Министерски съвет
брой: 74, от дата 12.9.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 191 от 4 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г., бр. 37 и 77 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 8 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 3 думите „и максималния“ се заличават;
б) в т. 4 думите „и за ротацията на старшите офицери“ се заличават;
в) точка 6 се изменя така:
„6. условията и реда за кандидатстване и обучение на военнослужещите и цивилните служители.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) С правилника се уреждат обществените отношения, свързани с военната служба на военнослужещите от служба „Военна информация“ и служба „Военна полиция“, доколкото не са уредени с Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“ и с Правилника за прилагане на Закона за военната полиция.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „обучавани за нуждите на Министерството на отбраната“.
2. В т. 2 след думата „стипендианти“ се поставя запетая и се добавя „както и курсанти в Академията на Министерството на вътрешните работи, обучавани“.
3. Създава се т. 5:
„5. лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „курсантите“ се поставя запетая, добавя се „обучавани за нуждите на Министерството на отбраната“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 думите „стипендиантите за нуждите на Министерството на отбраната“ се заменят със „стипендиантите, както и курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната“ и след тях се поставя запетая.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) След завършване на обучението си във висшите военни училища курсантите, обучавани за нуждите на други министерства и ведомства, се назначават на длъжност със заповед на съответния министър или ръководител.
(4) На курсантите, завършили висши военни училища в чужбина, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната, се присвоява офицерско звание „лейтенант“ и се вземат в специален щат на министъра на отбраната.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „завършили висшите военни училища“ и запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 3 думите „правилника по чл. 100, ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“ се заменят с „Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.
§ 5. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Длъжностите, които може да се заемат от лицата по чл. 2, т. 5, се обявяват със заповед на министъра на отбраната въз основа на постъпили по команден ред предложения на командирите (началниците) на военни формирования и на ръководителите на съответните структури. Длъжностите не се обявяват в Регистрите на вакантните длъжности.
(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на отбраната и в нея се посочват наименованието на длъжностите, изискванията за заемането им, необходимите документи, сроковете за кандидатстване, мястото и длъжностното лице, до което се подава заявлението за кандидатстване.
(3) Кандидатите за длъжностите по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на изискванията за заемане на длъжността.
(4) Изборът на лицата по чл. 2, т. 5 за заемане на съответната длъжност се извършва при спазване на следния ред:
1. кандидатите подават писмено заявление за кандидатстване за заемане на длъжност по ал. 1 заедно с необходимите документи;  в заявлението всеки кандидат може да посочи до три длъжности;
2. длъжностното лице, до което се подава заявлението, определя критерии за извършване на избора и назначава комисия, която разглежда постъпилите документи и след събеседване с кандидатите ги класира за всяка от длъжностите;
3. за резултатите от работата на комисията се изготвя протокол, който се подписва от председателя й и от всички членове и се утвърждава от длъжностното лице, до което се подават заявленията;
4. след утвърждаване на протокола по т. 3 председателят на комисията запознава кандидатите с класирането.
(5) Кандидатите имат право на жалба пред длъжностното лице, до което се подава заявлението, в 7-дневен срок от запознаването с класирането. Длъжностното лице се произнася в 14-дневен срок от получаването на жалбата. Решението му е окончателно.
(6) След изтичането на сроковете по ал. 5 длъжностното лице, до което се подава заявлението, организира изпращането на кандидата, класиран на първо място, до съответните военномедицински органи за определяне на годността му за военна служба и на психологичната му пригодност.
(7) С кандидатите, които са годни за военна служба и са психологично пригодни, комисията по ал. 4, т. 2 провежда изпит за покриване на нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната.
(8) При успешно издържан изпит по ал. 7 длъжностното лице, до което се подава заявлението, организира изпращането на необходимите документи на кандидата за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация със съответното ниво на класификация.
(9) Кандидатите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация със съответното ниво на класификация, се предлагат за сключване на договор за военна служба и за приемане на военна служба.
(10) При установена негодност за военна служба и/или психологична непригодност, непокриване на нормативите за физическа годност или неполучаване на необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация длъжностното лице, до което се подава заявлението, организира дейностите по ал. 6, 7 и 8 по отношение на следващия класиран за длъжността кандидат.
(11) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице сключва договор за военна служба с лицето по ал. 9. Договорът се сключва в 3 екземпляра – по един за всяка от страните, регистрира се, вторият екземпляр се връчва на военнослужещия срещу подпис, а третият екземпляр се прилага в служебното дело на военнослужещия.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „В 30-дневен срок от датата на встъпване в“ се заменят с „До 12 месеца след назначаването на“, а накрая се поставя запетая и се добавя „ако не притежават такава“;
б) в т. 2 думите „сержантските (старшинските) професионални колежи“ се заменят с „професионалните сержантски (старшински) колежи“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Началната военна и специализираната подготовка на военнослужещите, приети в служба „Военна информация“, се извършват при условия и по ред, определени с Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, а началната военна и специализираната подготовка на военнослужещите от служба „Военна полиция“ се извършват при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона за военната полиция.“
§ 7. В заглавието на раздел III след думата „разписания“ се поставя запетая и се добавя „щатове“.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Длъжностните разписания и щатовете съдържат следните задължителни елементи:“.
2. В ал. 2 след думата „разписания“ се добавя „и щатовете“.
3. В ал. 3 думите „Допълнителните изисквания“ се заменят с „Основните, допълнителните и специфичните изисквания“.
§ 9. В чл. 12, ал. 1 накрая се добавя „(щата)“.
§ 10. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Длъжностната характеристика съдържа:
1. параметрите на длъжността:
а) наименование на длъжността;
б) код на длъжността;
в) военно звание;
г) военно формирование;
д) място за изпълнение на службата;
е) зачислено оръжие;
ж) кариерно поле, кариерна област или професионална област;
з) длъжностно ниво;
2. изискванията за заемане на длъжността:
а) основни:
аа) образование;
бб) придобита специалност;
вв) образователно-квалификационна степен;
гг) научна степен;
дд) военна квалификация;
ее) ниво на чуждоезикова подготовка;
жж) минимално ниво за достъп до класифицирана информация;
б) допълнителни:
аа) допълнителна професионална квалификация;
бб) предходни длъжности, от които може да се заеме длъжността;
в) специфични, в т.ч. придобитата специализация при необходимост;
3. длъжностите, които могат да се заместват от тази длъжност;
4. военноотчетната специалност, определена с акт на министъра на отбраната;
5. организационните връзки и взаимоотношения (в кое организационно звено е длъжността, на кого военнослужещият е непосредствено подчинен, кого ръководи, кой го замества);
6. изискванията за познаване на основни нормативни и други актове;
7. значимите професионални компетентности и личностни характеристики;
8. функционалните задължения на военнослужещите за мирно и военно време.“
§ 11. В чл. 14 след думите „Длъжностните разписания“ се поставя запетая и се добавя „щатовете“.
§ 12. В чл. 15 се създава т. 4:
„4. на лицата, които притежават военно звание по резерва, с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, и са изпълнили изискванията на чл. 19, докато са били на военна служба, се присвоява военното звание, изискващо се за длъжността по длъжностно разписание.“
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „училища“ се добавя „за нуждите на Министерството на отбраната“, а думите „военноотчетна специалност“ се заменят с „военна специалност и специализация“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) На курсантите, завършили висшите военни училища за нуждите на други министерства или ведомства, се присвоява офицерско звание „лейтенант“ и се зачисляват в запаса.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) На курсантите, които не са издържали държавните изпити или не са защитили дипломните си работи на редовната и на поправителната сесия, се присвоява военно звание „офицерски кандидат – 1-ви клас“ и се назначават на длъжност за офицерски кандидат за срок една година.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) След успешно полагане на държавните изпити или след защита на дипломната работа в срока по ал. 3 им се присвоява военно звание „лейтенант“ и се назначават на офицерска длъжност.“
§ 14. Създават се чл. 16а и 16б:
„Чл. 16а. (1) След завършване на обучението си по гражданска специалност във висши военни училища в чужбина на курсантите, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната, се присвоява офицерско звание „лейтенант“, вземат се в специален щат на министъра на отбраната и след преминаване на курс за придобиване на военна квалификация с продължителност до 4 месеца се назначават на длъжност.
(2) По решение на академичния съвет на съответното висше военно училище в страната, в което са обучавани като курсанти, и след представена академична справка на военнослужещите по ал. 1 се изготвя индивидуален план за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“.
Чл. 16б. (1) След завършване на обучението по чл. 116а и 116б на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) се присвоява офицерско звание „лейтенант“ и те се назначават на длъжности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Военнослужещите по чл. 116б, придобили професионална квалификация по военно дело, могат да заемат длъжности за „капитан“ („капитан-лейтенант“), определени в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по чл. 24 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, до придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“.“
§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сержантски (старшински) професионален колеж“ се заменят с „дневна форма на обучение в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 обучение в чужбина“, а след думата „сержантска“ се поставя наклонена черта и се добавя „старшинска“.
2. В ал. 2 думите „сержантски (старшински) професионален колеж“ се заменят с „професионален сержантски (старшински) колеж“, а след думите „професионална квалификация“ се добавя „или приравнено по чл. 115, ал. 2 обучение в чужбина“.
3. В ал. 3 думите „курс за съответната длъжност и/или за съответното военно звание в сержантски (старшински) професионален колеж или курс за съответното военно звание в учебен център, или приравнени на тях курсо­ве в чужбина“ се заменят със „съответната подготовка за сержанти (старшини) в курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или в учебен център“.
4. В ал. 4 и 5 думите „сержантски (старшински) професионален колеж“ се заменят с „професионален сержантски (старшински) колеж“, а след думите „приравнен на него“ се добавя „по чл. 115, ал. 2“.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) Военнослужещите по ал. 5, притежаващи военно звание „старши сержант“ („главен старшина“), могат да бъдат повишени във военно звание „старшина“ („мичман“) след завършване на съответния курс в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено на него по чл. 115, ал. 2 обучение в чужбина.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „чл. 30, ал. 3, т. 6“ се заменят с „чл. 30, ал. 4“.
§ 16. Член 20 се отменя.
§ 17. В чл. 22 думите „курс за военно звание „офицерски кандидат“ се заменят със „съответния курс в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено на него по чл. 115, ал. 2 обучение в чужбина“.
§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „или приравнени на тях“ се добавя „по чл. 115, ал. 2“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думите „военно звание“ се добавя „майор“ („капитан III ранг“) и“.
§ 19. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Офицерите от кариерно поле „командно“ се повишават във военно звание „полковник“ („капитан I ранг“), ако са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ в професионално направление „Военно дело“ или са завършили стратегически курс във военни академии или приравнено по чл. 115, ал. 2 обучение във висши военни училища и колежи в чужбина и ако са налице изискванията на чл. 21.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Офицерите от кариерно поле „командно“ се повишават във висше офицерско звание, ако са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ във военни академии или приравнено по чл. 115, ал. 2 обучение във висши военни училища и колежи в чужбина и ако са налице изискванията на чл. 21.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Офицерите от кариерно поле „професионално“ и от академичния състав се повишават във висше офицерско звание, ако са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ в професионално направление „Военно дело“ или са завършили стратегически курс във военни академии или приравнено по чл. 115, ал. 2 обучение във висши военни училища и колежи в чужбина и ако са налице изискванията на чл. 21.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 21. Член 27 се отменя.
§ 22. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Кариерното развитие на офицерите се осъществява чрез заемане на длъжности в кариерни области и полета.
(2) Кариерните области и полета са:
1. командни;
2. професионални.
(3) Кариерна област „командна“ обхваща длъжностите, изискващи младши офицерски звания и военно звание „майор“ („капитан III ранг“), определени в акт на министъра на отбраната, и придобита военна специалност и специализация във висшите военни училища.
(4) Кариерна област „професионална“ обхваща длъжностите, изискващи младши офицерски звания и придобита гражданска специалност от висши граждански училища.
(5) Кариерно поле „командно“ обхваща длъжностите, изискващи старши офицерски звания, с изключение на длъжностите, изиск­ващи военно звание „майор“ („капитан III ранг“), определени в акта на министъра на отбраната по ал. 3, и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ от военна академия или приравнена на нея по чл. 115, ал. 2 в чужбина.
(6) Кариерно поле „професионално“ обхваща длъжностите, изискващи старши офицерски звания и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност от висши граждански училища.
(7) Гражданските специалности за кариерна област „професионална“ и за кариерно поле „професионално“ се определят с акт на министъра на отбраната.
(8) В Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по чл. 24 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за всяка длъжност за офицер се посочват съответстващите й кариерна област или кариерно поле.
(9) Със заповед на министъра на отбраната се определя за кои от длъжностите по Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по чл. 24 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се изисква владеене на английски или френски език по СТАНАГ 6001 на съответно ниво.“
§ 23. Член 29 се отменя.
§ 24. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Професионалното развитие на сержантите (старшините) и офицерските кандидати се осъществява чрез заемане на длъжности в определени професионални области съобразно професионалната им квалификация.
(2) Професионалната област обхваща длъжностите, изискващи определена професионална квалификация и/или образование.
(3) Професионална област „основна“ обхваща длъжностите по професии и специалности, обучението за които се провежда в професионален сержантски (старшински) колеж.
(4) Професионална област „други“ обхваща длъжностите по професии и специалности, по които не се извършва обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи.
(5) В Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по чл. 24 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за всяка длъжност за сержант (старшина) и офицерски кандидат се посочва съответстващата й професионална област.“
§ 25. В чл. 31 думите „в учебните центрове военноотчетна специалност“ се заменят с „военна квалификация“.
§ 26. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „а“ след думите „офицерски кандидати“ се добавя „и Регистъра на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси)“;
б) буква „б“ се отменя.
2. В т. 2, буква „а“ след думата „чужбина“ се добавя „завършилите Академията на Министерството на вътрешните работи за нуждите на Министерството на отбраната“.
3. В т. 3 след думата „конкурс“ се добавя „или след избор“.
4. В т. 4:
а) в буква „а“ след думите „структурите на“ се добавя „пряко“, а думите „и писмено съгласие на военнослужещия“ се заличават;
б) букви „б“ и „в“ се отменят.
5. Създава се т. 6:
„6. по план-предложение за комплектуване на вакантни и овакантяващи се длъжности, по ред, определен с акт на министъра на отбраната.“
§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „изискванията за заемането й“ се заменят с „основните и специфични изисквания за заемането й“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато военнослужещите се предлагат за преназначаване на длъжност по чл. 32, т. 4, буква „а“ или т. 6 и са от друго военно формирование или структура, командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура, изготвящ предложението, изпраща писмено искане до съответния командир (началник) на военнослужещия. Командирът (началникът) на военнослужещия в 5-дневен срок изпраща по команден ред своето становище във военното формирование или структура, в които е вакантната длъжност. При изразено положително становище командирът (началникът) на военнослужещия прилага протокол от проведена беседа, кадрова справка и атестационен формуляр на военнослужещия.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 28. Създават се чл. 33а и 33б:
„Чл. 33а. (1) Военнослужещите, сключили допълнително споразумение в изпълнение на чл. 145 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, могат еднократно да бъдат преназначавани на по-висока длъжност при условията на чл. 156, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) За преназначаване на военнослужещите по ал. 1 не се изисква съгласието им.
(3) Преназначаването се извършва в периода на сключеното допълнително споразумение след завършване на обучението за сметка на Министерството на отбраната.
Чл. 33б. Извън случаите по чл. 33а военнослужещите могат да се преназначават на равна или на по-висока длъжност след писменото им съгласие.“
§ 29. В чл. 34 т. 4 се отменя.
§ 30. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати и Регистър на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси)“ се заменят с „Регистрите на вакантните длъжности за военнослужещи“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В Регистрите на вакантните длъжности се обявяват вакантните длъжности и тези, които се овакантяват до края на календарната година.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 5 думите „Регистъра на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати и на Регистъра на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси)“ се заменят с „Регистрите на вакантните длъжности за военнослужещи“.
5. В ал. 6 думите „Автоматизираната информационна система на Министерството на отбраната“ се заменят с „Автоматизираната информационна система на Българската армия“.
§ 31. Член 37а се отменя.
§ 32. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура запознава военнослужещите с Регистрите на вакантните длъжности за военнослужещи.“
2. В ал. 2, т. 4 думите „по чл. 53, ал. 1 или по чл. 58, ал. 2“ се заменят със „за кариерно развитие“.
§ 33. Член 39 се отменя.
§ 34. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 4 след думата „курсантите“ се поставя запетая, добавя се „обучавани за нуждите на Министерството на отбраната“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3 след думата „курсант“ се поставя запетая и се добавя „обучаван за нуждите на Министерството на отбраната“, а думите „военноотчетна специалност“ се заменят с „военна специалност/специализация“.
§ 35. В чл. 41, ал. 1 думите „и чл. 37а“ се заличават.
§ 36. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
„(2) Минималният срок по ал. 1 не се прилага при организационно-щатни промени, при заемането на първа длъжност от академичния състав или при спечелване на конкурс.“
§ 37. Член 43 се отменя.
§ 38. В чл. 44, ал. 1 и 3 думите „сержант, офицерски кандидат или войник“ се заменят с „офицерски кандидат, сержант (старшина) или войник (матрос)“.
§ 39. В чл. 50, т. 2 думата „изискванията“ се заменя с „основните и специфичните  изисквания“.
§ 40. В чл. 51, т. 2 думата „изискванията“ се заменя с „основните и специфичните  изисквания“.
§ 41. В чл. 51а, т. 1 думите „и в звание“ се заличават.
§ 42. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и т. 4, буква „б“ и „по чл. 53, ал. 1 и чл. 58, ал. 2“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съставът, редът и организацията на работа на комисиите по ал. 1, критериите за оценяване и редът за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности се определят с акт на министъра на отбраната.“
§ 43. Членове 53–63а се отменят.
§ 44. В чл. 63б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или „б“ се заменят с „или по реда на чл. 32, т. 6“.
2. В ал. 2 думите „или „в“ се заменят с „или по реда на чл. 32, т. 6“.
§ 45. В чл. 63в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „кариерно поле „професионално“ се заменят с „кариерна област „професионална“ и думите „или „б“ се заменят с „или по реда на чл. 32, т. 6“.
2. В ал. 3 думите „В 30-дневен срок от“ се заменят с „До 12 месеца след“, а накрая се поставя запетая и се добавя „ако не притежават такава“.
§ 46. Създава се чл. 63г:
„Чл. 63г. На войниците (матросите), които притежават специалност от граждански училища, съответстваща на професионална област „други“, може да се присвоява първо сержантско/старшинско звание и те могат да се назначават на съответната длъжност по реда на чл. 32, т. 1, буква „а“ или по реда на чл. 32, т. 4, буква „а“, или по реда на чл. 32, т. 6.“
§ 47. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Сержантите (старшините) и войниците (матросите) се преназначават на длъжност по подаден рапорт за заемане на длъжност от Регистъра на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Рапортът се подава до ръководителя на административната структура от Министерството на отбраната, ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или командира (началника) на военно формирование. В случай че вакантната длъжност е в друго военно формирование/ структура, военнослужещият може да подаде рапорт, след като е прослужил 2 години в съответното военно формирование/структура.
(3) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура изпраща рапорта по ал. 2 и документите на военнослужещия във военното формирование или структура, в която е вакантната длъжност, независимо от изразеното от него становище.
(4) Решение за преназначаване на длъжност на военнослужещите по ал. 1 се взема от командира (началника) на военното формирование или от ръководителя на съответната структура, в която е вакантната длъжност.“
§ 48. В чл. 64а, ал. 1, т. 2 думите „чл. 28, ал. 8“ се заменят с „чл. 28, ал. 9“.
§ 49. В чл. 64в, т. 3 думите „чл. 28, ал. 8“ се заменят с „чл. 28, ал. 9“.
§ 50. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „военна служба“ се добавя „и с оглед гарантиране на възвращаемост на изразходваните средства за обучение или повишаване на квалификацията на военнослужещия“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „по военна специалност“ се заменят с „по специалност от професионално направление „Военно дело“;
б) в т. 6 думите „обучение в чужбина в случаите, когато това обучение е с продължителност не по-малка от 6 месеца“ се заменят с „обучение, когато същото е с продължителност повече от 3 месеца или на стойност, по-голяма от пет минимални работни заплати“.
§ 51. В чл. 66 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „години“ се добавя „или до датата на навършване на пределна възраст за съответното военно звание“.
2. В ал. 2, т. 1 след думата „дава“ се добавя „мотивирано“ и след думите „кадрова справка“ се добавя „и проект на допълнително споразумение, подписано от страна на военнослужещия“ и се поставя запетая.
§ 52. В чл. 67, ал. 3, т. 1 думата „изискванията“ се заменя с „основните и специфичните изисквания“.
§ 53. В чл. 71д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „а за“ се добавя „длъжности, определени за заемане от служба „Военна информация“, и за“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Със заповед на министъра на отбраната се обявява списък на специфичните длъжности по ал. 1, за които Съвместното командване на силите, вид въоръжена сила, бригада „Специални сили“ или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната своевременно следва да организират подготовката на служителите си.“
§ 54. В чл. 71е, ал. 3 думите „следните етапи“ се заличават.
§ 55. В чл. 71ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В рапорта (заявлението) по ал. 1 кандидатите посочват конкретна длъжност/длъжности по заповедта по чл. 71е, ал. 3, т. 1, за която/които кандидатстват, като могат да изразят съгласие да бъдат разгледани за всички длъжности, на изискванията на които отговарят, и да заемат длъжността, за която бъдат избрани.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „окомплектувани“ се заменя с „окомплектовани“ и думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 56. В чл. 71з, ал. 5 думите „новата длъжност“ се заменят с „длъжност по чл. 71а и 71д“ и думите „настоящата длъжност“ се заменят със „съответната международна длъжност на територията на страната“.
§ 57. Член 71и се отменя.
§ 58. Член 71к се изменя така:
„Чл. 71к. (1) Комисията разглежда подадените рапорти (заявления), проверява приложените към тях документи и допуска до първи етап на събеседването кандидатите, отговарящи на условията на чл. 71з.
(2) До втори етап на събеседването се допускат кандидатите, изразили в рапорта/заявлението по чл. 71ж, ал. 2 съгласие да бъдат разгледани за всички длъжности, на изискванията на които отговарят.
(3) До трети етап на събеседването се допускат кандидатите, които не отговарят само на едно от изискванията по чл. 71з, ал. 1, т. 3, чл. 71з, ал. 2, т. 3, чл. 71з, ал. 3 или чл. 71з, ал. 4.
(4) До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
(5) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им. Всички кандидати се уведомяват за решението на комисията.
(6) Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до министъра на отбраната в 7-дневен срок от уведомяването по ал. 5. Министърът на отбраната се произнася по жалбата в 7-дневен срок, като може да я приеме за основателна или да я отхвърли. Когато министърът на отбраната приеме, че жалбата е основателна, кандидатът се допуска до участие в конкурса.“
§ 59. Член 71л се изменя така:
„Чл. 71л. (1) Комисията провежда първи етап на събеседването за дадена длъжност с кандидатите, допуснати по чл. 71к, ал. 1.
(2) Комисията провежда втори етап на събеседване с кандидатите, допуснати по чл. 71к, ал. 2, ако след първия етап на събеседването за дадена длъжност не бъде класиран кандидат.
(3) Комисията провежда трети етап на събеседване с кандидатите, допуснати по чл. 71к, ал. 3, ако след втория етап на събеседването за дадена длъжност не бъде класиран кандидат.
(4) Комисията класира кандидатите според резултата от проведения подбор по ал. 1, 2 или 3, за което съставя и подписва мотивиран протокол, който се представя на министъра на отбраната.
(5) В 7-дневен срок от подписването на протокола участвалите в проведения конкурс кандидати се уведомяват за класирането. Всеки участвал в конкурса кандидат, който не е класиран на първо място за дадена длъжност, може да подаде в 14-дневен срок от уведомяването жалба до министъра на отбраната, в която да посочи мотивите за своето несъгласие с преценката на комисията.
(6) Министърът на отбраната се произнася по жалбата в 14-дневен срок, като може да я приеме за основателна или да я отхвърли. Когато министърът на отбраната приеме, че жалбата е основателна, конкурсната процедура за съответната длъжност се прекратява.
(7) В случай че нито един от допуснатите до конкурса кандидати не бъде одобрен от комисията, това се отразява в протокола и конкурсната процедура приключва без класиране.“
§ 60. Член 71м се изменя така:
„Чл. 71м. (1) Мотивираното предложение по чл. 71д, ал. 1 за ръководни длъжности и длъжности, изискващи висше офицерско звание, се извършва съвместно от постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната чрез структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната. Към предложението се прилагат писмено съгласие на номинирания, документи, доказващи съответствието на кандидата с условията за съответната длъжност, и становище на командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на съответната структура, от която е военнослужещият или цивилният служител.
(2) Мотивираното предложение по чл. 71д, ал. 1 за длъжности, определени за заемане от служба „Военна информация“, се извършва от директора на службата. Към предложението се прилагат рапорт/заявление за заемане на длъжността и документи, доказващи съответствието на кандидата с условията за съответната длъжност.
(3) Предлаганите по ал. 1 и 2 лица трябва да отговарят на условията по чл. 71з, ал. 1 или 2, както и на условията по чл. 71з, ал. 3 и 5.
(4) Министърът на отбраната може да приеме или да отхвърли с мотивиран отказ направеното предложение по ал. 1 и 2.“
§ 61. В чл. 71п, ал. 1 думите „като за срока на дългосрочната командировка се определя длъжностното лице, което изпълнява функциите на непосредствен командир (началник) на военнослужещия“ се заличават.
§ 62. В чл. 71с се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дългосрочната командировка на военнослужещия или на цивилния служител се прекратява с изтичането на срока, определен в заповедта по чл. 71р, т. 3.“
2. В ал. 2 думата „от“ се заменя със „със заповед на“.
§ 63. В чл. 71т, ал. 2, изречение първо думата „ежегодно“ се заличава.
§ 64. В чл. 71ф се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „и писмено съгласие на военнослужещия“ се заменят с „при условията на чл. 33а и 33б“.
2. В ал. 1, т. 3 думите „буква „б“ се заменят с „букви „а“ и „б“.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на структурата, в която се водят на отчет и доволствие българските военнослужещи в многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, изготвя предложение до началника на отбраната във връзка с правомощията му по ал. 1, т. 2.“
§ 65. В чл. 71ц се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнението на военна служба по чл. 71у, ал. 1 се прекратява предсрочно със заповед на министъра на отбраната в случаите по чл. 71с, ал. 2 и 3.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо думата „ежегодно“ се заличава.
§ 66. В чл. 71ч се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министъра на отбраната“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
2. В ал. 3, изречение второ думите „заемане на“ се заменят с „кандидатстване за“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на структурата, която администрира длъжностите за български цивилни служители в многонационални формирования или длъжностите в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, изготвя предложение до постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната във връзка с правомощието им по ал. 3.“
§ 67. Създава се чл. 71ю:
„Чл. 71ю. (1) Дългосрочната командировка на цивилен служител се прекратява с изтичането на срока, определен в заповедта по чл. 71ш, ал. 1, т. 4.
(2) Дългосрочната командировка се прекратява предсрочно със заповед на министъра на отбраната в случаите по чл. 71с, ал. 2 и 3.“
§ 68. В чл. 75, т. 2 накрая се добавя „от датата на изтичането на уговорения срок“.
§ 69. В чл. 76, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. военнослужещите, желаещи да ползват правото си на квалификационен курс по чл. 226е, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, подават рапорт по команден ред;“.
2. Създава се т. 3:
„3. министърът на отбраната взема военнослужещите по т. 2 в разпореждане по специален щат за времето на курса не по-рано от 6 месеца преди датата на навършване на пределната възраст;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 4.
§ 70. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Военнослужещите, станали негодни за военна служба при или по повод изпълнение на служебните си задължения, подават рапорт за ползване на правото си на квалификационен курс по чл. 226е, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Военнослужещите по ал. 3 се вземат в разпореждане по специален щат на министъра на отбраната за времето на курса.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 71. Член 86 се отменя.
§ 72. Член 87 се отменя.
§ 73. В чл. 89, ал. 1 думите „чл. 165, т. 1“ се заменят с „чл. 165, ал. 1, т. 1“.
§ 74. В чл. 90, ал. 1 думите „чл. 165, т. 2“ се заменят с „чл. 165, ал. 1, т. 2“.
§ 75. В чл. 91 думите „чл. 165, т. 3“ се заменят с „чл. 165, ал. 1, т. 3“.
§ 76. В чл. 92, ал. 1 думите „чл. 165, т. 4“ се заменят с „чл. 165, ал. 1, т. 4“.
§ 77. В чл. 93, ал. 1 думите „чл. 165, т. 5“ се заменят с „чл. 165, ал. 1, т. 5“.
§ 78. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият се освобождава от военна служба на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със заповед на командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на съответната структура в 10-дневен срок след получаването на документи, удостоверяващи:
1. отказ за издаване на разрешение или отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация, отказ на военнослужещия да заеме друга предложена му длъжност, за която не се изисква достъп до класифицирана информация, или липсата на друга такава длъжност, подходяща за него;
2. отказ на военнослужещия да подаде документи за проучване при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация и отказ да заеме друга предложена му длъжност, за която не се изисква достъп до класифицирана информация, или липсата на друга такава длъжност, подходяща за него.“
2. В ал. 3 след думите „Закона за защита на класифицираната информация“ се добавя „и при отказ за заемане на друга предложена му длъжност, за която не се изисква достъп до класифицирана информация по ал. 1, т. 1 или 2“ и се поставя запетая.
§ 79. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. (1) Прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на основание чл. 166 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (когато военнослужещият е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване) се извършва от министъра на отбраната по мотивирано предложение на командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на съответната структура.
(2) Предложението по ал. 1, придружено с кадрова справка, се изпраща по команден ред до министъра на отбраната.
(3) Министърът на отбраната отправя искане до Националния осигурителен институт за получаване служебно на информация, дали военнослужещият е упражнил правото си на пенсия.
(4) Министърът на отбраната приема или отхвърля предложението по ал. 1 в 30-дневен срок от получаването на информацията по ал. 3.“
§ 80. Член 96 се отменя.
§ 81. В чл. 100, ал. 3 думите „30 ноември“ се заменят с „края“.
§ 82. В чл. 106, ал. 2 след думите „съгласие на страните“ се поставя запетая.
§ 83. В чл. 108 ал. 3 се отменя.
§ 84. В чл. 109, ал. 1 след думите „министъра на отбраната“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 85. Член 111 се изменя така:
„Чл. 111. (1) Офицерите могат да кандидатстват за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“, ако към датата на кандидатстване притежават военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“), в което са престояли не по-малко от две години, като са заемали длъжност за „капитан“ („капитан-лейтенант“) I или II степен не по-малко от една година или офицери с по-високо военно звание.
(2) Офицери могат да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“, ако към датата на кандидатстване притежават военно звание „подполковник“ („капитан II ранг“), в което са престояли не по-малко от три години, като са заемали длъжност не по-малко от една година за „подполковник“ („капитан II ранг“) I или II степен, или офицери с военно звание „полковник“ („капитан I ранг“).
(3) Офицери с военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“) или „майор/капитан III ранг“ могат да кандидатстват за обучение във военни академии до навършване на 40-годишна възраст за редовна форма на обучение, а за задочна и дистанционна форма на обучение – с военно звание „майор“ („капитан III ранг“) до навършване на 45-годишна възраст. В специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ или в курс в чужбина с приравнен на нея статут могат да кандидатстват за обучение офицери с военно звание „подполковник“ („капитан II ранг“) I или II степен или офицери с военно звание „полковник“ („капитан I ранг“) до навършване на 49-годишна възраст.
(4) Изискванията на ал. 3 следва да са налице към 31 декември в годината на започване на обучението.“
§ 86. Създава се чл. 111а:
„Чл. 111а. (1) Офицерите, приети в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от професионално направление „Военно дело“, се вземат в специален щат на министъра на отбраната за срока на обучението.
(2) За времето на обучение офицерите от академичния състав на военните академии, висшите военни училища и Института по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ ползват до една академична година за творческото си развитие по чл. 55, ал. 2 от Закона за висшето образование, като за този период не им се възлага учебна заетост.“
§ 87. Член 112 се изменя така:
„Чл. 112. (1) Лицата с висше медицинско образование, приети на военна служба при условията на чл. 143, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, могат да кандидатстват за придобиване на военномедицинска специалност във Военномедицинската академия непосредствено след приемането им на военна служба.
(2) Лицата по ал. 1 могат да кандидатстват за придобиване на клинична медицинска специалност във Военномедицинската академия най-рано три години след приемането им на военна служба.
(3) Военнослужещи с висше медицинско образование, с изключение на лицата по ал. 2, могат да се обучават за придобиване на първа клинична медицинска специалност във Военномедицинската академия след проведен конкурс.
(4) При приемането на военна служба на лица, които се обучават за придобиване на клинична медицинска специалност, по която Военномедицинската академия е акредитирана, същите продължават специализацията си във Военномедицинската академия, като за срока на обучението се вземат в специален щат на министъра на отбраната.
(5) Военнослужещи с висше медицинско образование могат да се обучават за придобиване на следваща клинична медицинска специалност във Военномедицинската академия след проведен конкурс, като за срока на обучението се вземат в специален щат на министъра на отбраната.
(6) Военнослужещите, на които е разрешено да се обучават по специалността „Право“ и които са се дипломирали и са определени за назначаване на длъжности, изискващи юридическа правоспособност, се вземат в специален щат на министъра на отбраната за преминаване на стаж като стажант-юрист.“
§ 88. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „академичния съвет на съответната военна академия или висше военно училище“ се заменят с „академичния, съответно научния съвет на военна академия, висше военно училище или научен институт“.
2. В ал. 3 думите „академичния съвет на съответната военна академия или висше военно училище“ се заменят с „академичния, съответно научния съвет на военна академия, висше военно училище или научен институт“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Военнослужещите, получили разрешение за обучение в задочна или самостоятелна форма на обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, ползват отпуск за обучение и подготовка на дисертационен труд в размерите, определени в чл. 169, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
(5) Военнослужещите, получили разрешение за придобиване на научна степен „доктор на науките“, ползват отпуск в размерите, определени в чл. 169, ал. 4 от Кодекса на труда.“
§ 89. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 и 3 след думите „приравнени на тях“ се добавя „по чл. 115, ал. 2“.
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) За времето на обучение в дневна форма в професионалните сержантски (старшински) колежи за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение военнослужещите се освобождават от длъжност и се вземат в специален щат на министъра на отбраната.
(5) За времето на обучение в задочна форма в професионалните сержантски (старшински) колежи за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение военнослужещите ползват допълнителен платен отпуск за обучение в размерите, определени в Кодекса на труда.“
§ 90. Член 116а се изменя така:
„Чл. 116а. (1) Офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) имат право да кандидатстват и да се обучават във висшите военни училища за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в задочна форма на обучение от професионално направление „Военно дело“ при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Военнослужещите по ал. 1 подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната, придружен с обосновано становище за необходимостта от обучението от съответния командир (началник) или ръководител.“
§ 91. Създава се чл. 116б:
„Чл. 116б. (1) Офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (мат­росите) имат право да се обучават в курс във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация по военно дело след получаване на разрешение от министъра на отбраната.
(2) Военнослужещите по ал. 1 подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната, придружен с обосновано становище за необходимостта от обучението от съответния командир (началник) или ръководител.
(3) Военнослужещите по ал. 1, желаещи да се обучават за придобиване на професионална квалификация по военно дело, трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“/“магистър“ по гражданска специалност, аналогична на съответната гражданска специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища.
(4) Съответствието на гражданската специалност на кандидатите по ал. 3 с гражданската специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища, се определя с решение на академичния съвет на съответното висше военно училище.
(5) Приетите военнослужещи по ал. 1 се вземат в специален щат на министъра на отбраната и преминават обучение в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело във висше военно училище с продължителност не по-малко от 1 година.“
§ 92. В чл. 117 ал. 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Офицерите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“, могат да се обучават в стратегически курс редовна форма на обучение, ако притежават военно звание „подполковник“ („капитан II ранг“), в което са престояли не по-малко от две години, или ако притежават военно звание „полковник“ („капитан I ранг“).
(4) В стратегически курс дистанционна форма на обучение могат да се обучават офицери от административните звена на Министерствотото на отбраната, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ и офицери от кариерно поле „професионално“, ако притежават военно звание „подполковник“(„капитан II ранг“) и са престояли не по-малко от две години в това звание или ако притежават военно звание „полковник“ („капитан I ранг“).
(5) Цивилните служители, заемащи ръководни длъжности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия или в държавната и местната администрация, могат да се обучават в стратегически курс дистанционна форма на обучение.“
§ 93. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „научно-образователна степен „доктор“ се заменят с „образователна и научна степен „доктор“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Цивилните служители, получили разрешение за обучение в задочна или самостоятелна форма на обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, ползват отпуск за обучение и подготовка на дисертационен труд в размерите, определени в чл. 169, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
(3) Цивилните служители, получили разрешение за придобиване на научна степен „доктор на науките“, ползват отпуск в размерите, регламентирани в чл. 169, ал. 4 от Кодекса на труда.“
§ 94. В чл. 151, т. 5 думите „или в генералщабен, стратегически курс или курс по мениджмънт на отбраната“ се заличават.
§ 95. В заглавието на раздел ХIV след думите „служебните дела“ се добавя „и азбучните служебни карти“.
§ 96. В чл. 154 след думите „служебни дела“ се добавя „и азбучни служебни карти (АСК)“.
§ 97. В чл. 155 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) последните пет атестационни формуляра или удостоверения за приравняване на оценките на военнослужещите по чл. 71а, ал. 1, чл. 71д, ал. 1 и чл. 71у, ал. 1 и формулярите за оценка на изпълнението на функционалните задължения по време на мисия или операция;“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 98. В § 47, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 188 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 53 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 36 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 8 от 2017 г.) думите „1 септември“ се заменят с „31 декември“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 99. (1) Офицерите, приети за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебните 2011/2012 г., 2012/2013 г. и 2013/2014 г. при условията и по реда на наредбата по чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност“, могат да се обучават по индивидуален план, приет с решение на академичния съвет на Военна академия „Г. С. Раковски“, за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, независимо от възрастта им след разрешение от министъра на отбраната.
(2) Офицерите по ал. 1, заемащи длъжности от кариерно поле „командно“, за които се изиск­ва образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ и не са я придобили, могат да заемат съответните длъжности в обхвата на притежаваното военно звание до 31 декември 2022 г.
§ 100. (1) Офицерите, приети по общия ред за обучение във Военна академия  „Г. С. Раковски“, извън случаите по § 99, и завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност“, могат да се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ независимо от възрастта им след разрешение от министъра на отбраната и кандидатстване по реда на наредбата по чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Офицерите, приети за обучение по ал. 1, преминават обучение по индивидуален план, приет с решение на академичния съвет на Военна академия „Г. С. Раковски“.
(3) Офицерите по ал. 1, заемащи длъжности от кариерно поле „командно“, за които се изиск­ва образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ и не са я придобили, могат да заемат съответните длъжности в обхвата на притежаваното военно звание до 31 декември 2022 г.
§ 101. (1) Офицерите, придобили професионална квалификация по „Военно дело“, могат да кандидатстват и да се обучават във висшите военни училища в задочна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ след получаване на разрешение от министъра на отбраната при условията и по реда на наредбата по чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Кандидатите по ал. 1 подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната, придружен с обосновано становище за необходимостта от обучението от съответния командир (началник) или ръководител.
§ 102. До 31 декември 2025 г. старши офицери с висше медицинско образование без клинична медицинска специалност могат да се обучават за придобиване на клинична медицинска специалност във Военномедицинската академия след проведен конкурс, като за срока на обучението се вземат в специален щат на министъра на отбраната.
§ 103. Започналите до влизането в сила на това постановление конкурси по чл. 71д, ал. 1 се довършват по досегашните условия и ред.
§ 104. Отменя се Постановление № 184 на Министерския съвет от 2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 56 от 2015 г.; изм., бр. 17 от 2016 г.).
§ 105. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
6666