Министерство на околната среда и водите
брой: 61, от дата 28.7.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.26


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от 1999 г.; изм., бр. 52 от 2000 г., бр. 93 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2011 г.; изм., бр. 102 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „чл. 9, ал. 1“ се добавя „и чл. 9а – 9в“.
2. Точка 2 се отменя.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. с Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 36 от 2013 г.);“.
4. В т. 4 думите „, ал. 1 – 3“ се заличават.
5. Точка 5 се изменя така:
„5. с решенията по оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС).“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. контролни измервания – възлагани от компетентния орган по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ на акредитирани лаборатории за изпитване в системата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС);“
б) точка 2 се изменя така:
„2. собствени измервания:
а) непрекъснати (автоматични), извършвани от собственика или ползвателя на обекта;
б) периодични, извършвани/възлагани от собственика или ползвателя на обекта на акредитирани лаборатории за изпитване.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За извършване на собствени непрекъснати измервания (СНИ) и собствени периодични измервания (СПИ) се използват средства за измерване, за които има издадени:
1. първоначален сертификат (доклад) за проверка на функционалната годност на средствата за измерване, като за СНИ се спазват изискванията на EN 14181 (QAL1);
2. сертификат (доклад) за електромагнитна съвместимост, издаден от фирмата  – производител на съответната апаратура, в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 23 от 2016 г.);
3. сертификат за внедрена система за управ­ление на качеството съгласно EN ISO 9001 на производителя на съответните средства за измерване;
4. сертификат на производителя за първоначално калибриране;
5. свидетелство за калибриране, издадено от акредитирана лаборатория, притежаваща сертификат от национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация или пълноправен член на Международната организация за акредитация на лаборатории.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Собственикът или ползвателят на обект с инсталирани системи за СНИ възлага извършването на годишни контролни тестове на системите съгласно изискванията на EN 14181 (AST) на акредитирана лаборатория за изпитване в съответствие с предписанията на компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ, но не по-малко от един път в рамките на съответната календарна година и след всеки ремонт и/или промяна на някой от елементите на системата за непрекъснати измервания.“
4. В ал. 5 думите „ИА БСА“ се заменят с „национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация или пълноправен член на Международната организация за акредитация на лаборатории“.
§ 3. В чл. 4 думите „контролните измервания“ се заменят с „измерванията“, а думите „с неподвижни източници“ се заличават.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Собственикът или ползвателят на обекта е длъжен да осигури неограничен достъп на компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ или на оправомощени от тях лица до обекта и до всички документи и данни, имащи отношение към емисиите, изпускани в атмосферния въздух от обекта, както и да оказва съдействие на компетентните органи или оправомощени от тях лица и/или представителите на лабораториите по чл. 3, ал. 5 при провеждане на измервания.“
§ 5. В чл. 6 се създава ал. 3:
„(3) В случаите, когато липсват регламентирани методи за измерване на емисии, разработването им се осигурява от собственика или ползвателя на обекта.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Собственикът или ползвателят на обекта представя в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ), на чиято територия е разположен обектът, документацията за обхвата, методите и средствата за измерване при извършване на собствени непрекъснати измервания.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него лице съгласува обхвата на измерване в срок до 14 дни от получаването на документацията по ал. 2 и я изпраща в ИАОС.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него лице съгласува методите и средствата за измерване в срок до един месец от получаването на документацията по ал.3 и изпраща съгласуваните документи до собственика или ползвателя на обекта с копие до съответната РИОСВ.“
§ 7. Член 8 се отменя.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Без да се засяга действието на специфичните разпоредби за извършване на измервания, установени при условията и по реда на ЗЧАВ и Закона за управление на отпадъците и отнасящи се до определени неподвижни източници на емисии (инсталации за изгаряне на отпадъци и съвместно изгаряне на отпадъци, горивни инсталации, съоръжения за съхранение и товарене на бензини и др.), собственикът или ползвателят на обекта оборудва последния с точки за вземане на проби/извадки и средства за измерване, осигуряващи извършване на регламентираните измервания, в съответствие с изискванията на действащите стандартизационни документи и инструкциите по чл. 9.
(2) Разположението и броят на точките за вземане на проби/извадки се определят от собственика или ползвателя на обекта, при спазване изискванията на съответните стандартизационни документи, и се утвърждават от директора на РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Точките за вземане на проби/извадки, използвани при собствени периодични и контролни измервания, се оборудват и оразмеряват, както следва:
1. за съществуващи неподвижни източници:
а) вътрешен диаметър (d) на щуцера – от 60 mm до 80 mm;
б) дължина (l) на щуцера – от 30 mm до 40 mm;
2. за нови неподвижни източници:
а) за прахови измервания и за едновременни прахови и газови измервания:
 – вътрешен диаметър (d) на щуцера – от 125 mm до 130 mm;
 – дължина (l) на щуцера – 30 mm;
б) за газови измервания:
 – вътрешен диаметър (d) на щуцера – 60 mm;
 – дължина (l) на щуцера – 10 mm.“
2. В ал. 3 след думата „когато“ се добавя „параметрите на газоходите и/или стандартите за измерване на специфични замърсители и“, а думите „го изискват“ се заменят с „налагат това“.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собствениците или ползвателите на обектите провеждат газодинамични и емисионни изследвания за определяне броя и разположението на съгласуваните съгласно чл. 7, ал. 2 автоматични средства за измерване (СИ), използвани за собствени непрекъснати измервания. Избраното местоположение и брой на средствата за измерване се съгласуват с директора на РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът, който писмено уведомява ИАОС за това.“
2. В ал. 3 думата „(осезатели)“ се заменя със „(сензори)“.
§ 11. В чл. 14 думите „съгласно чл. 24, т. 1 ЗЧАВ могат да“ се заменят с „по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ“.
§ 12. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Експлоатацията и поддържането в техническа изправност на точките за вземане на проби/извадки при провеждане на контролни и собствени измервания, както и на автоматичните средства за измерване, използвани при провеждане на собствени измервания, са отговорност и задължение на собственика или ползвателя на обекта с неподвижни източници на емисии.“
§ 13. В чл. 17, ал. 2 след думите „в атмосферния въздух разходите за“ се добавя „измерване и анализ при“.
§ 14. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ възлагат контролни измервания на нормираните вредни вещества при пускане в експлоатация на нови обекти, когато е налице поне едно от изброените обстоятелства:
1. имат решение по ОВОС по чл. 99 ЗООС;
2. имат издадено комплексно разрешително по чл. 117 ЗООС;
3. имат номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 0,5 MW, и изгарят течни и/или твърди горива, включително биомаса.
(2) Без да се засяга действието на чл. 17, ал. 1, контролни измервания се извършват на съществуващи обекти, отговарящи поне на едно от обстоятелствата в ал. 1, т. 1 – 3, които са претърпели промяна, включително разширение на инсталацията, водеща до увеличаване най-малко с 10 % на общия масов поток на емисиите на вредни вещества, изпускани организирано в атмосферата.
(3) Контролните измервания по ал. 1 и 2 се извършват в срок не по-късно от 12 месеца от пускане в експлоатация на съответния обект.“
§ 15. В чл. 19, ал. 4 думите „констативните протоколи“ се заменят с „протокола за извършени контролни/собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници“, а думата „последните“ се заменя с „последния“.
§ 16. В чл. 20, ал. 3 думите „упълномощено от собственика или ползвателя на обекта лице“ се заменят със „собственика или ползвателя на обекта, или упълномощено от него лице“.
§ 17. В чл. 21, ал. 1 думата „периодични“ се заменя със „собствени периодични и“.
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „метра на секунда“ се заменят с „метър в секунда“;
б) в т. 3 думите „градуси по“ се заменят с „градус“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. манометричен режим (налягане или подналягане), в hPa (хектопаскал);“.
2. В ал. 2 думите „В допълнение се отчитат и“ се заменят с „Отчитат се“.
§ 19. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „присъствието на“ се добавя „упълномощен“, а думите „Констативният протокол“ се заменят с „Протоколът“.
2. В ал. 2 думите „констативния протокол“ се заменят с „протокола“.
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „отделен констативен“ и „съгласно изискванията на ИА БСА“ се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Въз основа на резултатите от изпитванията по ал. 1 и резултатите от извършените контролни измервания по чл. 23, ал. 1 представител на съответната РИОСВ изготвя доклад по образец съгласно приложение № 2А за установяване спазването на НДЕ, който се утвърждава от директора на РИОСВ.“
3. Алинея 5 се отменя.
4. Създава се ал. 6:
„(6) При констатирано с доклада по ал. 4 превишаване на НДЕ на вредни вещества в атмосферния въздух на собствениците или ползвателите на обекти се налагат санкции по реда на наредбата по чл. 69, ал. 8 ЗООС.“
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Протоколите по чл. 25, които съдържат и съответните данни за обекта, се изготвят в два еднакви екземпляра – за РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът, и за акредитираната лаборатория, извършила измерванията.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Протоколите по образец съгласно приложение № 1 се подписват от извършилите измерванията и/или анализите и от собственика или ползвателя на обекта, или упълномощено от него лице. Протоколите по образец съгласно приложение № 2 се подписват от извършилите измерванията и/или анализите и от ръководителя на съответната акредитирана лаборатория.“
§ 22. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Протоколите по чл. 20, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, включително документи по чл. 19, ал. 3, както и първичните данни от автоматичните средства за измерване се прилагат към съответния протокол от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници по чл. 25, ал. 1, и се съхраняват в съответната лаборатория към ИАОС.“
§ 23. В чл. 28 думите „чл. 24“ се заменят с „чл. 25“.
§ 24. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Министърът на околната среда и водите издава инструкция за реда за попълване на протоколите за извършени контролни/собствени измервания и протоколите от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници по чл. 20, ал. 3, чл. 23, ал. 1 и чл. 25, ал. 1.“
§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. в съответствие с одобрения план за собствен мониторинг и където е приложимо, решението по ОВОС на инвестиционното предложение по чл. 99 ЗООС и условията в издаденото комплексно разрешително по чл. 117 ЗООС.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Собствените периодични измервания по ал. 1, т. 1 и 2 обхващат нормираните вредни вещества. В случай че документите по ал. 1, т. 3 съдържат различни изисквания, то се прилагат по-строгите.“
§ 26. В чл. 33 се създават ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) Собственикът или ползвателят на обекта осигурява вземането на проби/извадки при собствените периодични измервания да се извършва в присъствието на представител на съответната РИОСВ за следните обекти с неподвижни източници на емисии, за които е налице най-малко едно от следните условия:
1. горивни източници с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 5 MW;
2. производствени (технологични) източници с масов поток на най-малко един от контролираните замърсители в отпадъчните газове не по-малък от 50 % от стойностите, посочени в чл. 43, ал. 1 и чл. 44, независимо от вида на обектите;
3. установено превишение на съответните НДЕ при контролни или собствени периодични измервания, извършени през предходните две календарни години;
4. получени една или повече основателни жалби или сигнали за замърсяване на атмосферния въздух през предходната година.
(5) Собственикът или ползвателят на обекта уведомява писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на собствените периодични измервания по ал. 4 в срок не по-малък от един месец преди провеждането им.
(6) В случай, че собственикът или ползвателят на обекта проведе собствени периодични измервания по ал. 4, за които не е уведомил директора на съответната РИОСВ съгласно ал. 5, директорът на РИОСВ не приема за валидни резултатите от извършените собствени периодични измервания, като в този случай измерванията трябва да бъдат извършени отново при спазване на установения ред.
(7) В случай, че директорът на съответната РИОСВ не осигури представител по време на вземането на проби/извадки при собствени периодични измервания на предварително определените дати, то резултатите от тези измервания се считат за валидни.“
§ 27. В чл. 34 се създава ал. 6:
„(6) При вземане на проби/извадки за последващо определяне на съдържанието на полихлорирани дибензодиоксини и други специфични органични замърсители всяко собствено периодично измерване включва поне едно индивидуално измерване.“
§ 28. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „посочени съответно в ал. 1 и 2 на“ се заменят с „посочени в“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „на наредбите по чл. 9а – 9в ЗЧАВ и на Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 29. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 последното изречение се изменя така: „Протоколът се подписва от лицата, извършили измерванията, и от собственика или ползвателя на обекта, или от упълномощено от него лице.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 30. В чл. 38 ал. 3 се изменя така:
„(3) Протоколите по чл. 36, ал. 1 са неделима част от протоколите по ал. 1 и се съхраняват от собственика или ползвателя на обекта.“
§ 31. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „един месец след“ се заменят с „два месеца след датата на вземането на проби/извадки при“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „констативните протоколи“ се заменят с „протоколите“;
б) в т. 4 преди думата „протоколите“ се добавя „оригинали на“, а накрая се добавя „или копия, заверени с „Вярно с оригинала“ от лабораторията, извършила изпитването“;
в) в т. 9 думите „лица или“ се заличават;
г) в т. 10 думите „атестата, издаден от БСА“ се заменят със „сертификата за акредитация“;
д) създават се т. 12, 13, 14 и 15:
„12. номинален разход на гориво;
13. броя отработени часове, разделени по месеци, за 12 месеца назад;
14. географски координати на изпускащите устройства;
15. височина и светло сечение на изпускащите устройства.“
3. В ал. 3 думите „действайки по своя собствена инициатива“ се заменят с „по своя инициатива“.
§ 32. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Докладът за резултатите от собствените периодични измервания се оценява за съответствие с изискванията на наредбата от директора на съответната РИОСВ в срок до 15 работни дни след получаването му.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата „Докладите“ се заменя с „Докладът“, думата „съхраняват“ със „съхранява“, а думата „предоставят“ с „предоставя“.
§ 33. В чл. 41 думите „докладите по чл. 39, ал. 1 за резултатите от извършените собствени периодични измервания,“ се заменят с „оценените по чл. 40, ал. 2 доклади и“, а думите „чл. 69, ал. 1 ЗООС“ се заменят с „наредбата по чл. 69, ал. 8 ЗООС“.
§ 34. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
„(2) Без да се засяга действието на ал. 1, в рамките на съответните обекти собственикът или ползвателят на последните извършва собствени непрекъснати измервания (СНИ) при съответните неподвижни източници на емисии на вредни вещества в съответствие с одобрения план за собствен мониторинг, условията в издаденото комплексно разрешително по чл. 117 ЗООС и решението по ОВОС по чл. 99 ЗООС.“
§ 35. В чл. 43, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Думите „собствени непрекъснати измервания“ се заменят със „СНИ“.
2. В т. 8 думите „10 кг/ч;“ се заменят с „3 kg/h.“
§ 36. В чл. 46, ал. 2 думите „режими на експлоатация и“ се заличават, а накрая се добавя „и експлоатационни режими“.
§ 37. В чл. 48 думата „следва“ се заменя с „трябва“, а думите „автоматични средства за измерване (АСИ)“ се заменят с „автоматична система за измерване“.
§ 38. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думата „средства“ се заменя със „системи“.
2. В т. 1 след думите „половинчасови средни“ се добавя „или средночасови“, след думите „от 30 минути“ се добавя „или съответно 1 час“, а думите „и половинчасовите средни“ се заменят с „и средните“.
3. В т. 2 след думите „половинчасови средни“ се добавя „или средночасови“.
4. В т. 6 след думите „половинчасови средни“ се добавя „или средночасови“, думата „среднодневни“ се заменя със „средноденонощни“, а думата „среднодневните“ се заменя със „средноденонощните“.
5. В т. 7 думата „среднодневните“ се заменя със „средноденонощните“.
§ 39. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „два“, накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако не е указан друг срок в съответните специфични разпоредби, установени в наредбите по чл. 9, ал. 1, чл. 9а – 9в ЗЧАВ и Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци“.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Годишният доклад за собствените непрекъснати измервания по ал. 1 се оценява за съответствие с изискванията на наредбата от директора на съответната РИОСВ в срок до 15 работни дни след получаването му.
(4) Собственикът или ползвателят на обекта трябва да осигури надеждната работа на АС за СНИ.
(5) В случай, че собственикът или ползвателят на обекта е експлоатирал инсталация, подлежаща на СНИ повече от общо 10 денонощия в рамките на една календарна година, без функционираща АС за СНИ или че от АС за СНИ са отчитани невалидни резултати, то той е длъжен незабавно след изтичане на този срок да представи на директора на съответната РИОСВ доклад, обосноваващ причините за неизправността на АС за СНИ, предприетите мерки за отстраняването им, както и мерки за подобряване на експлоатационната надеждност на АС за СНИ.“
§ 40. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „по чл. 50, ал. 1“ се добавя „и месечните доклади по чл. 50, ал. 2“.
2. В т. 1 думите „собствен непрекъснат емисионен контрол“ се заменят със „СНИ“.
3. В т. 3:
а) в буква ж) думата „(лицето/ата)“ се заличава;
б) в буква з) думата „последния“ се заменя с „чл. 49“.
§ 41. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „АСИ“ се заменя с „автоматичните СИ“, а след думите „30 минути“ се добавя „или 1 час“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „или 1 час“.
3. В ал. 3 думата „съответната“ се заличава.
§ 42. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) При извършване на СНИ при определяне на половинчасови и 48-часови средни стойности съответните НДЕ на вредни вещества се считат за спазени при условие, че в рамките на една календарна година са изпълнени следните условия:
1. нито една средномесечна стойност (изчислена като средна стойност от всички стойности съгласно чл. 49, т. 6, регистрирани през съответния месец) не превишава съответната НДЕ;
2. 97 % от всички 48-часови средни стойности за серен диоксид и прах не превишават 110 % от НДЕ за тези замърсители;
3. 95 % от всички 48-часови средни стойности за азотни оксиди не превишават 110 % от НДЕ;
4. нито една от осреднените стойности на измерените концентрации в отпадъчните газове на останалите вредни вещества за всеки един период от 7 денонощия не превишава съответните НДЕ.
(2) При извършване на СНИ при определяне на средночасови стойности съответните НДЕ на вредни вещества се считат за спазени при условие, че в рамките на една календарна година са изпълнени следните условия:
1. нито една валидирана средномесечна стойност не превишава съответната НДЕ;
2. нито една валидирана средноденонощна стойност не превишава 110 % от съответната НДЕ;
3. 95 % от всички валидирани средночасови стойности в рамките на една година не превишават 200 % от съответната НДЕ.“
§ 43. Член 55 се отменя.
§ 44. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Въз основа на оценените доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгласно чл. 50, ал. 3 и представените резултати от измерванията съгласно ал. 2 на същия член при констатирано превишаване на НДЕ на вредни вещества в атмосферния въздух на собствениците или ползвателите на обекти се налагат санкции съгласно наредбата по чл. 69, ал. 8 ЗООС.“
§ 45. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лабораториите, извършващи контролни и собствени измервания по чл. 3, ал. 1, както и лабораториите, извършващи процедури по осигуряване на качеството на средствата за измерване при извършване на СНИ, се акредитират от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация, или международна организация за акредитация на лаборатории.“
2. В ал. 2 след думата „Акредитацията“ се добавя „по ал. 1“, а думите „БДС EN ISO/IEC 17025:2006“ се заменят с „EN ISO/IEC 17025“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) С цел осигуряване качеството на автоматизираните измервателни системи собственикът или ползвателят на монтирани системи за СНИ е задължен да изпълнява изискванията на стандарт EN 14181 „Стационарни източници на емисии. Осигуряване на качеството на автоматизирани измервателни системи“.“
§ 46. Член 59 се отменя.
§ 47. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. (1) Средствата за измерване при извършване на СНИ подлежат на процедури за калибриране и осигуряване на качеството съгласно изискванията на EN 14181 (QAL2), както следва:
1. след инсталиране на СНИ с цел определяне на калибрационната функция и нейния обхват на валидност;
2. след ремонт и/или всяка значителна промяна в дейността на инсталацията, където са монтирани средствата за измерване за извършване на СНИ;
3. след всяка значителна промяна в някое от средствата за измерване за извършване на СНИ, която може да доведе до значителни промени на получаваните от тях резултати;
4. във всеки от случаите, когато резултатите от годишните контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 1 са отрицателни по отношение на проверката на валидността на калибрационната функция;
5. минимум веднъж на всеки 5 години в случаите, когато резултатите от годишните контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 1 са положителни по отношение на проверката на валидността на калибрационната функция;
6. минимум веднъж на всеки 3 години при извършване на СНИ в инсталациите за изгаряне или инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци в случаите, когато резултатите от годишните контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 1 са положителни по отношение на проверката на валидността на калибрационната функция.
(2) Процедурите за калибриране и осигуряване на качеството на средствата за измерване при извършване на СНИ съгласно ал. 1 се извършват посредством минимум 15 броя паралелни измервания по стандартни референтни методи от акредитирани лаборатории.
(3) Процедурите за калибриране и осигуряване на качеството съгласно ал. 1 следва да обхващат всички средства за измерване за извършване на СНИ, включително тези за определяне на параметрите на околната среда и параметрите и влагосъдържанието на газовите потоци.
(4) Докладите с резултатите от проведените процедури за калибриране и осигуряване на качеството на средствата за измерване за извършване на СНИ се предоставят на компетентните органи в срок 1 месец след приключването на процедурите.
(5) Резултатите, включително изведените нови калибрационни функции, получени в резултат на процедурите за калибриране и осигуряване на качеството, се въвеждат в средствата за измерване за извършване на СНИ и/или системата за събиране и обработка на данните:
1. в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 в срок до шест месеца считано от датата на съответната промяна или датата на доклада от годишните контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 4;
2. в случаите по ал. 1, т. 5 и 6 в срок до три месеца считано от датата на докладите по ал. 4.“
§ 48. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. (1) Средствата за измерване при извършване на СНИ подлежат на годишни контролни тестове съгласно изискванията на EN 14181 (AST) за проверка на валидността на калибрационната функция.
(2) Контролни тестове съгласно ал. 1 се извършват веднъж годишно посредством минимум 5 броя паралелни измервания по стандартни референтни методи от акредитирани лаборатории за изпитване.
(3) Годишните контролни тестове следва да обхващат всички средства за измерване за извършване на СНИ, включително тези за определяне на параметрите на околната среда и параметрите и влагосъдържанието на газовите потоци.
(4) Докладите с резултатите от проведените годишни контролни тестове се предоставят на директора на съответната РИОСВ в срок 1 месец след приключването на тестовете.
(5) В случаите, когато резултатите от проведените годишни контролни тестове на някой от елементите на средствата за измерване за извършване на СНИ са отрицателни по отношение на проверката на валидността на калибрационната функция, се провежда процедура за калибриране и осигуряване на качеството съгласно чл. 60.“
§ 49. Създава се чл. 60б:
„Чл. 60б. Средствата за измерване на газови емисии при собствени периодични и контролни измервания се калибрират най-малко един път в рамките на една календарна година, а средствата за измерване на параметрите на газови потоци се калибрират най-малко един път в рамките на 3 години.“
§ 50. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. При провеждането на процедури за осигуряване на качеството и калибрирането на средствата за измерване по чл. 60, 60а и 60б се използват сертифицирани референтни/сравнителни материали, проследими до национални и/или международни еталони, произведени от компетентни производители, акредитирани по ISO/IEC 17025 (за калибриране) и/или ISO 17034 (ISO Guide 34) или от национални метрологични институти с признати възможности за измерване и калибриране, вписани в базата данни на Международното бюро по мерки и теглилки.“
§ 51. Член 62 се отменя.
§ 52. Член 63 се отменя.
§ 53. Създава се допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Нов неподвижен източник“ е всеки източник, който е въведен в експлоатация след 1.01.2018 г.“
§ 54. В заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният § 1 става § 2.
2. Досегашният § 2 става § 3.
3. Досегашният § 3 се отменя.
4. Параграф 4 се отменя.
5. Параграф 5 се изменя така:
„§ 5. Към реда и начина за извършване на измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталации, включително горивни инсталации, инсталации и дейности, при които се използват органични разтворители, и инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, с предимство пред разпоредбите на тази наредба се прилагат съответните специфични разпоредби, установени в наредбите по чл. 9, ал. 1, чл. 9а  – 9в ЗЧАВ и Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.“
6. Параграф 6 се отменя.
7. Създават се § 7, 8 и 9:
„§ 7. Определянето на 48-часовите средни стойности се извършва при спазване на следните условия:
1. всяка половинчасова средна стойност дава начало на една 48-часова средна стойност;
2. всяка 48-часова средна стойност се образува от 96 последователни половинчасови средни стойности;
3. всяка половинчасова средна стойност участва във формирането на 47 на брой 48-часови средни стойности.
§ 8. Определянето на средночасови, средноденонощни и средномесечни стойности се извършва при спазване на следните условия:
1. всяка средночасова стойност се образува от най-малко 30 валидни стойности, измерени за интервал от 1 час от АС на СНИ;
2. всяка средноденонощна стойност се образува от 24 последователни средночасови стойности;
3. всяка средномесечна стойност се образува от осредняване на средночасовите стойности в рамките на един месец.
§ 9. Определянето на осреднената стойност за всеки един период от 7 денонощия се извършва по начина, по който се определят 48-часовите средни стойности, но от 335 последователни половинчасови средни стойности.“
§ 55. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1  към чл. 20, ал. 3, чл. 23, ал. 1 и чл. 36, ал. 1
Акредитирана лабо-.......           Оператор: ....................
ратория за изпитване               Обект:............................
Сертификат № ............. /          Град: ............................
валиден до .................... ,          Адрес: ...........................
издаден от ......................           Телефон: ......................
съгласно изискванията ЕИК:     
на ....................................
ПРОТОКОЛ № ………/…......…..
ЗА ИЗВЪРШЕНИ КОНТРОЛНИ/СОБСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ
................................................................................................
(описание на неподвижния източник)
................................................................................................
(място на измерването/вземането на проби/извадки)
Номинална мощност (капацитет) .......................
................................................................................................
(посочва се измервателната единица)
Измерванията са предварителни: да/не
А. Данни за инсталацията по време на измерването:
1. Натоварване (капацитет) ...............................................
................................................................................................
(посочва се измервателната единица)
2. Вид и разход на горивото: ............................................
3. Начин на изгаряне на горивото: ..................................
4. Общ брой на газоходите, изпускащи вредни вещества: …………………………………………
5. Вид на пречиствателните съоръжения: ........................
................................................................................................
Б. Измерени параметри, необходими за определяне на емисиите и параметри на околната среда

Измерени параметри
[Метод на измерване]
Газоход №
Газоход №
Изм. 1
Изм. 2
Изм. 3
Изм. 1
Изм. 2
Изм. 3
1
2
3
4
5
6
7
1. Барометрично налягане (hPa)
 
 
 
 
 
 
2. Температура на въздуха (°С)
 
 
 
 
 
 
3. Температура на газовете в газохода (°С)
 
 
 
 
 
 
4. Влага (об. %)
 
 
 
 
 
 
5. Налягане или подналягане в газохода (hPa)
 
 
 
 
 
 
6. Геометрични размери на газохода (mm)
 
 
7. Средна скорост на газа (m/s)
 
 
 
 
 
 

Забележка. При по-голям брой газоходи или измервания се попълва отделен протокол.
Използвани технически средства: ..................................................................................................................................................
                                           (наименование, тип, идентификационен номер)
В. Методи за вземане на проби/извадки (за отделните вредни вещества) – попълва се само при измервания чрез вземане на проби/извадки и последващо лабораторно изпитване:
Използвани технически средства: ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

по ред
Код (№) на
пробата/
извадката
от вх.-изх. дневник
Продължи-телност на вземането на проби/
извадки
 (в минути)
Патрон/
филтър
№ от 
газоход
Разреждане в пробовземната апаратура (hPa)
Температура в пробо-
вземната апаратура (°С)
Диаме-
тър на дюзата
(mm)
Обем засмукан газ
(m3)
Методи за вземане
на проби/
извадки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. Измерени концентрации (в mg/m3 или mg/Nm3 – излишното се зачертава) – попълва се само при измервания с автоматични средства за измерване:

Характеристики на газа
Газоход №
Газоход №
Методи на  измерване
Код (№) на пробата/извадката
от вх.-изх. дневник
Код (№) на пробата/извадката
от вх.-изх. дневник
 
 
Изм. 1
Изм. 2
Изм. 3
Изм. 1
Изм. 2
Изм. 3
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 

Забележка. В колони от 2 до 7 се попълват осреднените за период до 30 минутни индивидуални измерени стойности за емисиите на съответните вредни вещества.
Използвани технически средства: ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Извършили измерванията и/или вземането на проби/извадки:
1. .................................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................................  
                                       (име, фамилия, длъжност и подпис)
Присъствали представители на обекта:
1. .................................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................................
                                  (име, фамилия, длъжност и подпис)
Свидетели*:
1. .................................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................................
                              (трите имена, адрес и подпис)
* Попълва се в случай, че собственикът или ползвателят или упълномощеното от него лице откаже да подпише настоящия протокол.
Дата: .......................
Приел пробите/извадките за изпитване: .............................                      Подпис: .............................“
                                               (име, фамилия)
§ 56. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2  към чл. 25, ал. 1 и чл. 37, ал. 1

 
 
        Лист 1
Всичко листове 2
 
 
 
 
 
Акредитирана лаборатория за изпитване
Оператор:
 
Адрес:
 
Сертификат № ………/валиден до ..............
Обект:
 
Телефон:
 
издаден от ......................................................
 съгласно изискванията на ........................
град:
 
ЕИК:
 

ПРОТОКОЛ OT ИЗПИТВАНЕ
№ ……............... / .……...................
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ
от ........................................................................................................................................................................
(наименование на неподвижния източник – устройство, инсталация, агрегат или горивна уредба)
1. Емисии в атмосферен въздух/Отпадъчни газове от неподвижни източници
(наименование на продукт – идентификация)
2. Заявител на изпитването:
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на
протокола за взeмане на проби/извадки)
3. Метод за изпитване:
(номер на стандартизирани или валидирани методи)
4. Дата и час на измерването/изпитването:
5. Количество на изпитваните проби/извадки: …….. броя,
код (№) ....………
код (№) ……………
(брой проби/извадки, код (№) на пробите/извадките и описание на мястото на вземане на пробата/извадката)
6. Дата на извършване на изпитването:
Ръководител на лабораторията: .....................…………………..
 (фамилия, подпис, печат)

                                                  
 
 
 
 
Протокол № ....……..........
Лист 2
Всичко листове 2

7. Резултати от измерването/изпитването:

по
ред
Код
(№) на проба-
та/из-
вадката по
вх.-изх. днев-
ник
Га-
зо-
ход №
Ха-
рак-
терис-
тика
Ши-
фър ***
 
Клас
Отпадъчни газове
Масов поток на вред-
ното веще-
ство
Емисия на вредното вещество
Метод за опреде-
ляне на емисията
Тем-
пе-
рa-
ту-
ра
Наля-
гане
Количество
Съдържание на О2
Из-
ме-
рена
 *
При-
веде-
на
НДЕ #
Реални усло-
вия
Нор-
мални усло-
вия
Норма #
Изме-
рено
°С
hPа
m3/h
Nm3/h
об. %
об. %
кg/h
mg/m3 **
mg/Nm3
mg/Nm3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легенда:        * – по-малко от границата на количествено определяне на метода;
                   ** – mg/m3, mg/Nm3 или друга мерна единица в зависимост от използвания метод за измерване/изпитване;
 
                   ***  – ако е приложимо;
                   #  – съгласно ……………………..
Забележки:        1. Резултатите от измерванията/изпитванията се отнасят само за изпитваните проби/извадки.
                         2.  Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
                        3.  Неразделна част от протокола за изпитване е протокол № …………../………………г. за извършени контролни/собствени измервания на вредни вещества.
 
                        4.  Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К=…… (Дебит коригиран = …….. Nm3/h).
 
                        5. Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага със ... % (Код (№) ….).
Извършили измерването:                                                  Извършили изпитването:
1. ...........................................................                                      1. ...........................................................
        (име, фамилия, подпис)                                                             (име, фамилия, подпис)
2. ...........................................................                                      2. ……………………….................................
                   (име, фамилия, подпис)                                                                     (име, фамилия, подпис)
Ръководител на лабораторията: …………………................................
                                                              (фамилия, подпис, печат)
Преходни и заключителни разпоредби
§ 57. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „колона 12“ се заменят с „колона 14“.
2. Думите „кг/ч.“, „т/г“, „т/ч“, „т/24 ч“ се заменят съответно с „kg/h“, „t/y“, „t/h“, „t/24h“.
3. Думите „окис“, „окиси“, „двуокис“, „серния триокис“ се заменят съответно с „оксид“, „оксиди“, „диоксид“, „серен триоксид“.
4. Думите „магнитен“ и „магнитен информационен“ се заменят с „електронен“.
5. Думите „пробовземане“ и „пробовземането“ се заменят съответно с „вземане на проби/извадки“ и „вземането на проби/извадки“.
§ 58. Собственикът или ползвателят на системи за СНИ, монтирани преди влизане в сила на наредбата, не e задължен да спазва изискванията на EN 14181 (QAL1).
§ 59. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбата на чл. 43, ал.1, т.8, която влиза в сила една година след обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 60. Лабораториите за изпитване, извършващи процедурите по калибриране съгласно чл.60 и 60а, се акредитират по стандарт EN 14181 до две години след влизане в сила на наредбата.
Министър:  Нено Димов
5520