Народно събрание
брой: 85, от дата 24.10.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.13


Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

УКАЗ № 207
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народно събрание на 27 септември 2017 г., повторно приет на 19 октомври 2017 г.
Издаден в София на 20 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.)
§ 1. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Постоянният секретар на отбраната е най-висшият държавен служител в Министерството на отбраната.
(2) За постоянен секретар на отбраната се назначава държавен служител, който:
1. има професионален опит не по-малко от 8 години и четвърти старши ранг като държавен служител;
2. е изпълнявал ръководна длъжност в държавната администрация не по-малко от три години, от които не по-малко от една година в Министерството на отбраната;
3. е получил по-висока годишна оценка на изпълнението на длъжността при годишното оценяване в годината, предхождаща подбора, в сравнение с останалите кандидати и по отношение на него е изтекъл едногодишният срок за изпитване.
(3) Постоянният секретар на отбраната се назначава от министъра на отбраната, съгласувано с министър-председателя, след подбор за срок от 4 години, който изтича преди придобиване от служителя на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(4) Редът за извършване на подбора се определя със заповед на министъра на отбраната.
(5) Подборът на кандидатите се извършва от комисия в състав най-малко от трима членове с председател заместник-министър на отбраната. Комисията завършва своята работа с доклад до министъра на отбраната с мотивирано предложение. При утвърждаване на доклада на комисията министърът на отбраната изпраща предложението за назначаване на постоянен секретар на отбраната за съгласуване от министър-председателя.
(6) Постоянният секретар на отбраната има всички права по служебно правоотношение.
(7) За неуредените случаи по отношение статута на постоянния секретар на отбраната се прилага Законът за държавния служител.“
§ 2. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. Правоотношението с постоянния секретар на отбраната се прекратява от министъра на отбраната съгласувано с министър-председателя при условията и по реда на Закона за държавния служител.“
§ 3. В чл. 136 се създава ал. 3:
„(3) Офицерите, след удостояване с висше военно звание с указ на президента на републиката, се представят в Комисията по отбрана на Народното събрание от министъра на отбраната или определен от него заместник-министър.“
§ 4. В чл. 160, ал. 1, т. 6 думата „комодор“ се заменя с „флотилен адмирал“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 септември 2017 г. и на 19 октомври 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
7907