Народно събрание
брой: 91, от дата 14.11.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.11


Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

 

УКАЗ № 229
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет от 44-то Народно събрание на 2 ноември 2017 г.
Издаден в София на 8 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 13 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) За изпълнение на функциите по социална интеграция директорите на дирекциите „Социално подпомагане“ или оправомощени от тях длъжностни лица имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“ и при необходимост изискват по служебен път информацията, свързана с реализиране правата на хората с увреждания, от общинската администрация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, териториалните структури на Министерството на здравеопазването, на Министерството на образованието и науката, на Агенцията по заетостта, на Националния осигурителен институт, както и от други държавни органи и органи на местното самоуправление, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на искането.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Националната агенция за приходите предоставя на Агенцията за хората с увреждания необходимата данъчна и осигурителна информация за целите на изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания след писмено искане от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.“
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 3. В чл. 12, ал. 3 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „увреждане“ се добавя „или упълномощено от него лице“.
2. Създава се т. 4:
„4. директор на специализирана институция или социална услуга – резидентентип, в които са настанени деца с увреждания.“
§ 4. В чл. 13, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 29, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2“ се добавя „и 3“.
2. Точка 2 се отменя.
§ 6. В чл. 35, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „Агенцията за хората с увреждания“ се добавя „в което задължително се вписват единният идентификационен код на лицето и липсата на задължения към Националната агенция по приходите“ и се поставя запетая.
2. Точки 1 и 2 се отменят.
3. В т. 3 думите „хартиен или“ се заличават.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. декларация, че помещенията, в които ще се извършва дейност по предоставяне и ремонт на медицински изделия, отговарят на изискванията за съхранение на производителя, определени в инструкцията за употреба, както и на изискванията на наредбата по чл. 35а, ал. 9;“.
5. Точки 7 и 8 се отменят.
§ 7. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 съюзът „и“ се заменя с „и/или“.
2.Алинея 6 се изменя така:
„(6) Добавката се отпуска въз основа на заявление-декларация за изготвяне на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция, подадена от лицата по чл. 12, ал. 3.“
3. В ал. 7 думите „заповед за отпускането й“ се заменят със „заповед за отпускане или отказ за отпускане“.
4. В ал. 8 думата „молба“ се заменя със „заявление-декларация“, а накрая се добавя „заедно с изготвената социална оценка“.
5. В ал. 10 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
6. В ал. 13 след думата „отпускане“ се поставя запетая и се добавя „изменяне, спиране“.
§ 8. В чл. 42ж думите „при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 2 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събраниe.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
8477