Министерски съвет
брой: 66, от дата 15.8.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Решение № 202 от 24 март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

 

РЕШЕНИЕ № 202 ОТ 24 МАРТ 2016 Г.
за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
I. Утвърждава Национална здравна карта на Република България, както следва:
1. областни здравни карти съгласно приложения № 1 – 28;
2. конкретни потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области съгласно приложение № 29;
3. конкретни потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области съгласно приложение № 30;
4. съществуващи лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечебните заведения и лечебни заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение, върху картата на страната съгласно приложение № 31;
5. анализ на състоянието в областите, включително относно необходимите лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ от извънболничната медицинска помощ в областите съгласно приложение № 32;
6. видове медицински дейности, които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие съгласно приложение № 33;
7. карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура съгласно приложение № 34;
8. карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ, съгласно приложение № 35.
II. Отменя Решение № 103 на Министерския съвет от 2011 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
 
 

ВИЖ приложенията

  
5732
 
 
 (Продължава в брой 67)