Министерство на правосъдието
брой: 77, от дата 26.9.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.20


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

 

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр. 12 и 70 от 2016 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така: „Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 2. В чл. 1, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В ал. 2 след думите „в търговския регистър“ се добавя „или наименование в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Търговският регистър е електронна база данни“ се заменят с „Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база данни“, а след думите „чуждестранни търговци“ се поставя запетая и се добавя „юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел са публични. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(3) За търговец, клон на чуждестранен търговец, юридическо лице с нестопанска цел и клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове, постановените мотивирани откази и други документи.“
3. В ал. 4 след думите „до делото на търговеца“ се добавя „и на юридическото лице с нестопанска цел“.
§ 5. В чл. 4, ал. 1 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 6. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Вписване и заличаване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № А1-А18, Б1-Б7, В1, В2-1, В2-2, В2-3, В2-4, В2-5, В2-6, В3-1, В3-2 и В3-3. Обявяване на актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № Г1 и Г2. Запазване на фирма или наименование в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Д1. Издаване на удостоверение за законосъобразност се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Е1. Изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Ж1. Когато мястото за попълване на заявителите в образците, изброени по-горе, не достига, се прилага допълнително приложение № З1.“
§ 7. В чл. 7а ал. 1 се изменя така:
„(1) Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 „ЕИК/ПИК“ се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца, съответно наименованието на юридическото лице с нестопанска цел. Ако се заявява промяна на фирмата или наименованието, в това поле се посочва вече вписаната фирма или наименование.“
§ 8. В чл. 8 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 9. В чл. 14, т. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 10. В чл. 17, т. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 11. В чл. 20, т. 1, буква „в“ след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 12. В чл. 21, ал. 3, т. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 13. В чл. 21, ал. 3, т. 10 думите „нотариална заверка на подписите“ се заменят с „нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно“, а думите „(при прехвърляне на дружествен дял)“ се заличават.
§ 14. В чл. 23, т. 1, буква „г“ след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 15. В чл. 23, т. 1, буква „ж“ след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 16. В чл. 24, ал. 3, т. 9 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 17. В чл. 30, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „поканата за свикване на общо събрание и доказателства за спазване на предвидените в устава изисквания за свикване на общото събрание“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. при заличаване на кооперацията: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 44 от Закона за кооперациите; решението на общото събрание за заличаване на кооперацията, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;“.
§ 18. В чл. 32 т. 6 се изменя така:
„6. пълномощното за овластяване на управител на клона на чуждестранния търговец с нотариална заверка на подписа на лицето, което представлява чуждестранния търговец;“.
§ 19. В чл. 33, ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. пълномощното за овластяване на управител на клона на чуждестранния търговец с нотариална заверка на подписа на лицето, което представлява чуждестранния търговец;“.
§ 20. В глава втора се създават раздели ІХж, ІХз, ІХи и ІХк:
„Раздел ІХж
Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение
Чл. 33п. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно сдружение се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А15.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. уставът;
2. препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. решението за учредяване на сдружението, подписано от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола, и списък на учредителите със саморъчен подпис на всяко лице;
4. препис от решението за учредяване на сдружението, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – учредител, което не е учредено по българското право или не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
6. решението на съответния орган на юридическо лице – учредител, за участие в сдружение;
7. решението на съответния орган на юридическо лице – учредител, за определяне на представител в органите на сдружението;
8. решението на учредителите за избор на управителен орган на сдружението;
9. решението на учредителите или на съответния орган на сдружението за избор на представляващ/и;
10. образци от подписите на лицата, които представляват сдружението;
11. доказателства за извършените първоначални имуществени вноски, ако такива са предвидени;
12. другите документи, предвидени със закон.
Чл. 33р. При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание за промени в подлежащи на вписване обстоятелства, подписано от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола;
2. решението на управителния орган за промени в подлежащи на вписване обстоятелства, подписано от присъствалите на заседанието членове, респективно с удостоверено от председателстващия заседанието присъствие по реда на чл. 32, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. препис от решението по т. 1 и 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. уставът, съдържащ промените, заверен от представляващия сдружението;
5. препис от устава, съдържащ промените, заверен от представляващия сдружението, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
6. списъкът на присъствалите на общото събрание членове на сдружението (пълномощници) с подпис на всяко лице; ако на общото събрание са присъствали пълномощници – доказателства за представителната власт на пълномощниците;
7. актуален списък на членовете на сдружението към датата на свикване на общото събрание, заверен от представляващия;
8. поканата за свикване на общото събрание и доказателствата за спазване на предвидения в устава на сдружението ред и срокове за свикване на общо събрание (с изключение на случаите, когато поканата е обявена в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
9. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – член на сдружението, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – член на сдружението, което не е учредено по българското право, или юридическо лице – член на сдружението, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
10. решението на съответния орган на юридическо лице – член на сдружението, за определяне на представител в органите на сдружението;
11. образци от подписите на новоизбраните лица, които представляват сдружението;
12. при заличаване на сдружението: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на сдружението; решение за прехвърляне на имуществото на сдружението с общественополезна дейност (ако такова е взето), останало след приключване на ликвидацията, и доказателства, че прехвърлянето е осъществено; удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
13. другите документи съгласно изискванията на закон.
Раздел ІХз
Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация
Чл. 33с. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно фондация се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А16.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. учредителен акт с нотариално заверени подписи (при учредяване на фондация приживе) или нотариално заверен препис от завещанието и акт за смърт на завещателя (при учредяване на фондация по случай на смърт);
2. препис от учредителния акт или завещанието по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – учредител, и/или на юридическо лице – член на управителен орган на фондацията, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – учредител, и/или за юридическо лице – член на управителен орган на фондацията, което юридическо лице не е учредено по българското право или не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
4. решението на съответния орган на юридическото лице – учредител, за учредяване на фондацията;
5. решението за определяне състава на управителния орган на фондацията;
6. решението за определяне на представляващ/и;
7. решение на компетентния орган на юридическо лице – член на управителния орган на фондация, за определяне на физическо лице, което ще го представлява в управителния орган на фондацията (в случай че е различно от законния представител), за изпълнение на задълженията му;
8. образци от подписите на лицата, които представляват фондацията;
9. доказателства за безвъзмездно предоставеното имущество;
10. другите документи, предвидени със закон.
Чл. 33т. При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
2. препис от решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. учредителният акт, съдържащ промените;
4. препис от учредителния акт, съдържащ промените, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – член на управителен орган на фондацията, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – член на орган на фондацията, което не е учредено по българското право или не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
6. решението на компетентния орган на юридическо лице – член на орган на фондацията, за определяне на физическо лице – представител, за изпълнение на задълженията му;
7. образци от подписите на новоизбраните лица, които представляват фондацията;
8. при заличаване на фондацията: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатора от отговорност и за разпределение на имуществото на фондацията; решение за прехвърляне на имуществото на фондацията с общественополезна дейност (ако такова е взето), останало след приключване на ликвидацията, и доказателства, че прехвърлянето е осъществено; удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
9. другите документи съгласно изискванията на закон.
Раздел ІХи
Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище
Чл. 33у. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно народно читалище се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А17.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. протокол от учредително събрание;
2. уставът на читалището, подписан от учредителите;
3. препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи читалището, и от валидния печат на читалището;
5. декларации от членовете на настоятелството по чл. 16, ал. 1, изр. 2 от Закона за народните читалища;
6. декларация от секретаря за липса на обстоятелствата по чл. 17а, ал. 2 от Закона за народните читалища;
7. декларации от членовете на проверителната комисия по чл. 18, ал. 2 от Закона за народните читалища;
8. свидетелства за съдимост за членовете на настоятелството, проверителната комисия и секретаря;
9. другите документи съгласно изискванията на закон.
Чл. 33ф. При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
2. уставът на читалището, съдържащ промените;
3. препис от устава, съдържащ промените, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. списъкът на присъстващите на общото събрание членове на читалището (пълномощници) с подпис на всяко лице; ако на общото събрание са присъствали пълномощници – доказателства за представителната власт на пълномощниците; актуален списък на членовете на читалището, имащи право на глас, заверен от представляващия; поканата за свикване на общо събрание и доказателства за спазване изискванията за свикване на общото събрание;
5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – член на читалището, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – член на читалището, което не е учредено по българското право, или юридическо лице – член на читалището, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
6. нотариално заверен образец от подписа на новоизбраното лице, което представлява читалището, и валидният печат на читалището;
7. декларации от новоизбраните членове на настоятелството по чл. 16, ал. 1, изр. 2 от Закона за народните читалища;
8. декларация от новоизбрания секретар за липса на обстоятелствата по чл. 17а, ал. 2 от Закона за народните читалища;
9. декларации от новоизбраните членове на проверителната комисия по чл. 18, ал. 2 от Закона за народните читалища;
10. свидетелства за съдимост за новоизбраните членове на настоятелството, проверителната комисия и новоизбрания секретар;
11. при заличаване на читалище: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора и за освобождаване на ликвидатора от отговорност; решение за прехвърляне на имуществото (ако такова е взето), останало след приключване на ликвидацията, и доказателства, че прехвърлянето е осъществено; удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
12. другите документи съгласно изискванията на закон.
Раздел ІХк
Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел
Чл. 33х. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А18.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документът, установяващ съществуването на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, имената на лицата, които представляват чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел според регистъра, в който е вписано (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;
2. решението на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел за откриване на клон;
3. учредителният акт или уставът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранното юридическо лице;
4. преписът от учредителния акт или устава на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. пълномощното за овластяване на представител на клона с нотариална заверка на подписа на представляващия чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
6. образецът от подписа на лицето, което представлява клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
7. другите документи съгласно изискванията на закон.
Чл. 33ц. При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел за съответната промяна;
2. удостоверението за извършено вписване в регистъра, където е вписано чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел (ако има такъв регистър);
3. пълномощното за овластяване на новоизбрания представител на клона с нотариална заверка на подписа на представляващия чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
4. образец от подписа на новоизбрания представител на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
5. при закриване на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел – решението на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел за закриване на клона или удостоверението за вписване на заличаване на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел в регистъра, където е вписано (ако има такъв регистър), удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
6. при вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел – документите относно прекратяването на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, започване на ликвидация, продължаване на дейността, прекратяване и приключване на ликвидацията;
7. при вписване на обстоятелства относно несъстоятелност на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел – актовете на компетентния орган по несъстоятелността, които са вписани по съответния ред според националния закон на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
8. другите документи съгласно изискванията на закон.“
§ 21. В чл. 36, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „(само за търговски дружества и кооперации)“ се заличават.
2. В т. 3 накрая се добавя „на търговец, съответно образецът от подписа на лицето, определено за представляващ клона на юридическото лице с нестопанска цел“.
§ 22. В чл. 37, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „(само за търговски дружества и кооперации)“ се заличават.
2. В т. 3 накрая се добавя „на търговец, съответно образецът от подписа на лицето, определено за представляващ клона на юридическото лице с нестопанска цел“.
§ 23. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към заявлението се прилага договор за залог на дружествен дял с нотариална заверка на подписите, писмено съгласие за вписването с нотариална заверка на подписа на залогодателя и декларация по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от залогодателя. При вписване на следващ залог върху същия дружествен дял се представя писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на всеки от предходните заложни кредитори.“
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) По група „Пристъпване към изпълнение на залог“, по група „Изоставяне на изпълнението“, по група „Съгласие на заложния кредитор“ и по група „Заличаване на вписан залог“ към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в група „Заложен кредитор“. По група „Заличаване на вписан залог“ не се изисква съгласие в случаите, когато срокът по чл. 30, ал. 2 от Закона за особените залози е изтекъл и не е подадено заявление за подновяване на залога.
(4) При вписване на депозитар към заявлението се прилага декларацията на депозитаря по чл. 38 от Закона за особените залози, копие от застрахователната полица, както и другите документи, предвидени със закон.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) По група „Встъпване в правата на заложния кредитор“ се представят официални документи, удостоверяващи удовлетворяването на предходните заложни кредитори или тяхно писмено потвърждение с нотариална заверка на подписа.“
§ 24. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) При промяна на обстоятелствата по група „Залогодател“ към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, придобило права върху заложения дял.
(4) При промяна на обстоятелства по група „Длъжник по обезпеченото вземане“ към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на залогодателя и на лицето, което е заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението.“
2. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) При промяна на обстоятелства по група „Заложен кредитор“ към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като заложен кредитор.
(6) При промяна на обстоятелства по група „Обезпечено вземане“, по група „Парична сума, за която е учреден залогът“, по група „Заложено имущество“ и по група „Модалитети“ към заявлението се прилага споразумението за изменение и допълнение на договора за особен залог с нотариална заверка на подписите.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея след думите „чл. 38 от Закона за особените залози“ се добавя „копие от застрахователната полица.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) При подновяване на вписан залог на дружествен дял се представя писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в група „Заложен кредитор“.“
§ 25. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към заявлението се прилага договор за залог на търговско предприятие с нотариална заверка на подписите, решение за учредяване на залога, взето съгласно чл. 262п от Търговския закон, писмено съгласие за вписването с нотариална заверка на подписа на залогодателя и декларация по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от залогодателя. При вписване на следващ залог се представя писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на всеки от предходните заложни кредитори.“
2. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) По група „Пристъпване към изпълнение на залог“, по група „Изоставяне на изпълнението“, по група „Съгласие на заложния кредитор“ и по група „Заличаване на вписан залог“ към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в група „Заложен кредитор“. По група „Заличаване на вписан залог“ не се изисква съгласие в случаите, когато срокът по чл. 30, ал. 2 от Закона за особените залози е изтекъл и не е подадено заявление за подновяване на залога.
(4) При вписване на депозитар към заявлението се прилага декларацията на депозитаря по чл. 38 от Закона за особените залози, копие от застрахователната полица, както и другите документи, предвидени със закон.
(5) При вписване на управител на търговското предприятие към заявлението се прилага съгласието на управителя за назначаването му, декларация по чл. 46, ал. 5 от Закона за особените залози, копие от застрахователната полица, както и другите документи, предвидени със закон.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) По група „Встъпване в правата на заложния кредитор“ се представят официални документи, удостоверяващи удовлетворяването на предходните заложни кредитори или тяхно писмено потвърждение с нотариална заверка на подписа.“
§ 26. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При промяна на обстоятелства по група „Длъжник по обезпеченото вземане“ към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на залогодателя и на лицето, което е заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението.“
2. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) При промяна на обстоятелства по група „Заложен кредитор“ към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като заложен кредитор.
(5) При промяна на обстоятелства по група „Обезпечено вземане“, по група „Парична сума, за която е учреден залогът“, по група „Заложено имущество“ и по група „Модалитети“ към заявлението се прилага споразумението за изменение и допълнение на договора за особен залог с нотариална заверка на подписите.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думите „чл. 38 от Закона за особените залози“ се добавя „копие от застрахователната полица“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) При промяна на управителя на търговското предприятие се представя съгласието на новия управител за назначаването му, декларация по чл. 46, ал. 5 от Закона за особените залози, копие от застрахователната полица, както и другите документи, предвидени със закон.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) При подновяване на вписан залог на търговско предприятие се представя писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в група „Заложен кредитор“.“
§ 27. В чл. 48 думата „търговец“ се заличава.
§ 28. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. документите, установяващи прекратяването на юридическото лице или на европейското обединение по икономически интереси, назначаването на ликвидатор, определяне срока на ликвидация; удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (за юридическо лице – търговец);“.
2. В т. 3 думата „търговска“ се заличава.
§ 29. В чл. 50, ал. 3, т. 1 думата „дружеството“ се заменя с „юридическото лице“.
§ 30. В чл. 51, ал. 2, т. 2 думите „нотариална заверка на подписите“ се заменят с „нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно“.
§ 31. В глава втора се създава раздел XIXб:
„Раздел XIXб
Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с нестопанска цел
Чл. 60д. Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с нестопанска цел се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В2-5 при вливане, сливане и промяна в друг вид, съответно приложение № В2-6 при разделяне и отделяне.
Чл. 60е. Към заявлението по чл. 60д се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложения № А15, А16 или А17 (според вида на новоучреденото, съответно приемащото юридическо лице с нестопанска цел), в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно новоучреденото, съответно приемащото юридическо лице с нестопанска цел.
Чл. 60ж. (1) При преобразуване на юридически лица с нестопанска цел чрез вливане и сливане към заявленията се прилагат:
1. решенията на всички участващи в преобразуването юридически лица с нестопанска цел;
2. преписи от решенията на всички участващи в преобразуването юридически лица с нестопанска цел, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. препис на устава/учредителния акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ юридическото лице, ако при преобразуването такива са направени;
4. препис от устава/учредителния акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. приетият устав/учредителният акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. препис от устава/учредителния акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел по т. 4, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. други документи съгласно изискванията на закон.
(2) При преобразуване на юридически лица с нестопанска цел чрез разделяне и отделяне към заявленията се прилагат:
1. решенията на всички участващи в преобразуването юридически лица с нестопанска цел;
2. преписи от решенията на всички участващи в преобразуването юридически лица с нестопанска цел, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. препис от устава/учредителния акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ юридическото лице, ако при преобразуването такива са направени;
4. препис от устава/учредителния акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. приетият устав/учредителният акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. препис от устава/учредителния акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел по т. 4, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. препис от устава/учредителния акт на преустройващото се юридическо лице с нестопанска цел, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ юридическото лице, ако при преобразуването такива са направени;
8. препис от устава/учредителния акт на преустройващото се юридическо лице с нестопанска цел по т. 6, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
9. други документи съгласно изискванията на закон.
Чл. 60з. (1) При преобразуване на юридически лица с нестопанска цел чрез вливане или сливане подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на приемащото, съответно новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел.
(2) При преобразуване на юридически лица с нестопанска цел чрез разделяне и отделяне подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на преобразуващото се юридическо лице с нестопанска цел.“
§ 32. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Подлежащите на обявяване актове се представят за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г1, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група „Обявени актове“ с единствено поле № 1001 „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва видът на акта, а когато актът е „Покана за свикване на общо събрание на акционерите“, „Покана за свикване на общо събрание на облигационерите“, „Покана за събрание на кредиторите“ и „Покана за свикване на общо събрание на членовете на юридическо лице с нестопанска цел“, се посочва датата на насроченото събрание. При обявяване на план или договор за преобразуване се посочват и ЕИК и фирмите/наименованията на всички участващи в преобразуването юридически лица.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 6:
„6. „Покана за свикване на общо събрание на членовете на ЮЛНЦ“;“
б) досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10;
в) създават се нови т. 11 и 12:
„11. „Решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел“;
12. „Решения за промени в подлежащи на вписване обстоятелства за юридическо лице с нестгопанска цел“;“
г) досегашните т. 10, 11, 11а, 12, 13 и 14 стават съответно т. 13, 14, 15, 16, 17 и 18;
д) създава се нова т. 19 със следното съдържание:
„19. „Доклад на управителния орган за преобразуването“;“
е) досегашните т. 15, 16, 17, 18, 18а, 19 и 20 стават съответно т. 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26;
ж) създават се нови т. 27, 28, 29 и 30:
„27. „Обявление за продажба на заложеното имущество по чл. 37, ал. 3 от Закона за особените залози“;
28. „Списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, по чл. 39, ал. 1 от Закона за особените залози“;
29. „Окончателен списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, по чл. 39, ал. 4 от Закона за особените залози“;
30. „Разпределение на сумите, получени при изпълнение върху заложеното имущество, по чл. 41, ал. 1 от Закона за особените залози“;“
з) създават се нови т. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42:
„31. „Съобщение за подадена молба за стабилизация на търговеца“;
32. „Съобщение за отстраняване на нередовности на молбата за стабилизация на търговеца“;
33. „Призовка за съдебно заседание в производство по стабилизация на търговец“;
34. „Призовка за съдебно заседание за разглеждане и приемане на плана за стабилизация на търговец“;
35. „Списък на кредиторите по чл. 770, ал. 2, т. 1 от Търговския закон“;
36. „Определение на съда за откриване на производството по стабилизация на търговеца“;
37. „Определение на съда за отхвърляне на молбата за стабилизация на търговеца“;
38. „Определение на съда за одобряване на окончателния списък на кредиторите в производството по стабилизация“;
39. „Определение на съда за утвърждаване или отказ за утвърждаване на плана за стабилизация“;
40. „Жалба срещу определение на съда за утвърждаване или отказ за утвърждаване на плана за стабилизация“;
41. „Определение на съда за прекратяване на производството по стабилизация“;
42. „Жалба срещу определение на съда за прекратяване на производството по стабилизация“;“
и) досегашните т. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 стават съответно т. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 и 53;
к) създава се т. 54 със следното съдържание:
„54. „Съдебен акт за наложено наказание лишаване от право да се упражнява търговска дейност“;“
л) досегашната т. 32 става т. 55.
§ 33. В чл. 62а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Подлежащите на обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността се представят за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г2, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група „Обявени актове“ с единствено поле № 1001 „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва „Годишен финансов отчет“ и „Годишен доклад за дейността“.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „годишен финансов отчет“ се добавя „и годишен доклад за дейността“;
б) в т. 2 след думите „годишен финансов отчет“ се добавя „и годишен доклад за дейността“.
§ 34. Наименованието на раздел ХХI в глава втора се изменя така:
„Раздел ХХI
Заявление за запазване на фирма/наименование“.
§ 35. В чл. 63 след думата „фирма“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименование“.
§ 36. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чуждестранен търговец“ се поставя запетая и се добавя „юридическо лице с нестопанска цел и клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“.
2. В ал. 2 след думите „управляващи търговеца“ се добавя „съответно юридическото лице с нестопанска цел“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За запазените фирми/наименования се води списък в базата данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
§ 37. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „клонът на чуждестранния търговец“ се поставя запетая и се добавя „съответно юридическото лице с нестопанска цел или клонът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел“.
2. В ал. 2 след думите „клона на чуждестранен търговец“ се поставя запетая и се добавя „съответно юридическо лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“.
3. В ал. 3 след думите „клона на чуждестранен търговец“ се поставя запетая и се добавя „съответно юридическо лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“.
4. В ал. 5:
а) в изречение първо след думата „търговеца“ се добавя „или клона на чуждестранния търговец, съответно юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел“;
б) в изречение второ след думата „търговци“ се добавя „и юридически лица с нестопанска цел“.
5. В ал. 6 след думата „търговци“ се добавя „и юридически лица с нестопанска цел“.
§ 38. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. раздел „Общ статус“, който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства относно търговец или клон на чуждестранен търговец, съответно юридическо лице с нестопанска цел или клон на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, групирани, както следва:“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. раздел „Клонове“ (полетата в него се попълват за еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци – публични предприятия, кооперации и юридически лица с нестопанска цел), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства относно клонове на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел“;
в) в т. 5 се правят следните изменения и допълнения:
аа) създава се нова буква „з“:
„з) група „Съгласие на заложния кредитор“;“
бб) досегашните букви „з“, „и“ и „к“ стават съответно букви „и“, „к“ и „л“;
вв) създава се нова буква „м“:
„м) група „Встъпване в правата на заложния кредитор“;“
гг) досегашните букви „л“ и „м“ стават съответно букви „н“ и „о“;
г) в т. 6 се правят следните изменения и допълнения:
аа) създава се нова буква „ж“:
„ж) група „Съгласие на заложния кредитор“;“
бб) досегашните букви „ж“, „з“ и „и“ стават съответно букви „з“, „и“ и „к“;
вв) създават се нови букви „л“ и „м“:
„л) група „Встъпване в правата на заложния кредитор“;
м) група „Подновяване на вписването на залога“;“
гг) досегашната буква „к“ става буква „н“;
д) точка 8 се изменя така:
„8. раздел „Ликвидация“ (полетата в него се попълват за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци – публични предприятия, кооперации и юридически лица с нестопанска цел; за клонове на чуждестранен търговец и за клонове на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в полетата се попълват обстоятелства относно чуждестранния търговец, съответно чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства относно ликвидация на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел“;
е) в т. 8а, буква „б“ след думата „дружества“ се поставя наклонена черта и се добавя „юридически лица с нестопанска цел“;
ж) точка 10 се изменя така:
„10. раздел „Преобразуване“ (полетата в него се попълват за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции и юридически лица с нестопанска цел), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;“
з) създава се нова т. 12:
„12. раздел „Стабилизация“ (полетата в него се попълват за едноличен търговец, събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно дружество с акции, кооперация и търговец – публично предприятие), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно стабилизацията, групирани, както следва:
а) група „Данни за производството по стабилизация“;
б) група „Органи на производството по стабилизация“;“
и) досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
„13. раздел „Несъстоятелност“ (полетата в него се попълват за едноличен търговец, събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно дружество с акции, кооперация, търговец – публично предприятие, и юридическо лице с нестопанска цел), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства относно несъстоятелността, групирани, както следва:“;
к) досегашната т. 13 става т. 14.
§ 39. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Група „Идентификация“ съдържа следните полета:
1. поле № 1 „ЕИК/ПИК“, в което информационната система генерира автоматично единен идентификационен код при първоначално вписване на търговец, клон на чуждестранен търговец, юридическо лице с нестопанска цел и клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел или персонален идентификационен код при първоначално вписване на други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в регистъра;
2. поле № 1а „Номер по национален регистър“, в което се посочва номерът, под който чуждестранното юридическо лице е вписано в съответния регистър съгласно местното законодателство;
3. поле № 1б „Номер по национален регистър“, в което се посочва номерът, под който чуждестранното юридическо лице е вписано в съответния регистър съгласно местното законодателство.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Група „Основни обстоятелства“ съдържа следните полета:
1. поле № 2 „Фирма/наименование“, което се попълва за всички вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субекти;
2. поле № 3 „Правна форма“, в което в зависимост от вида на заявлението информационната система попълва в автоматичен режим при първоначалното вписване и при вписване на преобразуване чрез промяна на правната форма на вписания в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субект; в случаите на търговец – публично предприятие, в това поле се отбелязва начинът, по който в специалния закон е определено, че търговецът е публично предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; в случай на вписване на акционерно дружество със специална инвестиционна цел добавката за правна форма АД се заменя от длъжностното лице по регистрацията с добавка АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел), съответно за правна форма ЕАД – сЕАДСИЦ (еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел);
3. поле № 4 „Изписване на чужд език“, което се попълва за всички вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субекти;
4. поле № 5 „Седалище и адрес на управление“, което се попълва за всички вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субекти;
5. поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочва адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите, когато е различен от адреса на управление;
6. поле № 6 „Предмет на дейност“, което се попълва за всички вписани в търговския регистър субекти;
7. поле № 6а „Основна дейност по НКИД“, което може да се попълва за всички вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субекти;
8. поле № 6б „Цели“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
9. поле № 6в „Средства за постигане на целите“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
10. поле № 6г „Предмет на допълнителна стопанска дейност“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
11. поле № 7 „Управители“, което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, търговци – публични предприятия, и европейско обединение по икономически интереси;
12. поле № 7а „Лица, на които е възложено управлението“, което се попълва само за събирателни и командитни дружества;
13. поле № 8 „Начин на управление“, което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества и европейско обединение по икономически интереси;
14. поле № 9 „Председател“, което се попълва само за кооперации;
15. поле № 10 „Представители“, което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, акционерни дружества, командитни дружества с акции, клонове на чуждестранен търговец, европейски дружества и европейски кооперативни дружества и дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
16. поле № 10а „Представляващи“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
17. поле № 11 „Начин на представляване“, което се попълва за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, клонове на чуждестранен търговец, търговци – публични предприятия, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества, европейски кооперативни дружества, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
18. поле № 12 „Съвет на директорите“, което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълват полета № 13 и 14, и за командитни дружества с акции в автоматичен режим от съдържанието на поле № 20а;
19. поле № 12а „Управителен орган“, което се попълва само за европейски дружества;
20. поле № 12б „Административен орган“, което се попълва само за европейско кооперативно дружество;
21. поле № 12в „Заместници на членовете на административния орган“, което се попълва само за европейско кооперативно дружество;
22. поле № 12г „Органи“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел;
23. поле № 12д „Органи на управление“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел;
24. поле № 13 „Управителен съвет“, което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълва поле № 12, за кооперации, за търговци – публични предприятия, и за европейски кооперативни дружества;
25. поле № 13а „Подгласници в управителния съвет“, което се попълва само за кооперации;
26. поле № 13б „Ръководен орган“, което се попълва само за европейски дружества;
27. поле № 13в „Заместници на членовете на управителния орган“, което се попълва само за европейско кооперативно дружество;
28. поле № 13г „Настоятелство“, което се попълва само за читалища;
29. поле № 14 „Надзорен съвет“, което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълва поле № 12;
30. поле № 14б „Надзорен орган“, което се попълва само за европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
31. поле № 14в „Заместници на членовете на надзорния орган“, което се попълва само за европейски кооперативни дружества;
32. поле № 15 „Контролен съвет“, което се попълва само за кооперации, както и за търговци – публични предприятия;
33. поле № 15а „Подгласници в контролния съвет“, което се попълва само за кооперации;
34. поле № 15б „Проверителна комисия“, което се попълва само за читалища;
35. поле № 16 „Срок на дружеството“, което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, европейски дружества и европейски кооперативни дружества и дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
36. поле № 16а „Срок на съществуване“, което се попълва само за търговци – публични предприятия;
37. поле № 16б „Срок на европейското обединение по икономически интереси“, което се попълва само за европейски обединения по икономически интереси;
38. поле № 16в „Срок на юридическото лице с нестопанска цел“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел;
39. поле № 17 „Специални условия“, което се попълва за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци – публични предприятия, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества, европейски кооперативни дружества и юридически лица с нестопанска цел;
40. поле № 17а „Определено за извършване на дейност в обществена полза“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза;
41. поле № 17б „С временно спрян статут в обществена полза“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза, при служебно вписване на временно спиране на статут в обществена полза по чл. 44а, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
42. поле № 17в „Възстановяване на статут в обществена полза“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел при възстановяване на статут в обществена полза;
43. поле № 17г „Определено за извършване на дейност в частна полза“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в частна полза;
44. поле № 18 „Физическо лице – търговец“, което се попълва само за еднолични търговци;
45. поле № 19 „Съдружници“, което се попълва само за дружества с ограничена отговорност;
46. поле № 20 „Неограничено отговорни съдружници“, което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества и командитни дружества с акции;
47. поле № 20а „Неограничено отговорни членове на европейското обединение по икономически интереси“, което се попълва само за европейски обединения по икономически интереси;
48. поле № 21 „Ограничено отговорни съдружници“, което се попълва само за командитни дружества;
49. поле № 22 „Чуждестранен търговец/чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“, което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец и клонове на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
50. поле № 22а „Прекратяване и ликвидация на чуждестранен търговец/чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“, което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец и клонове на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
51. поле № 22б „Несъстоятелност на чуждестранен търговец/чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“, което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец и клонове на юридическо лице с нестопанска цел;
52. поле № 22в „Европейско обединение по икономически интереси“, което се попълва само за поделение в Република България на европейски обединения по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
53. поле № 22г „Прекратяване и ликвидация на европейското обединение по икономически интереси“, което се попълва само за поделение в Република България на европейски обединения по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
54. поле № 22д „Несъстоятелност на европейското обединение по икономически интереси“, което се попълва само за поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
55. поле № 23 „Едноличен собственик на капитала“, което се попълва само за еднолични дружества с ограничена отговорност, еднолични акционерни дружества и европейски дружества с един акционер;
56. поле № 23а „Собственик“, което се попълва само за търговец – публично предприятие;
57. поле № 23б „Холдингово европейско дружество като акционер“, което се попълва само за акционерни дружества и европейски дружества;
58. поле № 24 „Прехвърляне на дружествен дял“, което се попълва само за дружества с ограничена отговорност;
59. поле № 24а „Скрита непарична вноска“, което се попълва само за акционерни дружества и европейски дружества;
60. поле № 25 „Отговорност над дялови вноски“, което се попълва само за кооперации и европейски кооперативни дружества;
61. поле № 25а „Стойност на имуществото, предоставено от държавата“, което се попълва само за търговец – публично предприятие;
62. поле № 25б „Общ размер на първоначалните имуществени вноски“, което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел, предвидили имуществени вноски;
63. поле № 25в „Източници на първоначално финансиране“, което се попълва само за читалища и в него се вписват източниците на финансиране по чл. 21 от Закона за народните читалища: членски внос; културно-просветна и информационна дейност; субсидия от държавния и общинските бюджети; наеми от движимо и недвижимо имущество; дарения и завещания; други приходи;
64. поле № 26 „Прекратяване на търговската дейност“, което информационната система или длъжностното лице по регистрацията попълва при вписване на обстоятелства по раздел „Ликвидация“ (попълва се само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, кооперации, клонове на чуждестранен търговец и търговци – публични предприятия);
65. поле № 26а „Прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел“, което информационната система или длъжностното лице по регистрацията попълва при вписване на обстоятелства по раздел „Ликвидация“ (попълва се само за юридически лица с нестопанска цел);
66. поле № 27 „Заличаване на търговеца/юридическото лице с нестопанска цел“, което се попълва за еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, кооперации, търговци – публични предприятия, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества, европейски кооперативни дружества и юридически лица с нестопанска цел;
67. поле № 27а „Заличаване поради преместване на седалището в друга държава членка“, което се попълва само за европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
68. поле № 27б „Заличаване на запазването“, което се попълва само при заличаване на запазването на фирма/наименование;
69. поле № 27в „Закриване на партида“, което се попълва само за дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
70. поле № 28 „Закриване на клона на чуждестранен търговец/чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“, което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец и клонове на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
71. поле № 28а „Заличаване на поделението на европейското обединение по икономически интереси“, което се попълва само за поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
72. поле № 54 „Обем на представителна власт“, което се попълва за клонове на търговци, клонове на чуждестранен търговец, клонове на юридическо лице с нестопанска цел и клонове на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел.“
3. В ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 2 след думата „фирма“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименование“;
б) в т. 5 след думата „управител“ се поставя наклонена черта и се добавя „представляващ“.
4. В ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите „чл. 103, ал. 2, т. 7“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 9“;
б) в т. 2 думите „чл. 103, ал. 2, т. 21“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 25“;
в) в т. 3 думите „чл. 103, ал. 2, т. 20“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 24“;
г) в т. 4 думите „чл. 103, ал. 2, т. 21“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 25“;
д) в т. 5 думите „чл. 103, ал. 2, т. 19“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 23“.
5. В ал. 9 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите „чл. 302, ал. 2, т. 10“ се заменят с „чл. 587, ал. 3, т. 6“;
б) в т. 2 думите „чл. 302, ал. 2, т. 11“ се заменят с „чл. 587, ал. 3, т. 3“ и думите „чл. 72, ал. 2, чл. 86, ал. 1 или 2“ се заменят с „чл. 123“;
в) в т. 3 думите „чл. 302, ал. 2, т. 11“ се заменят с „чл. 587, ал. 4“.
6. Създава се нова ал. 20:
„(20) В раздел „Залог на дружествен дял“ група „Съгласие на заложния кредитор“ съдържа единствено поле № 216а „Съгласие на заложния кредитор“, в което се вписва съгласието на заложния кредитор за извършване на разпоредителни сделки със заложеното имущество по чл. 8, ал. 3 и за пристъпване към изпълнение по чл. 32, ал. 5 от Закона за особените залози.“
7. Досегашните ал. 20, 21 и 22 стават съответно ал. 21, 22 и 23.
8. Създава се нова ал. 24:
„(24) В раздел „Залог на дружествен дял“ група „Встъпване в правата на заложния кредитор“ съдържа единствено поле № 223а „Встъпване в правата на заложния кредитор“, в което се вписва встъпването в правата на заложния кредитор при условията на чл. 32, ал. 6 от Закона за особените залози.“
9. Досегашните ал. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 стават съответно ал. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32.
10. Създава се нова ал. 33:
„(33) В раздел „Залог на търговско предприятие“ група „Съгласие на заложния кредитор“ съдържа единствено поле № 314а „Съгласие на заложния кредитор“, в което се вписва съгласието на заложния кредитор за извършване на разпоредителни сделки със заложеното имущество по чл. 8, ал. 3, за преобразуване на залогодателя по чл. 21, ал. 5 и за пристъпване към изпълнение по чл. 32, ал. 5 от Закона за особените залози.“
11. Досегашните ал. 31, 32 и 33 стават съответно ал. 34, 35 и 36.
12. Създава се нова ал. 37:
„(37) В раздел „Залог на търговско предприятие“ група „Встъпване в правата на заложния кредитор“ съдържа единствено поле № 324а „Встъпване в правата на заложния кредитор“, в което се вписва встъпването в правата на заложния кредитор при условията на чл. 32, ал. 6 от Закона за особените залози.“
13. Досегашните ал. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46 стават съответно ал. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50.
14. Досегашната ал. 47 става ал. 51 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 4:
„4. поле № 702б „Преобразуващи се юридически лица с нестопанска цел“;“
б) досегашната т. 4 става т. 5.
15. Досегашната ал. 48 става ал. 52.
16. Създават се нови ал. 53 и 54:
„(53) В раздел „Стабилизация“ група „Данни за производството по стабилизация“ съдържа следните полета:
1. поле № 850 „Откриване на производство по стабилизация“, в което се вписват датата на съдебното определение за откриване на производството по стабилизация; номер на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; срокът за обжалване. В този случай информационната система попълва в автоматичен режим след фирмата на търговеца добавката „в производство по стабилизация“. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд – номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
2. поле № 851 „Допуснати обезпечителни мерки“, в което се вписват допуснатите обезпечителни мерки – запор, възбрана, друга подходяща, допусната от съда мярка, номерът и датата на съдебното определение; съд, постановил акта; правно основание на акта, срокът за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд – номер и дата на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
3. поле № 852 „Ограничаване разпоредителната власт на длъжника“, в което се вписва, че дейността продължава под надзора на довереното лице, търговецът е лишен от разпоредителна власт, изпълнението на задължение към търговеца се приема от довереното лице и/или изпълнението на парични задължения се извършва със съгласието на довереника, номерът и датата на съдебното определение; съдът, постановил акта; правно основание на акта и срокът за обжалване. В този случай информационната система попълва в автоматичен режим след полетата, в които са вписани органите на длъжника по партидата, текст „Лишени от разпоредителна власт“ или „Дейността се извършва под надзора на довереното лице“. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд – номер и дата на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
4. поле № 853 „Прекратяване на производството“, в което се вписва, че производството по стабилизация е прекратено и основанието за прекратяването му: „Оттеглен план“, „Планът не е утвърден“, „Пречки по чл. 762, ал. 3 или са представени неверни данни“, „Търговецът не участва в съдебното заседание за приемане на плана“, „Нарушение на наложени ограничения“, „Неоказване на съдействие или невнасяне на разноски“, „Планът за стабилизация не е приет“ или „Утвърден план за стабилизация“; дата и номер на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; срокът за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд – номер и дата на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването.
(54) В раздел „Стабилизация“ група „Органи на производството по стабилизация“ съдържа следните полета:
1. поле № 855 „Доверено лице“, в което се вписват името, адресът (държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент), телефонът и адресът на електронна поща на назначеното доверено лице; датата, номерът и делото, по което е постановено съдебното определение; съд, постановил акта, правно основание на акта;
2. поле № 856 „Проверител – регистриран одитор“, в което се вписват името, адресът (държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент), телефонът и адресът на електронна поща на назначения проверител; датата, номерът и делото, по което е постановено съдебното определение; съд, постановил акта, правно основание на акта;
3. поле № 857 „Надзорен орган“, в което се вписват името, адресът (държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент), телефонът и адресът на електронна поща на назначените членове на надзорния орган; датата, номерът и делото, по което е постановено съдебното определение; съд, постановил акта, правно основание на акта.“
17. Досегашната ал. 49 става ал. 55.
18. Досегашната ал. 50 става ал. 56 и в т. 1 след думите „обезпечителна мярка“ съюзът „или“ се заличава и се поставя запетая, а след думите „служебен синдик“ се добавя „или помощник-синдик“.
19. Досегашните ал. 51 и 52 стават съответно ал. 57 и 58.
§ 40. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В ал. 2 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 41. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. Списъкът на запазените фирми/наименования се състои от партиди за всяка една запазена фирма/наименование. Във всяка партида се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за извършеното запазване. Към всяка партида на запазена фирма/наименование се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на електронните документи, въз основа на които е извършено вписването в списъка на запазените фирми/наименования;
2. електронен образ (електронно копие) на документите, въз основа на които е извършено вписване в списъка на запазените фирми/наименования.“
§ 42. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „партидата“ се добавя „за всяка запазена фирма/наименование“.
2. В ал. 2 след думата „фирма“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименование“, а след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
3. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. поле № 2 „Фирма/наименование“, в което се вписва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранния търговец, съответно юридическото лице с нестопанска цел или клонът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел ще извършва своята дейност;“
б) в т. 2 след думата „фирмата“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименованието“;
в) в т. 3 след думата „фирма“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименование“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. поле № 29 „Заинтересовано лице“, в което се вписват името/фирма/наименование и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ на лицето, което заявява запазване на фирмата/наименованието, и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранния търговец, съответно юридическото лице с нестопанска цел или клонът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, който ще бъде вписан в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под запазената фирма/наименование (съдружник, управител, представляващ, едноличен собственик и т. н.);“
д) в т. 6 след думите „чуждестранен търговец“ се поставя запетая и се добавя „съответно юридическо лице с нестопанска цел или клон на юридическо лице с нестопанска цел“, а след думата „фирма“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименование“.
§ 43. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „Търговският регистър“ се заменят с „Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел“, а след думите „чуждестранния търговец“ се поставя запетая и се добавя „съответно юридическо лице с нестопанска цел или клон на юридическо лице с нестопанска цел“.
2. В ал. 4 думите „Търговският регистър“ се заменят с „Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 44. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В ал. 2 след думите „Търговският регистър“ се добавя „и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел“, а думата „осигурява“ се заменя с „осигуряват“.
3. В ал. 3 след думите „Търговският регистър“ се добавя „и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел“, а думата „осигурява“ се заменя с „осигуряват“.
§ 45. В чл. 74, ал. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 46. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В ал. 3 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 47. В чл. 81 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 48. В чл. 82, ал. 1 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 49. В чл. 85, ал. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 50. В чл. 88, ал. 2 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 51. В чл. 90, ал. 5 след думите „по делото на търговеца“ се поставя запетая, добавя се „съответно на юридическото лице с нестопанска цел“ и се поставя запетая.
§ 52. В чл. 91, ал. 2 накрая се добавя „или документи с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно“.
§ 53. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. В случай че са налице предвидените в чл. 21 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел изисквания, длъжностното лице по регистрацията:
1. при подадено заявление за вписване въвежда информацията за заявеното обстоятелство от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно на юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
2. при подадено заявление за заличаване въвежда информацията за заличаваното обстоятелство от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно на юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
3. при подадено заявление за обявяване въвежда информацията за представения акт от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно на юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, и пренася съдържанието на представения акт в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
4. при служебно изпратен или подаден от заинтересовано лице акт на съда вписва или заличава обстоятелствата, включително заличава вписването по чл. 30 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като въвежда информацията за обстоятелство в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно на юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, или обявява акта, като пренася съдържанието му в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
§ 54. В чл. 92а се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 след думата „търговеца“ се добавя „или юридическото лице с нестопанска цел“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. са представени документи с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, които не са въведени в базата данни на Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност или представените документи не съответстват на въведените данни в Информационната система;“.
3. Създава се нова ал. 2:
„(2) Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, а когато е подадено заявление за регистрация на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел – на електронната страница на агенцията. В случай че заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, указанията се изпращат на посочения от него адрес на електронна поща.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) В срок до 3 работни дни от постъпване на заявлението заявителят може да отстрани нередовността и да представи посочените от длъжностното лице по регистрацията документи със заявление по образец съгласно приложение № Ж1. В този случай постъпилите по делото на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел заявления не се разглеждат до извършване на вписване или постановяване на отказ по заявлението, по което са дадени указания.“
§ 55. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. Вписване на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие, относно преобразуване на търговски дружества, преустройство на кооперации и преобразуване на юридически лица с нестопанска цел (въз основа на заявления по образец съгласно приложения № В1, № В2-1, № В2-2, № В2-5, № В2-6, № В3-1 и № В3-2) се извършва едновременно по партидите на отчуждителя и приобретателя, съответно по партидите на всяко от преобразуващите се дружества, пре-
устройващи се кооперации или преобразуващи се юридически лица с нестопанска цел.“
§ 56. В чл. 96ж след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 57. Наименованието на раздел ІV от глава трета се изменя така:
„Раздел IV
Запазване на фирма или наименование“.
§ 58. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „фирма“ се добавя „или наименование“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „фирма“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименование“;
б) в т. 2 след думата „фирмата“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименованието“.
§ 59. Член 98 се изменя така:
„Чл. 98. В случай че са налице предвидените в чл. 97 изисквания, служителят въвежда информацията за запазената фирма/наименование от съответното поле на заявлението в съответното поле на списъка за запазените фирми и наименования в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
§ 60. В чл. 99 след думата „фирма“ се добавя „и наименование“.
§ 61. Наименованието на глава четвърта се изменя така:
„Глава четвърта
СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ“.
§ 62. Член 100 се изменя така:
„Чл. 100. Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел се съхраняват безсрочно. Съдържащата се в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел информация се съхранява едновременно на най-малко две места с различно географско разположение.“
§ 63. В чл. 101, ал. 2 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“, а думите „единната централизирана“ се заменят с „общата“.
§ 64. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В т. 2 след думата „фирми“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименования“.
§ 65. В чл. 103 в основния текст след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 66. В чл. 105 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 67. Наименованието на глава пета се изменя така:
„Глава пета
ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ“.
§ 68. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. Електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е достъпна чрез Интернет страницата на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и по друг начин в зависимост от технологичната готовност на агенцията. Агенцията извършва справки и издава удостоверения от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и във всяко свое териториално звено.“
§ 69. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В ал. 2 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“, а след думите „търговски дружества“ се поставя запетая и се добавя „преустройство на кооперации и преобразуване на юридически лица с нестопанска цел“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Агенцията осигурява визуализиране по партидата на търговеца, клона на чуждестранен търговец, юридическото лице с нестопанска цел и клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел на указанията на длъжностното лице по регистрацията за отстраняване на нередовност по подадено заявление за вписване, заличаване или обявяване, както и визуализиране от централната страница за вход в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на указанията по подадени заявления от нерегистрирани търговци и юридически лица с нестопанска цел.“
4. В ал. 4 думите „всеки търговец“ се заменят с „търговеца, съответно на юридическото лице с нестопанска цел“.
5. В ал. 5 след думите „клона на чуждестранен търговец“ се поставя запетая и се добавя „съответно на юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“.
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Агенцията осигурява възможност за справки дали друго лице няма права върху определена фирма/наименование (уникалност на фирма/наименование) чрез търсене в регистърните дела, списъка на запазените фирми/наименования, постановените откази и подадените заявления.“
§ 70. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всеки може да иска и извършва справка в базата данни, съставляваща търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Справките в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел са безплатни.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. фирма/наименование или ЕИК/ПИК на търговеца, клона на чуждестранен търговец, юридическото лице с нестопанска цел, клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел и други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в регистъра;“
б) в т. 2 след думата „фирма“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименование“;
в) в т. 3 след думата „фирма“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименование“, а накрая се добавя „или юридическо лице с нестопанска цел“.
4. В ал. 4 след думите „клон на чуждестранен търговец,“ се добавя „юридическо лице с нестопанска цел, съответно клон на чужде-
странно юридическо лице с нестопанска цел,“.
§ 71. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „фирми“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименования“;
б) в т. 1 след думата „фирми“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименования“;
в) в т. 2 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
г) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2 след думата „фирми“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименования“.
§ 72. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ и след думите „клон на чуждестранен търговец“ се поставя запетая и се добавя „съответно на юридическо лице с нестопанска цел или клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“;
б) в т. 8 накрая се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В ал. 2 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“, а накрая след думата „фирма“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименование“.
3. В ал. 3 накрая се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 73. В чл. 112а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или на юридическото лице с нестопанска цел“.
2. В ал. 2 след думата „търговеца“ се добавя „или на юридическото лице с нестопанска цел“.
3. В ал. 3 думите „на търговците, регистрирани в търговския регистър“ се заменят с „на търговците или на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
4. В ал. 4 след думата „търговците“ се добавя „или на юридическите лица с нестопанска цел“, а след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 74. В чл. 113, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В т. 1 накрая се добавя „съответно на юридическо лице с нестопанска цел или клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“.
3. В т. 3 накрая се добавя „или на юридическото лице с нестопанска цел“.
4. В т. 4 накрая се добавя „или на юридическото лице с нестопанска цел“.
§ 75. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенцията определя единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и техните клонове, клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в случаите по глава втора „а“ от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Агенцията определя персонален идентификационен код, наричан „ПИК“, задължителен за други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Единният идентификационен код на търговците, клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел, клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел, както и персоналният идентификационен код на лицата по ал. 2 е 9-значен, определя се при първоначалното вписване в съответния регистър и остава непроменен до заличаването.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Единният идентификационен код на клон на търговец и на клон на юридическо лице с нестопанска цел е 4-значен и се добавя към 9-значния код на търговеца, съответно на юридическото лице с нестопанска цел. Единният идентификационен код на клона се определя при първоначалното вписване на клона по партидата на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел и остава непроменен до заличаването.“
§ 76. Наименованието на раздел ІI от глава шеста се изменя така:
„Раздел ІI
ЕИК при прехвърляне на търговско предприятие, поемане на търговско предприятие на едноличен търговец от наследник, преобразуване на търговски дружества, преобразуване на юридически лица с нестопанска цел и преустройство на кооперации“.
§ 77. Член 116 се изменя така:
„Чл. 116. При преобразуване на търговски дружества, преобразуване на юридически лица с нестопанска цел и преустройство на кооперации чрез вливане се запазва ЕИК на приемащото дружество, юридическо лице с нестопанска цел или кооперация и се създава връзка с ЕИК на преобразуващите се дружества, преобразуващите се юридически лица с нестопанска цел и преустройващите се кооперации.“
§ 78. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. При преобразуване на търговски дружества, преобразуване на юридически лица с нестопанска цел и преустройство на кооперации чрез сливане се определя ЕИК на новоучреденото дружество, юридическо лице с нестопанска цел или кооперация и се създава връзка с ЕИК на преобразуващите се дружества, преобразуващите се юридически лица с нестопанска цел и преустройващите се кооперации.“
§ 79. Член 117а се изменя така:
„Чл. 117а. При преобразуване на търговски дружества, съответно на юридически лица с нестопанска цел чрез вливане и сливане може да се извърши служебна промяна на 4-значните единни идентификационни кодове на клоновете на преобразуващите се търговски дружества и преобразуващите се юридически лица с нестопанска цел, ако измежду тях има повторение.“
§ 80. Член 118 се изменя така:
„Чл. 118. При преобразуване на търговски дружества, преобразуване на юридически лица с нестопанска цел и преустройство на кооперации чрез разделяне се определят ЕИК на новообразуваните дружества, юридически лица с нестопанска цел или кооперации и се създава връзка с ЕИК на преобразуващото се дружество, преобразуващото се юридическо лице с нестопанска цел и преустройващата се кооперация.“
§ 81. Член 119 се изменя така:
„Чл. 119. При преобразуване на търговски дружества, преобразуване на юридически лица с нестопанска цел и преустройство на кооперации чрез отделяне се запазва ЕИК на преобразуващото се дружество, преобразуващото се юридическо лице с нестопанска цел и преустройващата се кооперация и се създава връзка с ЕИК на новообразуваните дружества, юридически лица с нестопанска цел и кооперации.“
§ 82. Член 120 се изменя така:
„Чл. 120. При преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма и преобразуване на юридически лица с нестопанска цел в друг вид юридически лица с нестопанска цел се определя ЕИК на новоучреденото дружество, съответно новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел, и се създава връзка с ЕИК на преобразуващото се дружество или преобразуващото се юридическо лице с нестопанска цел.“
§ 83. Навсякъде в наредбата думите „Закона за търговския регистър“ се заменят със „Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 84. (1) Юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, подават заявление за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, в срок до 31 декември 2020 г.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава от лицата, представляващи по закон юридическото лице с нестопанска цел, или от адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията, по образец съгласно приложение № А15 – за сдруженията, приложение № А16 – за фондациите, приложение № А17 – за клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, и приложение № А18 – за народните читалища. Към заявлението се прилага вписаният в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел.
(3) Заявленията по образец съгласно приложения № А15 – А18 съдържат в група „Идентификация“ в поле № 1 „ЕИК/ПИК“ и допълнително вътрешно поле „Фирмено дело“, в което се попълват номерът на фирменото дело, годината и кодът на съда по регистрацията. Това вътрешно поле се попълва единствено при подаване на заявление за пререгистрация. В поле „ЕИК/ПИК“ се попълва кодът по БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел.
(4) Към заявлението за пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, се прилага допълнително заявление за всеки клон по образец съгласно приложение № Б2.
(5) Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване по чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.
(6) Въз основа на заявлението по ал. 1 агенцията изисква от съда по регистрацията на непререгистрираното юридическо лице с нестопанска цел удостоверение за актуално състояние, съдържащо данните за последните вписани обстоятелства, както и преписи от актуалния към 31 декември 2017 г. учредителен акт или устав.
(7) Съдът по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел в тридневен срок от поискването издава удостоверение за актуално състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на неприключили производства по вписвания удостоверение се издава след извършване на вписването от съда. Удостоверението за актуално състояние, както и препис от актуалния учредителен акт или устав служебно се изпращат на агенцията по електронен път и незабавно се предоставя достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело.
(8) Пререгистрацията се извършва чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към агенцията на юридичес-
кото лице с нестопанска цел и на съответните обстоятелства за него въз основа на удостоверението за актуално състояние, издадено по реда на предходната алинея.
(9) След пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверение за актуално състояние на клона и предоставяне на фирменото дело за сканиране на документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон.
§ 85. (1) Пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел се извършва и въз основа на акт на съдебен или на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител или въз основа на заявление на заинтересовано лице, когато са оправомощени по силата на закон да искат вписване, заличаване или обявяване в регистъра. В този случай агенцията изисква от окръжния съд по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, за които се иска вписване, заличаване или обявяване – издаването на удостоверение за актуалното състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства, както и препис от актуалния учредителен акт или устав на юридическото лице с нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел.
(2) След пререгистрирането по този ред на юридическото лице с нестопанска цел, което има клонове, агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверения за актуално състояние на клона и предоставяне на фирмените дела за сканиране на документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон.
§ 86. Наредбата влиза в сила от 1.01.2018 г., с изключение на разпоредбите на § 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, § 32, т. 2, буква „д“, буква „е“ и буква „ж“ (относно т. 19 – 30 на чл. 61, ал. 2), буква „з“ (относно т. 31 – 42 на чл. 61, ал. 2) и буква „к“ (относно т. 54 на чл. 61, ал. 2), § 33, § 38, т. 2, буква „в“ (относно т. 5 на чл. 66, ал. 3) и буква „з“ (относно т. 12 на чл. 66, ал. 3), § 39, т. 4 и 5 (относно ал. 8 и 9 на чл. 67), т. 6 – 13 (относно ал. 20 – 50 на чл. 67) и т. 16 – 19 (относно ал. 53 – 58 на чл. 67) и § 52, които влизат в сила от деня на обнародването на тази наредба в „Държавен вестник“.
Министър:
Цецка Цачева
Приложения
към чл. 6, ал. 1
Забележка на редакцията: виж приложенията в PDF-а на броя
(Продължава в бр. 78)
6789