Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Болест на Уилсън“   София
брой: 84, от дата 20.10.2017 г.   Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр.79


общо събрание

 

6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Болест на Уилсън“, София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава свиква редовно общо събрание на членовете на 16.12.2017 г. в 13 ч. в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, бул. Академик Иван Гешов № 15, София, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението за 2016 г.; 2. приемане на финансовия отчет на сдружението за 2016 г.; 3. освобождаване на управителния съвет на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет и определяне на мандат; 5. промяна в устава на сдружението; 6. разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на адреса на управление на сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.
7537