Народно събрание
брой: 47, от дата 13.6.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.39


Решение за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни
РЕШИ:
Приема Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 8 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
4253