Министерски съвет
брой: 79, от дата 3.10.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 212 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Създава се ал. 5:
„(5) За всяко подадено заявление по ал. 1, т. 1 Агенцията по заетостта събира по служебен път информация относно:
1. данните за работодателя, вписани в Регистър БУЛСТАТ, или за единния идентификационен код (ЕИК) на работодателя съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
2. регистрацията в Българската търговско-промишлена палата, когато има такава;
3. актуалното състояние – в случаите на фирми без ЕИК.“
§ 2. В чл. 15, т. 2 и в чл. 20, ал. 1, т. 2 цифрите „2 – 4“ се заменят с „2, 4“.
§ 3. В чл. 20, ал. 1, т. 2 цифрите „2 – 4“ се заменят с „2, 4“.
§ 4. В чл. 23, ал. 1, т. 2 цифрите „2, 3, 5“ се заменят с „2, 5“.
§ 5. В чл. 25, ал. 1, т. 2 цифрите „2, 3, 5“ се заменят с „2, 5“.
§ 6. В чл. 31, ал. 1, т. 2 думите „3, 7 и 11“ се заменят със „7 и 11“.
§ 7. В чл. 32, ал. 1, т. 2 цифрите „2, 3, 7“ се заменят с „2, 7“.
§ 8. В параграф единствен на заключителната разпоредба думите „чл. 9, ал. 2“ се заменят с „чл. 9, ал. 2 и 5“ и думите „чл. 22 и 39“ се заменят с „чл. 39“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7205