Министерски съвет
брой: 81, от дата 10.10.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.33


Постановление № 221 от 5 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министeрския съвет от 2011 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221  ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министeрския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г. и бр. 51 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и справка за наетите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на пълно работно време от осигурител – местно лице, за всеки чужденец, възползвал се от право на пребиваване, която включва обобщена справка за работодател за период, както и информация за актуално състояние за всички действащи трудови договори, издадена от НАП.
(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат справка за актуално състояние от търговския регистър и справка за наличието или липсата на задължения на търговеца.“
§ 2. В чл. 19 т. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 20, ал. 1 след думата „низходящия“ се добавя „в случаите, когато същият е чужденец“.
§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Документите по ал. 1, т. 1 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни „Население“.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 5. В чл. 29а, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 6. В чл. 29в се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Документите по ал. 1, т. 1 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни „Население“.“
§ 7. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, в изречения първо и второ думата „три“ се заменя с „два“.
2. В ал. 3, изречение второ думата „три“ се заменя с „два“.
§ 8. В чл. 36, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 9. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и удостоверение за раждане. Службите за административен контрол на чужденци прилагат служебна справка за разрешено постоянно пребиваване на един от двамата родители.“
§ 10. В чл. 38 след думите „документите по чл. 34, ал. 1“ запетаята и думите „удостоверение за раждане на низходящ български гражданин“ се заличават. В края на изречение трето се поставя запетая и се добавя „както и за раждане на низходящия български гражданин“.
§ 11. В чл. 39, ал. 6, т. 7, буква „б“ думите „с удостоверение“ се заменят със „със справка“, а след думите „недвижимия имот“ се поставя запетая и се добавя „която се прилага служебно“.
§ 12. В чл. 39а, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 13. В чл. 40 т. 1 се отменя.
§ 14. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Документите по ал. 1, т. 3 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни „Население“.“
§ 15. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) Документите по ал. 1, т. 1 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни „Население“.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 16. В чл. 52 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) За предоставяне право на дългосрочно пребиваване на притежател на Синя карта на ЕС чужденецът прилага към заявлението документите по чл. 51, ал. 2 и официален документ от държава/държави – членка/членки на ЕС, удостоверяващ законното му пребиваване като притежател на Синя карта на ЕС на нейна/техни територия/територии за срок, допълващ изискуемия общ 5-годишен период.
(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно справка за законното пребиваване на чужденеца в продължение най-малко на две години преди подаването на заявлението на територията на Република България като притежател на Синя карта на ЕС.“
§ 17. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „два“.
2. В ал. 2, изречение първо думата „три“ се заменя с „два“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Започналите производства по предоставяне на продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденци на територията на Република България до влизането в сила на постановлението се довършват по досегашния ред.
§ 19. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от създаването на техническа възможност за служебно получаване на информация.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
7407