Институт за космически изследвания и технологии при БАН    София
брой: 100, от дата 15.12.2017 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.165


конкурс за доцент

 

17. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати (Авионика, телекомуникация и локализация на безпилотни летателни апарати – софтуерни решения)“, за нуждите на секция „Аерокосмически системи за управление“ – един, със срок на обявата 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
9507