Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
брой: 64, от дата 8.8.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (обн., ДВ, бр. 64 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.)
Параграф единствен. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За всяко лице, ненавършило 18 години, работодателят подава в деловодството на териториалната дирекция „Инспекция по труда“ или по електронен път при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис искане за получаване на разрешение за постъпване на работа, като прилага следните документи:
1. описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години;
2. резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години;
3. осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
4. медицинско заключение по чл. 12, ал. 2;
5. разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При непълнота и при нередовност на документите по ал. 1 директорът на съответната териториална дирекция „Инспекция по труда“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 5 дни от датата на подаване на искането писмено уведомява подателя за констатирани непълноти и нередовности на документите, като с уведомлението определя срок не по-кратък от 5 дни за отстраняването им.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Директорът на териториалната дирекция „Инспекция по труда“ или упълномощеното от него длъжностно лице се произнася по искането в 7-дневен срок от подаването му или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности.“
4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
Министър на труда и социалната политика: Бисер Петков
Министър на здравеопазването: Николай Петров
5757