Министерство на здравеопазването
брой: 87, от дата 31.10.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.28


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изиск­вания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 14 и 106 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 1 след абревиатурата „(ОПЛ)“ се добавя „или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „като за проведените изследвания се вписват дата и лабораторен номер и се полага печат на лечебното заведение, извършило изследването. За проведен тест Манту се вписва датата на поставяне на ППД туберкулин и датата на отчитане на теста и се полага печат на медицинския специалист, извършил изследването“.
2. В ал. 2 абревиатурата „ОПЛ“ се заменя с „лекарят по чл. 3, ал. 1, т. 1“.
3. В ал. 3 думата „настоящ“ се заменя с „местонахождение на обекта по чл. 1, ал. 1 или по постоянен“, а след думата „прегледи“ се добавя „и изследвания“.
4. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Заявяването на услугата по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки по ал. 3 се извършва чрез попълване на заявление съгласно приложение № 1а. Заявлението може да бъде подадено на място в регионалната здравна инспекция или чрез лицензиран пощенски оператор.
(5) Заверяват се само здравни книжки с правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Заверяването на личните здравни книжки по ал. 3 се извършва чрез поставяне на печат върху снимката и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката. При заявяване на услугата на място в регионалната здравна инспекция заверката се извършва в рамките на същия работен ден.“
6. Създава се ал. 7:
„(7) Заверената здравна книжка може да бъде получена на място в регионалната здравна инспекция, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.“
7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
§ 3. В чл. 5, т. 1 след думата „годишно“ се добавя „от датата на проведения първоначален преглед“, а абревиатурата „ОПЛ“ се заменя с „лекаря по чл. 3, ал. 1, т. 1“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При извършване на преглед от лекаря по чл. 3, ал. 1, т. 1 или друг лекар по повод на друго заболяване задължително се снема епидемиологична анамнеза за заразни заболявания. При съмнение за заразно заболяване задължително се извършват консултация със специалисти по инфекциозни болести, медицинска паразитология и лабораторни изследвания.“
2. В ал. 2 думите „епидемиологични показания“ се заменят с „епидемични показания или“, а абревиатурата „ОПЛ“ се заменя с „лекаря по чл. 3, ал. 1, т. 1“.
3. В ал. 3 абревиатурата „ОПЛ“ се заменя с „лекарят по чл. 3, ал. 1, т. 1“, а думите „че здравният статус на лицето отговаря на изискванията на настоящата наредба“ се заменят с „допуска се на работа“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „чревни“ се заличава.
2. В т. 7 думата „лупус“ се заличава.
§ 6. В чл. 8 в текста преди т. 1 след думата „длъжно“ се добавя „да поддържа добра лична хигиена и“.
§ 7. В чл. 9, т. 2 думите „заверени здравни книжки“ се заменят със „заключение в здравната книжка „допуска се на работа“, дадено от ОПЛ или лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ“.
§ 8. В чл. 11, ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 четвърта страница от образеца на лична здравна книжка се изменя така:

Предварителен преглед при постъпване на работа
1. Здравен статус:
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
дата, подпис и печат                име, фамилия
2. Бактериологично изследване:
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
дата, лабораторен номер,
подпис и печат                       име, фамилия
3. Паразитологично изследване:
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
дата, лабораторен номер,
подпис и печат                        име, фамилия
4. Туберкулинов кожен тест Манту:
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
дата на поставяне на ППД
туберкулин, подпис и печат       име, фамилия
дата на отчитане на пробата,
подпис и печат                       име, фамилия
5. Специализиран преглед:
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
подпис и печат                       име, фамилия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: …………………………………………………….
дата, подпис и печат                име, фамилия

                                             стр. 4“
§ 10. Създава се приложение № 1а към чл. 4, ал. 4:
„Приложение № 1а  към чл. 4, ал. 4
ДО
ДИРЕКТОРА
НА РЗИ ……………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .......................................................................................... ,
име, презиме, фамилия
постоянен адрес: гр./с. ...................................................... ,
община ................................................................................ ,
ж.к./ ул. ................................................ № .........................
бл. ......., вх. ......., ап. ......., тел. ........................................ ,
ЕГН ......................................................................................
Моля, да бъде заверена и вписана в регистъра по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ, бр. 57 от 2006 г.) личната ми здравна книжка.
Здравната книжка ми е необходима за постъпване на
работа в .............................................................................. ,
                                 наименование на обекта
................................................................................................
адрес на обекта
Заявявам желанието си заверената ми здравна книжка да бъде получена:
- Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ....
............................................................................................... ,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването й за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен/а документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Заверената ми здравна книжка да бъде изпратена:
- като вътрешна препоръчана пощенска пратка
- като вътрешна куриерска пратка
- като международна препоръчана пощенска пратка
- лично от звеното за административно обслужване при Регионална здравна инспекция         
................................................................................................
Изразявам своето съгласие Регионалната здравна инспекция да обработва, съхранява и архивира личните ми данни чрез компютърни и други системи с цел осъществяване на законово регламентираните функции. Уведомен/а съм за целта и средствата за обработка на данните ми и сферата на ползването им, както и с правото ми на достъп до и на поправка на данните.
Прилагам следните документи:
1. Здравна книжка с попълнена паспортна част, залепена актуална снимка на заявителя и с отразени извършени задължителни прегледи и изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лечебни заведения и медицински специалисти, извършили прегледите и изследванията; заключение „допуска се на работа“ от общопрактикуващ лекар или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ.
2. Копие от документ за самоличност, заверено с текст „Вярно с оригинала“, трите имена, дата и подпис на заявителя (само при заявяване на услугата чрез лицензиран пощенски оператор).
Дата: …………………                         Подпис:
Гр./с. …………………             …………………“
§ 11. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 в пета колона абревиатурата „ОПЛ“ се заменя с „лекаря“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, т. 1 и § 9, които влизат в сила един месец след влизането в сила на наредбата.
Министър:  Николай Петров
8042