Българска народна банка
брой: 30, от дата 11.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.41


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2011 г., бр. 57 от 2012 г. и бр. 69 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава ал. 5:
„(5) Електронни пари, до които издателят е осигурил отдалечен достъп с цел изпълнение на платежни операции, се съхраняват по сметка за електронни пари, която е платежна сметка. Когато издателят е осигурил отдалечен достъп само с предплатена карта, сметките за електронни пари се обозначават с международен номер на банкова сметка (IBAN) или с друг уникален идентификатор.“
§ 2. В чл. 6, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 10:
„10. сметки за електронни пари – за съхранение на електронни пари, до които издателят е осигурил отдалечен достъп за изпълнение на платежни операции;“.
2. Досегашната т. 10 става т. 11.
§ 3. Създават се чл. 7б и 7в:
„Информация за платежна сметка за основни операции
Чл. 7б. (1) Банките, които предоставят платежни сметки за основни операции, предприемат необходимите мерки за повишаване на обществената осведоменост относно възможността за ползване на платежни сметки за основни операции.
(2) Мерките по ал. 1 включват най-малко предоставяне на разположение по всяко време на информация за сметката за основни операции в електронна форма чрез интернет страниците на банките.
(3) Информацията по ал. 2 включва най-малко информация относно възможността и условията за откриване на платежна сметка за основни операции при съответната банка, видовете услуги, които банката предлага по платежна сметка за основни операции, както и приложимите такси и комисиони.
Такси за изпълнение на платежни операции
Чл. 7в. (1) Доставчик на платежни услуги начислява на ползвател на платежни услуги еднакви такси за презгранични и национални плащания в евро, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността, които са на еднаква стойност и с един и същ вальор и които имат еднакви характеристики по отношение на иницииране, извършване и приключване на плащането.
(2) Услуги, които осигуряват технически изпълнението на платежна операция, в това число използването на съответните комуникационни услуги за размяна на финансови съобщения в стандартизиран формат, се включват в таксата за съответната платежна операция.
(3) Доставчиците на платежни услуги обозначават като отделен вид платежна услуга в тарифите си услугите кредитен превод и директен дебит в евро, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 260/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009, с приложимия за тях вальор за изпълнение, в случай че доставчикът на платежни услуги предлага тези услуги.“
§ 4. В чл. 25, ал. 6 думата „спецификации“ се заменя с „характеристики“.
§ 5. В чл. 27, ал. 1, т. 3 думата „както“ се заличава.
§ 6. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието след думата „сетълмента“ се добавя „и вальор“.
2. Досегашният текст става ал. 1.
3. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Вальорът на задължаване на платежната сметка на платеца или на предварително определения кредитен лимит при платежни операции по ал. 1 е работният ден на РИНГС, в който сметката за сетълмент на банката издател е задължена чрез заявката за сетълмент на системния оператор.
(3) Вальорът на заверяване на платежната сметка на получателя при платежни операции по ал. 1 е не по-късно от работния ден на РИНГС, в който сметката за сетълмент на акцептиращата банка е заверена чрез заявката за сетълмент на системния оператор.“
§ 7. В чл. 34а се създава ал. 7:
„(7) Предплатена карта, която може да се използва само за извършване на операции по чл. 27, ал. 1, т. 3, може да не притежава персонализирана защитна характеристика – ПИН по ал. 6.“
§ 8. В приложение № 1 към чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:
1. В частта на таблицата с подзаглавие „Закриване на разплащателна сметка“ редът „Закриване на разплащателна сметка в офис, открита преди повече от 12 месеца от датата на закриване“ се заличава.
2. След частта на таблицата с подзаглавие „Кредитен превод в национална валута“ се създава нова част с подзаглавие „Периодичен превод в национална валута“ и редове, както следва:
? Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител
? Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране
? Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител
? Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Настоящата наредба е приета на основание чл. 48, ал. 3, чл. 73ф, ал. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи и § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (ДВ, бр. 59 от 2016 г.) с Решение № 48 от 30.03.2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
§ 10. Българската народна банка изчислява и публикува на интернет страницата си до 15 май 2017 г. средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители за услугите по § 8, т. 2 въз основа на изискана от тях информация. Банките прилагат приемливи такси за услугите по § 8, т. 2, предлагани по платежни сметки за основни операции, съобразени с изискванията на чл. 7а, ал. 2, не по-късно от 1 август 2017 г.
§ 11. Параграф 3 влиза в сила от 1 юли 2017 г.
За управител: Димитър Костов
2536