Президент на Републиката
брой: 36, от дата 5.5.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 117 за освобождаване на генерал-майор Николай Кирилов Петров от длъжността „Началник на Военномедицинската академия“ и от военна служба

 

УКАЗ № 117
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 162, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам генерал-майор Николай Кирилов Петров от длъжността „Началник на Военномедицинската академия“ и от военна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2017 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
3326