Президент на Републиката
брой: 21, от дата 10.3.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 100 за назначаване на бригаден генерал Михаил Димитров Попов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командир на Сухопътните войски до назначаването на титуляр на длъжността

 

УКАЗ № 100
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 216, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам бригаден генерал Михаил Димитров Попов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командир на Сухопътните войски до назначаването на титуляр на длъжността, но за срок не по-дълъг от една година.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 8 март 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
1880