Министерски съвет
брой: 102, от дата 22.12.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.39


Постановление № 322 от 20 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322  ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 13 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 55 от 2014 г., бр. 20 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г. и бр. 29 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 3 т. 4 се отменя.
§ 2. В чл. 5, ал. 3 се създава изречение второ: „Разпореждането за изменяне размера на паричното обезщетение за безработица във връзка с определен нов минимален и/или максимален дневен размер по чл. 54б, ал. 2 КСО се връчва при поискване на лицето, като срокът за обжалването му тече от датата на връчването.“
§ 3. В приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 в раздел „ПРИЛАГАМ следните документи“ се правят следните изменения:
1. Точка 4 „Копие от удостоверението за сключен граждански брак“ се отменя.
2. Точка 5 „Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ/постоянен адрес за лицата (съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място)“ се отменя.
3. Досегашната т. 6 „Други ……“ става т. 4.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
9941