Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 93, от дата 21.11.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2013 г.; доп., бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2015 г.; попр., бр. 31 от 2015 г.; доп., бр. 35 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 4 и 5:
„4. проектиране на производствени сгради, както и при обследване за енергийна ефективност на този вид сгради като част от промишлена система, които не подлежат на сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност, но за които са изпълнени условията по чл. 2 от наредбата;
5. обследване за енергийна ефективност и проектиране на сгради – културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство, доколкото подобряването на енергийните характеристики на ограждащите елементи и/или на техническите системи в тези сгради не води до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградите.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Наредбата не се прилага за:
1. временните сгради с планирано време за използване до две години;
2. нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, използвани за селскостопанска дейност;
3. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или като алтернатива за живеене през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване;
4. обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 m2;
5. текущ ремонт в сгради или в части от тях, както и при вътрешни преустройства и ремонти на самостоятелни обекти или помещения в съществуващи сгради, при които не се извършват строителни и монтажни работи (СМР) по външните ограждащи конструкции и елементи, граничещи с външния въздух, и/или по системите за поддържане на микроклимата, и не се променят енергийни характеристики на сградите;
6. всички случаи на извършване на СМР, при които не се променят енергийни характеристики на сградите спрямо съществуващото им състояние.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Изискванията на наредбата се прилагат и в проектите на нови производствени сгради или при основен ремонт, реконструкция или основно обновяване на съществуващи производствени сгради, когато с технологичния режим, с нормативен акт и/или със заданието за проектиране се изисква целогодишно или над четири месеца в годината поддържане на микроклимат с определени параметри. В тези случаи изискванията на наредбата се спазват по отношение на обобщения коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструктивни елементи на сградата, а ефективностите на техническите системи, в т.ч. на системите за поддържане на микроклимата, се определят със заданието за проектиране.
(2) Методиката от приложение № 3 към чл. 5 може да се прилага и за изчисляване на годишен разход на енергия на производствена сграда като част от промишлена система само когато са избрани подходящи входни данни, необходими за прилагане на изчислителния метод, и е отчетено въздействието на специфични проектни или експлоатационни условия върху точността на метода.“
§ 3. В чл. 3, ал. 2 думите „Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)“ се заменят с „Наредба № Е-РД-04-2 от 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 10 от 2016 г.)“.
§ 4. В чл. 4, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) топлинни и оптически характеристики: топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове, включително на вътрешните конструктивни елементи, когато това се налага от спецификата на топлинния баланс;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. системите за генериране на топлина/студ, техните ефективности и загубите в разпределителни мрежи;“.
3. В т. 5 думите „климатичните инсталации“ се заменят със „системите за охлаждане“.
4. В т. 10 думите „възобновяеми енергийни източници“ се заменят с „енергията от възобновяеми източници“.
5. Точка 11 се изменя така:
„11. външните и вътрешните климатични условия;“.
6. В т. 12 след думите „енергийни товари“ се поставя запетая и се добавя „и енергийният разход на уреди, потребяващи енергия“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „близко до нулата потребление на енергия“ се добавя „при изпълнение на условието за минимален дял на енергията от възобновяеми източници съгласно определението в § 1, т. 31 от допълнителните разпоредби на наредбата.“;
б) точка 4 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2 по ал. 1, се посочва в сертификата за енергийни характеристики на сграда в експлоатация/сертификата за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.).“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Когато отделни части/зони в една сграда имат различно предназначение и са функционално обвързани помежду си по отношение на основното предназначение на сградата, съответствието по чл. 6, ал. 1 се установява по скалата за категорията сгради, към която сградата принадлежи по предназначение, и се изчислява в съответствие с БДС EN 15217 по формулата:“ се заменят със „Съответствието по чл. 6, ал. 1 за сграда с едно функционално предназначение, в която са обособени повече от една топлинни зони, определени по правилата в приложение № 3 към чл. 5, се установява по скалата за съответната категория, към която сградата принадлежи, и се изчислява в съответствие с БДС EN 15217 по формулата:“, а думите „k – броят на зоните с различно предназначение в сградата“ във формула (1) се заменят с „k – броят на зоните в сградата“.
2. В ал. 2 думите „Когато отделни части/зони от сграда със смесено предназначение са функционално необвързани помежду си, съответствието по чл. 6, ал. 1 се установява, както следва:“ се заменят с „При сграда със смесено предназначение, при която отделни части от сградата се класифицират в различни категории съгласно приложение № 10 към чл. 6, ал. 3, съответствието по чл. 6, ал. 1 се установява, както следва:“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За целите на наредбата изчисленията се извършват с референтните стойности по ал. 1 при изпълнение на условието в чл. 13а или по декларирани от производител стойности на технически показатели в съответствие с изискванията на българското законодателство за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 8. Член 13а се изменя така:
„Чл. 13а. Стойностите на коефициентите на топлопреминаване през ограждащи елементи, граничещи с външен въздух на нови сгради и в местата на обновяване/ремонт/реконструкция на граничещи с външен въздух конструктивни елементи на съществуващи сгради, извън случаите по чл. 4, ал. 6 не може да надвишават с повече от 10 на сто референтните стойности в таблица 1 и в таблица 2.“
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите „енергийни характеристики на“ се добавя „ограждащи конструктивни елементи и/или енергийни характеристики на системите за поддържане на микроклимата в сградата, за които в нормативен акт са определени специфични изисквания“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по чл. 4, ал. 5 и 6 не се възлага, съответно не се разработва самостоятелна част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект, освен ако това не е предвидено със заданието за проектиране.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Част „Енергийна ефективност“ и изчисленията на техническите показатели по чл. 4, ал. 5 и 6 се изготвят и подписват от проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ при спазване на изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране за съответните ограничения по вид и размер на предоставяните проектантски услуги. В случаите по ал. 4, в които не се възлага изработване на самостоятелна част „Енергийна ефективност“, изчисленията на техническите показатели по чл. 4, ал. 5 и 6 се включват в част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, а когато проектът не предвижда такава част, изчисленията се прилагат към част „Архитектурна“.“
§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При обследване за енергийна ефективност на сгради, при проектиране на сгради, при оценяване на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност и при съставяне на сертификати за енергийни характеристики на нови сгради или сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация съгласно изискванията на Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.) интегрираният показател „специфичен годишен разход на първична енергия“ в kWh/m2 кондиционирана площ на сградата се изчислява съгласно методиката в приложение № 3 към чл. 5.“
2. В ал. 3 думата „проектен“ се заличава, а след думите „сертификат за енергийни характеристики“ се добавя „на нова сграда“.
§ 11. В чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст след думите „на фаза идеен проект“ се добавят думите „когато е приложимо“;
б) в буква „а“ думите „отопляема/охлаждана площ и обем“ се заменят с „отопляема площ, площ на пода на пространството, което се охлажда, кондиционирана площ, брутен и нетен обем“;
в) в буква „г“ съкращението „ЗУТ“ се заменя със „Закона за устройство на територията (ЗУТ)“.
2. В т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в буква „а“ думите „отопляема/охлаждана площ и обем“ се заменят с „отопляема площ, площ на пода на пространството, което се охлажда, кондиционирана площ, брутен и нетен обем“;
б) в буква „е“ след думата „уреди“ се поставя запетая и се добавя „потребяващи енергия“;
в) създава се буква „и“:
„и) данните, необходими за попълване на образеца и издаване на сертификат за енергийни характеристики на нова сграда.“
§ 12. В чл. 27а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 думата „проектни“ се заличава, а след думите „енергийни характеристики“ се добавя „на нова сграда“.
2. В ал. 4 се създава трето изречение: „Оценката за съответствие с изискването за енергийна ефективност може да се извърши и като част от комплексния доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ, когато е изпълнено условието на чл. 142, ал. 11 ЗУТ.“
§ 13. В чл. 28, ал. 2 след думата „сертификати“ се поставя запетая и думите „и удостоверения за качество“ се заменят с „декларации“.
§ 14. В чл. 34 след думите „вградени в продукти циркулационни помпи“ се поставя точка и останалият текст до края се заличава.
§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „Нетна потребна енергия“ е енергията, която трябва да се внесе или отнеме от кондиционирания обем.“
2. Точка 5 се изменя така:
„5. „Брутна потребна енергия“ за сградата е сума от брутната потребна енергия за поддържане на параметрите на микроклимата и брутната потребна енергия за функционирането на останалите технически съоръжения и системи. При използване на термопомпи като генератори на топлина/студ в системи за отопление/охлаждане в сграда брутната потребна енергия е сума от брутната потребна енергия, доставена до сградата за трансформирането ù в топлина или студ за поддържане параметрите на микроклимата, и брутната потребна енергия за функционирането на останалите технически съоръжения и системи в сградата.“
3. Точка 16 се изменя така:
„16. „Нова сграда“ е всяка новоизградена сграда до 6 години от въвеждането ù в експлоатация.“
4. Точка 18 се изменя така:
„18. „Обследване за енергийна ефективност на сгради“ е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сградите и определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност.“
5. Точка 20 се изменя така:
„20. „Сграда“ е конструкция със стени и покрив, в която се използва енергия за регулиране на вътрешната температура.“
§ 16. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В наименованието думите „към чл. 2, ал. 3“ се заменят с „към чл. 1, ал. 4“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. Стандарти от приложното поле на наредбата:
1.1. БДС EN ISO 13790 „Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната енергия за отопляване и охлаждане на пространство“ и позованите в него задължителни за прилагане на този стандарт документи, въведени като български държавни стандарти, както следва:
а) БДС EN ISO 6946:2008 „Строителни елементи и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Метод за изчисление (ISO 6946:2007)“;
б) БДС EN ISO 7345:2000 „Топлоизолация. Физични величини и определения (ISO 7345:1987)“;
в) БДС EN ISO 10077-1:2006 „Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 1: Общи положения (ISO 10077-1:2006)“;
г) БДС EN ISO 13370:2008 „Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване през земната основа. Методи за изчисление (ISO 13370:2007)“;
д) БДС EN ISO 13786:2008 „Топлинни характеристики на строителните елементи. Динамични топлинни характеристики. Изчислителен метод (ISO 13786:2007)“;
е) БДС EN ISO 13789:2008 „Топлинни характеристики на сгради. Коефициент на топлинните загуби от топлопреминаване и вентилация. Метод за изчисление (ISO 13789:2007)“;
ж) БДС EN ISO 15927-4:2006 „Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 4: Часови данни за изчисляване на годишната енергия, използвана за затопляне и охлаждане (ISO 15927-5:2004)“;
з) БДС EN 15217:2007 „Енергийни характеристики на сгради. Методи за изразяване на енергийните характеристики и за енергийна сертификация на сгради“.
1.2. БДС EN ISO 14683:2008 „Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни изчислителни стойности (ISO 14683:2007)“.
1.3. БДС EN 12207 „Прозорци и врати. Въздухопроницемост. Класификация“.
Забележка. За датираните позовавания се прилагат само цитираните издания. За недатираните позовавания се прилагат последните издания на позованите документи (включително измененията).“
§ 17. В приложение № 3 към чл. 5 „Методика за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради“ т. 3.1. „Общи положения“ се изменя така:
„3.1. Общи положения
Изчисляването на разхода на енергия се основава на енергиен баланс на сградата като интегрирана система за период от време един месец. Такъв подход налага съвместяване на нестационарни и стационарни компоненти на енергийните потоци по целия тракт – от енергообмена в отопляваното и/или охлажданото пространство през системата за пренос и разпределение до генератора/преобразувателя на енергия. Това налага въвеждане на някои специфични определения, с които да се дефинират междинни граници на енергийния баланс.
Енергията, която трябва да се внесе или отнеме от кондиционирания обем, е „нетна потребна енергия“. Онази част от нетната енергия, която е необходима в границите на отопляваното или охлажданото пространство енергия за поддържане на параметрите на микроклимата, е нетната потребна енергия за поддържане на микроклимата.
Когато към нетната потребна енергия за поддържане на микроклимата се отчетат и загубите за преобразуване, пренос и разпределение, които се реализират в съответните системи на сградата, както и енергията за транспортиране на топлоносителите/студоносителите в тези системи (енергията за помпи и вентилатори), се получава енергията, която трябва да се достави до границите на сградата за подържане на микроклимата. Тази енергия е брутната потребна енергия за поддържане на параметрите на микроклимата в сградата.
Брутната потребна енергия общо за сградата е сума от брутната потребна енергия за поддържане на параметрите на микроклимата и брутната потребна енергия за функционирането на останалите технически съоръжения и системи. Брутната потребна енергия за сградата има еквивалентна стойност на т. нар. „първична енергия“.“
§ 18. В приложение № 10 към чл. 6, ал. 3 в т. 2, в текста на подточка б.3) и в графичното представяне на скалата на класовете на енергопотребление след думите „детски градини“ се добавя „и детски ясли“.
Забележка на редакцията: виж фигурата в PDF-а на броя
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване на инвестиционен проект и производството по издаване на разрешение за строеж започва след влизането ù в сила.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект от съответния орган, компетентен за неговото одобряване.
(3) Наредбата не се прилага за сгради, за които производството по въвеждането им в експлоатация е започнало преди влизането ù в сила. За започнато производство по въвеждане в експлоатация се счита датата на внасяне на искане пред компетентния орган съгласно ЗУТ.
(4) Наредбата не се прилага за сгради, които са в процес на изпълнение на СМР по издадено разрешение за строеж преди влизането ù в сила.
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Нанков
8727