Министерство на финансите
брой: 76, от дата 19.9.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.34


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на РБ – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на РБ – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г. и бр. 44 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3 думите „която отговаря на изискванията, посочени в приложение № 19“ се заличават.
§ 2. В чл. 8, ал. 3 се създава т. 10:
„10. блок-схема на ЕСФП, съдържаща и основни точки за пломбиране.“
§ 3. В чл. 11, ал. 5 се създава изречение второ: „Одобряване на ЕСФП се извършва след изпитване в лабораторни условия в БИМ, а след това в реални условия на място в търговския обект от комисията по чл. 10, ал. 5.“
§ 4. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Въведените в експлоатация и регистрираните в НАП ЕСФП и връзката на ЦРУ с отделните компоненти (средствата за измерване на разход, концентратор/преобразуващо устройство и нивомерни измервателни системи) подлежат на проверки от БИМ, които се извършват по време на метрологичните проверки на средствата за измерване.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват съг­ласно методика за проверка, утвърдена от председателя на БИМ, и се удостоверяват със знаци-пломби съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 и 80 от 2006 г., бр. 37 и 46 от 2007 г., бр. 56 от 2011 г. и бр. 22 от 2015 г.), поставени на местата, предвидени в схемата на пломбиране на модулите в състава на ЕСФП.“
§ 5. В чл. 15, ал. 1 се създават т. 11, 12 и 13:
„11. подава в НАП данни за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец, съгласно приложение № 10a; данните се изпращат по електронен път, ежемесечно до 15-о число чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП; при промяна в подадените данни се уведомява НАП по реда и в срока в настоящата точка;
12. издаде на всеки сервизен техник, преминал обучение за поддръжка и ремонт на ЕСФП, произведени от него, индивидуален сервизен ключ с уникален идентификатор;
13. деактивира индивидуален сервизен ключ с уникален идентификатор, при промяна в информацията за сервизен техник, в еднодневен срок след уведомяването по чл. 46а.“
§ 6. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) Преди въвеждане в експлоатация и регистрация на ЕСФП в НАП средствата за измерване, включени в състава на ЕСФП, трябва да са преминали контрол от БИМ по реда на Закона за измерванията.“
§ 7. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Преди регистрацията на ЕСФП лицата по чл. 3 подават заявление по образец, съгласно приложение № 25, с електронно съобщение, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на компетентната териториална дирекция на НАП по местонахождение на търговския обект, за извършване на проверка на място в обекта.
(2) Заявлението по ал. 1 трябва да е придружено с блок-схема на ЕСФП, съдържаща всички нейни компоненти (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, нивомерна измервателна система, концентратор/преобразуващо устройство, както и всички допълнителни модули) и връзките между тях, както и местата на пломбиране. Националната агенция за приходите препраща заявлението и блок-схемата в БИМ.
(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват проверка на място в обекта за съответствие на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на предоставената блок-схема. По преценка и при необходимост контролните органи могат да изискат коригиране на предоставената блок-схема. Поставянето на пломби и ограничаването със стикери на достъпа до входовете за комуникация, които не се използват от ЕСФП, се извършва от БИМ.
(4) Въвеждането в експлоатация и регистрацията на ЕСФП в НАП се извършват в присъствието на контролните органи от НАП и БИМ.
(5) Одобрената блок-схема при проверката по ал. 3 се съставя в три еднообразни екземпляра – по един за органите на НАП и на БИМ и един за лицето по чл. 3.
(6) Всяка промяна в одобрената блок-схема по ал. 5 или заменяне на елементи от нея се извършва след подаване на заявление по реда на ал. 1. В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват проверка в търговския обект за одобряване на промените в блок-схемата.
(7) Когато при промяна или заменяне на елементи от блок-схемата на ЕСФП е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверката по ал. 6 ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, което е регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП или е получило разрешение от БИМ за сервиз на средства за измерване.“
§ 8. В чл. 18, ал. 2 се създава изречение второ: „При наличие на средства за измерване на разход/пистолети, които са високодебитни, се изпращат данни съгласно таблица №1а от приложение №17.“
§ 9. В чл. 22, ал. 1 текстът след т. 8 се изменя така:
„Преди демонтажа на фискалната памет ФУ изпраща в НАП всички неизпратени данни от документи за продажба и дневни финансови отчети, както и съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно приложение № 17.“
§ 10. В чл. 25, ал. 4 се създава изречение трето:„Данни от всяка фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ/ИАСУТД по дистанционната връзка към НАП съгласно приложение № 17.“
§ 11. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 след думата „наименование“ се добавя „на стоката/услугата“;
б) създава се т. 16:
„16. двумерен баркод (QR код), с изключение на фискална касова бележка, която се издава и визуализира само на дисплей на ФУВАС, без да се издава хартиен документ.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Кодът по ал. 1, т. 16 съдържа номера на ФП (FMIN), номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка и обща сума на продажбата. В системния бон кодът съдържа индивидуалния номер на ИАСУТД (IASUTDID), номер, дата и час на издаване на системния бон и обща сума на продажбата. Кодовете са с визуална идентичност и с технически характеристики съгласно приложение № 18а.“
§ 12. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ, по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време, както и при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП. В случай на блокирало ФУ/ИАСУТД се допуска документиране на продажбите с касови бележки от кочан не повече от 48 часа от блокирането. В тези случаи продажбите, отчитани чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, не се документират с касови бележки от кочан, като работата на автомата следва да се блокира.“
§ 13. В чл. 39 ал. 9 се изменя така:
„(9) При прекъсване на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство (ЦРУ) работата на ЕСФП се блокира и данъчният терминал изпраща автоматично генерирано съобщение към НАП. В деня на прекъсване на връзката лицето по чл. 3, ал. 2 отбелязва часа на събитието в книгата за дневните финансови отчети и незабавно уведомява сервизната фирма, поддържаща нивомерната система. При възстановяване на връзката се изпраща автоматично генерирано съобщение за възстановяване.“
§ 14. В чл. 40, ал. 1 се създава т. 5:
„5. поради неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на данни – „блокирало ФУ/ИАСУТД“.“
§ 15. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) Лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП, подават уведомление по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП по образец съгласно приложение № 26.
(2) Лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, включително ЕСФП, преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт, подават уведомление по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП по образец съгласно приложение № 27.“
§ 16. Създава се чл. 46а:
„Чл. 46а. При промяна в списъка на сервизните техници, преминали обучение за поддръжка и ремонт на ЕСФП и притежаващи индивидуални сервизни ключове с уникален идентификатор, лицето по чл. 49 (сервизната фирма) уведомява за промяната производителя/вносителя в тридневен срок.“
§ 17. В чл. 52 ал. 3 се отменя.
§ 18. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. има реализирана дистанционна връзка с НАП за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. има реализирана дистанционна връзка на централния сървър на системата с НАП за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 за всеки търговски обект в мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата;“.
§ 19. В чл. 56 ал. 3 се изменя така:
„(3) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия – на мястото за експлоатация на системата в обекта за лица по чл. 53, ал. 1 или на мястото на експлоатация на сървъра и най-малко в 5 на сто от свързаните с него обекти, избрани на случаен принцип за лица по чл. 53, ал. 2. При изпитването се следи за осъществяване на пълен контрол върху продажбите на стоки или услуги и изпълнението на изискванията за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната дистанционна връзка.“
§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 14 и 15:
„14. „високодебитни средства за измерване на разход/пистолети“ са средства за измерване на разход/пистолети, които са с максимален дебит над 50 литра в минута;
15. „концентратор/преобразуващо устройство“ е устройство, през което преминават данните, предавани от средствата за измерване на разход, и чрез което се предава информация към централното регистриращо устройство.“
§ 21. В приложение № 1:
1. В раздел ІІІб се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1, буква „е“:
аа) след ред „данни за промяна на регистрационни данни“ се създава ред:
„• данни в реално време от всяка фискална касова бележка за извършена продажба, издадена и записана в КЛЕН, с изключение на данни от фискален бон, визуализиран само на дисплей при работа с ФУВАС“;
бб) последният ред се изменя така:
„• автоматично данни за: прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета; прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС; блокиране/възстановяване работата на ЕСФП“;
вв) накрая се създава ред:
„• данни от нивомерната измервателна система за наличните количества горива, автоматично подавани на всеки шест часа“;
гг) буква „л“ се изменя така:
„л) при предаване на данни от документ за продажба и за дневен финансов отчет с нулиране, при наличие за грешка в отговора от сървъра на НАП, отнасяща се за коректността на данните, ФУ/ИАСУТД да изпраща запитване за основни данни (FDINFO); ФУ/ИАСУТД разчита и анализира грешката и формира и изпраща коректни данни; след три отговора за една и съща грешка, отнасяща се до коректността на данните, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, с изключение на получен отговор за грешки с кодове 98 и 99;“
дд) създават се букви „м“ и „н“:
„м) при неизправност на връзката и невъзможност за предаване от ФУ/ИАСУТД на данни от фискален/системен бон, до 24 часа от издаването му, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, като не се допуска извършване на никакви операции, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН; при възстановяване на връзката работата на ФУ/ИАСУТД се възстановява автоматично и се предават неизпратените данни;
н) при предаване на данни от документи за продажби сървърът на НАП връща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване изпращането на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; ФУ/ИАСУТД заявява предаване на данни, докато същите не бъдат успешно изпратени.“;
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „допуска се ДТ да не е конструктивно вграден във ФУ; в този случай модулът ДТ се пломбира самостоятелно“ се заменят с „допуска се ДТ да бъде отделен модул, но конструктивно вграден във ФУ под пломбата на ФУ“;
бб) в буква „в“ думите „GPRS модем“ се заменят с „модем за връзка с мрежата на мoбилен оператор чрез data SIM карта“.
2. В раздел ІV се създава буква „в“:
„в) забрана за самостоятелна работа на средствата за измерване на разход без връзка с централното регистриращо устройство.“
3. В раздел V се правят следните допълнения:
а) в буква „а“ в образците на фискалните бонове на отделен ред непосредствено преди графичното фискално лого и думите  „ФИСКАЛЕН БОН“ се добавят последователно следните баркодове:
 
 

 
б) в буква „б“ в образеца на фискалния бон на отделен ред непосредствено преди графичното фискално лого и думите „ФИСКАЛЕН БОН“ се добавя:

                           4. В раздел VІІ се правят следните допълнения:
а) в т. 1 се създава т. 1.11:
„1.11. Да предава данни от всеки системен бон за извършена продажба, непосредствено след записването му в КЛЕН.“;
б) в т. 3, подточка 3.7 накрая се създава ред:
„ – данни от всеки системен бон за извършена продажба, непосредствено след записването му в КЛЕН.“
§ 22. В приложение № 2, в раздел VІ се създават букви „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“ и „з“:
„в) достъпът до настройки и сервизно обслужване на ЕСФП се извършва само чрез електронен сервизен ключ по чл. 15, ал. 1, т. 12, като всяко използване се записва в ЕСФП и при необходимост се отпечатва справка за дата и часа на достъпа до системата;
г) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета се блокира работата на средството за измерване на разход/пистолета, при което се разпечатват последните получени в ЦРУ показания на електронните броячи преди прекъсването на връзката/комуникацията и показанията се изпращат автоматично в НАП; при възстановяване на връзката/комуникацията се разпечатват показанията на електронните броячи, получени в ЦРУ, и същите автоматично се изпращат в НАП;
д) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и нивомерна измервателна система се блокира работата на ЕСФП;
е) при прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС се блокира работата на всички пистолети, свързани към съответния резервоар, при което се разпечатват показанията на нивомерната система за количеството на горивото в резервоара преди прекъсването на връзката/комуникацията и показанията се изпращат автоматично в НАП; при възстановяване на връзката/комуникацията се разпечатват показанията на нивомерната система и същите автоматично се изпращат в НАП;
ж) създават се контролни числа на управ­ляващия софтуер и концентратора/пре­образуващото устройство, които, сумирани с контролното число на ФПр, формират идентификатор на ЕСФП, който се визуализира в менюто с обща информация за ЕСФП и се отпечатва заедно с основните данни на системата; при промяна на някое от контролните числа ЕСФП се блокира;
з) при блокиране на ЕСФП не се допуска извършване на продажби и проточване на гориво чрез средствата за измерване на разход; при блокиране/възстановяване на работата на ЕСФП се изпраща автоматично съобщение в НАП, с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 17.“
§ 23. В приложение № 7 думите „Приложение към свидетелство за съответствие № ... FS“ се заменят с „Приложение № 1 към свидетелство № …FS“, а накрая се добавя „Приложение № 2 към свидетелство № ... FS Основна блок-схема на пломбиране“.
§ 24. Създава се приложение № 10а към чл. 15, ал. 1, т. 11:
„Приложение № 10а  към чл. 15, ал. 1, т. 11
Файлът започва с начален запис със структура:

№ по  ред
Поле
Тип
Размер
Стойност
Забележка
 
 
 
 
 
 
1.
ЕИК на производителя/вносителя на ЕСФП
Character
9, 10 или 13
9, 10 или 13 цифри
 
Задължително поле
2.
Наименование на производителя/вносителя на ЕСФП
Character
<=100
 
Задължително поле
3.
Брой записи във файла
Numeric
<=5
Общ брой на записите от файла, които ще подава производителят/вносителят на ФУ
Задължително поле

Следват записите, описващи конкретни сервизни техници. Тези записи са със структура:

по
ред
Поле
Тип
Размер
Стойност
Забележка
 
 
 
 
 
 
1.
Пореден номер на запис
Numeric
<=5
Започва от 1 и нараства за всеки запис
Задължително поле
2.
Идентификатор на сервизния техник
Character
= 10
10 цифри
 
Задължително поле
3.
Тип на идентификатора на сервизния техник
Numeric
=1
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер НАП
Задължително поле
4.
Първо име на сервизния техник
Character
<=100
 
Задължително поле
5.
Второ име на сервизния техник
Character
<=100
 
Задължително поле
6.
Трето и четвърто име на сервизния техник
Character
<=100
 
Задължително поле
7.
ЕИК на сервизната организация
Character
9, 10 или 13
9, 10 или 13 цифри
 
Задължително поле
8.
Наименование на сервизната организация
Character
<=100
 
Задължително поле
9.
№ на свидетелството за одобрен тип на ЕСФП
Character
<=10
 
Задължително поле
10.
Наименование на одобрен тип ЕСФП
Character
<=100
 
Задължително поле
11.
Ключ за достъп до ЕСФП
Character
<=50
 
Задължително поле
12.
Дата на предоставяне на ключа за достъп до ЕСФП на сервизния техник
Data
=10
Формат dd.mm.gggg
Задължително поле
13.
Дата на деактивиране на ключа за достъп до ЕСФП на сервизния техник
Data
=10
Формат dd.mm.gggg
 
Не е задължително поле
14.
Тип на записа
Number
=1
1 – редовен запис
2 – коригиращ запис
Задължително поле

1.    Файлът носи име ‘BULSTAT’ _PRL10A.txt като ‘BULSTAT’ – ЕИК по БУЛСТАТ на производителя/вносителя на ЕСФП.
2.    Полетата се отделят едно от друго само със запетая.
3.    Данните от тип Character се заграждат с двойни кавички („). Например: „Петров“. Вътре в текстовите полета не трябва да се пишат две двойки кавички, а само една, например: да не се изписва „“Петров““, а само „Петров“.
4.    В полетата „Наименование на производителя/вносителя на ЕСФП“ и № 4, 5, 6, 8 се допускат само символи на кирилица и символите тире „ – “, точка „.“ и символ (шпация).
5.    Текстът се записва само с главни букви, като в текстовите полета не се пишат запетаи.
6.    От един производител за един сервизен техник в една сервизна фирма следва да има само един активен ключ за достъп до произведените от този производител модели ЕСФП.
7.    В поле № 9 се попълват данни само за един номер на свидетелство за одобрен тип на ЕСФП. Когато едно лице има право да сервизира повече от една ЕСФП, то данните за всяко свидетелство се подават като отделен запис.
8.    При подаване на данни за предоставени ключове за достъп до ЕСФП се попълват всичките полета от файла с изключение на поле № 13.
9.    С подаване на данни за коригиращи записи тип на записа 2 може да се коригира единствено поле „Ключ за достъп до ЕСФП“, като следва да се попълнят всички останали задължителни полета от файла.
10. Всеки запис завършва задължително с 1 брой CR и LF (CHR(13)+CHR(10).
11. Маркерът за край на файла задължително е CTRL + Z (или CHR(26) или 1А), като задължително се поставя само един маркер за край на файла. След маркера за край на файла не следва да се поставят други символи. Във файловия формат не трябва да има празни редове.
12. Текстовите файлове трябва да отговарят на ANSI стандарта Windows-1251 (CP1251).“
§ 25. В приложение № 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I:
а) в таблица 1а „Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна измервателна система и подаващи данни за броячите на колонките (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация“:
аа) след ред „Номер на свидетелство“ се създава ред:

Уникален номер на НИС от регистъра на БИМ
GNo
Символен
 
Да
Вписва се номерът на НИС от регистъра на БИМ

бб) след ред „Номер пистолет“ се създава ред:

Тип на пистолет – високодебитен
NType
Изброим
1 – да
2 – не
Да
 

вв) след ред „Номер колонка“ се създава ред:

Вид на колонка
DOOS
Изброим
1 – одобрен тип
2 – оценено съответствие
Да
 
Модел колонка
DModel
Символен
 
Да
При вид на колонката 1 – одобрен тип, се вписва номер на средството за измерване от регистъра на БИМ/При вид на колонката 2 – оценено съответствие, се вписва номер на сертификат за оценка на съответствие
Тип на колонка – високодебитна
DType
Изброим
1 – да
2 – не
Да
 

б) в таблица 2 „Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация“, на ред „Статус на регистрация“ в колона „Номенклатура“ след ред „37 – Не може да има две системи тип ЕСФП 31 в един обект“ се създават редове: „43 – Несъществуващ номер на колонка от регистъра на БИМ“ и „44 – Несъществуващ номер на НИС в регистър на БИМ“;
в) точка 10 се изменя така:
„10. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС в състава на ЕСФП (31) към НАП

Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
 
Да
 
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
 
Да
 
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Нивомерна система
Gauge
 
 
 
 
Резервоар ХХ
TNo
Цифров
 
Да
 
Вид гориво според тип гориво по търговска номенклатура
FTT
Цифров
3 цифри (XYY)
Да
Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
YY – търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Обем на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Обем на горивото при 15 °С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в резервоара при реална температура
FL
Цифров
 
Да
 
Реална температура
Tmpr
Цифров
 
Да
Точност до 0,1 °С
....................................
 
 
 
 
 
Тип на събитието
EType
Изброим
0 – нарушена връзка
1 – възстановена връзка
2 – регулярно предаване на данни
Да
 

г) точка 11 се изменя така:
„11. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета в състава на ЕСФП (31) към НАП

Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен
номер на
устройството
FDRID
Символен
 
 
 
Да
 
Генериран от
НАП
 
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Номер колонка
DNo
Цифров
 
Да
 
Номер пистолет
NNo
Цифров
 
Да
 
Вид гориво според тип гориво
FTT
Цифров
3 цифри (XYY)
Да
Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
4 – метан
YY – търговска
номенклатура на лицето по чл. 3
Показания на електронен брояч на пистолета
CVal
Цифров
 
Да
 
...............................
 
 
 
 
 
Тип на събитието
EType
Изброим
0 – нарушена връзка
1 – възстановена
връзка
Да
 
 
 

д) създава се т. 12:
„12. Описание на полетата при съобщение за блокиране/възстановяване на работата на ЕСФП

Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
 
Да
 
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
 
Да
 
 
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
 
Да
 
 
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Дата и час на събитието
Service Data
Дата
 
Да
Формат
2010-02-16T16:47:31
Тип на събитието
EType
Изброим
0 – блокирана работа на ЕСФП
1 – възстановена работа на ЕСФП
Да
 
 
 
Причина за блокирането
 BRC
Изброим
1 – прекъсване на комуникацията между ЦРУ и НИС
2 – промяна в контролните числа
 
 

е) създава се т. 13
„13. Описание на полетата при предаване към НАП от ФУ на данни от документ за продажба в XML схема

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен
номер на
устройството
FDRID
Символен
 
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален
номер на ФУ
FDIN
Символен
 
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
Тип на ЕИК
EIK Type
Изброим
0 – Булстат
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер
Да
 
Дата и час на изпращане на фискалния бон
SD
Дата
 
Да
Взема се от часовника на ФУ.
Формат 2010-02-16T16:47:31
Дата и час на генериране на фискалния бон
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер на фискалния бон
ChN
Цифров
 
Да
 
Вид гориво 1 според
тип гориво и търговската номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
XYY
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Име гориво 1
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Количество
продадено гориво 1
Vol
Цифров
 
Да
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Оборот гориво 1
S
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
..............................
 
 
 
 
 
Вид гориво XX според
тип гориво и
търговската
номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Име гориво ХХ
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Количество
продадено гориво XX
Vol
Цифров
 
Да
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Оборот гориво ХХ
S
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума надбавки
SEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни
талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно
обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/
дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Резерв 1
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ оборот по фискалния бон
DT
Цифров
 
Да
0.00

ж) създава се т. 14:
„14. Описание на полетата при предаване към НАП от ИАСУТД на данни от документ за продажба в XML схема

Поле
XML  елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер в НАП
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Идентификатор на ИАСУТД
IASUTDID
Символен
 
Да
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
Тип на ЕИК
EIK Type
Изброим
0 – Булстат
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер
Да
 
Дата на изпращане на системния бон
SD
Дата
 
Да
Взема се от часовника на ИАСУТД. Формат 2010-02-16T16:47:31
Дата и час на генериране на системния бон
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер на системен бон
ChN
Цифров
 
Да
 
Номер касово място
CBN
Символен
 
Да
 
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума надбавки
SEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 1
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ оборот по системен бон
DT
Цифров
 
Да
0.00

з) създава се т. 15:
„15. Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на данни от документи за продажба

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
 
Да
Генериран от НАП
Дата и час на получаване на документа за продажба в НАП
AD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Текуща дата
CT
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Номер на последно получен в НАП документ за продажба
ChN
Цифров
 
 
Да
 
Дата и час на генериране на документ за продажба
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер касово място
CBN
Символен
 
Да
Подава се при ИАСУТД
Статус
Status
Изброим
 
0 – Успешно
1 – Грешка при валидация на съобщението
7 – Грешен номер на ФУ/ИАСУТД
11 – Грешен FDRID
45 – Дублиран номер на документ
46 – Невалидна дата на документ
47 – Невалиден ЕИК/БУЛСТАТ номер
98 – Системата не е достъпна в момента
99 – други
 
Съобщение за грешка
ErrMsg
Текст
 
Не
 

2. В раздел III, т. 2 в края на таблицата се създават редове:

Номер на последно получен в НАП документ за продажба
ChN
Цифров
 
Да
 
Дата и час на генериране на документ за продажба
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер касово място
CBN
Символен
 
Да
Подава се при ИАСУТД

§ 26. Създава се приложение № 18а към чл. 26, ал. 4:
„Приложение № 18а към чл. 26, ал. 4
QR кодът представлява уникален двумерен баркод и се съдържа в края на всеки документ за продажба непосредствено преди текста  „ФИСКАЛЕН БОН“/„СИСТЕМЕН БОН“. QR кодът не се включва при формирането на контролното число и не се отпечатва на копия на документи за продажба от КЛЕН.
При отпечатването на QR кода всички данни се кодират в ASCII формат по стандарт ISO/IEC 8859-5 с разделител между отделните полета „*“.Размерът на QR кода трябва да бъде не по-малък от 18 мм х 18 мм.
Кодирането на информацията в QR кода за ФУ се извършва в следната последователност и формат на данните: <номер на фискалната памет (FMIN)>*<номер на документ за продажба>*<дата на издаване на документ за продажба във формат ГГГГ-ММ-ДД>*<час на издаване на документ за продажба във формат ЧЧ:ММ:СС>*<обща сума на продажбата>. Пример: 01234567*0000000123456789*2017-05-20*12:45:56*45.89.
 

 
Кодирането на информацията в QR кода за ИАСУТД се извършва в следната последователност и формат на данните: <идентификатор на ИАСУТД (IASUTDID)>*<номер на документ за продажба>*<дата на издаване на документ за продажба във формат ГГГГ-ММ-ДД>*<час на издаване на документ за продажба във формат ЧЧ:ММ:СС>*<обща сума на продажбата>. Пример: ABC0123456*0000000123456789*2017-05-20*12:45:56*45.89.
 

 
§ 27. Приложение № 19 към чл. 3, ал. 3 се отменя.
§ 28. Създава се приложение № 25 към чл. 16а, ал. 1:
„Приложение № 25  към чл. 16а, ал. 1
 

ВИЖ приложението

 
§ 29. Създава се приложение № 26 към чл. 44а, ал. 1:
„Приложение № 26 към чл. 44а, ал. 1
 
 

ВИЖ приложението

§ 30. Създава се приложение № 27 към чл. 44а, ал. 2:
„Приложение № 27 към чл. 44а, ал. 2
 
 

ВИЖ приложението

 
 
Преходни разпоредби
§ 31. (1) Лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изиск­ванията на тази наредба в срок до 30 септември 2018 г., като до привеждането в съответствие, но не по-късно от 30 септември 2018 г. прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти.
(2) В срок до един месец от влизане в сила на тази наредба лицата по ал. 1 предоставят по електронен път в НАП блок-схема по чл. 16а, ал. 2.
(3) В срока по ал. 1 ЕСФП се регистрира в НАП по досегашния ред, като чл. 16а, ал. 1 не се прилага. Към датата на регистрацията лицето по чл. 3 следва да състави нова блок-схема по чл. 16а, ал. 2 и да я предостави по електронен път на НАП преди регистрацията на ЕСФП.
(4) До регистриране на ЕСФП от одобрен тип съгласно тази наредба за всяка промяна в блок-схемата по чл. 16а, ал. 2 се уведомява НАП, като новата блок-схема се предоставя по електронен път, до извършването на проверка по чл. 16а, ал. 3.
(5) Производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават типове ЕСФП, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, до изтичане на срока по ал. 1.
(6) След представяне на блок-схемите в срока, предвиден в ал. 2, въведените в експлоатация и регистрирани в НАП ЕСФП подлежат на проверки от БИМ, които се извършват по реда на чл. 16а, ал. 3 по време на метрологичните проверки на средствата за измерване.
§ 32. (1) Лицата по чл. 3, непопадащи в §31, които са регистрирани по ЗДДС, с изключение за обектите, в които се използва  ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до  31 декември 2018 г.
(2) Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1, включително лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД – в срок до 30 юни 2019 г.
(3) До въвеждането в експлоатация и регистрация на ФУ/ИАСУТД, с изключение на ЕСФП, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.
(4) Одобряване на типа на ФУ, с изключение на ЕСФП, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.
(5) Лицата, подали заявление за одобряване на ИАСУТД до влизане в сила на тази наредба и получили одобрение преди изтичане на срока по ал. 2, привеждат дейността си в съответствие в срока по същата алинея.
§ 33. (1) Параграф 5 относно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 11 влиза в сила три месеца след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
(2) Данни за всички техници, преминали обучение и получили сервизен ключ по чл. 15, ал. 1, т. 11, първоначално се подават до 15-о число на месеца, следващ изтичането на тримесечния срок по ал. 1.
(3) Данни за сервизните техници, преминали обучение за сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП, одобрени до влизане в сила на тази наредба, не се подават в НАП.
§ 34. Параграф 15 влиза в сила три месеца след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
Министър: Владислав Горанов
6794