Министерски съвет
брой: 78, от дата 29.9.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 201 от 21 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2003 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с Постановление №107 на Министерския съвет от 2003г. (обн., ДВ, бр.49 от 2003г.; изм. и доп., бр.52 от 2006г., бр.22 от 2010г.; Решение №12614 на Върховния административен съд от 2010г.бр.88 от 2010г.; изм. и доп., бр.50 от 2011г., бр.83 от 2013г., бр.82 от 2014г. и бр.101 от 2016г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 6 се изменя така:
„6. нотариално заверени копия на документи за завършено средно или висше образование на физическото лице или на представляващия юридическото лице по чл. 3 и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа; за лицата, завършили средно образование след 1 януари 2007 г. или висше образование след 1 януари 2012 г. в български средни и висши училища, се прилага списък, съдържащ данни за завършено средно или висше образование;“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато заявителят е българска синдикална организация на моряци или търговско дружество, в което синдикалната организация има управляващо мнозинство, в заявлението по ал. 1 се посочват районът на регистрация и регистрационният номер на колективен трудов договор, сключен между синдикалната организация и установен в Република България корабопритежател и вписан по реда на чл. 53, ал. 3 от Кодекса на труда, в който се съдържат клаузи относно правото на организацията да извършва посредническа дейност по наемане на български моряци на работа на кораби, които плават под българско знаме, самостоятелно или чрез търговско дружество.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по ал. 5.“
§ 2. Приложение № 1 към чл. 7 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 7
Вх. №
ДО
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
СОФИЯ

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА ЗА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1.
От
(физическо лице, юридическо лице, ЕТ – съгласно търговската регистрация)
2.
Представляван от:
(име, презиме и фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор)
3.
Търговска регистрация:
ЕИК № ……………..………….……………………………………….
4.
Седалище и адрес на управление: (съгласно търговската регистрация)
гр./с. …………………………………………………….....,
община …………………………………………………...,
област ………………………………………………………,
ул./кв./ж.к. …………………………………………….. № ...
бл. …………, вх. ………, ет. …………, ап. …....
5.
 
 
Адрес за кореспонденция:
 
 
 
 
Телефон за контакти/факс:
e-mail:
гр./с. …………………………………………………….......,
община/област …………………………………………,
държава ……………………………………………………..,
ул./кв./ж.к. …………………………………………….. № ...
бл. …………, вх. ………, ет. …………, ап. …....
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
6.
 
БУЛСТАТ:
(за лицата, регистрирани по българското законодателство)
 
 
7.
Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:
 
8.
 
Име, презиме, фамилия и ЕГН на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа:*
 
 
 
 
 
1.
2.
3.
4.
9.
 
Териториален обхват на посредническата дейност, която заявителят желае да извършва**
..  за Република България
..  за други държави
..  за моряци
10.
 
Посреднически услуги, които посредникът желае да предоставя***
..  информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите
..  психологическо подпомагане на търсещите работа лица
..  насочване към обучение на възрастни
..  насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави
11.
 Адрес на офиса/офисите на територията на Република България за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
гр./с. …………………………………………………….....,
община …………………………………………………...,
област ………………………………………………………,
ул./кв./ж.к. …………………………………………….. № ...
бл. …………, вх. ………, ет. …………, ап. …...
тел./факс: ……………………………………………
12.
Приложени документи****
..  Нотариално заверени копия на документите за завършено средно или висше образование на физическото лице или на представляващия юридическото лице по чл. 3, т. 1 и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа. За лицата, завършили средно образование след 1 януари
2007 г. или висше образование след 1 януари 2012 г. в български средни и висши училища, се прилага списък, съдържащ данни за завършено средно или висше образование.
..  Нотариално заверени копия на документите, удостоверяващи наличието на трудов стаж не по-малко от три години в областта на морския транспорт на физическото лице или на представляващия юридическото лице по чл. 3 и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на моряци.
13.
Регистрационен номер и район на регистрация на колективен трудов договор, вписан по реда на чл. 53, ал. 3 от Кодекса на труда
 
14.
 
Начин на получаване на индивидуалния административен акт
 
..  чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
………….….…..........…………………...................................………………,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:
..  вътрешна препоръчана пощенска пратка
..  вътрешна куриерска пратка
..  международна препоръчана пощенска пратка след предплащане на цената за пощенските услуги
..  лично
..  по електронен път*****
15.
Заявител:
………………………………………………………………..
(име, подпис, печат)
16.
Дата:
…………………………………………………………………..

Забележки:
* Полето в т. 8 задължително се попълва. В случай че няма наети лица, се попълва „Няма наети лица“.
** Отбележете с „Х“ териториалния обхват на посредническата дейност, която искате да извършвате.
*** Отбележете с „Х“ посредническите услуги, които искате да извършвате.
**** Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.
***** Услугата ще бъде достъпна след регистрацията ù като електронна административна услуга по Закона за електронното управление.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7132