Министерски съвет
брой: 79, от дата 3.10.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 213 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г., бр. 38 и 41 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г.; Решение № 10749 на Върховния административен съд от 2015 г. – бр. 26 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „социална оценка“ се добавя „и отпускане на месечна добавка за социална интеграция“.
2. В ал. 2 числото „30“ се заменя с „20“.
3. В ал. 4 след думите „социална оценка“ се добавя „и отпускане на месечна добавка за социална интеграция“.
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „препоръките и оценките на екипите за комплексно педагогическо оценяване и интегрирано обучение на децата с увреждания по“ се заменят с „оценката, потвърдена от директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, по“.
2. В ал. 5 цифрата „3“ се заменя с „2“ и думите „за консултативната комисия по чл. 13, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заличават.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Социалната оценка и заповедта за отпускане или за отказ за отпускане на месечна добавка за социална интеграция се връчват на лицето в 7-дневен срок от издаването на заповедта.“
§ 3. В чл. 28, ал. 1, в изречения първо и второ думите „балнеолечение или рехабилитационни услуги“ се заменят с „балнео-
лечение и/или рехабилитационни услуги“.
§ 4. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено на основание чл. 11, ал. 1, социалната оценка и изготвеното предложение от комисията по чл. 13, ал. 1 и 4.
(2) Към заявление-декларацията се прилагат:
1. копие от влязло в сила експертно решение на ТЕЛК или експертно решение на НЕЛК;
2. документ, удостоверяващ продължителността на обучението в случаите по чл. 27;
3. разходооправдателен документ за проведено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в случаите по чл. 28;
4. копие от настанителна заповед или договор за наем и разходооправдателен документ за платен наем в случаите по чл. 31.
(3) Документът по ал. 2, т. 2 се прилага:
1. към заявление-декларацията по чл. 11, ал. 1, когато обучението е започнало преди или в месеца на подаването му;
2. през месеца на започване на обучението в случаите, когато то ще се провежда след осигуряване на правото на месечна добавка по чл. 27.
(4) Документът по ал. 2, т. 3 се представя в срок до два месеца от крайната дата на реализираното балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 и ал. 4 документите се представят в дирекция „Социално подпомагане“, без да е необходимо подаване на ново заявление-декларация.
(6) При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат да изискват и други документи.“
§ 5. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) В срок до десет дни от изготвянето на социалната оценка и предложението от комисията по чл. 13, ал. 1 и 4 социален работник изготвя предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане или за отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
(2) В 7-дневен срок от изготвянето на предложението по ал. 1 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или за отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
(3) Отказът за отпускане на добавка за социална интеграция задължително се мотивира.
(4) Месечната добавка за социална интеграция се отпуска от 1-во число на месеца, в който са изготвени социалната оценка и предложението по чл. 13, ал. 1 и 4, и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в рамките на бюджетната година, с изключение на добавката, отпусната през месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.
(5) В случаите по чл. 32, ал. 3, т. 2 и ал. 4 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 27 и/или чл. 28.
(6) Изплащането на добавката може да се извършва по касов и безкасов път.“
§ 6. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заявление-декларацията“ се добавя „по чл. 11, ал. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Преосвидетелстваните лица с трайни увреждания, подали заявление-декларация по чл. 11, ал. 1 след изтичане на срока по ал. 1, придобиват право на месечна добавка по реда на чл. 33, ал. 4.“
§ 7. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения и за допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния му адрес от:
1. лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице;
2. законните представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – за лицата под 18-годишна възраст;
3. директорите на специализираните институции, в които са настанени деца с увреждания.
(2) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаването на заявление-декларация издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1.
(3) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявление-декларацията, в 7-дневен срок от издаването ù. В случаите, когато помощта е отпусната, заедно със заповедта се предоставя и екземпляр на приемно-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3.
(4) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(5) Заповедта по ал. 2 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.
(6) Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 3, в рамките на бюджетната година, с изключение на целевата помощ за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.
(7) Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1 – 4, 6 и 7 от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 след изтичането на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи нуждата от тях.
(8) Лицата, получили помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, имат право на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо.
(9) За получаване на допълнителната парична помощ по ал. 8 към подаденото заявление-декларация по ал. 1 лицето представя в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес:
1. билет за използваното превозно средство – влак втора класа или автобус;
2. документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие.
(10) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок до 10 дни от представянето на документите по ал. 9 издава мотивирана заповед за отпускане на помощта.
(11) Допълнителна парична помощ по ал. 8 получават и придружителите на децата до 18 години.
(12) Лицата, които ползват личен превоз, получават допълнителна парична помощ по ал. 8 в размерите за влак втора класа или автобус срещу представен документ по ал. 9, т. 2.
(13) Допълнителната парична помощ за пътни разходи в страната се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 10, в рамките на бюджетната година, с изключение на допълнителната помощ за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.“
§ 8. В чл. 43, ал. 1 след думите „ремонта за тях“ се добавя „и за допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия“.
§ 9. В чл. 44 т. 2 се отменя.
§ 10. Член 45 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Заявления-декларациите, подадени на основание чл. 11, ал. 1, чл. 32, ал. 1 – 4, чл. 42, ал. 1 и чл. 45, ал. 2 до влизането в сила на това постановление, се разглеждат и приключват по досегашния ред.
§ 12. В срок до 15 януари 2018 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане да представи на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване проектите на образци на заявления-декларациите по чл. 11, ал. 1 и по чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.
§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7206