Народно събрание
брой: 62, от дата 1.8.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.14


Решение за избиране на председател и член на Комисията за защита от дискриминация

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател и член на Комисията за защита от дискриминация
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация
РЕШИ:
Избира Ана Владимирова Джумалиева за председател и член на Комисията за защита от дискриминация.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 юли 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
5730