Министерски съвет
брой: 60, от дата 25.7.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 144 от 19 юли 2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 19 ЮЛИ 2017 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила.
Заключителни разпоредби
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.; изм и доп., бр. 65 от 2016 и бр. 28 от 2017 г.) се създава нов § 3а:
„§ 3а. (1) Редът по това постановление не се прилага за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за дейности за преместване и презаселване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.
(2) Условията и редът за предоставяне на финансиране по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за преместване и презаселване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила се определят с акт на Министерския съвет.“
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
НАРЕДБА
за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България;
2. индикаторите за интеграция;
3. участието на органите на централната власт и кметовете на общини в процеса по изпълнение на споразумението за интеграция;
4. координацията и контролът по изпълнение на споразумението за интеграция;
5. отговорността при неизпълнение на споразумението за интеграция.
Чл. 2. При осъществяване на дейностите за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила задължително се отчитат конкретните рискове за националната сигурност.
Чл. 3. (1) Споразумението за интеграция се сключва между чужденец с предоставено убежище или международна закрила в Република България и кмет на община.
(2) Споразумението за интеграция е за срок една година.
(3) Срокът на споразумението за интеграция може да бъде удължен еднократно за срока по ал. 2 по предложение на кмета на общината и с писменото съгласие на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила в Република България.
(4) В случай че чужденецът е придружен от пълнолетни членове на неговото семейство, се сключва едно общо споразумение за интеграция.
(5) В случай че чужденецът е придружен от ненавършили пълнолетие членове на неговото семейство, след сключване на споразумение за интеграция се изготвят индивидуални интеграционни планове за всяко лице под 18-годишна възраст.
Чл. 4. (1) Споразумението за интеграция включва:
1. страните по споразумението;
2. срока, за който се сключва;
3. информация за:
а) възраст;
б) пол;
в) гражданство;
г) ниво на образование, наличие на професионален опит и професионална квалификация;
д) информация относно ненавършилите пълнолетие деца;
е) друга информация относно чужденеца, получена при изготвянето на личното му досие от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;
4. конкретни дейности за интеграция;
5. правата и задълженията на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила в Република България;
6. правата и задълженията на кмета на общината;
7. условията и реда за неговото изменение и прекратяване.
(2) Неразделна част от споразумението за интеграция е индивидуалният интеграционен план, който се изготвя от кмета на приемащата чужденеца община.
(3) В индивидуалния интеграционен план се включват конкретни мерки за интеграция и се отбелязват резултатите от тях в съответните области (образование, социално подпомагане, медицинско обслужване и здравно осигуряване, достъп до пазара на труда и др.).
(4) Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет предоставя на кмета на приемащата чужденеца община предварителна информация относно възрастта, пола, семейното положение, гражданството, нивото на образование, наличието на професионален опит и професионална квалификация, уменията, както и друга налична информация за чужденеца.
Глава втора
КРИТЕРИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ С ПРЕДОСТАВЕНО УБЕЖИЩЕ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА
Чл. 5. Индикаторите за оценка на ефективността на процеса на интеграция на лицата с предоставено убежище или международна закрила в Република България включват достъп до:
1. образование;
2. заетост;
3. обучение;
4. жилищно настаняване;
5. здравеопазване;
6. социално подпомагане и социални услуги.
Чл. 6. Достъпът до образование включва:
1. обучение на децата с предоставена международна закрила в предучилищно, основно и средно образование;
2. осигуряване на равен достъп до образование за чужденците с предоставено убежище или международна закрила.
Чл. 7. Достъпът до заетост включва:
1. информиране и консултиране за свободни работни места;
2. съдействие за осигуряване на заетост при работодател или за самостоятелна заетост;
3. прилагане на механизми за включване на интеграцията на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в политиките по заетостта, включително за навършилите 16-годишна възраст, при условия и по ред, предвидени в трудовото законодателство, с оглед на тяхната специална закрила.
Чл. 8. Достъпът до обучение включва:
1. осигуряване на професионално обучение;
2. прилагане на механизми за включване на интеграцията на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в политиките по учене през целия живот.
Чл. 9. Достъпът до жилищно настаняване включва:
1. осигуряване на услуги по консултиране за достъп до жилищно настаняване за чужденци с предоставено убежище или международна закрила;
2. прилагане на механизми за включване на интеграцията на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в политиките по жилищно настаняване, социално включване и регионално развитие.
Чл. 10. Достъпът до здравеопазване включва осигуряване на здравни услуги на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.
Чл. 11. Достъпът до социално подпомагане и социални услуги включва:
1. предоставяне на месечни социални помощи по Закона за социално подпомагане;
2. предоставяне на еднократни социални помощи за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности;
3. предоставяне на еднократна целева социална помощ за издаване на лична карта;
4. ползване на социална услуга „Център за временно настаняване“ в рамките на 3 месеца за календарна година;
5. предоставяне на целева помощ за отопление;
6. предоставяне на социални услуги;
7. осигуряване заплащането на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение в лечебните заведения на лицата, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес;
8. включване в програми и мерки за закрила на децата.
Чл. 12. (1) За оценка на изпълнението на индикаторите по чл. 6 – 11 компетентните институции събират информация за:
1. броя на децата с предоставена международна закрила, записани в детски градини и училища;
2. броя на чужденците с предоставено убежище или международна закрила, записани във висши училища;
3. броя на заетите чужденци с предоставено убежище или международна закрила;
4. броя на чужденците с предоставено убежище или международна закрила (според вида на статута им), които са използвали целеви услуги за достъп до жилищно настаняване;
5. броя на чужденците с предоставено убежище или международна закрила, на които са предоставени социални помощи и социални услуги.
(2) Изпълнението на критериите за интеграция на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила се отразява в индивидуалния интеграционен план по чл. 4, ал. 2.
(3) Информацията по ал. 1 се събира обобщена и разделена по признак:
1. държава на произход или лице без гражданство;
2. пол;
3. възрастова група;
4. вид на получения статут;
5. вид на предоставената услуга/достъп.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Чл. 13. (1) За сключване на споразумение за интеграция кметът на общината подава заявление пред Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага информация за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които кметът желае да сключи споразумение за интеграция, както и информация за общината и предвидените мерки за интеграция.
(3) Кметът предоставя на Държавна агенция „Национална сигурност“ информация за броя на сключените споразумения за интеграция, както и всички налични данни за чужденците, с които са сключени споразуменията.
(4) Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет води регистър на общините, подали заявления за сключване на споразумения за интеграция, и на сключените споразумения.
(5) Информацията по ал. 4 се предоставя ежемесечно на Националното сдружение на общините в Република България.
Чл. 14. Кметът на общината, подал заявление за сключване на споразумение за интеграция, или определено от него длъжностно лице:
1. организира приемането и оказва съдействие относно жилищното настаняване на чужденеца и членовете на неговото семейство;
2. вписва чужденеца и членовете на неговото семейство в регистъра на населението;
3. съдейства на чужденеца за подаване на заявление за издаване на български лични документи;
4. оказва съдействие при регистрация в дирекция „Бюро по труда“;
5. насочва към дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост;
6. организира разработването на индивидуален интеграционен план за дете – член на семейството на чужденеца, съвместно с дирекция „Социално подпомагане“ и законния представител на детето;
7. съдейства за осигуряване на достъп до други административни услуги;
8. при вписване на чужденеца и членовете на неговото семейство в регистъра на населението при необходимост ги насочва към регионалното управление на образованието;
9. осигурява и контролира обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици, в това число малолетните и непълнолетните чужденци с предоставено убежище или международна закрила;
10. информира за възможностите за избор на личен лекар на територията на общината;
11. уведомява Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за бежан­ците при Министерския съвет за сключените споразумения за интеграция, за предсрочно прекратените споразумения и за основанията за прекратяването им;
12. уведомява съответните регионална здравна инспекция и здравноосигурителна каса за сключените споразумения за интеграция;
13. предоставя възможност за практикуване на спорт и за спортна изява;
14. контролира изпълнението на споразумението за интеграция.
Чл. 15. Индивидуалният интеграционен план по чл. 3, ал. 5 включва информация за:
1. оценката на потребностите на детето – образователни, здравни, физически, културни, религиозни, езикови и етнически;
2. възможностите за интеграция в общност­та въз основа на изследване на мнението и желанието на детето.
Чл. 16. Чужденец, който желае да сключи споразумение за интеграция, може да подаде заявление до Държавната агенция за бежан­ците при Министерския съвет по време на производството за предоставяне на международна закрила и в 14-дневен срок след връчване на решението за предоставяне на убежище или международна закрила.
Чл. 17. Със споразумението за интеграция чужденецът се задължава:
1. да изпълнява посочените в споразумението за интеграция задължения;
2. да запише и да осигури посещаването на детска градина и държавно или общинско училище на деца, които подлежат на задължително предучилищно и училищно образование;
3. да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни, както и в програми и проекти с интеграционна насоченост;
4. да се включи в обучения по български език;
5. да ползва предоставеното му жилище с грижата на добър стопанин;
6. да полага усилия за интегриране в местната общност и да зачита нейните традиции и обичаи;
7. да спазва законите и правовия ред и да не извършва противоправни деяния, които нарушават обществения ред.
Чл. 18. При частично или пълно неизпълнение на дейност от споразумението чужденецът може да направи възражение пред областния управител.
Глава четвърта
УЧАСТИЕ НА ОРГАНИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ
Чл. 19. (1) Процесът по изпълнение на сключените споразумения за интеграция се координира от заместник министър-председател, определен от Министерския съвет.
(2) При осъществяване на дейността по ал. 1 заместник министър-председателят се подпомага от администрацията на Министерския съвет.
Чл. 20. Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет:
1. съставя Интеграционен профил на чужденеца по време на процедурата за предоставяне на убежище и на международна закрила;
2. по време на процедурата за предоставяне на убежище и на международна закрила предоставя информация за възможността за сключване на споразумение за интеграция;
3. провежда за общините, подали заявления за сключване на споразумение за интеграция, информационни кампании сред настанените в нейните териториални поделения чужденци, на които е предоставено убежище или международна закрила;
4. по време на процедурата за предоставяне на убежище и на международна закрила предоставя информационни материали, в които на разбираем за чужденеца език са обяснени произтичащите от сключването на споразумението за интеграция права и задължения;
5. предоставя на кметовете на общините, включени в регистъра по чл. 13, ал. 4, информация за чужденците, подали заявление за сключване на споразумение за интеграция;
6. оказва съдействие за транспортирането на чужденеца и на членовете на неговото семейство до съответната община.
Чл. 21. Министерството на образованието и науката определя условията и реда за приемане и обучение на чужденци, които търсят или на които е предоставено убежище или международна закрила за:
1. обучение по български език на малолетни и непълнолетни лица;
2. посещаване на подготвителни групи за задължително предучилищно образование;
3. посещаване на училище от малолетните и непълнолетните членове на семейството на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила.
Чл. 22. (1) Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане при условията за българските граждани осигурява достъп до:
1. социални услуги;
2. социални помощи;
3. програми и мерки за закрила на децата.
(2) Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията по заетостта осигурява:
1. регистрация като търсещи работа лица в дирекции „Бюро по труда“;
2. посредничество по информиране и наемане на работа;
3. включване в програми и мерки за обучение и заетост.
Чл. 23. Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции осигурява на чужденеца, сключил споразумение за интеграция:
1. предоставянето на информация относно реда за провеждане на задължителните имунизации и реимунизации съгласно Имунизационния календар на Република България и съставянето на план за приоритетно провеждане на съответните за възрастта задължителни имунизации и реимунизации при липса на данни за проведени такива;
2. провеждането на задължителните имунизации и реимунизации по т. 1 до осъществяването на избор на личен лекар;
3. предоставянето на информация относно реда за извършване на профилактични прегледи и изследвания и съставянето на план за тяхното извършване;
4. предоставянето на информация относно правото му на достъп до здравни дейности по национални и регионални здравни програми;
5. предоставянето на информация относно здравните изисквания за прием в детско и учебно заведение;
6. извършването на противоепидемични мерки при необходимост.
Чл. 24. (1) Министерството на вътрешните работи осъществява контрол по спазването на законността и обществения ред в съответствие със законоустановените си правомощия.
(2) За констатирани административни нарушения и престъпления, извършени от чужденци с предоставено убежище или международна закрила, органите на Министерството на вътрешните работи уведомяват кмета на съответната община.
Чл. 25. Министерството на младежта и спорта насърчава и подпомага:
1. спортните организации за включване на чужденците с предоставено убежище или международна закрила в двигателна активност и практикуване на спорт с цел поддържане и усъвършенстване на двигателните им възможности, здравословен начин на живот и интеграция в българското общество;
2. младежките неправителствени организации и организациите, които работят със и за младите хора за реализиране на дейности, насочени към младежи – чужденци с предоставено убежище или международна закрила на възраст от 15 до 29 години.
Чл. 26. Държавна агенция „Национална сигурност“ идентифицира рискове за националната сигурност в процеса на интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила и осъществява аналитична и прогностична дейност в съответствие с правомощията си по закон.
Чл. 27. Държавната агенция за закрила на детето:
1. предоставя методическа подкрепа на органите за закрила на детето, както и наблюдава и контролира спазването на правата на децата – чужденци с предоставено убежище или международна закрила, на територията на страната;
2. координира работата по разработването на механизъм за взаимодействие между отговорните институции в работата им по случаи на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци, получили международна закрила.
Глава пета
УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Чл. 28. (1) Международни и неправителствени организации могат да подпомагат органите на местната власт и чужденците с предоставено убежище или международна закрила при прилагането на споразумението за интеграция съгласно съответните им мандат и възможности, включително чрез:
1. споделяне на насоки, наръчници, инструменти и добри практики в областта на интеграцията на чужденци с предоставено убежище или международна закрила;
2. предоставяне на експертни консултации на компетентните органи и институции;
3. осигуряване на доброволци, медиатори, психолози, преводачи и други експерти за оказване на съдействие на чужденците с предоставено убежище или международна закрила за облекчаване и насочване към ползването на услуги в обществото и за тяхната по-добра интеграция;
4. съдействие при организиране на информационни събития и дейности за популяризиране на ползите от интеграцията на чужденците с предоставено убежище или международна закрила;
5. насърчаване на чужденците с предоставено убежище или международна закрила към двигателна активност и практикуване на спорт чрез:
а) създаване на условия за практикуване на спорт и включване в спортни занимания;
б) създаване на възможност за активен спорт, участие и изява;
6. участие в проектни дейности, насочени към младежите – чужденци с предоставено убежище или международна закрила, като:
а) доброволчески инициативи и обучения за придобиване на знания, умения и компетентности за интеграция;
б) предоставяне на услуги в областта на личностната реализация и мотивация за интеграция, насочени към младежи – чужденци на възраст от  15 до 29 години, чрез съществуващите финансови механизми – национални програми за младежта.
(2) Международните и неправителствените организации могат да влизат в партньорство с органите на централната и местната власт за прилагането на споразумението за интеграция.
Чл. 29. (1) Организациите на работодателите и на работниците и служителите, признати за представителни на национално равнище, както и Националната занаятчийска камара могат да подпомагат органите на местното самоуправление и чужденците с предоставено убежище или международна закрила при прилагането на споразумението за интеграция.
(2) Национално представителните организации на работодателите и Националната занаятчийска камара могат да влизат в партньорство с органите на местната власт за прилагането на споразумението за интеграция.
Глава шеста
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 30. (1) Споразумението за интеграция се прекратява:
1. при смърт на чужденеца;
2. по взаимно съгласие между кмета на общината и чужденеца;
3. когато чужденецът е осъден с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;
4. при отнемане или прекратяване на предоставената международна закрила с влязло в сила решение;
5. при настъпване на обстоятелства, които водят до невъзможност за изпълнението на заложените в споразумението дейности.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 споразумението продължава да се изпълнява по отношение на членовете на семейството на чужденеца по чл. 3, ал. 4.
Чл. 31. (1) Споразумението за интеграция може да бъде прекратено едностранно от кмета на общината при:
1. неизпълнение на задълженията на чужденеца по чл. 17;
2. грубо нарушаване на обществения ред, извършване на непристойни действия, изразяващи явно неуважение към обществото, констатирани от органите на Министерството на вътрешните работи;
3. трайно напускане от страна на чужденеца на територията на общината, с която е сключил споразумение за интеграция.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 кметът на общината уведомява Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет в 7-дневен срок.
Чл. 32. При промяна на адресната си регистрация по настоящ адрес чужденецът има право еднократно по своя инициатива да сключи ново споразумение с друга община за срок не по-дълъг от оставащото време за изпълнение на първото споразумение.
Глава седма
ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ИНТЕГРАЦИЯ
Чл. 33. (1) Източниците на финансиране на мерки и дейности за интеграция са:
1. фондове и програми на Европейския съюз;
2. фондове, програми и инструменти на други донори;
3. международни институции и организации;
4. национални средства по бюджетите, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма.
(2) Мерките и дейностите за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила след преместване или презаселване се финансират по фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Средствата се предоставят целево от отговорния орган по фонда – дирекция „Международни проекти“ на Министерството на вътрешните работи, по реда, предвиден в националните механизми за изпълнение на ангажиментите на Република България по преместване и презаселване.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (1) Чужденец с предоставено убежище или с предоставен статут на бежанец има правата и задълженията на български гражданин с изключение на:
1. правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни избори;
2. правото да участва в референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии;
3. да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;
4. да бъде военнослужещ;
5. други ограничения, изрично предвидени със закон.
(2) Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България.
(3) Достъпът до предлаганите възможности за интеграция в посочените в чл. 5 области се предоставя при условията за българските граждани и без да се нарушават човешките права и личното достойнство на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 37а, ал. 2 от Закона за убежището и бежан­ците и влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 3. Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България след 1 юли 2014 г. могат да поискат сключване на споразумение за интеграция по реда на тази наредба, но не по-късно от три години след получаването на решението, с което се предоставя убежище или международна закрила.
§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от заместник министър-председател.
5423