Народно събрание
брой: 58, от дата 18.7.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.10


Закон за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народно събрание на 6 юли 2017 г.
Издаден в София на 11 юли 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г. и бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 203 ал. 3 се изменя така:
„(3) Военнослужещите мъже имат право на отпуск за отглеждане на дете в размерите и при условията на чл. 164 от Кодекса на труда и за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда при смърт или тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето, както и на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите по чл. 167а от Кодекса на труда.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
5002