Министерство на финансите
брой: 99, от дата 12.12.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.106


Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ
МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ
между компетентните органи за обмен на отчети по държави
(Одобрено с Решение № 698 от 16 ноември 2017 г. на Министерския съвет. В сила за Република България от 1 декември 2017 г.)
Като се има предвид, че юрисдикциите, подписали Многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави („Споразумението“), са страни по – или територии, обхванати от – Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси или Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокол („Конвенцията“), или са подписали или изразили намерението си да подпишат Конвенцията и потвърждават, че Конвенцията ще бъде в сила и ще действа по отношение на тях преди извършването на автоматичния обмен на отчети по държави;
Като се има предвид, че държава, която е подписала или е изразила намерение да подпише Конвенцията, става юрисдикция по смисъла на член 1 от това Споразумение, само след като стане страна по Конвенцията;
Като се има предвид, че юрисдикциите възнамеряват да повишат данъчната прозрачност в международен план и да подобрят достъпа на своите данъчни органи до информация относно глобалното разпределение на доходите, платените данъци и определени индикатори за разположението на икономическата дейност в данъчните юрисдикции, в които функционират многонационалните групи от предприятия, посредством автоматичен обмен на годишни отчети по държави с оглед оценка на рисковете от високо ниво, произтичащи от трансферното ценообразуване, и други рискове, свързани със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, както и за икономически и статистически анализи, когато е подходящо;
Като се има предвид, че законодателствата на съответните юрисдикции изискват или се очаква да изискват предоставящото информация образувание на многонационална група от предприятия да подава ежегодно отчет по държави;
Като се има предвид, че отчетът по държави се очаква да е част от тристепенна структура заедно с глобално досие и местно досие, които заедно представляват стандартизиран подход към документацията за целите на трансферното ценообразуване, която ще осигури на данъчните администрации относима и надеждна информация за извършването на ефективен и обоснован анализ за оценка на рисковете от трансферното ценообразуване;
Като се има предвид, че Глава III от Конвенцията разрешава обмен на информация за данъчни цели, включително автоматичен обмен на информация, и позволява на компетентните органи на юрисдикциите да договорят обхвата и условията на този автоматичен обмен;
Като се има предвид, че член 6 от Конвенцията предвижда, че две или повече страни могат взаимно да се договорят да си обменят информация автоматично, същинският обмен на информация ще се извършва на двустранна основа между компетентните органи;
Като се има предвид, че юрисдикциите разполагат или се очаква да разполагат към момента на извършване на първия обмен на отчети по държави със: (i) подходящи предпазни мерки, за да гарантират, че информацията, получена съгласно това Споразумение, остава поверителна и се използва за целите на оценката на рисковете от високо ниво, произтичащи от трансферното ценообразуване, и други рискове, свързани със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, както и за икономически и статистически анализи, където е подходящо, в съответствие с член 5 от това Споразумение, (ii) основа за осъществяване на ефективни взаимоотношения по обмен (включително установени процеси за осигуряване на своевременен, точен и поверителен обмен на информация, ефективни и надеждни комуникации и възможности за своевременно решаване на въпроси и неясноти относно обмена или искания за обмен и за прилагане на разпоредбите на член 4 от това Споразумение) и (iii) необходимото законодателство, което задължава предоставящите информация образувания да подават отчет по държави;
Като се има предвид, че юрисдикциите се ангажират да участват в обсъждания с оглед разрешаване на случаи на нежелани икономически последици, включително за отделните стопански субекти, в съответствие с алинея 2 на член 24 от Конвенцията, както и алинея 1 на член 6 от това Споразумение;
Като се има предвид, че процедурите по взаимно споразумение, например на основание спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, сключени между юрисдикциите на компетентните органи, остават приложими в случаите, в които отчетът по държави е обменен по силата на това Споразумение;
Като се има предвид, че компетентните органи на юрисдикциите възнамеряват да сключат това Споразумение, без да се засягат националните законодателни процедури (ако има такива) и при спазване на поверителността и другите мерки за защита, предвидени в Конвенцията, включително разпоредбите, ограничаващи използването на информацията, обменяна съгласно нея;
Поради което компетентните органи се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
1. За целите на това Споразумение изброените термини имат следните значения:
а)  терминът „Юрисдикция“ означава държава или територия, по отношение на която Конвенцията е в сила и се прилага в резултат на ратификация, приемане или одобрение в съответствие с член 28 или на разширяване на територията в съответствие с член 29 и която е страна, подписала това Споразумение;
б)  терминът „Компетентен орган“ означава за всяка Юрисдикция лицата и органите, изброени в Приложение Б от Конвенцията;
в)  терминът „Група“ означава съвкупност от предприятия, свързани посредством собственост или контрол, така че тя или има задължение да изготвя консолидирани финансови отчети за целите на финансовата отчетност съгласно приложимите счетоводни правила, или ще има такова задължение, ако дялове от капитала на някое от предприятията бъдат търгувани на публична фондова борса;
г)  терминът „Многонационална група от предприятия“ означава всяка група, която: (i) включва две или повече предприятия, които са местни лица за данъчни цели на различни юрисдикции, или включва предприятие, което е местно лице за данъчни цели на една юрисдикция и подлежи на облагане по отношение на стопанската дейност, осъществявана чрез място на стопанска дейност в друга юрисдикция, и (ii) не е изключена многонационална група от предприятия;
д)  терминът „Изключена многонационална група от предприятия“ означава група, от която не се изисква да подава отчет по държави, поради това, че годишните приходи на консолидирана основа на групата за данъчната година, предшестваща непосредствено данъчната година, за която се предоставя информация, както е посочено в нейните консолидирани финансови отчети за тази предшестваща данъчна година, е под прага, определен във вътрешното законодателство на юрисдикцията и в съответствие с Доклада от 2015 г., както може да бъде изменян на базата на прегледа от 2020 г., предвиден в него;
е)  терминът „Съставно образувание“ означава: (i) всяка отделна стопанска единица от многонационална група от предприятия, която е включена в консолидираните финансови отчети за целите на финансовата отчетност или която би била включена, ако дялове от капитала на съответната стопанска единица на многонационалната група от предприятия се търгуват на публична фондова борса, (ii) всяка отделна стопанска единица, която е изключена от консолидираните финансови отчети на многонационалната група от предприятия само на основание размер или същественост, и (iii) всяко място на стопанска дейност на всяка отделна стопанска единица от многонационалната група от предприятия, посочена в т. (i) или (ii) по-горе, при условие че стопанската единица изготвя самостоятелни финансови отчети за това място на стопанска дейност за финансови, регулаторни и данъчни цели или във връзка с вътрешния управленски контрол;
ж)  терминът „Предоставящо информация образувание“ означава съставно образувание, което по силата на вътрешното законодателство на юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, подава отчет по държави в това си качество от името на многонационалната група от предприятия;
з)  терминът „Отчет по държави“ означава отчета по държави, който се подава ежегодно от предоставящото информация образувание в съответствие със законите на юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, заедно с информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно тези закони, която обхваща елементите и следва формата, определени в Доклада от 2015 г., както могат да бъдат изменяни на базата на прегледа за 2020 г., предвиден в него;
и)  терминът „Доклада от 2015 г.“ означава консолидирания доклад, озаглавен „Документация за целите на трансферното ценообразуване и предоставяне на отчети по държави“, във връзка с Мярка 13 от Плана за действие срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби на ОИСР/Г-20;
к)  терминът „Координиращ орган“ означава координиращия орган по Конвенцията, който, съгласно алинея 3 на член 24 от Конвенцията, е съставен от представители на компетентните органи на страните по Конвенцията;
л)  терминът „Секретариат на Координиращия орган“ означава Секретариата на ОИСР, който подпомага координиращия орган;
м)  терминът „Действащо споразумение“ означава по отношение на всеки два компетентни органа, че и двата компетентни органа са изразили своето намерение автоматично да обменят информация помежду си и са изпълнили другите условия, предвидени в алинея 2 на член 8; списък на компетентните органи, за които това Споразумение е действащо, се публикува на интернет страницата на ОИСР.
2. По отношение на прилагането на това Споразумение във всеки един момент от компетентен орган на юрисдикция всеки термин, за който не е дадено друго определение в това Споразумение, има значението, което му придава към съответния момент законодателството на юрисдикцията, прилагаща Споразумението, освен ако контекстът не изисква друго или компетентните органи се споразумеят за общо значение (което е допустимо съгласно националното им законодателство), като всяко значение съгласно приложимите данъчни закони на тази юрисдикция е с предимство спрямо значение, дадено на термина съгласно други закони на тази юрисдикция.
Член 2
Обмен на информация по отношение на многонационални групи от предприятия
1. В съответствие с разпоредбите на членове 6, 21 и 22 от Конвенцията всеки компетентен орган ежегодно обменя по автоматичен път отчета по държави, получен от всяко предоставящо информация образувание, което е местно лице за данъчни цели на неговата юрисдикция, с всички други компетентни органи на юрисдикции, спрямо които това Споразумение е действащо, и в които на базата на информацията в отчета по държави едно или повече съставни образувания от многонационалната група от предприятия на предоставящото информация образувание са местни лица за данъчни цели или подлежат на облагане по отношение на стопанската дейност, осъществявана чрез място на стопанска дейност.
2. Независимо от предходната алинея компетентните органи на юрисдикциите, които са посочили, че следва да бъдат вписани като нереципрочни юрисдикции на базата на тяхно уведомление съгласно алинея 1, буква „б“ на член 8, изпращат отчети по държави съгласно алинея 1, но не получават отчети по държави по силата на това Споразумение. Компетентните органи на юрисдикциите, които не са изброени като нереципрочни юрисдикции, получават и изпращат информацията, посочена в алинея 1. Компетентните органи обаче няма да изпращат такава информация на компетентните органи от юрисдикциите, включени в горепосочения списък на нереципрочни юрисдикции.
Член 3
Време и начин на обмен на информация
1. Валутата на сумите, посочени в отчета по държави, следва да бъде уточнена за целите на обмена на информация по член 2.
2. По отношение на алинея 1 на член 2 отчет по държави се обменя за първи път по отношение на данъчната година на многонационалната група от предприятия, започваща на или след датата, посочена от компетентния орган в уведомлението съгласно алинея 1, буква „а“ на член 8, колкото е възможно по-рано и не по-късно от 18 месеца от последния ден на тази данъчна година. Независимо от горното обмен на отчет по държави се изисква само ако това Споразумение е действащо за двата компетентни органа и съответните юрисдикции имат действащо законодателство, което изисква подаването на отчети по държави по отношение на данъчната година, за която се отнася отчетът по държави, и което е в съответствие с обхвата на обмена, предвиден в член 2.
3. Като се имат предвид разпоредбите на алинея 2, отчетът по държави се обменя колкото е възможно по-рано и не по-късно от 15 месеца от последния ден на данъчната година на многонационалната група от предприятия, за която се отнася отчетът по държави.
4. Компетентните органи обменят автоматично отчети по държави в обща стандартна схема в разширяем маркиращ език.
5. Компетентните органи работят по и се договарят за един или няколко метода за електронно предаване на данни, включително стандарти за криптиране, с оглед на постигане на максимална стандартизация и намаляване на сложността и разходите и уведомяват Секретариата на Координиращия орган за такива стандартизирани методи за предаване и криптиране.
Член 4
Сътрудничество за спазването и изпълнението
Компетентен орган уведомява другия компетентен орган, когато има основание да смята по отношение на предоставящо информация образувание, което е местно лице за данъчни цели на юрисдикцията на другия компетентен орган, че грешка може да е довела до неточно или непълно предоставяне на информация или че има неизпълнение от страна на предоставящо информация образувание по отношение на негово задължение за подаване на отчет по държави. Уведоменият компетентен орган предприема всички подходящи мерки съгласно вътрешното му законодателство, за да отстрани грешките или неизпълнението, описани в уведомлението.
Член 5
Поверителност, защита на данните и правилно използване
1. Цялата обменяна информация се подчинява на правилата за поверителност и другите предпазни мерки, предвидени в Конвенцията, включително разпоредбите, които ограничават използването на обменената информация.
2. В допълнение към ограниченията на алинея 1, използването на информацията е ограничено още и до допустимите начини на използване, описани в тази алинея. По-специално, информацията, получена посредством отчета по държави, се използва за оценка на рисковете от високо ниво, свързани с трансферните цени, свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, и където е подходящо, за икономически и статистически анализи. Информацията не може да замести подробен анализ на трансферното ценообразуване по отношение на отделни сделки и цени, основан на цялостен функционален анализ и цялостен анализ на съпоставимостта. Приема се, че информацията, съдържаща се в отчета по държави, сама по себе си не представлява убедително доказателство за това, дали трансферните цени са или не са подходящи, и следователно корекции за целите на трансферното ценообразуване не могат да се основават на отчета по държави. Неправилни корекции в противоречие с тази алинея, извършени от данъчните администрации по места, се оттеглят при всяко производство между компетентни органи. Независимо от горното няма ограничение данните в отчета по държави да се използват като база за извършване на допълнителни проверки относно условията на трансферното ценообразуване на многонационална група от предприятия или относно други данъчни въпроси в хода на ревизия и като резултат да се извърши подходяща корекция на облагаемия доход на съставно образувание.
3. Доколкото е допустимо съгласно приложимия закон, компетентен орган уведомява Секретариата на Координиращия орган незабавно за всеки случай на неспазване на алинеи 1 и 2 на този член, включително за всякакви коригиращи действия, както и за всякакви мерки, предприети срещу неспазването на горепосочените алинеи. Секретариатът на Координиращия орган уведомява всички компетентни органи, по отношение на които това е действащо споразумение с първия посочен компетентен орган.
Член 6
Консултации
1. В случай на корекция на облагаемия доход на съставно образувание в резултат на допълнителни проверки, основани на данните в отчета по държави, която води до нежелани икономически последствия, включително ако такива случаи възникват за конкретен стопански субект, компетентните органи на юрисдикциите, на които са местни лица засегнатите съставни образувания, се консултират взаимно и обсъждат случая с оглед неговото разрешаване.
2. Ако възникнат трудности при прилагането или тълкуването на това Споразумение, компетентен орган може да поиска консултации с един или повече компетентни органи за разработването на подходящи мерки, които да осигурят изпълнението на това Споразумение. По-специално, компетентен орган се консултира с другия компетентен орган, преди първият посочен компетентен орган да прецени, че е налице системно неспазване на задължение за обмен на отчети по държави с другия компетентен орган. Когато първият посочен компетентен орган направи такава преценка, той уведомява Секретариата на Координиращия орган, който, след като е информирал другия засегнат компетентен орган, уведомява всички компетентни органи. Доколкото е допустимо от приложимия закон, всеки от компетентните органи може и ако пожелае това посредством Секретариата на Координиращия орган, да ангажира другите компетентни органи, за които това Споразумение е действащо, с оглед намиране на приемливо решение на въпроса.
3. Компетентният орган, който е поискал консултациите съгласно алинея 2, осигурява уведомяването по подходящ начин на Секретариата на Координиращия орган да бъде уведомен за всички направени заключения и разработени мерки, включително за липсата на такива заключения или мерки, а Секретариатът на Координиращия орган уведомява всички компетентни органи, дори тези, които не са участвали в консултациите, за всички такива заключения или мерки. Не се предоставя конкретна за данъкоплатеца информация, включително такава, която би разкрила идентификационни данни на засегнатия данъкоплатец.
Член 7
Изменения
Това Споразумение може да бъде изменяно с консенсус чрез писмено споразумение на всички компетентни органи, за които това Споразумение е действащо. Освен ако е договорено друго, такова изменение поражда действие на първия ден от месеца, следващ изтичането на срок от един месец след датата на последния подпис върху това писмено споразумение.
Член 8
Срок на Споразумението
1. Компетентен орган трябва да предостави към момента на подписване на това Споразумение или възможно най-скоро след това уведомление до Секретариата на Координиращия орган:
а)  че неговата юрисдикция разполага с необходимото законодателство, което да изисква предоставящите информация образувания да подават отчет по държави, и че неговата юрисдикция изисква подаването на отчети по държави по отношение на данъчни години на предоставящи информация образувания, започващи на или след датата, посочена в уведомлението;
б)  което посочва дали юрисдикцията следва да бъде включена в списъка на нереципрочните юрисдикции:
в)  което посочва един или повече методи за електронно предаване на данни, включително криптиране;
г)  че разполага с необходимото законодателство и инфраструктура, които да осигурят изпълнението на изискваните стандарти за поверителност на информацията и за защита на данните в съответствие с чл. 22 от Конвенцията и алинея 1 на член 5 от това Споразумение, както и допустимото използване на информацията в отчетите по държави, както е предвидено в алинея 2 на член 5 от това Споразумение, и прилага попълнения въпросник за поверителност и мерки за защита на данните, който се прилага като Приложение към това Споразумение; и
д)  което включва (i) списък с юрисдикциите на компетентните органи, по отношение на които има намерение това Споразумение да стане действащо, като следва националните законови процедури за влизане в сила (ако има такива) или (ii) декларация от компетентния орган, че има намерение това Споразумение да стане действащо по отношение на всички други компетентни органи, които предоставят уведомление съгласно алинея 1, буква „д“ на член 8.
Компетентните органи трябва своевременно да уведомят Секретариата на Координиращия орган за всяка последваща промяна, която е направена в някой от горепосочените елементи на уведомлението.
2. Това Споразумение влиза в сила между два компетентни органи на по-късната от следните дати: (i) датата, на която вторият от двата компетентни органи е представил уведомление на Секретариата на Координиращия орган съгласно алинея 1, което включва юрисдикцията на другия компетентен орган съгласно алинея 1, буква „д“, и (ii) датата, на която Конвенцията е влязла в сила и има действие за двете юрисдикции.
3. Секретариатът на Координиращия орган поддържа и публикува на интернет страницата на ОИСР списък с компетентните органи, които са подписали Споразумението и между които това е действащо споразумение. В допълнение, Секретариатът на Координиращия орган публикува на интернет страницата на ОИСР информацията, предоставена от компетентните органи в съответствие с алинея 1, букви „а“ и „б“.
4. Информацията, предоставена съгласно алинея 1, букви от „в“ до „д“, се предоставя на разположение на другите подписали страни при писмено поискване до Секретариата на Координиращия орган.
5. Компетентен орган може временно да спре обмена на информация по това Споразумение, като даде писмено уведомление до друг компетентен орган за това, че е преценил, че е налице или е било налице съществено неизпълнение на Споразумението от страна на втория посочен компетентен орган. Преди да направи такава преценка, първият посочен компетентен орган се консултира с другия компетентен орган. За целите на тази алинея съществено неизпълнение означава неизпълнение на алинеи 1 и 2 на член 5 и алинея 1 на член 6 от това Споразумение и/или съответните разпоредби на Конвенцията, както и неизпълнение на задължение от страна на компетентен орган да предостави навременна или точна информация, както е предвидено в това Споразумение. Такова спиране има незабавно действие и е в сила, докато вторият посочен компетентен орган докаже по подходящ за двата компетентни органа начин, че не е било налице съществено неизпълнение или че вторият посочен компетентен орган е взел съответни мерки, които да отстранят същественото неизпълнение. Доколкото е допустимо от приложимия закон, всеки от компетентните органи може и ако пожелае това чрез Секретариата на Координиращия орган, да ангажира други компетентни органи, за които това Споразумение е действащо, с оглед намиране на приемливо решение на въпроса.
6. Компетентен орган може да прекрати участието си в това Споразумение или да прекрати действието на Споразумението по отношение на конкретен компетентен орган, като отправи писмено уведомление за прекратяване до Секретариата на Координиращия орган. Това прекратяване поражда действие от първия ден на месеца, следващ изтичането на период от 12 месеца считано от датата на уведомлението за прекратяване. В случай на прекратяване цялата информация, получена по това Споразумение, остава поверителна и се подчинява на условията на Конвенцията.
Член 9
Секретариат на Координиращия орган
Освен ако е предвидено друго в Споразумението, Секретариатът на Координиращия орган уведомява всички компетентни органи за всякакви уведомления, които е получил съгласно това Споразумение, и отправя уведомление до всички страни, подписали Споразумението, когато нов компетентен орган подпише Споразумението.
Изготвено на английски и френски език, като двата текста имат еднаква сила.
9487