 в случаите по ал. 1, т. 1 – 5 се изисква и получава от администрацията на съответното министерство и агенцията.
§ 29. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г. и бр. 96 от 2017 г.) в чл. 13 се създава ал. 5:
„(5) Обстоятелствата по ал. 4, предложение първо се установяват служебно от администрацията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
§ 30. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 43в:
а) в ал. 2:
аа) точки 1 и 2 се отменят;
бб) в т. 4 думата „лицето“ се заменя с „чуждите граждани“, след думите „а за“ се добавя „чуждите“ и думата „юридическите“ се заменя с „юридически“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 за българските граждани и юридически лица се установяват служебно от Държавната агенция за закрила на детето.“
2. В чл. 43ж:
а) в ал. 2 думите „ал. 2, т. 1 – 4“ се заменят с „ал. 2, т. 3 – 4“;
б) в ал. 3 думите „документите по чл. 43в, ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят с „декларацията по чл. 43в, ал. 2, т. 3“.
§ 31. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 5 и 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от 2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) в чл. 40 се създава ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се установяват служебно от организационната единица, инициираща процедурата по проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация на съответното лице.“
§ 32. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г., бр. 39, 81 и 105 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 81 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) в чл. 8 се създава ал. 7:
„(7) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват служебно от органа, който прави предложението.“
§ 33. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г. и бр. 8 и 58 от 2017 г.) в чл. 165, ал. 8, т. 3 след думите „от общ характер“ се добавя „за което органът по назначаване следи служебно“.
§ 34. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 18 се създава ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 9 за членовете на надзорния съвет, представители на държавата, представители на представителните организации на работниците и служителите и на представителните организации на работодателите се установяват служебно от министъра на здравеопазването.“
2. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват служебно от органа, който определя или избира лицата по ал. 1.
§ 35. В Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 1:
аа) в т. 9 думите „свидетелство за съдимост“ се заличават;
бб) в т. 11 думите „свидетелство за съдимост се заменят със „за лицата, които не са български граждани – свидетелство за съдимост“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Когато лицата по ал. 1 са български граждани, обстоятелствата по ал. 1, т. 11 относно съдимостта им се установяват служебно.“
2. В чл. 12:
а) в ал. 1, т. 1 думите „свидетелство за съдимост“ се заменят със „за лицата, които не са български граждани – свидетелство за съдимост“;
б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Служебно се установяват и обстоятелствата по ал. 1, т. 1.“
§ 36. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 11 се създава нова ал. 4:
„(4) Обстоятелствата по ал. 3, т. 3 се установяват служебно от органа по назначаване. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
2. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква „в“ се установяват служебно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите, в които физическото лице е български гражданин. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.
3. В чл. 21 се създава ал. 6:
„(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 за българските граждани се установяват служебно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
§ 37. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92 и 95 от 2017 г.) в чл. 4 досегашната ал. 4 „(отм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.)“ става ал. 6:
„(6) Обстоятелствата по ал. 2, т. 1 се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.“
§ 38. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г. и бр. 58, 63 и 92 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 32а:
а) в ал. 1 т. 2 се отменя;
б) създава се ал. 13:
„(13) Министерството на здравеопазването установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на заявителя по ал. 1 – едноличен търговец, на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице – заявител, и на магистър-фармацевта по чл. 34, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
2. В чл. 33а:
а) в ал. 1 т. 1 се отменя;
б) създава се ал. 10:
„(10) Министерството на здравеопазването установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на заявителя по ал. 1 – едноличен търговец, на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице – заявител, и на магистър-фармацевта по чл. 34, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
3. В чл. 36:
а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
б) създава се ал. 4:
„(4) Българската агенция по безопасност на храните установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на заявителя по ал. 1 – едноличен търговец, на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице – заявител, и на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
§ 39. В Закона за концесиите (ДВ, бр. 96 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 121, ал. 1 се създава изречение второ: „Концедентът няма право да изисква представянето на доказателства за факти и обстоятелства по изречение първо:
1. които са достъпни чрез електронен публичен безплатен регистър, или
2. когато информацията, съответно достъпът до тази информация за тях се предоставя от съответния компетентен орган на концедента служебно.“
2. В § 41 от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 3:
„3. параграф 34, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
§ 40. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г. и бр. 58, 85, 92 и 97 от 2017 г.) в чл. 209, ал. 2, т. 5, буква „а“ след думата „реабилитирани“ се добавя „като за българските граждани обстоятелството относно съдимостта се установява служебно“.
§ 41. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г. и бр. 63 и 97 от 2017 г.) в чл. 11 се създава ал. 7:
„(7) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват служебно от БНБ за българските граждани и с аналогичен документ за лицето, когато не е български гражданин.“
§ 42. В Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (обн., ДВ, бр. 59 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г.) в чл. 51, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „за което БНБ следи служебно по отношение на българските граждани, а чуждите граждани представят аналогичните документи“.
§ 43. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 150:
а) в ал. 2, т. 1 след думата „съдимост се добавя „или аналогичен документ на лицето, ако не е български гражданин“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата по ал. 2, т. 1, когато са български граждани.
2. В чл. 199:
а) в ал. 1, т. 3 след думата „съдимост“ се добавя „или аналогичен документ на лицето, ако не е български гражданин;
б) създава се ал. 5:
„(5) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицето по ал. 1, т. 3, когато е български гражданин.
3. В чл. 228:
а) в ал. 1, т. 5 накрая се добавя „ако не са български граждани;
б) създава се ал. 10:
„(10) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата по ал. 1, т. 5, когато са български граждани.
4. В чл. 239:
а) в ал. 2, т. 2 накрая се добавя „ако не е български гражданин;
б) създава се ал. 6:
„(6) Българската агенция по безопасност на храните установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицето по ал. 2, т. 2, когато е български гражданин.
§ 44. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г. и бр. 85 и 99 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 40:
а) в ал. 1 т. 7 се отменя;
б) създава се нова ал. 11:
„(11) Регионалната здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение, установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани. Лицата – членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
2. В чл. 47:
а) в ал. 1 т. 5 се отменя;
б) създава се ал. 14:
„(14) Министърът на здравеопазването установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани. Лицата – членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
3. В чл. 51а:
а) в ал. 2 т. 4 се отменя;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани, представляващи лечебното заведение, се установяват служебно от Изпълнителната агенция по трансплантация. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“;
в) досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
§ 45. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (oбн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на Република България от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г. и бр. 9 и 99 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 30:
а) в ал. 5 след думите „се установяват“ се добавя „служебно от общинската администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други“;
б) в ал. 7 след думите „получаване на“ се добавя „справката и“.
2. В чл. 42:
а) в ал. 2 след думите „се установяват“ се добавя „служебно от общинската администрация относно съдимостта и със съответните други“;
б) в ал. 4 след думите „получаване на“ се добавя „справката и“.
§ 46. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; доп., бр. 58, изм. и доп., бр. 97 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 129, ал. 5 т. 3 се изменя така:
„3. за чуждестранните граждани, представляващи лицето по ал. 1 – аналогичен на свидетелство за съдимост документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, а за българските граждани това обстоятелство се установява служебно;.
2. В чл. 155 се създава ал. 4:
„(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 се установяват служебно от органа по назначаването.“
§ 47. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г. и бр. 99 от 2017 г.) в чл. 16з се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 думите „свидетелство за съдимост за български граждани, съответно“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За български граждани обстоятелството по ал. 2, т. 2, буква „а“ се проверява служебно.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“ и думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
7. Досегашните ал. 8, 9, 10, 11 и 12 стават съответно ал. 9, 10, 11, 12 и 13.
8. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.
§ 48. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г., бр. 33, 59 и 88 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) в чл. 74ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се отменя.
2. В ал. 3 се създават изречения второ и трето: „Обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани се установяват служебно от Агенцията по заетостта. Чуждестранните граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
3. В приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1, в пореден № 9 „Приложени документи, в колона трета думите „свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице“ се заличават.
§ 49. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 58 и 105 от 2016 г.) в чл. 9, ал. 2 се създава изречение второ: „Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се проверяват служебно от назначаващия орган.“
§ 50. В Закона за Националната служба за охрана (ДВ, бр. 61 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 8 се създава ал. 7:
„(7) Обстоятелството по ал. 2, т. 4 се установява служебно от назначаващия орган.“
2. В чл. 39 се създава ал. 8:
„(8) Обстоятелството по ал. 3, т. 1 се установява служебно от назначаващия орган.“
§ 51. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 105 от 2016 г.) в чл. 11, ал. 2 след думите „свидетелство за съдимост“ се добавя „ако кандидатът не е български гражданин“.
§ 52. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 47, 81 и 103 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17:
а) в ал. 1:
аа) в т. 9 думите „свидетелство за съдимост“ се заличават;
бб) точка 11 се изменя така:
„11. ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1 са чужди граждани – документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Обстоятелствата относно съдимостта на персонала по ал. 1, т. 9, на управителя, управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1, ако са български граждани, се установяват служебно от директора на ГДНП на МВР.“
2. В чл. 17а:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. за лицата – чужди граждани, документ по националното законодателство за съответната страна, удостоверяващ, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;“
б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Когато лицата са български граждани, обстоятелството дали са осъждани за престъпление от общ характер също се проверява служебно.“
3. В чл. 37 т. 5 се изменя така:
„5. ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 35, ал. 1 са чужди граждани – документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за българските граждани това обстоятелство се проверява служебно;“.
4. В чл. 61, ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. ако лицето е чужд гражданин – документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;“.
5. В чл. 135 т. 5 се изменя така:
„5. за управителя, управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 133, ал. 1, ако са чужди граждани – документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;“.
§ 53. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 141 се създава ал. 7:
„(7) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно от назначаващия орган.“
2. В чл. 147:
а) в ал. 3 думите „прилага свидетелство за съдимост и“ се заличават;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) При приемане за обучение във висши военни училища кандидатът подписва декларация по ал. 3, а обстоятелствата относно съдимостта му се установяват служебно.“
§ 54. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г., бр. 14, 34, 62 и 94 от 2015 г., бр. 42, 48 и 76 от 2016 г. и бр. 62 и 95 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 11, ал. 6 се създава изречение второ: „Обстоятелството по ал. 2, т. 2 се установява служебно за български граждани, а за чужди граждани – със свидетелство за съдимост или с аналогичен документ.“
2. В чл. 77 се създава ал. 3:
„(3) Комисията установява служебно обстоятелството по ал. 1, т. 2.“
§ 55. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 49б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се отменя.
2. Създава се ал. 11:
„(11) Обстоятелствата относно съдимостта на българските лица, представляващи и управляващи центровете за професионално обучение или за информация и професионално ориентиране, се установяват служебно от Националната агенция по професионално образование и обучение. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
§ 56. В Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 79 и 88 от 2015 г. и бр. 103 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 24 се създава ал. 7:
„(7) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно.“
2. В чл. 59 се създава ал. 7:
„(7) Обстоятелството по ал. 1, т. 3 се установява служебно от Министерството на отбраната.“
§ 57. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 58, 63 и 92 от 2017 г.) в чл. 21в, ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. за чужди граждани – съдебно удостоверение или аналогичен документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице, удостоверяващи, че лицето – едноличен търговец, или управител, или член на управителния орган на юридическото лице не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление, посочено в ал. 2, т. 8, и не е лишено от правото да осъществява търговска дейност; за български граждани обстоятелствата по ал. 2, т. 8 се установяват служебно;“.
§ 58. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 96 и 99 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) Обстоятелството относно съдимостта на лицата по ал. 1 се установява служебно.“
2. В чл. 27 се създава ал. 3:
„(3) Наличието на обстоятелствата относно съдимостта на служителите се установява служебно от назначаващия орган при постъпване на работа.“
§ 59. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г., бр. 39, 81 и 103 от 2016 г. и бр. 63 и 84 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19в се създава ал. 10:
„(10) Обстоятелството по ал. 4, т. 4 се установява служебно от назначаващия орган.“
2. В чл. 34г:
а) в ал. 1 думите „свидетелство за съдимост“ се заличават;
б) в ал. 2, изречение първо накрая се добавя „включително относно съдимостта“.
§ 60. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г. и бр. 85 от 2017 г.) в чл. 40, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „въз основа на“ се добавя „служебна справка за съдимост и“.
2. Точка 1 се отменя.
§ 61. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85 и 90 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Администрацията на Народното събрание служебно установява обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 8.“;
б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5;
в) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и в тях думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
2. В чл. 68:
а) в ал. 3 т. 3 се отменя;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.“;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. В чл. 77 се създава ал. 5:
„(5) Когато нормативен акт изисква от административен орган или от друг държавен орган да установи служебно обстоятелствата във връзка със съдимостта на гражданите, бюрата за съдимост са длъжни да предоставят тази информация. Условията и редът за обмен на тази информация се уреждат с наредбата по ал. 4.“
4. В чл. 181, ал. 4 т. 4 се отменя.
5. В чл. 182, ал. 1 след думите „проверка на документите“ се добавя „а обстоятелствата относно съдимостта на кандидатите се установяват служебно“.
6. В чл. 255, ал. 3, т. 4 накрая се добавя „като това обстоятелство се установява служебно“.
7. В чл. 296 т. 3 се отменя.
§ 62. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г. и бр. 58, 63, 85, 92 и 97 от 2017 г.) в чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 7 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани – еднолични търговци или членове на управителните органи на търговски дружества или кооперации, се установяват служебно. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
§ 63. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и бр. 13, 63, 92 и 96 от 2017 г.) в чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се създават изречения второ и трето: „Обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани се установяват служебно от Дирекцията за национален строителен контрол. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.“
2. В ал. 2 т. 6 се отменя.
§ 64. В Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми (обн., ДВ, бр. 29 от 2015 г.; изм., бр. 43 от 2016 г.) в чл. 8, ал. 3 се създава изречение второ: „За българските граждани обстоятелствата по ал. 2, т. 1 се установяват служебно.“
§ 65. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г. и бр. 74 и 98 от 2016 г.) в чл. 8, ал. 5 след думите „свидетелство за съдимост“ се добавя „ако не са български граждани“.
§ 66. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г. и бр. 86 от 2017 г.) в чл. 7, ал. 2 след думите „свидетелство за съдимост“ се добавя „ако кандидатът не е български гражданин“.
§ 67. В Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) в § 52 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2018 г.“ се заменят с „1 октомври 2019 г.“.
§ 68. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
9955