Министерски съвет
брой: 48, от дата 16.6.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 110 от 9 юни 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110  ОТ 9 ЮНИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 79 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както това е посочено в информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД)“.
2. В т. 9 думите „Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)“ се заменят с „НКПД“.
§ 2. В чл. 15, т. 2 думите „т. 2 – 5“ се заменят с „т. 2 – 4“.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Към мотивираното предложение по ал. 1 за всяка от предложените единични групи по НКПД се представя информация за броя обявени и незаети работни места, за които са проведени предварителни проучвания на пазара на труда през предходните 12 месеца съгласно чл. 4 и прогнози за заетостта и за развитието на икономическата дейност.
(3) В 15-дневен срок от подаване на мотивираното предложение по ал. 1 Агенцията по заетостта предоставя на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност информация за:
1. броя заявени свободни работни места в Агенцията по заетостта, за които от дирекции „Бюро по труда“ не са насочени подходящи безработни или търсещи работа лица;
2. броя предоставени решения от Агенцията по заетостта по чл. 15 и 16;
3. броя постановени откази от Агенцията по заетостта по чл. 11 ЗТМТМ.“
2. Досегашните ал. 2 – 6 стават съответно ал. 4 – 8.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1 – 4“ се заменят с „ал. 1 – 6“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Уведомяването по чл. 25, ал. 2 и 3 ЗТМТМ се извършва чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз със съдействието на лицата по чл. 63.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „2 – 4, 7 и 9 – 11“ се заменят с „2, 3, 7 – 11“, а думите „и по чл. 20, ал. 1, т. 3“ се заличават;
б) създава се т. 3:
„3. декларация, че са спазени изискванията на чл. 28, ал. 1 – 4 ЗТМТМ.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При подаване на обосновката по чл. 2, ал. 1, т. 2 не се изискват документите по чл. 2, ал. 2, т. 1.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 6. В чл. 38, ал. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1:
а) в буква „г“ думите „земеделието и храните“ се заменят със „земеделието, храните и горите“;
б) буква „з“ се отменя;
в) буква „л“ се отменя.
2. В т. 2 думата „дванадесет“ се заменя с „десет“.
3. В т. 3 думата „дванадесет“ се заменя с „десет“.
§ 7. В чл. 65, ал. 1, т. 2 думите „по т. 1“ се заменят с „по т. 3“.
Заключителни разпоредби
§ 8. В срок до 2 месеца от влизането в сила на постановлението да се проведе процедурата по чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4281