Висш съдебен съвет
брой: 28, от дата 4.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НАРЕДБА № 4  от 16 март 2017 г.
за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, наричан по-нататък „регистъра“.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват и осигуряват от пленума на Висшия съдебен съвет.
Чл. 2. (1) В регистъра се обявяват актове, обективиращи произнасянето по съществото на делото, и актове, които слагат край на или препятстват по-нататъшното развитие на производството пред съответната инстанция или подлежат на самостоятелно обжалване.
(2) Не подлежат на обявяване в регистъра съдебните актове, определени с решение на пленума на Висшия съдебен съвет.
Чл. 3. (1) Всеки съд обявява актовете си в регистъра незабавно след постановяването им в съответствие с тази наредба и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Действията по обявяване в регистъра се извършват от съдебни служители, на които със заповед на административния ръководител на съответния съд са вменени задължения, свързани с подготовката на актовете в електронна форма за целите на публикуването им съгласно ал. 1.
(3) До произнасяне с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по чл. 2, ал. 2 при нужда от конкретна преценка относно необходимостта от публикуване по реда на ал. 1 на съдържанието на обявявания съдебен акт становище се дава от съдията-докладчик или друг определен от административния ръководител съдия преди публикуването му.
Чл. 4. (1) Регистърът на актовете на съдилищата е уеббазирана електронна база данни, съдържаща актовете по чл. 2, ал. 1 и свързаните с тях обстоятелства.
(2) Регистърът е част от единната централизирана информационна система за съдилищата и се води и съхранява по начин, който гарантира целостта, достъпността и сигурността на съдържащата се в него информация.
Чл. 5. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет поддържа структурирани данни за дейностите, свързани с воденето и съхраняването на регистъра.
(2) Данните по ал. 1 съдържат информация за извършените вътрешни проверки, като всеки запис:
1. съдържа номер и описание на действието, момента на извършването му, нивото на задълбоченост на проверката, идентификатор на потребителя, извършил действието, и резултатите от извършеното действие;
2. осигурява възможност за своевременно установяване на извършени в него промени;
3. осигурява възможност за търсене по периоди.
(3) Достъп до данните по ал. 1 могат да имат само служители, определени от главния секретар на Висшия съдебен съвет.
Чл. 6. Пленумът на Висшия съдебен съвет организира дейностите по чл. 1, ал. 1 така, че да са отделени от останалите дейности и административни звена както при нормални, така и при кризисни условия.
Глава втора
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА АКТОВЕТЕ НА СЪДИЛИЩАТА
Чл. 7. (1) За всеки акт, подлежащ на обявяване по чл. 2, ал. 1, се открива отделна електронна партида, която се състои от две части – част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявен акт“.
(2) В част „Вписани обстоятелства“ се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за вписаните обстоятелства, свързани с обявения акт. За всеки акт се съхранява в систематична връзка информация относно:
1. съд, обявил акта;
2. данни за делото:
а) вид дело;
б) номер;
в) година;
г) съдебен състав с посочване на номер на състава и имената на членовете му;
д) участващ прокурор (ако има такъв);
3. указатели за връзки към свързани с делото дела или актове на същия съд и на други съдилища;
4. данни за съдебния акт:
а) вид на съдебен акт;
б) номер на акта;
в) дата на постановяване на акта;
г) дата на постановяване на мотиви;
д) дата на влизане в сила;
е) резултат от обжалване или протест – ако актът е постановен при обжалване или протест;
5. европейски идентификатор за съдебна практика в случаите, когато е приложимо;
6. данни за изпращане към горестояща съдебна инстанция при обжалване или протест:
а) номер;
б) година;
в) вид на документа;
г) съд (горестояща съдебна инстанция), в който е изпратено делото за обжалване или протест;
д) дата на изпращане;
7. други обстоятелства, свързани със съдебния акт.
(3) В част „Обявен акт“ се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за обявения акт. За всяко обявяване се съхранява в систематична връзка:
1. обезличен текст на обявения съдебен акт в буквено-цифров вид;
2. обезличен текст на обявените мотиви в буквено-цифров вид в съответствие с чл. 64, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се систематизира и организира хронологично за всяко вписване или редакция с възможност за проследяване на историята на обявяванията.
Чл. 8. (1) Информацията за всяка партида по чл. 7, ал. 1 се структурира в полета.
(2) Полетата се попълват единствено и само въз основа на информация за акта и въз основа на автоматично генерирана информация от информационната система, обслужваща регистъра на актовете.
Чл. 9. (1) Във всяко поле се визуализира последното извършено (актуалното) вписване, съответно обявяване.
(2) Регистърът осигурява възможност за проследяване в хронологичен ред на вписванията и редакциите, формиращи актуалното състояние на информацията по чл. 7, ал. 1.
(3) За всеки обявен, редактиран или изтрит акт системата съхранява подробен електронен дневник, съдържащ следните данни:
1. дата, час, минута и секунда на постъпване в системата;
2. тип на събитието (вписване, редакция, изтриване);
3. съд, от който е постъпила информацията;
4. лице по чл. 3, ал. 2, отговорно за настъпилото събитие;
5. номер на делото;
6. номер на акта и дата на постановяване на акта.
(4) В случаите на изтриване по ал. 3, т. 2 информацията за обявения акт се запазва като архивно копие заедно с вписаните за него обстоятелства и хронологията на изтриването му, но не се визуализира в публичната част на регистъра съгласно чл. 9, ал. 1.
Чл. 10. (1) При извършване на вписване, редакция или изтриване регистърът генерира автоматично момента (дата, час, минута и секунда) на въвеждането на информацията в базата данни при спазване изискванията за отчитане на единно време по чл. 360б, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
(2) Регистърът осигурява връзка между всяко обявяване и регистрационния номер, под който то е извършено.
(3) Регистърът осигурява възможност за установяване кое лице по чл. 3, ал. 2 и в кой момент е извършило съответното обявяване, редакция или изтриване.
Чл. 11. Техническите стандарти за осигуряване на достъп до регистъра и политиките за използваните графични интерфейси, както и типовете електронни документи и файлови формати, които се използват, се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, както и на интернет страницата на самия регистър. Пленумът на Висшия съдебен съвет съобразява стандартите и политиките с установените общи нормативни изисквания за електронно правосъдие по глава осемнадесета „а“ от Закона за съдебната власт.
Глава трета
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ
Чл. 12. (1) В регистъра се обявяват актове и се правят други отбелязвания в предвидените от закона случаи.
(2) Обявяването се извършва чрез последователното въвеждане в регистъра на съдържащите се в съответния акт данни и обстоятелства по чл. 7, ал. 1.
(3) При обявяване на последващ акт, който е свързан с предходен акт на същия орган, връзката между двата акта се отразява в регистъра.
Чл. 13. (1) При публикуването на съдебни актове задължително се спазват ограниченията и изключенията по:
1. чл. 64, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт;
2. Закона за защита на личните данни;
3. Закона за защита на класифицираната информация;
4. Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
5. произтичащи от актове, засягащи следствена или банкова тайна;
6. произтичащи от актове в обезпечителни производства;
7. произтичащо от разпореждания за издаване на изпълнителни листове по чл. 404 от Гражданския процесуален кодекс;
8. произтичащи от разпореждания за издаване на заповеди по чл. 410 и чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс;
9. произтичащи от актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата;
10. произтичащи от актове, постановявани в рамките на охранителни производства.
(2) Обезличаването на съдебните актове с оглед спазване на посочените по ал. 1 ограничения се извършва от лицата по чл. 3, ал 2.
(3) При нужда от специфична преценка относно публикуване на съдебен акт или неговото обезличаване становище относно необходимостта от публикуване или обезличаване на данни в съдържанието на подлежащия на обявяване съдебен акт се дава от съдията-докладчик или друг съдия, определен с акт на административния ръководител.
Чл. 14. (1) При създаване и поддържане на регистъра следва да се предприемат мерки за гарантиране невъзможността за идентифициране на физическите лица чрез замяна на имената на физическите лица с инициали, заличаване на единните граждански номера и адресите.
(2) Освен данните по ал. 1 следва да бъдат заличени и признаците, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето, които въпреки замяната на имената на лицата с инициали и заличаването на останалите лични данни биха могли да способстват идентифицирането на конкретни физически лица.
(3) Обезличаването следва да засяга не само физически лица – страни в процеса, но и всички физически лица, участващи в производството по делото в каквото и да било друго качество. Участници в производството са както главните и подпомагащите страни, така и свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените представители и децата.
(4) Обезличаването засяга и данни от вида: телефонен номер, регистрационен номер на моторно превозно средство, номер на социално осигуряване, номер на паспорт или комбинация от значими критерии, единствено в случаите, когато същите биха могли да способстват косвено конкретни физически лица да се разпознаят в малка група, към която принадлежат (възраст, професия, местожителство и др.).
(5) Данните по ал. 2 – 4 задължително се публикуват в случаите, когато са били от съществено процесуалноправно или материалноправно значение за изхода на конкретното дело и тяхното заличаване би довело до обезсмисляне съдържанието на постановения съдебен акт или да промени смисъла на същия.
(6) Не подлежат на обезличаване:
1. имената на магистрата, постановил съдебния акт, респективно на съдебния състав;
2. имената на прокурора, участвал по делото;
3. имената на съдебния секретар;
4. наименованията на контролиращите страни.
(7) Номера на двигател и рама на моторни превозни средства, идентификатори на недвижими имоти, данни на юридически лица, номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ, и др. не подлежат на обезличаване.
Чл. 15. По реда на чл. 13, ал. 3 могат да се заличават и части от актове, съдържащи обидни, нецензурни или неподходящи изрази.
Чл. 16. (1) Процедурата по обезличаване по чл. 13 включва:
1. замяна на всяка цифра от ЕГН на физически лица със символ „*“;
2. замяна на имена на физически лица – страни по съответното дело, с инициали;
3. замяна на адреси на физически лица – страни по делото, със символи „***“.
(2) Освен посочените в ал. 1 лични данни със символи „***“ се обезличават и всички други данни по чл. 13, ал. 3 и чл. 14, ал. 2 – 4 според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува.
Глава четвърта
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ И НЕПЪЛНОТИ
Чл. 17. Грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства при обявяване на актове, се отстраняват чрез редакция по съществуващата електронна партида на обявения акт, за който е установено наличието на грешка или непълнота.
Чл. 18. Грешно или непълно въведената информация от лицата по чл. 3, ал. 2 в системата на регистърa в процеса по обявяване на акта се поправя от лицата по чл. 3, ал. 2 в хода на вписването.
Чл. 19. (1) Грешки и непълноти по вече обявени актове се отстраняват от лицата по чл. 3, ал. 2 с попълване на електронен формуляр, в който се посочва като минимум: регистрационният номер на вписването по чл. 10, ал. 2, вписаните обстоятелства по чл. 7, ал. 2, т. 1, 2 и 4 и грешката, съответно непълнотата.
(2) Електронният формуляр по ал. 1 е неразделна част от електронния дневник по чл. 9, ал. 3.
Глава пета
СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА АКТОВЕТЕ НА СЪДИЛИЩАТА
Чл. 20. Регистърът се съхранява безсрочно. Съдържащата се в регистъра информация се съхранява едновременно на най-малко две места с различно географско разположение.
Чл. 21. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет взема подходящи мерки за сигурност в съответствие с общоприети в международната практика стандарти, технически спецификации и препоръки, които осигуряват условия, при които обработваните и предаваните данни да не подлежат на неправомерен или случаен достъп, използване, промяна, унищожаване или възпроизвеждане.
(2) Физическата защита на регистъра се осъществява чрез ясно определени физически бариери около техническите системи, в които се съхранява единната централизирана електронна база данни. Всички помещения, които се използват съвместно с други отдели и организации, трябва да са извън основния защитен периметър.
(3) Физически достъп до защитената част от помещенията на Висшия съдебен съвет имат само надлежно овластени служители в съответствие с техните функционални задължения.
Чл. 22. Пленумът на Висшия съдебен съвет съхранява регистъра по начин, който осигурява:
1. въвеждането на данни да се извършва само от надлежно овластени служители;
2. извършването на промени на данните за вписани обстоятелства извън описаните по чл. 19 да не е възможно.
Чл. 23. Пленумът на Висшия съдебен съвет използва техническо оборудване и технологии за водене и съхраняване на регистъра, чрез които се изпълняват най-малко следните функции:
1. проверка на целостта на обменяните съобщения;
2. подписване на изпращаните съобщения;
3. архивиране на служебните данни и електронното им подписване;
4. поддържане целостта на съхраняваните и обменяните данни;
5. управление на достъпа до данни.
Чл. 24. Актовете по чл. 2, ал. 1, създадени на хартиен носител, се съхраняват от съдилищата в сроковете, определени с Правилника за администрацията в съдилищата.
Чл. 25. Пленумът на Висшия съдебен съвет съобразява стандартите и политиките за съхраняване и архивиране на данни в публични информационни системи с установените общи нормативни изисквания за електронно правосъдие по глава осемнадесета „а“ от Закона за съдебната власт.
Глава шеста
ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА НА АКТОВЕТЕ НА СЪДИЛИЩАТА
Чл. 26. Регистърът на актовете на съдилищата е публичен и всеки има право на свободен и безплатен достъп до обявените в регистъра актове.
Чл. 27. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет осигурява достъп до информацията за всички вписвания или редакции по обявени актове за деня в хронологичен ред по реда на извършването им. Информацията следва да е достъпна за избран от потребителя период.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет осигурява достъп до информацията за всички вписвания на или редакции по обявени актове от конкретен съд. Информацията следва да е достъпна за избран от потребителя период.
Чл. 28. (1) Всеки може да иска и извършва справка в базата данни, съставляваща регистъра на актовете на съдилищата. Справките в регистъра са безплатни.
(2) Справки могат да се правят за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в регистъра.
(3) Справки с търсене могат да се правят по един или комбинация от следните критерии:
1. вид на съда;
2. код на съда съгласно установения български формат на Европейския идентификатор за съдебна практика;
3. наименование на съда;
4. име на съдия и/или номер на състав в рамките на даден съд;
5. година на съдебния акт;
6. година на делото;
7. код на характера на делото съгласно установения български формат на Европейския идентификатор за съдебна практика;
8. характер на делото;
9. пореден номер на делото;
10. пореден номер на съдебния акт по конкретното дело;
11. номер на делото съгласно установения български формат на Европейския идентификатор за съдебна практика;
12. пълнотекстово по ключови думи.
Чл. 29. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет предоставя достъп до цялата база данни по чл. 360т от Закона за съдебната власт или структурирани части от нея съгласно изиск­вания на Закона за достъп до обществена информация във връзка с повторно използване на информацията от обществения сектор.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет приема правила за осъществяване на достъпа по ал. 1.
Глава седма
ЕВРОПЕЙСКИ ИДЕНТИФИКАТОР ЗА СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Чл. 30. (1) Европейският идентификатор за съдебна практика се формира съгласно Заключения на Съвета за насърчаване на въвеждането на Европейски идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier – ECLI) и на минимален набор от еднотипни метаданни (metadata) за съдебната практика (2011/C 127/01).
(2) Списъкът с кодовете на участващите съдилища, публикуването на реда, по който се съставя поредният номер, и всякаква друга информация, която е от значение за функционирането на системата ECLI на национално ниво, се определят от Пленума на Висшия съдебен съвет в качеството му на национален координатор за ECLI.
Чл. 31. (1) Националният формат на Европейския идентификатор за съдебна практика по чл. 30, ал. 2 съдържа следните елементи, които задължително следват в посочения ред:
1. съкращението „ECLI“;
2. код „BG“, бидейки указател, че съдебното решение е взето под българска юрисдикция;
3. вид и код на съда, където:
а) „SC“ се използва за обозначаване на Върховния касационен съд;
б) „SA“ се използва за обозначаване на Върховния административен съд;
в) „PA“ се използва за обозначаване на Апелативен специализиран наказателен съд;
г) „PC“ се използва за обозначаване на Специализиран наказателен съд;
д) „MA“ се използва за обозначаване на Апелативен военен съд;
е) „MC“ се използва за обозначаване на Военен съд;
ж) „AP“ се използва за обозначаване на Апелативен съд;
з) „AD“ се използва за обозначаване на Административен съд;
и) „DC“ се използва за обозначаване на Окръжен съд;
к) „RC“ се използва за обозначаване на Районен съд;
л) код на съда съответства на 3-цифрения код на съда съгласно Правилника за администрацията в съдилищата;
4. година на съдебния акт;
5. година на делото, код за характера на делото, 5-цифрен пореден номер на делото и пореден номер на съдебния акт по конкретното дело.
(2) Елементите по ал. 1 са разделени един от друг с двуеточие („:“).
(3) Видът на съда и кодът на съда по ал. 1, т. 3 се изписват слято.
(4) Годината на делото, кодът за характера на делото и 5-цифреният пореден номер на делото по ал. 1, т. 5 се изписват слято.
(5) Годината на делото, кодът за характера на делото и 5-цифреният пореден номер на делото по ал. 1, т. 5 са отделени от поредния номер на съдебния акт по конкретното дело по ал. 1, т. 5 с точка („.“).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 360т от Закона за съдебната власт и е приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 38 от Протокол № 10 от 16.03.2017 г.
§ 2. Правилата по чл. 29, ал. 1 се приемат в срок три месеца от влизане на наредбата в сила.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Представляващ ВСС:  Димитър Узунов
2305