Народно събрание
брой: 62, от дата 1.8.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.15


Решение за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация
РЕШИ:
Избира Златина Манолова Касърова-Дукова за член на Комисията за защита от дискриминация.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 юли 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
5727