Министерски съвет
брой: 51, от дата 27.6.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.46


Постановление № 122 от 23 юни 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122
ОТ 23 ЮНИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.(обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г. и бр. 79 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Чужденците могат да влизат в Република България с редовен паспорт или със заместващ го редовен документ за пътуване, който е признат от Република България.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Чужденец, който не отговаря на изискванията за влизане в Република България, не се допуска в страната от органите за граничен контрол. За отказа се попълва единен стандартен формуляр за отказ за влизане на границата съгласно част „Б“ от Приложение V от Регламент (ЕО) № 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОJ, L 77 от 23.3.2016 г., стр. 1 – 52).“
2. В ал. 2 думите „причини от хуманитарен характер“ се заменят с „хуманитарни причини“.
§ 3. В чл. 5 ал. 1 – 5 и 7 се отменят.
§ 4. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) При извънредни обстоятелства, при наличие на хуманитарни причини или на държавен интерес службите за административен контрол на чужденците могат да продължат еднократно срока на валидност на виза за краткосрочно пребиваване и на разрешения с нея срок на пребиваване по реда на чл. 27, ал. 1 ЗЧРБ чрез полагане на персонализиран визов стикер и печат на издаващия орган в паспорта или в заместващия го документ за пътуване.
(2) При извънредни обстоятелства, при наличие на хуманитарни причини или на държавен интерес службите за административен контрол на чужденците могат да продължат срока на пребиваване на чужденци, които са влезли в страната при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване.
(3) За продължаване срока на валидност на виза за краткосрочно пребиваване и на разрешения с нея срок на пребиваване по ал. 1 или на срока за пребиваване по ал. 2 чужденецът подава лично заявление по образец съгласно приложение № 2 в дирекция „Миграция“ на МВР или в сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР преди изтичането на разрешения срок на пребиваване, към което прилага:
1. своя паспорт или заместващ го документ за пътуване и копие от страниците със снимката, личните данни, печата на органите за граничен контрол при последното влизане в Република България, а когато това е относимо – и на притежаваната виза;
2. документи, обосноваващи наличието на извънредни обстоятелства или хуманитарни причини по смисъла на ал. 1 или 2;
3. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, жилище и медицинска застраховка за срока на заявеното продължаване на визата и на пребиваване в страната.
(4) В случаите по ал. 1 службите за административен контрол на чужденците уведомяват в писмена форма ДКО – МВнР, за взетото решение.
(5) Когато чужденец от български произход не притежава виза за дългосрочно пребиваване, службите за административен контрол на чужденците след предоставяне на писмено становище от ДАНС и след съгласуване с ДКО – МВнР, могат да продължат срока на пребиваване или да издадат разрешение за пребиваване, когато държавният интерес налага това или при извънредни обстоятелства, доказани по надлежния ред със съответни документи. Службите за административен контрол на чужденците изпращат в ДКО – МВнР, документ за платена такса за визата.“
§ 5. В чл. 12 се създава ал. 10:
„(10) В случаите, когато компетентната служба за административен контрол на чужденците откаже да признае документ по гражданско състояние, който е представен пред нея, заинтересованото лице може да предяви установителен иск пред Софийския градски съд.“
§ 6. В чл. 16 т. 3 се изменя така:
„3. удостоверение за наетите по трудово правоотношение 10 български граждани на пълно работно време от осигурител – местно лице, издадено от НАП за всеки чужденец, възползвал се от право на пребиваване;“.
§ 7. В чл. 19 т. 1 се изменя така:
„1. сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в Българската търговско-промишлена палата, издаден не по-рано от един месец преди представянето му, в който трябва да e посочено, че са изпълнени обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 6 ЗЧРБ;“.
§ 8. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Когато са налице основанията за отнемане правото на пребиваване по чл. 40, ал. 1, т. 6 ЗЧРБ, пребиваването в друга държава членка се доказва с официален документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС, гранични печати за вход и изход, документи за хотелско настаняване или други документи, които могат да обосноват пребиваването в тази държава – членка на ЕС.“
§ 9. След чл. 63 се създава глава втора „а“:
„Глава втора „а“
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ НА ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО СЪГЛАСНО КОНВЕНЦИЯТА ЗА СТАТУТА НА ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, ПРИЕТА В НЮ ЙОРК НА 28 СЕПТЕМВРИ 1954 Г.
Чл. 63a. (1) Производство за предоставяне на статут на лице без гражданство се открива при лично подаване на писмено заявление по образец съгласно приложение № 6а в дирекция „Миграция“ или в сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР от лице, което желае да бъде признато за лице без гражданство.
(2) При подаване на заявлението органите по ал. 1 информират кандидата за процесуалните му права и задължения, за последствията от неспазването на задълженията му по чл. 21е, т. 2 – 5 ЗЧРБ, като за това се изготвя протокол. Протоколът се подписва от кандидата и от служителя.
(3) Заявлението се подава пред органите на дирекция „Миграция“ или сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР по постоянен адрес или адрес на пребиваване.
(4) За малолетните лица заявлението се подава от техните родители или настойници, а за непълнолетните лица се приподписва от родителите или от попечителите им. Заявлението се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
Чл. 63б. (1) След като бъде подадено заявлението, дирекция „Миграция“ или сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР провеждат интервю, като писмено уведомяват кандидата за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто. За малолетните лица интервюто се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с непълнолетни лица те се придружават от родителите или от попечителите им.
(2) В хода на интервюто дирекция „Миграция“ или сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР вписват в протокол следните обстоятелства:
1. данни за самоличността на кандидата (име и фамилно име, предишно име и фамилно име, предишно гражданство, пол, място и дата на раждане, моминско име на майката);
2. данни за наличните документи за самоличност и пътуване (вид и номер на документа, срок на валидност, място и дата на издаване, име на издаващия орган);
3. семейно положение, място на сключване на брака;
4. професия и образование;
5. местоживеене в страната на обичайно пребиваване;
6. постоянен адрес/адрес на пребиваване в Република България.
(3) Протоколът от интервюто се прочита на кандидата и се подписва от кандидата и от служителите, провеждащи интервюто. За малолетните лица протоколът се подписва от техните родители и настойници, а за непълнолетните лица се приподписва от родителите или от попечителите им. В случаите на непридружени непълнолетни лица и малолетни лица протоколът се подписва/приподписва съгласно чл. 15, ал. 7 от Закона за закрила на детето.
Чл. 63в. Дирекция „Миграция“ може да провежда допълнителни интервюта с кандидата за получаване на статут лице без гражданство, като писмено уведомява кандидата за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.
Чл. 63г. (1) В хода на производството във връзка с установяването на липса на гражданство кандидатът трябва да докаже или обоснове положението си на лице без гражданство, по-специално по отношение на:
1. мястото му на раждане;
2. предишно местоживеене;
3. гражданство на членовете на семейството и родителите му.
(2) Към заявлението се прилага удостоверение за раждане, официални документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, и документ за законното му пребиваване на територията на Република България.
(3) Дирекция „Миграция“ може да изисква допълнителна информация от други държавни структури с оглед на изясняване на обстоятелствата за възможността за предоставяне статут лице без гражданство.
Чл. 63д. (1) Дирекция „Миграция“ или сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР след провеждане на интервюто предоставят преписката на Държавна агенция „Национална сигурност“ или на съответните териториални дирекции „Национална сигурност“. Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответната териториална дирекция „Национална сигурност“ предоставят писмено становището си в срок до 30 работни дни.
(2) За изясняване на фактите и на обстоя­телствата във връзка с производството за предоставяне на статут лице без гражданство дирекция „Миграция“ или сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР след провеждане на интервюто могат да предоставят копие от преписката на Министерството на външните работи за оказване на административно съдействие. Министерството на външните работи предоставя исканата информация в срок до 45 дни.
(3) Дирекция „Миграция“ може писмено да изиска от Министерството на правосъдието информация относно гражданството на лицето съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за българското гражданство, която се предоставя в 15-дневен срок.
Чл. 63е. (1) Директорът на дирекция „Миграция“ предоставя статут на лице без гражданство, прекратява, спира, възобновява или отказва предоставянето му с решение, за което кандидатът се уведомява писмено.
(2) С изрично писмено заявление чужденецът може да оттегли подаденото заявление за предоставяне статут на лице без гражданство.
(3) Решението се издава в срок до 6 месеца от подаването на заявлението, като в случаите на правна и/или фактическа сложност срокът може да бъде продължен с още два месеца.
(4) Когато с решението се предостави статут на лице без гражданство на непридружено непълнолетно лице или на малолетно лице, решението от производството се предоставя и на компетентния орган по настойничество и попечителство по постоянен адрес, временно местоживеене или настаняване.
Чл. 63ж. (1) Върховният комисар на Организацията на обединените нации за бежанците чрез своя представител в Република България има право на информация, както и на достъп до всеки един етап от производството за предоставяне на „статут лице без гражданство“.
(2) Върховният комисариат на Организацията на обединените нации за бежанците има право да присъства на интервютата, провеждани с кандидата.
Чл. 63з. Копия от чуждестранните документи на кандидата, удостоверяващи самоличността му, документите му за пътуване, както и всякакви други документи с данни, свързани с изложеното в заявлението, се прилагат към него за разглеждането му. Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.
Чл. 63и. На чужденец с предоставен статут на лице без гражданство от друга държава, пребиваващ постоянно или дългосрочно в Република България, може да бъде издаден документ „удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство“, когато към заявлението по приложение № 3 от Правилника за издаване на българските лични документи се представят и документи, доказващи непреодолими причини документът да се поднови от държавата, която първоначално го е издала. Като документи, доказващи непреодолими причини, чужденецът представя официални документи, издадени от съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата, която му е предоставила „статут лице без гражданство“.“
§ 10. В чл. 69, ал. 1 думите „е приключила процедура по отказване, прекратяване или отнемане на особена закрила по Закона за убежището и бежанците“ се заменят с „по отношение на чужденеца има влязло в сила решение за отказ, прекратяване или отнемане на международна закрила или на убежище или по отношение на когото производството по Закона за убежището и бежанците е прекратено с влязло в сила решение, освен ако прекратяването е постановено спрямо чужденец, за когото има решение за обратно приемане в Република България и производството не е било възобновявано“.
§ 11. В чл. 70 думите „принудително се отвежда до границата“ се заменят със „се връща до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“.
§ 12. В чл. 72, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите „попълва декларация по образец съгласно приложение № 7“ се заменят с „представя декларация по образец съгласно приложение № 7 с нотариално удостоверени подпис и съдържание, извършени едновременно“ и се поставя запетая.
2. Създава се ново изречение второ: „Когато лицето, предоставящо адрес за пребиваване, не е собственик на жилището, се прилага и нотариално заверена декларация по образец съгласно приложение № 7а за съгласие от собственика/собствениците конкретният чужденец да се настани на адреса.“
3. Досегашното изречение второ става изречение трето.
§ 13. В чл. 74, ал. 4 думите „принудително отвеждане“ се заменят с „връщане“.
§ 14. В чл. 75, ал. 1 думите „при принудително отвеждане или експулсиране до границата“ се заменят с „при връщане или експулсиране“.
§ 15. Създава се чл. 77:
„Чл. 77. (1) Срокът на краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 ЗЧРБ не се отчита при изчисляване на общия допустим срок за принудително настаняване на чужденец за целите на връщането и експулсирането.
(2) Краткосрочно настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни в обособено за тази цел звено се извършва след задължително предварително съгласуване с директора на дирекция „Миграция“ с оглед на наличие на условия за приемане.
(3) Преди издаването на заповедта за краткосрочно настаняване спрямо непридружени малолетни и непълнолетни органите по чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ изпращат в дирекция „Миграция“ по факс или е-mail запитване за възможността за настаняването им. Директорът на дирекция „Миграция“ в рамките на работния ден връща отговор, като посочва звеното, където е възможно настаняването им, или отказва настаняване с оглед на спазване на най-добрия интерес на детето.“
§ 16. Навсякъде в правилника думите „документа за задгранично пътуване“ се заменят с „паспорта или заместващия го документ“, думите „граждански брак“ се заменят с „брак“ и думите „доказателства за достатъчни средства за издръжка“ се заменят с „доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка“.
§ 17. Създава се приложение № 6а към 63a, ал. 1:
„Приложение № 6а
към чл. 63a, ал. 1
 
Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя
§ 18. Приложение № 7 към чл. 72, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 72, ал. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 72, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
Долуподписаният/ата……………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………….........................., ЕГН/ЛНЧ/ЛН…………………………………………....,
с ............................................................................ № ...........................………………..………………............
(посочва се видът и номерът на документа, с който се удостоверява самоличността),
издаден/а от ……………………………………………... ....на…………………………………………………………………………................ ,
постоянен (настоящ) адрес ………………………………………………………………………………………………………......................
В качеството си на ……………………………………………………………………………………………………………..............................
        (посочва се една от възможностите – собственик, ползвател, наемател)
на жилището, посочено в т. 2, на основание
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
(посочва се конкретното основание – нотариален акт № ……./договор за наем № …. или др.)
ДЕКЛАРИРАМ:
До изпълнение на наложените принудителни административни мерки съгласно
Закона за чужденците в Република България ще осигурявам жилище и издръжка на чужденеца:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................,
роден: ……………………………………………………, гражданин на………………………………………………………..........................
2. Жилището, което предоставям, се намира на адрес:………………………………………………….............................
Уведомен съм, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………………………….. г.                                                                                Декларатор: …………………………...
Гр. ………………………………….                                                                                                           ( подпис)
§ 19. Създава се приложение № 7а към чл. 72, ал. 5:
„Приложение № 7а
към чл. 72, ал. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 72, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
Долуподписаният/ата: ……………………………………………………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………............, ЕГН/ЛНЧ/ЛН .................………………………………..….,
с …………………………………………………………………................................ № …………………………………………………………..,
(посочва се видът и номерът на документа, с който се удостоверява самоличността),
издаден/а от ……………………………………………………………........…................. на ………………………………………………....,
постоянен (настоящ) адрес …………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................,
в качеството си на собственик съгласно нотариален акт № ................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
Давам съгласие чужденецът: …………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………………….,…………………………..............
роден: ……………………………………………………………, гражданин на ……………………………,………………………………...........
до изпълнение на наложените принудителни административни мерки съгласно
Закона за чужденците в Република България да обитава жилището ми, намиращо се на адрес:
……………………………………………………………………………………………........................................................................
Уведомен съм, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………………….. г.                                                                                Декларатор: ………………………….
Гр. ……………………………                                                                                                               (подпис)
Заключителна разпоредба
§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4654