Министерство на регионалното развитие и благоустройството   София
брой: 84, от дата 20.10.2017 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.55


Заповед № РД-02-15-90 от 12 октомври 2017 г.

 

МИНИСТЕРСТВО  НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-90  от 12 октомври 2017 г.
Във връзка с необходимостта от създаване на градоустройствена основа на курортния комплекс (КК) „Св. св. Константин и Елена“ с Решение № 0002/27.05.2003 г. на кмета на община Варна е допуснато изработването на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на курортния комплекс. Изготвеният предварителен проект на ПУП – ПРЗ на КК „Св. св. Константин и Елена“ е приет с Решение № 1 по Протокол № КАЕП-01-02-2004 г. на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при МРРБ (НЕСУТРП). Настъпилите междувременно промени в законовата и нормативната уредба, в частност изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), в сила от 2008 г. налагат необходимостта от привеждане на окончателния проект на ПУП – ПРЗ на курортния комплекс в съответствие с действащата нормативна уредба и с предвижданията на одобрения през 2012 г. общ устройствен план (ОУП) на община Варна. Територията на КК „Св. св. Константин и Елена“ попада в зона „А“ и зона „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, поради което за нея е допустимо изработването и одобряването на Специфични правила и нормативи към проекта (СПН). С Решение № 45 от 25.01.2005 г. на Министерския съвет на Република България КК „Св. св. Константин и Елена“ е определен за селищно образувание с национално значение.
Предвид посочените обстоятелства на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 129, ал. 3 ЗУТ (в редакцията й преди изменение и допълнение на ЗУТДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 110, ал. 1, т. 1, писма вх. № АУ 14-6 от 8.08.2017 г. и АУ 14-6 (8) от 15.09.2017 г. на главния архитект на Община Варна, доказателства за проведена процедура по реда на чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ (в редакцията им преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ бр. 82 от 2012 г.) – обнародване на обявлението за проекта в „Държавен вестник“, бр. 86 от 2012 г., и проведени обществени обсъждания, протокол № 19 от 24.04.2013 г. на ЕСУТ – Варна, за разглеждане на постъпили възражения по обнародвания в ДВ ПУП – ПРЗ на курорта, писмо изх. № 08-00-3690/18.08.2014 г. на Министерството на околната среда и водите и Решение № ЕО-11/2014 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, писмо изх. № 08-00-1116/12.01.2017 г. на Министерството на културата, с което се съгласува проектът на ПУП и СПН, писмо изх. № РД-07-83/9.02.2017 г. на Регионалния исторически музей – Варна, Здравно заключение изх. № Д03-991-1/20.01.2017 г. на Регионалната здравна инспекция – Варна, Здравно заключение изх. № 08-00-238/5.06.2017 г. на главния държавен здравен инспектор при Министерството на здравеопазването, с което се съгласува проектът на ПУП, писмо-становище рег. № 06-02-215/21.03.2017 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР № 25-27989-13.04.2017 г. и протокол за проверка и приемане в ИКАР от 13.04.2017 г., становища на ,,Геозащита“ – ЕООД, Варна, и на „В и К“ – Варна, решение по протокол № 20 от 26,27.07.2017 г. на Общинския съвет – гр. Варна, решения по протокол № УТНЕ-01-02-22 от 29.08.2017 г. и протокол № УТНЕ-01-02-24 от 10.10.2017 г. на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при МРРБ и Заповед № РД-02-15-64 от 7.07.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на функции по ЗУТ одобрявам проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на КК „Св. св. Константин и Елена“ (в граници: КК „Слънчев ден“, Черно море, резиденция „Евксиноград“ и път І-9 Варна – „Златни пясъци“) и Специфични правила и нормативи към него съгласно приетата графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от настоящата заповед. В проекта на ПУП – ПРЗ са отразени одобрените и влезли в сила план-извадки, както и разрешените строежи, за които разрешенията за строеж не са загубили правно действие, които са надлежно описани таблично в графичната част на проекта и в приложение към Правилата и нормативите за прилагане на плана, които са неразделна част от настоящата заповед.
Предвидените в проекта територии в акваторията на Черно море с отреждане ,,За пристанища и техническа инфраструктура“, предвидени и в одобрения през 2012 г. ОУП на община Варна, следва да се процедират с отделни подробни устройствени планове по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
За министър: В. Йовев
7720