Народно събрание
брой: 65, от дата 22.7.2003 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

УКАЗ № 283
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от XXXIX Народно събрание на 9 юли 2003 г.
Издаден в София на 18 юли 2003 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г. и бр. 20 от 2003 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.
(2) Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели."
§2.В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чрез Дирекцията за национален строителен контрол" се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи назначава специализирани експертни съвети по устройство на териториите, които разглеждат инвестиционните проекти за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи организират работата на тези съвети."
§3.В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Областният управител организира поддържането на архив на издадените от него актове съгласно правомощията му по този закон."
§4.В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „компетентност" се добавя „определят политиката и".
2. В ал. 3, изречение второ думите „За общините с население над 30 000 жители" се заличават.
3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Кметът на общината организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа, регистър на всички решения за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи.
(6)   В структурата на общинската администрация (администрацията на района) се създава оперативно звено за изпълнение на функциите и задачите по устройство на територията.
(7)   Министърът на регионалното развитие и благоустройството и областните управители изпращат за съхранение в архива на общината копия от влезлите в сила актове, издадени от тях в обхвата на правомощията им по този закон, за обекти на територията на съответната община. Министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната предоставят информация на общините за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, по реда на Закона за защита на класифицираната информация."
§5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни и съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон."
2.   Алинея 5 се отменя.
3.   Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Специализираните експертни съвети по устройство на териториите, свързани с отбраната и сигурността на страната:
1. извършват експертиза на инвестиционните проекти;
2. приемат инвестиционни проекти;
3. изпълняват други дейности, възложени от министъра на отбраната или от министъра на вътрешните работи.
(7) Условията и редът за работа на експертните съвети се уреждат със заповед на органа, който ги назначава."
§6.В чл. 8, т. 1 думата „урегулирани" се заменя с „поземлени".
§7.В чл. 9 се създава ал. 5:
„(5) Разрешенията или отказите по ал. 2 и 3 се издават в двумесечен срок от постъпването на искането и могат да се обжалват по реда на чл. 215."
§8.В чл. 11 след думите „чл. 13" се добавя „ал. 1".
§9.В чл. 12, ал. 3 думата „скица" се заменя с „виза за проектиране".
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За територии или за части от тях с особена териториалноустройствена защита, с режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 2 и 3, както и за територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, може да се създават специфични правила и нормативи към общите и подробните устройствени планове. Със специфичните правила и нормативи се допускат отклонения от наредбата по ал. 1."
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Специфичните правила и нормативи, свързани с отбраната и сигурността на страната, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи."
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи."
2. Създават се ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
„(4) Когато с план за регулация се променят
граници на урегулирани поземлени имоти — държавна собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от областния управител в писмена форма.
(5) Когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти — общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма.
(6)   Заповедта за одобряване на плана за регулация, с който се променят границите между урегулирани поземлени имоти по реда на ал. 3, влиза в сила с издаването й и се съобщава на заявителите.
(7)   Строителство в урегулирани поземлени имоти, чиито граници се променят с плана за регулация по реда на ал. 3, се разрешава след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5.
(8)   Строителство в урегулирани поземлени имоти, чиито граници се променят с плана за регулация по реда на ал. 3, не се разрешава, когато в резултат на изменението на плана за регулация планът за застрояване за съответните урегулирани поземлени имоти е в противоречие с действащите устройствени правила и нормативи.
(9)Изменение на план за регулация по реда на ал. 3 се отказва със заповед на кмета на общината, когато с проекта за изменение се предвижда създаване на недопустимо по закон разположение на съществуващи сгради или на разрешени строежи.
(10)    Изменение на план за регулация по реда на ал. 3 се отказва със заповед на кмета на общината, когато с проекта за изменение се предвижда създаване на урегулирани поземлени имоти с лице и повърхност, които са под минимално установените по закон за определените с плана за застрояване на тези имоти характер и начин на застрояване.
(11)    Копия от влезлите в сила изменения на подробните устройствени планове по ал. 3 се изпращат служебно от общината на Агенцията по кадастъра след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5."
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „а за случаите по" се добавя „ал. 2".
2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
„(4) Когато с план за регулация по ал. 2, т.2 и 3 се засягат поземлени имоти — държавна собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от областния управител в писмена форма.
(5)   Когато с план за регулация по ал. 2, т.2 и 3 се засягат поземлени имоти — общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма.
(6)   В случаите по ал. 2, т.2 и 3 може да се разрешава строителство след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5."
3. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея се създава изречение второ:
„В случаите по ал. 2, т. 2 и 3 копия от влезлите в сила подробни устройствени планове се изпращат служебно от общината на Агенцията по кадастъра след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5."
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „в курортните населени места и курортни зони към населени места" се заменят с „в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места".
2. В ал. 3 думите „и 2" се заличават.
3. В ал. 6 думите „се определят в" се заменят със „се определят с".
4. В ал. 7 след думата „размери" се поставя запетая и се добавя „както и застрояването на имотите".
§ 14. В чл. 22, ал. 4 след думите „чл. 13" се добавя „ал. 1".
§ 15. В чл. 23, ал. 2 накрая се поставя тире и се добавя „до 7 м".
§ 16. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „пресечната линия" се добавя „на фасадната плоскост".
2. В ал. 2, изречение първо думите „горния край" се заменят с „горната повърхност", а в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „съответно на стрехата или на най-високата точка на ограждащите стени".
§ 17. В чл. 26, ал. 1 думите „на жилищни сгради" се заличават.
§ 18. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думата „свободно" се заличава.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Нормативите за разстояния по ал. 1 и 2 може да не се прилагат, когато вътрешни граници на урегулиран имот са разположени към река. В тези случаи линиите на застрояване към реката се определят при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и геозащитните изисквания, както и на другите правила и нормативи за устройство на територията."
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
§ 19. В чл. 32, ал. 1 и 2 думите „жилищните сгради" се заменят със „сградите".
§ 20. В чл. 33 след думите „чл. 13" се добавя „ал. 1".
§ 21. В чл. 35, ал. 1 думите „ал. 4" се заменят с „ал. 5".
§ 22. В чл. 36 се създава ал. 5:
„(5) Разрешението по ал. 4 се издава в двумесечен срок от постъпване на искането."
§ 23. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „се намират на първия" се добавя „или на полуподземния" и навсякъде в текста след думата „собственици" се добавя „на жилища".
2. В ал. 4, изречение второ след думата „собственици" се добавя „на жилища".
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда, могат да се преустройват по общия ред, без да се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост, в случай че не се допуска наднормено шумово и друго замърсяване."
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Не се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост при възстановяване жилищното предназначение на вече преустроени самостоятелни помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда."
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Към проектите за преустройства по ал. 3 — 5 задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, а когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта."
§ 24. В чл. 39 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В случаите по ал. 2 промяната на подробния устройствен план се нанася служебно въз основа на заповед на кмета на общината, без да се провежда процедура по изменение на подробния устройствен план.
(4) Не се изисква съгласие на заинтересуваните собственици и не се провежда процедура по изменение на подробния устройствен план, в случай че нежилищна сграда в жилищна, курортна или вилна зона се преустройва в жилищна, като промяната се отразява по реда на ал. 3."
§ 25. Наименованието на раздел VII от глава трета се изменя така: „Допълващо застрояване, огради".
§ 26. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Допълващото застрояване в урегулирани поземлени имоти се състои от спомагателни, обслужващи, стопански и второстепенни постройки към сградите на основното застрояване и се разрешава в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план.
(2) Когато допълващо застрояване не е предвидено с действащия подробен устройствен план, то се допуска от главния архитект на общината с виза за проучване и проектиране по чл. 140, ако постройките се застрояват свободно или допрени до сгради на основното застрояване в урегулирания поземлен имот или свързано с постройки на допълващо застрояване само между два урегулирани поземлени имота. Допуснатото застрояване се отразява служебно в действащия подробен устройствен план.
(3) По реда на ал. 2 не се допуска застрояване, с което се превишават зададените с подробния устройствен план устройствени показатели за съответния урегулиран поземлен имот."
§ 27. В чл. 42 се правят следните изменение и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Постройките на допълващото застрояване се разполагат свободно или допрени до основното застрояване в урегулирания поземлен имот или свързано с допълващо застрояване в съседен имот."
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея в изречение първо думата „магазини" се заменя с „обекти за търговия и услуги", а в края на второто изречение се добавя „или плътни огради".
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) При свободно разполагане постройките на допълващото застрояване са с височина до 3,6 м и на разстояние от вътрешните граници на урегулирания поземлен имот най-малко 3 м, а когато са с височина до 2,5 м, са най-малко на 1,5 м от южната, югозападната и югоизточната граница към съседния урегулиран поземлен имот при отклонение от южната посока до 45 градуса."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „могат да са" се заменят със „се допускат".
§ 28. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1.   В ал. 2 думите „експертните съвети" се заменят с „органа, който следва да издаде разрешението за строеж" и накрая се добавя „при условия, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1".
2.   Алинея 3 се изменя така:
„(3) Във вилни и жилищни зони с ниско, средно и високо застрояване могат да се изграждат гаражи като допълващо застрояване."
§ 29. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „стопански постройки" се заменят с „постройки на допълващо застрояване".
2. В ал. 2 думите „стопански постройки" се заменят с „постройки на допълващо застрояване", а думите „общинския съвет" се заменят със „съответния общински съвет".
3. В ал. 3 думите „Стопанските постройки" се заменят със „Стопанските постройки на допълващо застрояване".
§ 30. В чл. 45 думите „Стопанските постройки" се заменят със „Стопанските постройки на допълващо застрояване".
§31.В чл. 46 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Второстепенни постройки" се добавя „на допълващото застрояване", а след думата „инвентар" се поставя запетая и се добавя „кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни".
2. В ал. 2 след думите „Второстепенните постройки" се добавя „на допълващото застрояване".
§ 32. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 в началото се добавя „Кметът на общината по предложение на", думата „Общинският" се заменя с „общинския", думата „урегулираните" се заличава, а думата „поземлени" се заменя с „поземлените".
2. В ал. 3 се създава изречение трето: „Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя."
3. В ал. 6 след думите „допускат от" се добавя „главния архитект на общината въз основа на заключение на".
4. Създава се ал. 7:
„(7) Извън границите на урбанизираните територии и в неурегулираните части на населените места се допуска поземлените имоти да се ограждат само с леки огради, съобразени с изискванията по ал. 2."
§ 33. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думата „урегулирани" и думите „за задоволяване на неотложни жилищни, професионални, обслужващи и стопански нужди" се заличават, а след съюза „ако" се добавя „държавата или";
б) в т.2 думата „едномесечен" се заменя с „тримесечен".
2. В ал. 2 думата „урегулирани" се заличава.
3. В ал. 3, изречение първо след думата „строителство" се добавя „или другите мероприятия", думата „започне" се заменя със „започнат", думите „следващите три години" се заменят със „следващата една година" и в изречение второ думата „тези" се заличава.
§ 34. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) думата „урегулирани" се заличава;
б) в буква „в" думите „за задоволяване на други нежилищни (професионални или стопански) нужди на собственика" се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „за застроена площ и височина";
в) буква „г" се изменя така:
„г) постройки на допълващо застрояване при условията на чл. 46;";
г) в буква „д" запетаята и думите „а при съсобственост на имота — гараж за всеки съсобственик" се заличават;
д) в буква „е" след думата „ограда" се поставя запетая и се добавя „съобразена с изискванията по чл. 48, ал. 2".
2. В т. 2:
а) думата „урегулирани" се заличава;
б) в буква „а" накрая се добавя „или жилищна сграда на един етаж до 80 кв.м";
в) буква „б" се отменя.
§ 35. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Временните строежи по чл. 50 се разрешават само еднократно в един поземлен имот въз основа на виза за проектиране с указан начин на застрояване, издадена от главния архитект на общината, и строителни книжа, издадени по общия ред. В случаите по чл. 50, т. 1 може да се допусне намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници със съгласието на заинтересуваните лица, изразено в заявление до кмета на общината с нотариално заверени подписи.
(2) При съсобственост на имота постройки по чл. 50 могат да се разрешават на всеки от съсобствениците при спазване на изискванията на чл. 183. Общата застроена площ на разрешените постройки по чл. 50 не може да превишава 30 на сто от площта на поземления имот."
§ 36. В чл. 53 думата „урегулирани" се заличава.
§ 37. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. Заварените строежи, невключени в режима на застрояване на урегулирания поземлен имот, се премахват от възложителя най-късно до завършване на разрешения строеж. Ако възложителят не изпълни това, строежът не се въвежда в експлоатация, а завареният строеж се премахва за сметка на възложителя въз основа на заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице по реда на наредбата по чл. 225, ал. 4."
§ 38. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение трето се изменя така: „Ако възложителят не изпълни това, строежът не се въвежда в експлоатация и временните строежи се премахват за негова сметка въз основа на заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице по реда на наредбата по чл. 225, ал. 4."
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако строителството не започне в срока, до който разрешението за строеж е в сила, временните строежи се премахват по реда на ал. 1."
3.   Алинея 3 се отменя.
4.   Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Временни строежи се разрешават и за нужди, свързани с осъществяване на мероприятия по възстановяване и рекултивация на нарушени територии, от органа, който е издал разрешението за строеж.
(5) Ако мероприятията по възстановяване и рекултивация на нарушени територии не започнат в срок една година от разрешаване на временните строежи по ал. 2, издаденото за тях разрешение за строеж се обезсилва по право, а изградените постройки и съоръжения се премахват по реда на ал. 1."
§ 39. В чл. 55 накрая се добавя „въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне, при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет."
§ 40. В чл. 56 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Обектите по ал. 1 се премахват при условията и по реда на наредбата по ал. 2.
(4)   В недвижими имоти-паметници на културата, разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на схема след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата.
(5)   В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ."
§ 41. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1.   Досегашният текст става ал. 1.
2.   Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Обектите по ал. 1 се премахват при условията и по реда на наредбата по чл. 56, ал. 2.
(3)   В чужди поземлени имоти и сгради разрешението за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или на сградата, или въз основа на писмен договор за наем на заетата от съоръжението по ал. 1 площ.
(4)   Върху сгради-етажна собственост, разрешението за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението по ал. 1 площ. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на правилника по чл. 49, ал. 1 от Закона за собствеността."
§ 42. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. В неурегулирани малки населени места и в части от тях застрояване се допуска въз основа на скица-копие от кадастрална карта (кадастрален план) или ситуационна скица, съставена от проектанта, които трябва да съдържат и данни за наличните сгради и съоръжения в съседните имоти, както и необходимите коти. Строителството се разрешава по установения ред при съобразяване с нормите на наредбата по чл. 13, ал. 1. Оградите се строят по съществуващи имотни граници, без да се дава строителна линия за тях."
§ 43. В чл. 59, ал. 1 думите „действащ подробен устройствен план" се заменят с „действащ план за застрояване" и след думите „група поземлени имоти" се добавя „или парцела-рен план за елементите на техническата инфраструктура".
§ 44. В чл. 62, ал. 1 след думите „чл. 13" се добавя „ал. 1".
§ 45. В чл. 63 се създава ал. 4:
„(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за опазване и поддържане на озеленените площи и декоративната растителност в урбанизираните територии."
§ 46. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Елементи на техническата инфраструктура са:
1.   транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.);
2.   преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана територия;
3.   преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в урегулирана територия;
4.   разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване.
(2)   Елементите на техническата инфраструктура се предвиждат с устройствени схеми и планове. Неразделна част от устройствените планове са специализираните схеми, съдържащи информация за вида, размера и техническите характеристики на елементите на техническата инфраструктура.
(3)   Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на държавата, общините или съответните експлоатационни дружества, освен ако в специален закон е предвидено друго.
(4)   Проектирането и строителството на обектите на техническата инфраструктура се извършват по общия ред, определен в този закон."
§ 47. Член 65 се отменя.
§ 48. В чл. 66 думата „общи" се заличава, а изречение второ се изменя така: „Изисквания, които не са посочени от експлоатационните дружества при сключването на договора за присъединяване, не са основания за отказване на свързването."
§ 49. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след частицата „се" се добавя „проектират и";
б) в изречение второ думите „при спазване на специалните нормативни актове" се заменят с „по реда на чл. 199 или 205".
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„В случай на невъзможно постигане на целесъобразно застрояване или когато сервитут-ните ивици заемат повече от 1/3 от площта на урегулиран поземлен имот, с подробния уст-ройствен план имотът се предвижда за съответната мрежа, като отчуждаването се извършва за сметка на съответния собственик на мрежата или съоръжението при спазване изискванията на чл. 206."
§ 50. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и мрежи" се заличават и думите „прилежащия терен (имот)" се заменят с „урегулирания поземлен имот, в който се намират".
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Не се съгласуват и не се одобряват инвестиционни проекти, в които не са предвидени необходимите:
1.   мероприятия за благоустрояване и озеленяване на урегулирани поземлени имоти за сгради и съоръжения на техническата инфраструктура;
2.   мероприятия за благоустрояване (възстановяване на прилежащия терен за мрежи на техническата инфраструктура) в урегулирани територии, включително озеленяване, което е нарушено с предвижданото строителство;
3.   проекти за възстановяване на прилежащия терен за мрежи на техническата инфраструктура в неурегулирани територии;
4.   проекти за крайпътно озеленяване към проектите за транспортната инфраструктура и републиканските пътища, включително извън границите на урегулираната територия."
§51.Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. При изграждане и преструктуриране на промишлени и курортни зони и селищни образувания благоустройствените мероприятия, включително озеленяването, задължително се извършват от собствениците за тяхна сметка в рамките на урегулирания поземлен имот. Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура могат да се изграждат за сметка на собствениците при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет."
§ 52. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Проводите на техническата инфраструктура и съоръженията на транспортната инфраструктура, свързани с движението на превозни средства и пешеходци, се проектират и изграждат като улични мрежи и съоръжения."
2.   Досегашният текст става ал. 2.
3.   Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При наличие на съществуващи проводи или съоръжения — публична държавна или публична общинска собственост, които по технически причини е невъзможно да бъдат изместени, се допуска те да бъдат запазени чрез съответното им отреждане с подробен устройс-твен план.
(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за правилата и нормите за разполагане на проводите и съоръженията на техническата инфраструктура (включително за далекосъобщителни мрежи)."
§ 53.В чл. 71 думите „Общинските администрации" се заменят с „Кметът на общината или упълномощеното от него длъжностно лице", а думата „осигуряват" се заменя с „осигурява".
§ 54. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „инвеститорът" се заменя с „възложителят".
2. В ал. 2 думата „инвеститорът" се заменя с „възложителят".
§ 55. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „заварени законно" се заличават, думата „инвеститора" се заменя с „възложителя" и се създава изречение второ: „В случаите на предвидени за изместване в подробните устройствени планове и специализираните схеми към тях проводи и съоръжения средствата за новото строителство са за сметка на експлоатационното дружество или се поделят между него и възложителя."
2. Създава се ал. 2:
„(2) При неприложена улична регулация при необходимост строителството на нови или реконструкцията на съществуващи проводи за съответната територия, с изключение на преносни проводи, може да се допусне като временно захранване по съществуващо положение на терена с нотариално заверена декларация на възложителя (или на съответното експлоатационно дружество) за доброволно изместване за негова сметка при бъдещата реализация на подробния устройствен план. В тези случаи се прилагат разпоредбите на чл. 192."
§ 56. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста думите „Изпълнителят на строителството" се заменят със „Строителят";
б) в т.3 след думите „надземни мрежи и съоръжения" се поставя запетая и се добавя „необозначени в съответните специализирани карти и регистри";
в) в т.4 думата „разкопки" се заменя с „находки";
г) в т.5 думите „да даде незабавно сведения на" се заменят с „да уведоми незабавно" и думите „за улиците, които се разкопават" се заменят със „за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават";
д) в т.7 се създава изречение второ: „Засипването се разрешава съгласно ал. 2."
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След завършването на строежа се изготвя и заверява екзекутивна документация по реда на чл. 175. Възложителят предава незабавно по един екземпляр от документацията на общината и на съответните експлоатационни дружества."
§ 57. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Елементите на транспортната техническа инфраструктура се изграждат въз основа на предвижданията на специализираните уст-ройствени схеми, общите и подробните устройствени планове, обвързано със структурата на територията."
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Обектите по ал. 1 се изграждат по общия ред на този закон."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения" се заменят с „Транспортната техническа инфраструктура" и думата „осигуряват" се заменя с „осигурява".
4. Създава се ал. 4:
„(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредби за нормите за планиране и проектиране на елементите на транспортната техническа инфраструктура. Нормите за планиране и проектиране на елементите на железопътната инфраструктура се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията."
§ 58. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Преминаването" се заменя с „Проектирането и изграждането".
2. В ал. 2 думата „преминават" се заменя със „се проектират и изграждат" и думите „и изграждат" се заличават.
§ 59. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1.   Досегашният текст става ал. 1.
2.   Създава се ал. 2:
„(2) Първостепенната улична мрежа се определя с общ устройствен план, а при липса на такъв—с подробен устройствен план. Класът на първостепенната и второстепенната улична мрежа се определя с подробния устройствен план."
§ 60. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Широчината на обслужващите улици в населените места се определя с подробния устройствен план и в зависимост от необходимостта от изграждане на инфраструктура, гарантираща нормалното функциониране на територията."
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея в началото се добавя „За малки населени места и вилни зони".
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Не се допускат улици без тротоари в населени места с население над 30 000 жители."
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1, 2 и 3" се заменят с „ал. 2, 3, 4 и 5".
§ 61. В чл. 81 ал. 4 се отменя.
§ 62. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
1.   В ал. 1 след думите „изисквания се" се добавя „проектират и" и накрая се добавя „съгласно подробния устройствен план".
2.   В ал. 2 думата „изграждат" се заменя с „проектират", думите „постройки" и „и други подобрения" се заличават и след думата „сгради" запетаята се заменя със съюза „и".
3.   В ал. 3 думите „те се заместват, преустройват и подобряват съгласно проектите за подземни мрежи и съоръжения от инвеститора" се заменят с „те се реконструират съгласно одобрени проекти за тяхното изместване от възложителя ".
4.   Алинея 4 се отменя.
§ 63. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „подробните устройствени планове" се добавя „и съответните специализирани схеми към тях".
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Водоснабдителните и канализационните мрежи в населените места се проектират като улични мрежи и при спазване разпоредбите на глава четвърта, раздел II."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 64. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1.   Досегашният текст става ал. 1.
2.   Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Присъединяването на недвижимите имоти и потребителите на вода към водопроводните и канализационните мрежи се извършва при спазване на разпоредбите на този закон и със сключване на писмен договор за присъединяване между потребителя и експлоатационното дружество.
(3) Условията, техническите изисквания и редът за присъединяване на недвижимите имоти и потребителите към водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и за сключването на договорите за присъединяване се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
§ 65. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1.   В ал. 1 след думите „селищни образувания" се добавя „със зони за ниско застрояване".
2.   В ал. 4 думите „инвеститора (собственика)" се заменят с „възложителя".
§ 66. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) Енергоснабдителните мрежи и съоръжения са външни (улични и дворни) и вътрешни (сградни).
(2) Строителството на външните енергоснаб-дителни мрежи се извършва съгласно чл. 74 и по одобрени строителни книжа."
§ 67. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. (1) Общите топлоснабдителни и га-зоснабдителни мрежи и съоръжения и техните отклонения се изграждат извън сградите по общия ред, определен с този закон.
(2)   В застроени квартали по изключение се допуска отклоненията от общите топлоснабди-телни мрежи да преминават през зимнични помещения на сгради, когато липсва друга техническа възможност. Обезщетението за това се определя по реда на чл. 210.
(3)   Вътрешните отоплителни инсталации се свързват с външните топлопроводи чрез абонатни станции. Оборудването на абонатните станции е част от общите мрежи и съоръжения и се монтира, поддържа и ремонтира по реда на чл. 64.
(4)   Абонатната станция в една сграда в зависимост от капацитета и разположението й може да обслужва и други сгради по реда на Закона за енергетиката и енергийната ефективност.
(5)   Абонатните станции се разполагат в или извън сградите в пригодни за целта помещения при ефективна шумои виброизолация съгласно действащите норми."
§ 68. В чл. 91, ал. 2 след думата „собствениците" се добавя „с нотариална заверка на подписите им".
§ 69. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1.   Досегашният текст става ал. 1 и в нея в началото на изречението се добавя „В урегулирани територии".
2.   Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В неурегулирани територии далекосъобщителни мрежи се изграждат въз основа на план по чл. 110, ал. 1, т. 5.
(3) При наличие на подробен устройствен план за територия, в която не е прокарана улична мрежа, далекосъобщителната мрежа се изгражда в съответствие с предвижданията за улична регулация и с разпоредбите на чл. 210 за сметка на собственика на мрежата."
§ 70. Раздел VII от глава четвърта се изменя така:
„Раздел VII Мониторинг и геозащита на свлачищните райони
Чл. 95. (1) Дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България като превантивни мерки за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2)   Министерството на регионалното развитие и благоустройството води публичен регистър на свлачищните райони.
(3)   Мониторингът на свлачищните райони се осъществява чрез наблюдение, анализи и оценка на резултатите от подробни инженер-но-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания за определяне на основните геотехнически характеристики на свлачищата и инженерно-геодезически измервания и наблюдения на изградени стационарни реперни мрежи за свлачищни движения в пространството и времето.
(4) Обстоятелствата и данните, подлежащи на вписване в регистъра по ал. 2, както и условията, редът и начинът за извършване на дейностите по ал. 3, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 96. (1) Мерките за ограничаване на свла-чищата, ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2)   За стабилизиране на свлачищата, в това число за укрепване на бреговете на р. Дунав и Черно море, се осъществяват необходимите геозащитни действия и обекти въз основа на специализирани схеми, общи и подробни уст-ройствени планове и одобрени инвестиционни проекти при условията и по реда на този закон.
(3)   Техническите изисквания при проектиране на геотехнически строежи, сгради и съоръжения в свлачищните райони се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4)   Координацията между отделните ведомства по геозащитата на населените места, курортните комплекси, бреговете на р. Дунав и Черно море, както и техническият контрол по изпълнение на геозащитните мероприятия, се осъществяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(5)   Строителни работи от всякакъв вид в свлачищни райони се извършват с предварително разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в двумесечен срок от постъпване на искането."
§ 71. След чл. 98 се създава раздел IX с чл. 98а и 98б:
„Раздел IX Газоснабдяване
Чл. 98а. Газоснабдяването на урбанизирани територии се осъществява чрез изграждане на газоразпределителна мрежа съгласно одобрени по общия ред проекти в съответствие с предвижданията на общите и подробните устройст-вени планове и специализираните план-схеми към тях. При липса на общи и подробни уст-ройствени планове за малки населени места и селищни образувания проектите за газификация се изработват на базата на специализирана план-схема, одобрена по реда на чл. 128.
Чл. 98б. (1) Уличните газоразпределител-ни мрежи, техните елементи и прилежащите им съоръжения се изграждат от и за сметка на юридическото лице, получило разрешение за изграждане на такъв вид енергиен обект, по реда на Закона за енергетиката и енергийната ефективност.
(2) Газоразпределителните мрежи и техните елементи се експлоатират, поддържат и ремонтират от и за сметка на газоразпределителните предприятия (дружества) в населените места.
(3) Газопроводните инсталации в сгради се изграждат, поддържат и ремонтират за сметка на собствениците на сградите."
§ 72. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Районните устройствени схеми се съобразяват с предвижданията на Националната устройствена схема."
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея в т.1 думите „плановете за регионално развитие" се заменят с „Националната устройствена схема и стратегиите за регионално развитие".
3. Създава се ал. 3:
„(3) В зависимост от конкретните задачи на районната устройствена схема, залегнали в заданието за проектиране, могат да се изработват специализирани районни устройствени схеми по ал. 2, т.3, 4 и 5."
§ 73. В чл. 103 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Подробен устройствен план на населено място и на землището му може да се създава и когато няма общ устройствен план на населеното място. В случаите, когато плановете за регулация и режим на застрояване обхващат цялото населено място, те изпълняват и ролята на общ устройствен план на населеното място.
(6) При изработване на общи и подробни устройствени планове се извършват инженер-но-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността й за строителство."
§ 74.В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1.   В ал. 1, изречение второ думите „частите на територията" се заменят с „териториите".
2.   В ал. 2 след думите „чл. 13" се добавя „ал. 1".
§ 75. В чл. 107 се създава т. 5:
„5. изискванията за устройство на достъпна за цялото население среда, включително за хората с увреждания — с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването."
§ 76. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в изречение първо след думата „други" се поставя запетая и се добавя „които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него";
б) създава се изречение трето:
„С план-схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се определят видът и техническите размери на мрежите и съоръженията в обем, достатъчен за издаване на виза по чл. 140."
2. В ал. 4 след думите „чл. 13" се добавя „ал. 1" и изречение второ се заличава.
§ 77. В чл. 110 се правят следните изменения: 1. В ал. 1:
а) в т.3 текстът в скобите се заличава;
б) създава се т. 5:
„5. парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии."
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 78. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 9 думата „пътищата" се заличава.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 накрая се добавя „съобразно изискванията на наредбата по чл. 107, т. 5".
§ 79. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „инвеститора" се заменя с „възложителя".
2. Създава се ал. 5:
„(5) По искане на възложителя проектът за изменение на подробния устройствен план може да се изработи, съобщи, одобри и да влезе в сила едновременно с проекта за работен устройствен план."
§ 80. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в т.2 думите „със скица (виза)" се заменят със „с виза".
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се определя с инвестиционния проект."
§81.В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) По искане на кмета на общината, на други ведомства или на заинтересуваните лица създаването на специализирани карти, регистри и информационни системи с допълнителни кадастрални данни по чл. 32, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър може да се извършва едновременно със създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри."
2. Създава се ал. 6:
„(6) Информацията по ал. 1 — 5 се предоставя задължително на съответната държавна или общинска администрация, като се заплащат само действителните разходи, направени за създаването на копия от документацията. При поискване информацията се предоставя в срок 7 дни. При отказ или закъснение се носи адми-нистративнонаказателна отговорност съгласно този закон."
§ 82. В чл. 118 ал. 3 се изменя така:
„(3) Проучването и проектирането на устройствени схеми се възлага при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 126, ал. 2."
§ 83. В чл. 119 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „при поискване — в едномесечен срок".
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Заданието по ал. 1 за защитени територии на културно-историческото наследство се съгласува с Националния институт за паметниците на културата, който представя писмено становище в едномесечен срок от датата на получаването му.
(4) При засягане на елементи на националната екологична мрежа заданието по ал. 1 се одобрява след съгласуване с Министерството на околната среда и водите, което представя писмено становище в едномесечен срок от датата на получаването му."
§ 84. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в изречение първо след думите „се извършва" се добавя „от възложителя и се изразява", след думата „становища" се добавя „в едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване" и съюзът „или" се заменя с „и";
б) в изречение трето след думата „администрация" се добавя „или в 14-дневен срок след заседанието не бъде подписан протоколът на съвета";
в) създава се изречение четвърто: „Съгласуването на проектите за устройствените схеми за защитени територии на културно-историческото наследство от Националния институт за паметниците на културата се извършва с писмени становища в едномесечен срок от внасянето им и заверка върху проектите преди заседанието на експертния съвет по устройство на територията."
2. В ал. 3 след думите „се съгласуват" се добавя „в едномесечен срок".
3. В ал. 4 думата „приемане" се заменя с „разглеждане".
4. В ал. 5 думата „приемат" се заменя с „разглеждат" и накрая се добавя „в двумесечен срок от внасянето им в съответния експертен съвет".
§ 85. В чл. 124 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато те се финансират със средства от общинския бюджет, или от министъра на регионалното развитие и благоустройството — в случаите на финансиране от държавния бюджет".
2. В ал. 2:
а) накрая се поставя запетая и се добавя „от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството."
б) създава се изречение второ: „Подробните устройствени планове могат да
се възлагат и от заинтересувани лица след съгласие от кмета на общината."
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община, или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение, се възлага или разрешава от областния управител, а изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една област, или предвиждат изграждане на обекти с национално значение, се възлага или разрешава от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с органите по ал. 1 — 3.
(5) За изработване на работен устройствен план по прилагането на действащ подробен устройствен план извън случаите по чл. 113, ал. 3 не е необходимо издаване на разрешение от органите по ал. 2 — 4."
§ 86. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ думата „инвеститора" се заменя с „възложителя".
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Заданието по ал. 1 за защитени територии на културно-историческото наследство се съгласува с Националния институт за паметниците на културата с писмено становище в едномесечен срок от внасянето му. В случай на не-произнасяне в този срок се смята, че заданието се съгласува без забележки.
(6) Заданието по ал. 1 се внася в Министерството на околната среда и водите за съгласуване и преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда по реда на наредба на министъра на околната среда и водите. Съгласуването се извършва в едномесечен срок от датата на внасяне на заданието."
§ 87. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „инвеститорът" се заменя с „възложителят".
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Условията и редът за провеждане на конкурсите за избор на устройствена концепция се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
3. Алинея 3 се отменя.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Проучвателните и проектните работи за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии се извършват в следните фази:
1. предварителен проект, в който се изработват варианти на трасето;
2. окончателен проект—парцеларен план, по който се извършва отчуждаване."
§ 88. В чл. 127 се създава ал. 9:
„(9) Общ устройствен план за селищни образувания с национално значение се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с общинския съвет, която се обнародва в „Държавен вестник".
§ 89. В чл. 128 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създават изречения трето и четвърто: „По този ред се съобщават и проектите за подробни устройствени планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. По преценка на главния архитект на общината проектът за подробен устройст-вен план може да се разгледа от общинския експертен съвет преди съобщаването с оглед привеждането му в съответствие с нормативните изисквания."
2. Създава се ал. 12:
„(12) Проектът за подробен устройствен план с обхват повече от една община се разглежда от областния експертен съвет, а проектът за подробен устройствен план с обхват повече от една област и за селищни образувания с национално значение се разглежда от Националния експертен съвет, като действията по съобщаването се извършват от общинските администрации."
§ 90. В чл. 129 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Подробният устройствен план с обхват повече от една община се одобрява със заповед на областния управител, а подробният устройс-твен план с обхват повече от една област и за селищни образувания от национално значение се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с общинския съвет. Заповедите се изпращат в 14-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник".
(4) За обектите на транспортната техническа инфраструктура парцеларният план се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството в едномесечен срок след приемането на проекта от Националния експертен съвет по устройство на територията."
§ 91. Член 131 се изменя така:
„Чл. 131. (1) Заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план.
(2) Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са:
1.имотите — предмет на самия план;
2.съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;
3.съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;
4.съседните имоти, когато се променя предназначението на имота — предмет на плана;
5.имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно-защитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване."
§ 92. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1.   Досегашният текст става ал. 1.
2.   Създава се ал. 2:
„(2) Когато решението или заповедта за одобряване на подробен устройствен план са обжалвани, те влизат в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите."
§ 93.В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думите „от кмета на общината" се поставя запетая и се добавя „от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството".
2. В ал. 5 думата „разработва" се заменя с „изработва".
3. В ал. 6 изречение второ се изменя така: „В тези случаи задължително се издава виза за проектиране, която се съгласува от проектанта на новия устройствен план."
§ 94.В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т.2 се изменя така:
„2. възникнат нови държавни или общински нужди за обекти — собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества."
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. в 5-годишен срок от влизането в сила на плана не е започнала процедура за отчуждаване на урегулираните поземлени имоти, предвидени за обекти — публична собственост, а за поземлените имоти, отредени за елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 — в 10-годишен срок не е започнала процедура за отчуждаване;";
б) създава се т. 8:
„8. правото на собственост върху поземления имот е възстановено по реда на реституционните закони или е придобито по приватизационни сделки."
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато изменението на подробния устройствен план налага и изменение на действащ общ устройствен план, първо се изменя общият устройствен план. Органът, който одобрява общия устройствен план, може да допусне едновременно изработване, съобщаване и одобряване на двата устройствени плана."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „създаване на законно разположение или допустим начин и характер на застрояване за незаконно изградени строежи, освен по реда на чл. 15, ал. 3" се заменят с „узаконяване на незаконно изградени строежи".
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в изречение второ думите „със скица" се заменят със „с виза".
§ 95. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Исканията за изменения на устройстве-ните планове по чл. 124, ал. 4 се правят с писмено заявление съответно до областния управител или до министъра на регионалното развитие и благоустройството, който в едномесечен срок допуска или отказва с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на плана."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „кметът на общината" се заменят с „компетентният орган по ал. 3 и 4."
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 3 и 4" се заменят с „по ал. 3, 4 и 5".
§ 96. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „изработват" се добавя „съгласуват", след думата „обявяват" съюзът „и" се заменя със запетая, след думата „одобряват" се добавя „и влизат в сила" и накрая думите „тяхното създаване" се заменят с „раздел III от глава седма".
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За проектите за изменение на устройствените планове на основание чл.134, ал. 2 в обхват до три квартала не се прилагат изискванията за съгласуване по чл. 121, ал. 2."
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 97. Член 137 се изменя така:
„Чл. 137. (1) В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират, както следва:
1. първа категория :
а) автомагистрали и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях;
б) преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, далекосъобщителните и други дейности;
в) строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии;
г) строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества;
д) хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири с обем над 50 млн. куб.м или с височина на язовирната стена над 80 м;
е) строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес;
ж) съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг;
з) електрически централи и топлоцентрали с мощност над 100 мегавата;
и) производствени предприятия с капацитет над 500 работни места и съоръжения към тях;
к) металургични и химически предприятия, мини, рудници, кариери, в т.ч. и ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им;
л) други строежи с национално значение, определени с акт на Министерския съвет;
м) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
2. втора категория:
а) пътища III клас от републиканската пътна мрежа, първостепенна улична мрежа I и II клас и съоръженията към тях;
б) разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, далекосъобщителните и други дейности;
в) хидротехнически съоръжения, в т.ч. язовири с обем от 30 до 50 млн. куб.м или с височина на язовирната стена от 50 до 80 м;
г) съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци;
д) сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители;
е) производствени сгради с капацитет от 200 до 500 работни места и съоръженията към тях;
ж) електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата;
з) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
3. трета категория:
а) общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях;
б) елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни, кабелни и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории;
в) жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
г) производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;
д) електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата;
е) паркове и градини с площ над 1 хектар;
ж) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория;
4. четвърта категория:
а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;
б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;
в) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар;
д) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
е) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;
5. пета категория:
а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;
б) производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
в) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;
г) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
6. шеста категория — строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147.
(2) Номенклатурата на видовете строежи по отделните категории се определя с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3)   Строежите се изпълняват в съответствие с предвижданията на подробния устройс-твен план и съгласувани и одобрени инвестиционни проекти при условията и по реда на този закон.
(4)   Когато изработването на инвестиционни проекти представлява обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки, то се възлага по реда на същия закон. Преди възлагането възложителят може да проведе конкурс за идеен инвестиционен проект. На спечелилото конкурса лице се възлага изработването на инвестиционния проект като обществена поръчка по реда на чл. 52 и 53 от Закона за обществените поръчки.
(5)   Условията и редът за провеждане на конкурсите за идейни инвестиционни проекти се определят с наредбата по чл. 126, ал. 2."
§ 98. В чл. 138 думата „Инвеститорът" се заменя с „Възложителят".
§ 99. В чл. 139 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „Инвеститорът" се заменя с „Възложителят".
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всички части (графични и текстови) на инвестиционните проекти се подписват от проектанта, от лицето, извършило оценката за съответствие, от възложителя и от инженер-конс-труктор с пълна проектантска правоспособност за част „Конструктивна", когато оценката за съответствие не е извършена от консултант."
3. Алинея 4 се отменя.
§ 100. Член 140 се изменя така:
„Чл. 140. (1) Възложителят или упълномощено от него лице може да поиска виза за проектиране. Визата се издава от главния архитект на общината в срок до 14 дни от постъпване на заявлението.
(2)   Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройст-вен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения по чл. 36.
(3)   За строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 издаването на виза е задължително.
(4)   В населени места и части от тях с действащ регулационен план, определени за ниско жилищно застрояване, инвестиционното проектиране може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояване и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За разрешаване на строителството не се изисква одобряване на план за застрояване.
(5)   За обекти на техническата инфраструктура не се издава виза за проектиране.
(6) Визата за проектиране на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се издава от министъра на отбраната или от министъра на вътрешните работи в 7-дневен срок от постъпване на заявлението."
§ 101. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
„(1) Идейният инвестиционен проект подлежи на съгласуване от главния архитект на общината.
(2) Идейните инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средства от републиканския бюджет, се разглеждат от областния експертен съвет или от Националния експертен съвет. Решенията на експертния съвет са задължителни за участниците в строителството.
(3) Отказ за съгласуване на идеен инвестиционен проект може да се прави само по законосъобразност.
(4)   Идейните инвестиционни проекти за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се подлагат на експертиза от специализирания експертен съвет по чл. 3, ал. 3."
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Идейните инвестиционни проекти за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се съгласуват с министъра на отбраната, съответно с министъра на вътрешните работи, след разглеждане на проекта от специализирания експертен съвет по чл. 3, ал. 3."
3. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
§ 102. Член 142 се изменя така:
„Чл. 142. (1) Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж.
(2)    Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, и е одобрен от органа по чл.145. В тези случаи одобреният идеен проект служи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки. Следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди извършване на съответните строително-монтажни работи и подлежат на оценка съгласно изискванията на ал. 5.
(3)    За елементите на транспортната техническа инфраструктура се допуска техническият или работният инвестиционен проект да се разгледа от експертния съвет едновременно с приемането на парцеларния план, като разрешение за строеж се издава след влизане в сила на плана.
(4)   Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите.
(5)Оценката обхваща проверка за съответствие със:
1. предвижданията на подробния устройст-вен план;
2. правилата и нормативите за устройство на територията;
3. изискванията по чл.169, ал.1 и 2;
4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;
5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
7. специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.
(6) Оценката за съответствие се извършва:
1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация;
2. като комплексен доклад, съставен от ли-цензирана фирма — консултант, несвързана с проектанта — за обекти от първа и втора категория задължително, а за обекти от по-ниска категория—по желание на възложителя;
3. като съгласуване на част „Конструктивна" от лице с пълна проектантска правоспособност, различно от автора на проекта—за обекти от трета до пета категория;
4.като служебно съгласуване на проектните части от експертите на общинската администрация — за обекти, които не са внасяни в експертен съвет и не са придружени от доклад по т. 2.
(7)   Одобреният инвестиционен проект, освен за издаване на разрешение за строеж, може да служи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки.
(8)   Оценката за съответствието на част „Конструктивна" на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна", включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник"."
§ 103. Член 143 се изменя така: „Чл. 143. (1) Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени:
1.   оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;
2.   положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
3. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
(2)   За съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси и по Закона за местните данъци и такси.
(3)   Инвестиционните проекти се разглеждат от съответния експертен съвет, когато не са придружени от оценка за съответствие по ал. 1."
§ 104. Член 144 се изменя така:
„Чл. 144. (1) Инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:
1. документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации—и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
2. виза за проектиране в случаите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6;
3. три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5;
4. решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;
5. оценка за съответствието, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6, или решение на съответния експертен съвет в случаите по чл. 143, ал. 3. 
(2) Условията за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия и за газоснабдяване се осигуряват от организациите, предоставящи обществени услуги, при условията и по реда на специалните закони.
(3) Инвестиционните проекти се одобряват или се отказва одобряването им от органа по чл. 145: 
1. в случаите по чл. 143, ал. 1 — в 7-дневен срок от внасянето им;
2. в случаите по чл. 143, ал. 3 — в едномесечен срок от внасянето им."
§ 105. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината (района). Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване."
2.   В ал. 2 се създава изречение второ: „Техническите и работните инвестиционни проекти за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се съгласуват и одобряват от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи."
3.   В ал. 3 след думата „благоустройството" се поставя запетая и се добавя „а за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната — с печата на Министерството на отбраната, съответно на Министерството на вътрешните работи".
4. В ал. 4 думата „инвеститорът" се заменя с „възложителят".
5. В ал. 5, изречение първо след думите „заснемане на извършения строеж" се добавя „и представени документи по чл. 144, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 и ал. 2."
§ 106. В чл. 146, изречение второ думата „Инвеститорът" се заменя с „Възложителят", а след думите „се уведомява писмено" се добавя „по реда на Гражданския процесуален кодекс".
§ 107. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „проекти за" се добавя „издаване на разрешение за строеж за";
б) точка 1 се изменя така:
„1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;";
в) в т.2 думата „държавен" се заличава и накрая се добавя „от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор";
г) точка 6 се изменя така:
„6. ремонт на елементите на техническата инфраструктура;";
д) точки 10 и 11 се изменят така: „10. строежите по чл. 55;
11. консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата;";
е) точка 13 се отменя.
2. В ал. 2 цифрите „2", „4" и „9" се заличават.
§ 108. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Разрешение за строеж на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се издава от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи."
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2. Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект."
§ 109. Член 149 се изменя така:
„Чл. 149. (1) За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (района) или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Гражданския процесуален кодекс. Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.
(2) Заинтересувани лица по ал. 1 са:
1. в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж — възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон;
2. в случаите на преустройство и промяна на предназначението на заварен строеж — лицата по чл. 38, ал. 3 и 4 и чл. 39, ал. 2;
3. в случаите по чл. 185, ал. 1 и 2 — собствениците и носителите на ограничени вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост. 
(3)   Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт.
(4)   За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от областните управители инвестиционни проекти или за отказа да се издадат такива проекти се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник". Тези разрешения за строеж, съответно отказите да се издадат такива разрешения, подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването им.
(5)   Органите, издали разрешение за строеж, уведомяват писмено съответните регионални дирекции за национален строителен контрол за издадените разрешения за строеж и изпращат копия от тях в 7-дневен срок от издаването им."
§ 110. В чл. 150 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По мотивирано искане на възложителя кметът на общината, съответно областният управител или министърът на регионалното развитие и благоустройството, по компетентност може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива."
2.   В ал. 2, т. 2 думите „работен (или технически)" се заличават.
3.   В ал. 3 думите „без да се изчаква влизането им в сила поотделно" се заличават.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж по ал. 3 се събират поотделно такси с 30 на сто увеличение спрямо дължимите."
§ 111. Член 151 се изменя така:
„Чл. 151. Не се изисква разрешение за строеж за:
1. външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;
2. подменяне на покривни материали;
3. вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;
4. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
5. текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
6. текущ ремонт на пътища, с който не се променя конструкцията на пътното платно;
7. паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
8. реставрация и консервация на фасади на обекти — паметници на културата."
§ 112. В чл. 153 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект, разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон. В разрешението за строеж се вписват видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 към разрешението за строеж се прилага ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини."
§ 113. Член 154 се изменя така:
„Чл. 154. (1) При промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.
(2) Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които:
1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план;
2. нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройст-вена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита;
3. са несъвместими с предназначението на територията;
4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания; 
5.    променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или на-товарванията;
6.    нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа;
7. променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения;
8. променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.
(3)   Несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са всички отклонения извън посочените в ал. 2.
(4)   След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т.1, 2, 3 и 4 са недопустими.
(5)   След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т.5, 6, 7 и 8 се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им."
§ 114. В чл. 156 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Издадените разрешения за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите, в които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти, могат да се отменят само по законосъобразност при подадена жалба от заинтересуваното лице в срока по чл. 149, ал. 3 или при служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 7-дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5. Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна."
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 115. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1.   В ал. 1 след думите „За начало на строежа" се добавя „съобразно издаденото разрешение за строеж" и след думите „определяне на строителна линия и ниво" се поставя запетая и се добавя „а когато такъв не се изисква—датата на заверка на заповедната книга".
2.   Алинея 2 се изменя така:
„(2) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната—от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от тях лица."
3.   Алинея 3 се отменя.
4.   В ал. 5:
а) накрая се добавя „и с проекта за организация и изпълнение на строителството.";
б) създава се изречение второ: „Строителните площадки се ограждат с временни огради по указание на общинската администрация (администрацията на района), поставят се информационни табели за разрешения строеж, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и други."
§ 116. В чл. 158 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „общинската (районната) администрация, която го е съставила" се заменят с „администрацията, която е издала разрешението за строеж", а в изречение второ думите „се предава на инвеститора или на лицето" се заменят със „се съхранява от възложителя или от лицето".
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицето, упражняващо строителен надзор, в тридневен срок от съставянето на протокола по ал. 1, а когато такъв не се изисква-преди започването на строежа, представя на органа, издал разрешението за строеж, заповедната книга на строежа за заверка. В случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява от Дирекцията за национален строителен контрол. За специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, заповедната книга се заверява от длъжностни лица, определени от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи."
§ 117. Член 159 се изменя така:
„Чл. 159. (1) При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради (съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка) лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител на строежите от пета категория е длъжен, преди да разреши изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи, да извърши проверка и да установи съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво, като при ниво изкоп е задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта на конструктивната част.
(2) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител на строежите от пета категория отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива в протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните карти и регистри, и в тридневен срок изпраща заверено копие от протокола в общината (района).
(3)   В тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или на техническия ръководител за строежите от пета категория длъжностно лице от общинската (районната) администрация извършва проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.
(4)   В случай че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени отклонения от строителните книжа, лицето, упражняващо строителен надзор, спира строителството със заповед, която вписва в заповедната книга на строежа, и съставя протокол за установените отклонения, който в тридневен срок изпраща в регионалната дирекция за национален строителен контрол.
(5)   За специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, действията по ал. 1 - 4 се извършват от лица, определени от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи."
§ 118. Член 160 се изменя така:
„Чл. 160. (1) Участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване.
(2)   Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори.
(3)   За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
(4)    Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект. Те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по ал.3.
(5)    Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация."
§ 119. В чл. 161 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството."
2. Алинея 2 се отменя.
§ 120. Член 162 се изменя така:
„Чл. 162. (1) Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.
(2)   Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по част „Конструктивна" е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.
(3)   Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
(4)   Проектантът не може да оценява изготвените от него проекти за строежи от първа и втора категория."
§ 121. Член 163 се изменя така:
„Чл. 163. (1) Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.
(2) Строителят носи отговорност за:
1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;
2. изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;
3. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато това е определено от възложителя, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;
4. съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3. 
(3)    Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.
(4)    Строителят може да възложи на подизпълнител извършването на отделни видове строителни и монтажни работи или на части (етапи) от строежа."
§ 122. Създава се чл. 163а:
„Чл. 163а. (1) Техническият ръководител е строителен инженер или строителен техник, който ръководи строителните работи.
(2) Когато строежът се изпълнява от възложителя, той е длъжен да осигури технически ръководител. В този случай техническият ръководител носи отговорност за спазването на изискванията на чл. 163, ал. 2."
§ 123. Член 164 се отменя.
§ 124. В чл. 165, изречение първо думата „Инвеститорът" се заменя с „Възложителят".
§ 125. След чл. 165 наименованието „Раздел III „Строителен надзор" се заличава.
§ 126. Член 166 се изменя така:
„Чл. 166. (1) Консултантът въз основа на писмен договор с възложителя:
1. извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор;
2. може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. 
(2)   Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава лиценз за упражняване на дейността по ал. 1, т. 1 при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
(3)   Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и /или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
(4)   Консултантът не може да сключва договор за оценяване съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
(5)   За издаване на лиценз по ал. 1 се заплаща такса по тарифа, приета от Министерския съвет.
(6)   За специалните обекти на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, информацията за които съставлява държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, оценката за съответствие се извършва от експерти, назначени със заповед на съответния министър."
§ 127. Член 167 се изменя така:
„Чл. 167. (1) Лиценз за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 се издава на лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон и отговаря на следните изисквания:
1. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица, са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър", имат най-малко 5 години стаж по специалността, не са допуснали и/или извършили системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му и не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;
3. не е допуснало и/или извършило системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му.
(2) Лицензът се издава за срок 5 години и се вписва в публичен регистър при Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За издаване на лиценза юридическото лице или едноличният търговец подава заявление по утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството образец, към което прилага:
1. заверено копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуалното състояние на юридическото лице или на едноличния търговец;
2. удостоверение от данъчната служба, че юридическото лице или едноличният търговец няма задължения към държавата;
3. списък на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване на съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите с доказателства за професионалния им опит и за 5-годишния стаж, както и други индивидуални документи, удостоверяващи техните технически компетентности и способности за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1;
4. доказателства за професионалния опит и за 5-годишния стаж на членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец;
5. удостоверения от регионалните дирекции за национален строителен контрол, че членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и физическите лица, чрез които ще упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, не са допуснали или извършили системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му;
6.свидетелство за съдимост — за физическите лица.
(3)   Лицензът или отказът се издава в тримесечен срок от подаване на заявлението.
(4)Лицензът може да бъде прекратен преди изтичане на срока, за който е издаден, по искане на лицензираното лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по лиценза, както и при прекратяване на юридическото лице или предприятието на едноличния търговец, или когато:
1.   органите на Дирекцията за национален строителен контрол отменят като незаконосъобразни повече от три разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицето, упражняващо строителен надзор, за всеки отделен обект;
2.   са установени повече от три случая на бездействие при изпълнение на задълженията за строителен надзор за всеки отделен обект;
3. с влязло в сила наказателно постановление е наложена имуществена санкция на юридическото лице или на едноличния търговец за системни нарушения по този закон или нормативните актове по прилагането му;
4. с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба повече от три пъти за срок една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на ли-цензираното юридическо лице или на едноличния търговец;
5. отпадне някое от основанията, послужили за издаване на лиценза.
(5) Лицензът или отказът за издаването му, както и отнемането на лиценз, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението."
§ 128. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „Строителният надзор се упражнява в следния задължителен обхват" се заменят с „Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:";
б) в т.4 думите „контрол по спазването" се заменят със „спазване";
в) точка 6 се изменя така:
„6. годността на строежа за въвеждане в експлоатация;";
г) създават се т.7 и 8:
„7. оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;
8. оценката за енергийна ефективност."
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до четвърта категория."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в изречение първо след думата „Предписанията" се добавя „и заповедите", а думите „дневника на строежа" се заменят със „заповедната книга".
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Дирекцията за национален строителен контрол" се заменят с „регионалната дирекция за национален строителен контрол".
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя."
7. Досегашната ал. 6 се отменя.
8. В ал. 7, изречение първо думата „инвеститора" се заменя с „възложителя".
§ 129. Досегашният раздел IV става раздел III.
§ 130. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „и изпълнени" се заменят с „изпълнени и поддържани";
б) в т. 1 след думата „конструкции" се добавя „и на земната основа";
в) точка 5 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията за достъпна среда."
3. В ал. 3 след думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството" се добавя „съвместно с компетентните министри", думата „издава" се заменя с „издават", след думите „ал. 1" се добавя „и 2", думата „приемането" се заменя с „въвеждането в експлоатация" и накрая се добавя „и за техническа паспортизация за безопасна експлоатация и поддържане на строежите".
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Министерският съвет приема всяка година по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройсвото списък на обектите, които трябва да се приведат в съответствие с изискванията за достъпна среда.
(5) Министерският съвет приема всяка година по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност списък на обектите, които трябва да се приведат в съответствие с изискванията за енергийна ефективност."
§ 131. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „(инвеститор, строител, лицето, упражняващо строителен надзор, и други)" се заличават.
2. В ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „или от упълномощено от него длъжностно лице".
3. В ал. 3 след думата „лица" се добавя „и специализираните контролни органи", а думите „дневник на строежа, който" се заменят със „заповедната книга на строежа, която".
§ 132. Член 171 се изменя така:
„Чл. 171. (1) Проектантът, консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
(2) Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1, включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и премии, се определят с наредба на Министерския съвет."
§ 133. Член 172 се изменя така:
„Чл. 172. (1) Застраховките по чл. 171 се сключват за срок една година и покриват отговорността на застрахования по писмени претенции, предявени в срока на действие на застрахователния договор, за:
1.   неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора;
2.   неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в периода от ретроактивната дата до сключването на договора; в този случай застрахователят не отговаря за вреди, настъпили преди сключването на застрахователния договор.
(2)   Ретроактивна дата по смисъла на ал. 1 е датата на започване на дейност от лице по чл. 171. За лицата, които са упражнявали дейност повече от 5 години, ретроактивната дата е 5 години преди сключването на застрахователния договор.
(3)   Застрахователният договор се сключва от лицата по чл. 171 в 15-дневен срок от започване на професионалната им дейност.
(4)   Застраховката се подновява ежегодно без прекъсване, докато лицето упражнява съответната дейност.
(5)   При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, лицето по чл. 171 е длъжно да сключи допълнителна застраховка, покриваща период 5 години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е извършено след ретроак-тивната дата по ал. 2."
§ 134. Член 173 се изменя така:
„Чл. 173. (1) С договорите между участниците в строителството може да се уговаря отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите им за конкретен обект.
(2) Възложителят може да изиска от изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост."
§ 135. Член 174 се изменя така:
„Чл. 174. (1) Държавните органи и възложителят могат да изискват от лицата по чл. 171 доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
(2) В случай че възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от лицата по чл. 171, той може да спре всички плащания, които им дължи."
§ 136. Член 175 се изменя така:
„Чл. 175. (1) След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя.
(2) Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.
(3) При установени съществени отклонения от издадените строителни книжа органът, одобрил проектите, е длъжен:
1.   да предприеме действията по чл. 223, ал. 3 — в случаите по чл. 154, ал. 2, т. 5 — 8;
2.да разпореди съставянето на констативен акт и да уведоми органите на Дирекцията за национален строителен контрол—в случаите по чл. 154, ал. 2, т. 1 — 4.
(4)   Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация.
(5)   Цялата екзекутивна документация се представя за безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем—и на Агенцията по кадастъра."
§ 137. В чл. 176 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) изречение първо се изменя така: „След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и условията на сключения договор.";
б) в изречение трето думата „инвеститора" се заменя с „възложителя".
2. В ал. 4 думата „инвеститорът" се заменя с „възложителят".
§ 138. Член 177 се изменя така:
„Чл. 177. (1) След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастъра, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5.
(2)   Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3)   В 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.
(4)Когато за проверка на постигане на проектните показатели при експлоатационни условия е необходим технологичен срок от време, възложителят може да регистрира въвеждането на строежа в пробна експлоатация.
(5)    Свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се извършва въз основа на договор със съответните експлоатационни дружества.
(6)    За специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешението за ползване на строежа се издава от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи."
§ 139. Член 178 се изменя така:
„Чл. 178. (1) Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл. 177.
(2)    Не подлежат на въвеждане в експлоатация строежите от шеста категория.
(3) Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато:
1.   не са извършени мероприятията, предвидени в част „Вертикална планировка" по одобрения проект;
2.   не са премахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване, когато са предвидени за премахване в издадената виза за проектиране;
3.не са завършени фасадите на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект.
(4)    Не се разрешава строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.
(5)    При нарушения на ал. 1 и 4 началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на съставен констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.
(6)    При нарушения на ал. 1 и 4 в специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи, с мотивирана заповед забранява обитаването, съответно ползването на строежите, и разпорежда извършването на необходимите действия по привеждането им в съответствие с издаденото разрешение за ползване и другите строителни книжа.
(7)    След отстраняване на причините, които са предизвикали забраната, и след заплащане на дължимите глоби и такси въвеждането на строежите в експлоатация се разрешава или удостоверява от органите по чл. 177."
§ 140. Член 179 се изменя така:
„Чл. 179. (1) Собствениците или лицата, които управляват строежите и поземлените имоти, са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в изискващия се вид.
(2)   Кметът на общината (района) въз основа на констативен протокол, съставен от служителите на общинската (районната) администрация, може да задължи със заповед лицата по ал. 1 за тяхна сметка да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. При установена непосредствена опасност кметът на общината (района) допуска предварително изпълнение на заповедта.
(3)   Заповедта по ал. 2 се съобщава на заинтересуваните лица и може да се обжалва по реда на чл. 215."
§ 141. В чл. 180 думите „урегулиран" и „предвиден за застрояване" се заличават, а думата „скица" се заменя с „виза за проектиране".
§ 142. В чл. 181, ал. 2 думите „съгласно чл. 159, ал. 2" се заличават.
§ 143. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
1.   Досегашният текст става ал. 1.
2.   Създава се ал. 2:
„(2) Строеж в чужд поземлен имот и строеж под повърхността на земята в чужд поземлен имот имат право да извършват и лицата, в полза на които е издадена заповед по чл. 193, ал. 3 и 4. На същите се издава разрешение за строеж по чл. 148."
§ 144. Член 183 се изменя така:
„Чл. 183. (1) В съсобствен урегулиран поземлен имот може да се извърши нов строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици въз основа на договор в нотариална форма с останалите собственици.
(2)   Надстрояване или пристрояване на сграда — етажна собственост, се разрешава въз основа на договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.
(3)   Когато държавата или общината е съсобственик на урегулиран поземлен имот, договорите по ал. 1 и 2 се сключват в писмена форма. Когато държавата или общината е собственик на имот в сграда — етажна собственост, съгласието по ал. 2 е в писмена форма. Условията и редът за сключване на договорите от държавата и общините по ал. 1 и 2, както и за даване на съгласие по ал. 2, се определят съответно с правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и с наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост."
§ 145. Член 184 се отменя.
§ 146. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Когато с проекта за преустройство се предвижда присъединяване на обща част в сгра-да—етажна собственост, към самостоятелен обект в етажната собственост или създаване на самостоятелен обект от обща част на сграда —  етажна собственост, се сключва договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма с останалите собственици в етажната собственост. Въз основа на одобрения проект и на договора се издава разрешение за строеж.
(4) Държавата и общините сключват договори по ал. 3 при условия и по ред, определени съответно с правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и с наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост."
2.   Досегашната ал. 3 става ал. 5.
3.   Досегашната ал. 4 става ал. 6.
4.   Създава се ал. 7:
„(7) Преустройството по ал. 3 се отбелязва в кадастъра, а договорите по ал. 3 и 4 се вписват в имотния регистър."
§ 147. Член 186 се изменя така:
„Чл. 186. (1) Изменение на съществуващи общи инсталации или прокарване на нови инсталации в съсобствени сгради или в сгради — етажна собственост, се извършва с изрично писмено съгласие на всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост.
(2) Инсталация за централно отопление или газоснабдяване в съсобствена сграда или в сграда — етажна собственост, се прокарва с изрично писмено съгласие на не по-малко от 2/3 от всички собственици."
§ 148. Членове 187, 188 и 189 се отменят.
§ 149. В чл. 191 ал. 4 се изменя така:
„(4) Размерът на обезщетенията се определя по реда на чл. 210."
§ 150. Член 192 се изменя така:
„Чл. 192. (1) Право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите.
(2)   Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината.
(3)   Правото на преминаване през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на общината.
(4)   С правото на преминаване не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено между собствениците с договора по ал. 1.
(5)   Влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и бла-гоустройството—за държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет — за общинските поземлени имоти.
(6)   Цената на правото на преминаване по ал. 2 и 3 се определя по реда на чл. 210 и се заплаща преди издаване на заповедите по ал. 2 и 3.
(7)   Договорът по ал. 1 и заповедта по ал. 2 се вписват в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, и по партидата на поземления имот, върху който е учредено правото на преминаване.
(8)   Заповедта по ал. 3 се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на държавния или на общинския поземлен имот, върху който е учредено правото на преминаване, и в акта за държавна или за общинска собственост."
§ 151. Член 193 се изменя така:
„Чл. 193. (1) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти се учредява с писмен договор между собствениците на поземлените имоти с нотариална заверка на подписите.
(2)   С договора по ал. 1 се придобива правото да се изгради и придобие собствеността върху отклонението от общата мрежа на техническата инфраструктура в чуждия имот.
(3)   Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на прокарване се учредява със заповед на кмета на общината.
(4)   Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на общината.
(5)   С прокарването на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено между собствениците с договора по ал. 1.
(6)   Влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти поради прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството — за държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет — за общинските поземлени имоти.
(7)   Разрешение за строеж на отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се издава на титуляря на учреденото право по ал. 1, 3 и 4.
(8)   Цената на учреденото право по ал. 3 и 4 се определя по реда на чл. 210 и се заплаща преди издаване на заповедите по ал. 3 и 4.
(9)Договорът по ал. 1 и заповедта по ал. 3 се вписват в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и по партидата на поземления имот, през който са прокарани отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
(10)    Заповедта по ал. 4 се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по партидата на държавния или на общинския поземлен имот, през който са прокарани отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, и в акта за държавна или за общинска собственост.
(11)    При бедствия, аварии и катастрофи отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура до отделни обекти могат да се прокарват временно—до преодоляване на последствията от бедствието, аварията или катастрофата, през чужди недвижими имоти въз основа на заповед, издадена от компетентни органи, определени със специален закон. В този случай разрешение за строеж не се издава.
(12)    За вредите по ал. 11 собствениците на засегнатите имоти се обезщетяват непосредствено след овладяване на бедствието, аварията или катастрофата при условията и по реда на специален закон."
§ 152. Член 201 се изменя така:
„Чл. 201. (1) При съдебна делба на урегулиран поземлен имот с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти съдът изисква становище от общинската (районната) администрация относно поделяемостта на имота.
(2) Урегулираните поземлени имоти са не-поделяеми, когато не може да се изготви проект за разделянето им на две или повече части, без да се създава недопустимо по закон разположение на съществуващи сгради или на разрешени строежи и без да се създават урегулирани поземлени имоти с лице и повърхност под минимално установените по закон за определените с плана за застрояване за разделяния имот характер и начин на застрояване.
(3)    Когато урегулираният поземлен имот е поделяем, главният архитект на общината (района) с мотивирано предписание до страните нарежда да внесат проект за изменение на действащия план за регулация. Заповедта за изменение на плана за регулация влиза в сила по реда на чл. 15, ал. 6 и се прилага след влизане в сила на съдебното решение за делба. За урегулирани поземлени имоти, които имат статут на обекти на културно-историческото наследство, се изисква предварително съгласуване с Министерството на културата.
(4)    Когато урегулираният поземлен имот е неподеляем, главният архитект изпраща свое становище в съда в 14-дневен срок от постъпването в общината на искането на съда по ал. 1.
(5)    Съдът разглежда становището на главния архитект по ал. 4. Когато прецени, че становището е необосновано и не са налице пречките по ал. 2 за разделяне на урегулирания поземлен имот, съдът с определение издава задължителни указания за изменение на плана за регулация по реда на ал. 3."
§ 153. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „изграждане и" се добавя „реконструкция на транспортната техническа инфраструктура,".
2. В т.2 думата „преустройство" се заменя с „реконструкция".
§ 154. В чл. 207 след думите „право на строеж" се поставя запетая и се добавя „с изключение на елементите на транспортната техническа инфраструктура — публична собственост на държавата и общините."
§ 155. В чл. 208, изречение първо накрая се добавя „и десет години от влизането в сила на подробните устройствени планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 — публична собственост на държавата и общините."
§ 156. В чл. 209 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Условията и редът за принудително отчуждаване по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост не се прилагат, когато се отчуждават части от поземлени имоти за разширяване елементите на транспортната инфраструктура — автомагистрали и пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии и гари, летища, пристанища, улици, булеварди и площади, при което имотите могат да се ползват по предназначението си, което са имали преди отчуждаването. В тези случаи собствениците се обезщетяват парично."
2. В ал. 2 след думата „отчуждаването" се добавя „областният управител, съответно" и след думата „общината" се поставя запетая.
§ 157. В чл. 211, ал. 1 се създава т. 5:
„5. поземлените имоти са в неурегулирани територии, останали след възстановяване правата на собствениците, и те се стопанисват и управляват от общината при условията и по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи."
§ 158. В чл. 213 думите „индивидуалните административни" се заменят с „административните".
§ 159. В чл. 215, ал. 1, изречение трето след думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се поставя запетая и се добавя „на министъра на отбраната, на министъра на вътрешните работи".
§ 160. Член 216 се изменя така:
„Чл. 216. (1) Не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред следните административни актове на главните архитекти на общините (районите):
1. отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива;
2. разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива. 
(2)   Административните актове по ал. 1 подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, а за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната — пред министъра на отбраната, съответно пред министъра на вътрешните работи.
(3)   Жалбите се подават от заинтересуваните лица чрез органа, издал акта, по реда на Закона за административното производство.
(4)   Жалбите и протестите срещу актовете по ал. 1 спират изпълнението им.
(5)   Началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол се произнася с мотивирана заповед по основателността на подадената жалба, след преценка на нейната допустимост, в 15-дневен срок от постъпването й. Със заповедта си началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол може да отмени изцяло или отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата, като остави в сила обжалвания акт.
(6)   Заповедите на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол се обжалват по реда на чл. 215."
§ 161. В чл. 217 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 4 се отменя;
в) точка 5 се отменя;
г) точка 6 се отменя;
д) създава се нова т. 7:
„7. за въвеждане на строежите в експлоатация;";
е) досегашната т. 7 става т. 8;
ж) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя така: „9. заповеди по чл. 179 и 195;";
з) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея текстът след думите „чл. 209, ал. 2" се заличава.
2. В ал. 2 след думите „да спре" се добавя „изпълнението на", а думите „и 5" се заличават.
§ 162. В чл. 219 се създава ал. 3:
„(3) За неуредените в тази глава въпроси се прилага Законът за административното производство, съответно Законът за Върховния административен съд."
§ 163. В чл. 220 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чрез Дирекцията за национален строителен контрол" се заличават.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява контрол върху дейността на Дирекцията за национален строителен контрол.
(3) Министърът на вътрешните работи или упълномощени от него длъжностни лица упражняват контрол по спазването на изискванията за пожарна безопасност."
3. Алинея 4 се отменя.
§ 164. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение четвърто: „Дирекцията за национален строителен контрол задължително застрахова служителите си срещу злополука и със застраховка „Живот" за сметка на своя бюджет."
2. В ал. 5:
а) в т.1 накрая се добавя „и 3";
б) точка 2 се изменя така:
„2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в държавните и общинските администрации, от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната площадка, от заинтересуваните централни и териториални администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;".
§ 165. В чл. 222 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице:
1. спира незаконни строежи;
2. спира строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи, извършвани в отклонение от одобрените строителни книжа, и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;
3. забранява достъпа до строежи по т. 1 и 2 и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;
4. забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи по т.1 и 2;
5. забранява влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите;
6. забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;
7. забранява достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;
8. издава разрешения за ползване на строежи или отказва издаването им;
9. предлага отнемането на разрешения за оценяване съответствието на строителните продукти и на разрешения за издаване на технически одобрения;
10. издава заповеди за премахване на незаконни строежи;
11. издава заповеди за отмяна или изменение на заповедите на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, за които не е предвиден пряк съдебен контрол, при условията и по реда на Закона за административното производство;
12. предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им;
13. разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;
14. налага предвидените в този закон санкции. (2) Органите на Дирекцията за национален
строителен контрол съобразно своята компетентност:
1. констатират незаконно строителство;
2. констатират нарушения при ползването на строежи или на части от тях;
3. констатират нарушения при издаването на строителни книжа;
4. изпълняват заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи;
5. обследват аварии в строителството;
6. контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;
7. установяват други нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
8. създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления;
9. заверяват заповедни книги в предвидените от закона случаи."
2. В ал. 3 думите „за забрана на достъпа и ползването" се заменят със „за забрана на ползването, достъпа".
§ 166. В чл. 223 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) В администрацията на всяка община се назначава служител или служители за контрол по строителството, които осъществяват контрола по ал.1, предотвратяват, не допускат и констатират нарушения в строителството.
(3) При констатиране на незаконен строеж или на незаконосъобразно ползване на строеж служителите по ал. 2 са длъжни в тридневен срок да съставят и връчат на нарушителя констативен акт по чл. 224, ал. 2 или по чл. 178, ал. 5. В тридневен срок от изтичането на срока за възражения констативният акт се изпраща в Дирекцията за национален строителен контрол. Когато нарушителят е неизвестен, копие от констативния акт се поставя на обекта и на видно място в общината."
§ 167. Наименованието на глава двадесет и първа се изменя така: „Недопускане и отстраняване на незаконно строителство".
§ 168. Член 224 се изменя така:
„Чл. 224. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощени от него лица спират с мотивирана заповед изпълнението на строеж или част от него, който се извършва:
1.   без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;
2.   при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2;
3.   със строителни продукти, несъответства-щи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи;
4.   без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;
5.без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и без да е заверена заповедната книга.
(2)   Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, съставен от длъжностни лица на общините или на Дирекцията за национален строителен контрол. Актът се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок.
(3)   Когато собственикът на строеж по ал. 1 и/или извършителят му са неизвестни, копие от констативния акт се поставя на строежа и на определено място в общината. Ако констативният акт не бъде оспорен в 14-дневен срок, същият е основание да се предприемат действията по чл. 225.
(4)   Със заповедта по ал. 1 се дават задължителни указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.
(5)   Строителството, спряно със заповедта по ал. 1, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му.
(6)   При констатиране на незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2 органите за национален строителен контрол спират строителството, забраняват достъпа до строежа и изпращат преписката на началника на Дирекцията за национален строителен контрол за образуване на производство по чл. 225."
§ 169. Член 225 се изменя така:
„Чл. 225. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на незаконни строежи или на части от тях.
(2)   Строеж или част от него е незаконен, когато се извършва:
1. в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план и без строителни книжа;
2. без съгласувани инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;
3. при съществени отклонения от съгласувания инвестиционен проект по чл.154, ал. 2, т. 1,
2, 3 и 4;
4. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на този закон.
(3)   Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, съставен от длъжностни лица на общините или на Дирекцията за национален строителен контрол. Актът се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок.
(4)   Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от органите на Дирекцията за национален строителен контрол самостоятелно или съвместно с лица, на които това е възложено от началника на дирекцията или от упълномощено от него длъжностно лице, по ред, установен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(5)   Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава изпълнителен лист за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 237, буква „и" от Гражданския процесуален кодекс.
(6)   Принудителното премахване е за сметка на извършителя и на:
1. лицето, упражнило строителен надзор;
2. строителя — в случай че строителството е продължило след издадена заповед за спиране на строежа от Дирекцията за национален строителен контрол или заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, вписана в заповедната книга на строежа;
3. строителя — в случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4;
4. проектанта и лицето, оценило съответствието на инвестиционните проекти—при несъответствие на одобрения инвестиционен проект, по който се изпълнява строежът, с изискванията за безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и/или с предназначението на земята.
(7) Отговорността на лицата по ал. 6 е солидарна."
§ 170. Член 226 се отменя.
§ 171. Член 227 се отменя.
§ 172. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „имат и" се добавя „пълна".
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Със закона по ал. 1 се определят допустимите дейности, които могат да извършват лицата, притежаващи ограничена правоспособност."
§ 173. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 след думата „скици" се поставя запетая и се добавя „визи за проектиране" и думите „и оценки" се заличават.
2. В ал. 2 думите „до 500 лв." се заменят с „до
1000 лв.".
3. В ал. 4:
а) думите „от 100 до 500 лв." се заменят с „от
300 до 1500 лв.";
б) точка 1 се изменя така:
„1. без да притежава съответната правоспособност, извършва проучвателни и проектни работи, участва при извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти, при упражняване на строителния надзор или ръководи строителните работи;";
в) точки 3 и 4 се отменят.
4. В ал. 5:
а) в т.1 след думите „в рамките на неговата компетентност" се добавя „или на лицето, упражняващо строителен надзор";
б) създава се нова т. 3:
„3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;";
в) досегашните т.3, 4 и 5 стават съответно т.4, 5 и 6.
§ 174. В чл. 233 думите „от 50 до 200 лв." се заменят с „от 100 до 500 лв.".
§ 175. В чл. 234, ал. 2, изречение второ думите „до 200 лв." се заменят с „до 500 лв.".
§ 176. В чл. 237, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. на възложител или строител на строеж, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 — в размер от 5000 до 50 000 лв.;".
2. Точка 2 се изменя така:
„2. на възложител или строител, продължил да изпълнява строителни и монтажни работи на строеж, спрян със заповед по чл. 224, ал. 1 или по чл. 159, ал. 4, или на строеж със спряно действие на строителните книжа — в размер от 10 000 до 100 000 лв.;".
3. Създава се нова т. 3:
„3. на лице, което ползва строеж, без това да е разрешено по установения законов ред — в размер от 1000 до 10 000 лв.;".
4. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така: „4. на лице, което, без да има право, осъществява дейност, включена в компетентността на консултанта и техническия контрол за част „Конструктивна" — в размер от 3000 до 30 000 лв.;".
5. Досегашната т. 4 става т.5 и в нея думите „чл. 224, ал.1" се заменят с„чл.225, ал.2".
6. Досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:
„6. на доставчик на електрическа или топлинна енергия, вода или газ, неизпълнил разпореждане по чл. 224, ал. 4 или по чл. 178, ал. 5 —  в размер от 5000 до 50 000 лв.".
§ 177. В чл. 238 ал. 2 се изменя така:
„(2) Актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от:
1.   служители на общинските (районните) администрации;
2.   служители на Дирекцията за национален строителен контрол;
3.   служители, определени от министъра на вътрешните работи — за нарушения на нормите за пожарна безопасност;
4.   служители, определени от председателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор — за нарушения на нормите за безопасност на уредбите и съоръженията с повишена опасност;
5.   служители, определени от министъра на околната среда и водите — за нарушения на нормите по опазване на околната среда и водите."
§ 178. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 3:
„3. от министъра на вътрешните работи или от определени от него длъжностни лица — за нарушения на разпоредбите по пожарна и аварийна безопасност;".
2. Досегашните т.3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 179. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В §1:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Областният управител може да предостави свои функции по този закон на заместниците си или на други лица от областната администрация.";
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Главният архитект на общината въз основа на решение на общинския съвет може да предостави свои функции по този закон на други длъжностни лица от общинската администрация."
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи, или упълномощени от тях длъжностни лица одобряват инвестиционни проекти, издават разрешение за строеж, въвеждат в експлоатация и извършват контрол върху строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната."
3. В §5:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „думата „Дирекцията" да се разбира съответно като „Дирекция за национален строителен контрол" и „Дирекцията за национален строителен контрол" и думите „оценка за съответствието" и „оценка за съответствието на проектите" да се разбират като „оценка за съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите";
б) точки 38 и 39 се изменят така:
„38. „Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението.
39. „Обект" е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър.";
в) в т. 40 след думата „изграждат" се поставя запетая и се добавя „ремонтират";
г) създават се нови т. 41, 42, 43 и 44:
„41. „Промяна на предназначението" на строеж или на част от него представлява промяна в начина му на ползване, при което не се извършват строителни и монтажни работи.
42.   „Основен ремонт" на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.
43.   „Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
44. „Реконструкция" на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.";
д) досегашните т. 41 и 42 стават съответно т. 45 и 46;
е) досегашната т. 43 се отменя;
ж) досегашните т. 44 — 58 стават съответно т. 47 — 61;
з) създават се т. 62 и 63:
„62. „Обект с национално значение" е обект, определен като такъв с акт на Министерския съвет.
63. „Специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната" са поземлени имоти и строежите в тях—държавна собственост, информацията за които представлява държавна тайна по смисъла на чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация."
§ 180. В преходните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В §6 ал. 7 се изменя така:
„(7) Наличните кадастрални планове, плановете за земеразделяне и другите планове, свързани с възстановяване правото на собственост върху земеделски земи и земи и гори от горския фонд, се ползват за изработване на устройствени схеми и планове до изработването и влизането в сила на кадастрална карта за съответната територия."
2. Параграф 14 се отменя.
3. В § 16, ал. 1, изречение първо след думите „не подлежат на премахване" се добавя „и забрана за ползване".
4. В § 17:
а) в ал. 1, изречение първо след думите „извън случаите по" се добавя „чл. 179 и по";
б) в ал. 3 думата „инвеститорът" се заменя с „възложителят".
§ 181. В заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 18:
а) алинеи 2 и 3 се отменят;
б) алинея 5 се отменя.
2. Създава се § 20а:
„§ 20а. Условията и редът за проектиране, изпълнение и завършване на строежите, свързани с отбраната и сигурността на страната, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи."
Преходни и заключителни разпоредби
§ 182. Строежите, обектите и съоръженията по чл. 54, 55, чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 не представляват недвижими имоти по чл. 110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяване на правото на собственост или на други права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.
§ 183. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж се довършват по досегашния ред или по желание на възложителя—по реда на този закон.
(2)   За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се смята денят на внасянето на инвестиционен проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се смята и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект.
(3)   Започнатите до влизането в сила на този закон производства по изследване на възможността за узаконяване се довършват по досегашния ред. За започнато производство се смята денят на подаване на писменото искане за узаконяване пред компетентния орган.
§ 184. (1) Строежи, извършени незаконно до влизане в сила на този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби.
(2)   Производството по узаконяване на строежите по ал. 1 започва по заявление от собственика до органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж, подадено в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон.
(3)   В едномесечен срок от постъпване на заявлението длъжностните лица от общинската администрация съставят констативен акт за установяване на незаконното строителство, въз основа на който органът по ал. 2 изисква необходимите документи по чл. 144 и определя срок за представянето им.
(4)   При непредставяне на необходимите документи в определения срок или когато органът по ал. 2 прецени, че не са налице условията за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобщава го на заинтересуваните лица и уведомява Дирекцията за национален строителен контрол за прилагане на мерките по чл. 225.
(5)   Строежите се узаконяват на името на собственика на земята, на името на лицето, на което е учредено право на строеж, или на името на лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Ако строежът е изграден от несобственик, отношенията между строителя и собственика се уреждат съгласно изискванията на чл. 72 — 74 от Закона за собствеността.
(6)За незаконно извършените строежи в съсобствени недвижими имоти и в етажна собственост, които са допустими за узаконяване и могат да се ползват самостоятелно, актът за узаконяване може да бъде издаден на името на всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост, ако те не са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му. В този случай споровете относно правата върху узаконения строеж се решават по общия исков ред.
(7)   Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект — заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване. Проектът — заснемане за узаконяване, се изработва в обхват, определен с наредбата по чл. 139, ал. 5.
(8)   Времето за извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации. За вписване на неверни данни в декларациите лицата носят наказателна отговорност.
(9)За сроковете за съгласуване на инвестиционни проекти — заснемане за узаконяване, и за издаване на актове за узаконяване, за съобщаването на издадените актове за узаконяване или на отказите да се издадат такива актове, за обжалването им по законосъобразност и за уведомяването на съответните регионални дирекции се прилагат изискванията на глава осма.
(10)   Актовете за узаконяване заедно с инвестиционните проекти — заснемане за узаконяване, както и отказите по ал. 4 подлежат на обжалване по реда на чл. 216.
(11)   За незавършените части на строежа се съгласува инвестиционен проект и се издава разрешение за строеж по общия ред.
(12)   Строежите по ал. 1, които не са заявени за узаконяване в срока по ал. 2 или за които производството по узаконяване е приключило с влязъл в сила отказ за издаване на акт за узаконяване, се премахват по реда на чл. 225.
§ 185. Лицата, оправомощени от министъра на регионалното развитие и благоустройството да упражняват независим строителен надзор в проектирането, независим строителен надзор в проектирането и строителството и независим строителен надзор в строителството, за които срокът за оправомощаване не е изтекъл, могат да упражняват строителен надзор на строежи от първа, втора, трета и четвърта категория, както и да извършват оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строежите от първа, втора и трета категория. След изтичането на този срок, за да извършват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, лицата трябва да притежават лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството при условия и по ред, определени в чл. 167, ал. 1 и 2.
§ 186. Лицата, упражняващи строителен надзор и лицензирани за това от началника на Дирекцията за национален строителен контрол, могат да продължат да упражняват строителен надзор за строежите от първа, втора, трета и четвърта категория до изтичане на срока на лиценза. След изтичането на този срок, за да извършват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, лицата трябва да притежават лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството при условия и по ред, определени в чл. 167, ал. 1 и 2.
§ 187. (1) В срок шест месеца от влизането в сила на този закон общинските съвети могат да потвърдят заповедите на главния архитект на общината (района), издадени на основание чл. 6, т. 6 от отменения Закон за териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 29 от 1973 г.; попр., бр. 32 от 1973 г.; изм., бр. 87 от 1974 г., бр. 3 и 102 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 3 от 1980 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 14 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г.; попр., бр. 32 от
1990   г.; изм., бр. 15 от 1991 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 104 от 1996 г., бр. 41 и 79 от 1998 г.; попр., бр. 89 от 1998 г.; изм., бр. 124 и 133 от 1998 г., бр. 26 и 86 от 1999 г., бр. 14 и 34 от 2000 г.; отм., бр. 1 от 2001 г.), както и заповедите на кметовете на райони, издадени на основание чл. 6, т.6 и 7 от същия закон, в периода от 11 септември
1991   г. до 31 декември 2001 г., с изключение на отменените като незаконосъобразни.
(2) Решенията на общинските съвети по ал. 1 се обнародват в „Държавен вестник".
§ 188. Навсякъде в закона думите „чл. 237, букви „в" и „з" и „чл. 237, буква „з" се заменят съответно с „чл. 237, букви „в" и „и" и „чл. 237, буква „и".
§ 189. В чл. 7 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 преди думата „строежите" се добавя „устройствени схеми и планове и", а думите „чл. 166, ал. 5" се заменят с „чл. 137, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4".
2. В ал. 5:
а) думите „следните видове строежи:" се заменят със „строежите по чл. 137, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за устройство на територията";
б) точки 1-4 се отменят.
Законът е приет от XXXIX Народно събрание на 9 юли 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Огнян Герджиков