Министерство на образованието и науката
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.46


Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г.
за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемането и обучението на лицата, търсещи или получили международна закрила, когато не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование.
Чл. 2. На лицата, търсещи или получили международна закрила, се осигурява безплатно образование в държавните и в общинските училища на Република България при условията и по реда за българските граждани.
Чл. 3. Приемането на лицата, търсещи или получили международна закрила, се извършва в държавни и в общински детски градини и училища на територията на Република България над утвърдения държавен план-прием или училищен план-прием.
Раздел II
Приемане и обучение на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила
Чл. 4. (1) Приемането на малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас в държавно или в общинско училище се извършва след подадено заявление (приложение № 1) от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) до началника на съответното регионално управление на образованието.
(2) Началникът на регионалното управление на образованието в срок до 7 работни дни насочва малолетния или непълнолетния чужденец по ал. 1 към определена детска градина или училище съобразно местоживеенето му и желанието на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила).
(3) Записването на деца, търсещи или получили международна закрила, в подготвителна група на задължителното предучилищно образование се извършва по време на цялата учебна година.
(4) Записването на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, в държавните или в общинските училища се извършва по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок.           
(5) В случаите, когато записването на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, в държавните или в общинските училища се извършва до 45 учебни дни преди приключването на втория учебен срок, оформянето на годишните оценки се извършва въз основа на едно текущо изпитване по учебен предмет.
Чл. 5. (1) Организацията и координацията на дейностите във връзка с приемането на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, се осъществяват от координиращия екип в детската градина или в училището, създаден по реда на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(2) В срок до 7 работни дни от насочването по чл. 4, ал. 2 директорът на детската градина или училището по предложение на координиращия екип определя със заповед комисия за провеждане на събеседване и насочване на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование.
(3) Съставът на комисията в детската градина или в училището за провеждане на събеседване и насочване на децата, търсещи или получили международна закрила, в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование включва учители от подготвителната група на задължителното предучилищно образование и психолог, а по преценка на координиращия екип – и други педагогически специалисти.
(4) Съставът на комисията в училището за провеждане на събеседване и насочване на ученици, търсещи или получили международна закрила, включва учител по български език и литература или начален учител, учители по учебни предмети за класа, съответстващ на възрастта на чужденеца по ал. 2, психолог или педагогически съветник, а по преценка на координиращия екип – и други педагогически специалисти.
Чл. 6. (1) В срок до 7 работни дни от издаването на заповедта на директора комисията по чл. 5, ал. 2 провежда събеседване с малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, за изучаваните предмети и за класа или за начина, по който се е обучавал в държавата по произход, с цел насочването му в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас от училищното образование и изготвя протокол, който съдържа:
1. предложение за подготвителната група или класа, в който чужденецът по ал. 1 може да продължи обучението си;
2. предложение за профил или специалност от професия, по която чужденецът по ал. 1 може да се обучава (където е приложимо);
3. предложение за формата на обучение.
(2) Съответното регионално управление на образованието съдейства за осигуряването на преводач при провеждането на събеседването по ал. 1.
(3) Неразделна част от протокола е картата от проведеното събеседване по ал. 1 (приложение № 2), в която се отразява становището на комисията за допълнителното обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, както и за допълнително обучение по други учебни предмети при необходимост.
(4) Протоколът по ал. 1 заедно с картата от проведеното събеседване по ал. 3 се предоставя на координиращия екип в детската градина или в училището.
(5) Координиращият екип в детската градина или в училището в срок до 7 работни дни от получаването на протокола и на картата от проведеното събеседване изготвя доклад до директора на детската градина или училището, който съдържа и указания към учителите в подготвителната група или към учителите по учебни предмети за организиране при необходимост на допълнително обучение.
(6) В срока по ал. 5 координиращият екип в детската градина или в училището информира родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) за резултатите от проведеното събеседване и за указанията, отправени към учителите, за провеждане на допълнително обучение.
(7) Директорът на детската градина или на училището издава заповед в срок до 3 работни дни от получаването на доклада по ал. 5 за приемането на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, в съответна подготвителна група или в съответен клас съобразно доклада на координиращия екип.
Чл. 7. (1) Комисията по чл. 5, ал. 2 проследява напредъка на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, и изготвя доклад до координиращия екип в детската градина или в училището в края на съответната учебна година и при необходимост.
(2) Въз основа на доклада по ал. 1 координиращият екип може да предложи на директора промяна в указанията за организиране на индивидуалната работа с чужденеца по ал. 1 в зависимост от резултатите от обучението му, за което информира родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила).
Чл. 8. За децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, приети в държавните и в общинските детски градини и училища в Република България, се осигуряват:
1. допълнителни модули по образователно направление български език – за децата, които са в задължителна предучилищна възраст;
2. допълнително обучение по български език и литература като част от общата подкрепа за придобиване на очакваните резултати от обучението по учебния предмет, определени в учебната програма за съответния клас – за учениците, които са в задължителна училищна възраст;
3. допълнително обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването им – за учениците, които са в задължителна училищна възраст.
Чл. 9. Допълнителното обучение по български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, се провежда при условията и по реда, определени в държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 2, 7 и 17 от Закона за предучилищното и училищното образование, и след подадено заявление от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) до директора на детската градина или на училището.
Чл. 10. (1) Търсещите или получилите международна закрила се записват в училищното образование, след като валидират компетентности при условията и по реда, определени в Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), с изключение на записването в класовете от началния етап на основната образователна степен – от I до IV клас, в които ученик, търсещ или получил международна закрила, се записва по възраст, без да валидира придобити компетентности.
(2) Ученик, търсещ или получил международна закрила, може да бъде записан в определен клас в държавно или в общинско училище за класовете от прогимназиалния или първия гимназиален етап, като същият следва да валидира придобити компетентности за завършен предходен клас или етап на образование до края на учебната година, в която е приет за обучение.
(3) В случай че ученикът, търсещ или получил международна закрила, не може да валидира компетентностите по всички учебни предмети за предходния клас или етап на образование до края на учебната година, той има право да бъде записан в следващ клас при успешно завършено обучение на класа, в който се е обучавал през съответната учебна година, и да прехвърли за валидиране до 3 учебни предмета от предходния клас или етап на образование до завършване на съответния етап на образование – прогимназиален или първи гимназиален етап, в който се обучава.
(4) В случай че до завършване на съответния етап на образование ученикът, търсещ или получил международна закрила, не валидира прехвърлените за валидиране до 3 учебни предмета, той не получава свидетелство за основно образование или удостоверение за първи гимназиален етап на средно образование.
Чл. 11. Когато резултатите от обучението на ученици, търсещи или получили международна закрила, обучаващи се в класовете от прогимназиалния или първия гимназиален етап, не позволяват преминаването им в следващ клас, по преценка на комисията по чл. 5, ал. 2 може да повторят класа или да бъдат върнати в предходен клас, но не с повече от три години от класа, в който учениците са се обучавали през съответната учебна година.
Раздел IІІ
Приемане и обучение на пълнолетните чужденци, получили международна закрила, в училищата на Република България
Чл. 12. Пълнолетните чужденци, получили международна закрила, имат право на достъп до основно и средно образование, включително професионално образование и професионално обучение, при условията и по реда за българските граждани.
Чл. 13. Пълнолетните чужденци, получили международна закрила, могат да се обучават във вечерна, задочна, индивидуална или самостоятелна форма на обучение.
Чл. 14. Пълнолетните чужденци, получили международна закрила, се приемат и обучават в държавно или в общинско училище при условията и по реда, посочени в раздел ІІ, след признаване на завършен период, клас, етап, завършена степен на училищно образование и професионална квалификация съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба лица, търсещи или получили международна закрила, са лицата, заявили желание за получаване или получили закрила по реда на Закона за убежището и бежанците.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за убежището и бежанците.
§ 3. Наредбата е съгласувана с Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Република България (ДВ, бр. 74 от 2000 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър:  Николай Денков
Приложение № 1  към чл. 4, ал. 1
ДО
НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
..............................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ...........................................................................................
............................................................................................... ,
(име и фамилия, страна на произход)
ЛНЧ/ЕГН ........................................................................... ,
с адресна регистрация ........................................................
................................................................................................
родител/настойник/попечител/представител на
............................................. ………….……………….......................
................................................................................................
(име и фамилия, страна на произход, ЛНЧ/ЕГН и адресна
 регистрация на малолетния или непълнолетния чужденец,
търсещ или получил международна закрила)
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,
Моля синът ми/дъщеря ми/представляваният от мен
................................................................................................
................................................................................................
(име и фамилия на малолетния или непълнолетния чужденец,
търсещ или получил международна закрила) да бъде насочен/а
към детска градина/училище, за да продължи обучението
си в Република България.
Предоставям следната информация за сина ми/дъщеря ми:
1. Ниво на владеене на български език ....................
................................................................................................
2. Посещавани курсове по български език
................................................................................................
3. Майчин език .............................................................
................................................................................................
4. Ниво на владеене на английски/немски/френски/друг
европейски език ............................................................
................................................................................................
5. Последна завършена група/завършен клас/етап/степен
на образование .............................................................
................................................................................................
6. Профил/професия ....................................................
................................................................................................
7. Училището, градът и страната, където последно се е
обучавал/а ....................................................................
................................................................................................
8. Предпочитание за класа, в който да бъде насочен/а      
................................................................................................
С уважение,
................................................................................................
(подпис, име и фамилия на родителя/настойника/попечителя
/представителя на малолетния или непълнолетния чужденец,
търсещ или получил международна закрила)
Дата
…………………………………
Приложение № 2  към чл. 6, ал. 3
 

КАРТА
от проведено събеседване с лице, търсещо или получило международна закрила
 
Име и възраст на лицето
 
 
Ниво на владеене на български език
Незадоволително
Задоволително
Добро
Отлично
 
 
 
 
Препоръки за допълнително обучение на българския език като чужд за периода
от ……...................................................
до ……......................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Препоръки за допълнително обучение по модул на образователно направление български език/по учебния предмет български език и литература за периода
от ........................................................
до ........................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Препоръки за допълнително обучение по учебни предмети за периода
от ........................................................
до ........................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Други препоръки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дата:
 
 
Комисия:
....................
 
 
 
....................
 
 
 
....................

 
2697