Президент на Републиката
брой: 34, от дата 28.4.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 110 за освобождаване на бригаден генерал Михаил Димитров Попов от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски, назначаването му на длъжността командир на Сухопътните войски и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“

 

УКАЗ № 110
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам бригаден генерал Михаил Димитров Попов от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски.
2. Назначавам бригаден генерал Михаил Димитров Попов на длъжността командир на Сухопътните войски.
3. Удостоявам бригаден генерал Михаил Димитров Попов с висше офицерско звание „генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 април 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
3014