Народно събрание
брой: 57, от дата 14.7.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 41 от Закона за защита от дискриминация
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация и представяне на документите им.
1. Предложения за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация се правят от народни представители и парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя на Народното събрание в 5-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.
2. Предложенията се придружават с писмени мотиви, които аргументират високите професионални и нравствени качества на кандидата. Към предложението се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование;
г) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването по чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от дискриминация за познания и опит в областта на защитата на правата на човека;
д) свидетелство за съдимост;
е) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението, че кандидатът притежава българско гражданство съгласно изискването на чл. 42, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация;
ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение № 3 към решението – в два екземпляра.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с документите по раздел І, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, могат да представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени в срок не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите.
3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по вероизповеданията и правата на човека въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени по време на изслушването, в срок не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите.
4. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
5. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по вероизповеданията и правата на човека, или по електронен път на e-mail: kvpch@parliament.bg.
6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до 3 дни от получаването им при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на допуснатите кандидати.
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.
2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател, заместник-председател и членове в изложение до 3 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
4. На всеки кандидат се дава възможност да представи концепцията си за работа като председател, заместник-председател или член на Комисията за защита от дискриминация в изложение до 7 минути.
5. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя в резюме постъпилите при условията и реда на раздел ІІ, т. 2 и 3 становища и въпроси.
6. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 5 минути.
7. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.
8. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него. Времето за отговор е до 5 минути.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
10. Комисията по вероизповеданията и правата на човека изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, в който са представени кандидатите, и го внася в Народното събрание. Ако са изслушани няколко кандидати за съответната длъжност, Комисията по вероизповеданията и правата на човека прилага към доклада списък на кандидатите, участвали в изслушването, подредени по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за съответната длъжност в Комисията за защита от дискриминация.
V. Избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за защита от дискриминация, заместник-председателя и трима членове.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. В случай че има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. В случай че двама или повече кандидати за една длъжност са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях.
7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 юли 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
Приложение № 1  към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ........................................................................................................................................... ,  
с ЕГН ...............……………, л. к. № ........................ ,  изд. на …...……...............…… от МВР .......................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността ..........................................................................................  
на Комисията за защита от дискриминация.
      Дата: ............           Декларатор: ............................
Приложение № 2  към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация
 
Долуподписаният/ата ...................................................................................................................................... ,  
с ЕГН ........................….…, л. к. № ........................... ,  изд. на …...................…… от МВР ..................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
притежавам българско гражданство.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
      Дата: ............           Декларатор: ............................
Приложение № 3 към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Долуподписаният/ата ........................................................................................................................................... ,  
с ЕГН ...............……………, л. к. № ........................ ,  изд. на …...……...............…… от МВР .......................................
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
      Дата: ............                Декларатор: ............................
5108