Министерски съвет
брой: 29, от дата 7.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 62 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постанов­ление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 30 МАРТ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постанов­ление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.  (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.; Решение № 8660 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 94 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г. и бр. 17 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава“ се заменят със „самоосигуряващото се лице подава“ и запетаите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 5, т. 1 думите „чл. 164, ал. 1“ се заменят с „чл. 313, ал. 1“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията по ал. 2. Видът на осигуряването се променя по реда на ал. 4.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 и 2 след думите „ЕГН“ се поставя запетая и се добавя „ЛН“.
§ 3. В чл. 17б, ал. 2 след думите „ЕГН“ се поставя запетая и се добавя „ЛН“.
§ 4. В чл. 18 думите „чл. 13, ал. 4“ се заменят с „чл. 13“.
§ 5. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 4, ал. 7“ се заменят с „чл. 4, ал. 11“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:  Росен Кожухаров
2442