Министерски съвет
брой: 85, от дата 24.10.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.32


Постановление № 228 от 20 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56 и 58 от 2010 г., бр. 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от 2016 г. и бр. 44 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „началниците и“ се заличават.
2. В т. 4 думите „на заместник-министрите“ и запетаята след тях се заличават.
§ 2. Създава се нов чл. 3:
„Чл. 3. Размерите на основните месечни заплати на заместник-министрите и на началниците на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите се определят, както следва:
1. на началника на кабинета на министър-председателя – 90 на сто от основната месечна заплата на министър;
2. на заместник-министрите и на началниците на кабинетите на заместник министър-председателите – 85 на сто от основната месечна заплата на министър;
3. на началниците на кабинетите на министрите – 80 на сто от основната месечна заплата на министър.“
§ 3. В чл. 5 ал. 9 се отменя.
§ 4. В приложение № 4 към чл. 2, т. 3 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „началниците и“ се заличават.
2. Ред 1 и 2 се заличават.
3. На ред 3, колона 2 думите „началник на кабинета на министър“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 5. В приложение № 5 към чл. 2, т. 4 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „на заместник-министрите“ и запетаята след тях се заличават.
2. На ред 2, колона 2 думите „заместник-министър“ и точката и запетаята след тях се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 6. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на утвърдените средства за разходи за персонал по бюджетите на съответните бюджетни организации.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
8003