Министерство на финансите
брой: 13, от дата 7.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.38


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г.; доп., бр. 12 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 13б, ал. 1 думите „по смисъла на чл. 161, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността“ се заменят с „по смисъла на чл. 269 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 10 октомври 2013 г.)“.
§ 2. В чл. 23б, ал. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) лицето, притежаващо свидетелство за авиационен оператор, издадено по реда на Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните оператори (ДВ, бр. 87 от 2016 г.) до началника на митницата по седалище на лицето.“
§ 3. В чл. 26д, ал. 5 т. 1 се отменя.
§ 4. В чл. 31 думите „реда на митническото законодателство“ се заменят с „по образец“.
§ 5. В чл. 53а се създава ал. 13:
„(13) За извършеното унищожаване на акцизните стоки комисиите по ал. 6, 7 и 11 съставят констативен протокол.“
§ 6. В чл. 55а, ал. 4 след думите „контролна точка“ съюзът „и“ се заменя със „запетая“, а след думата „трансакция“ се добавя „,и допълнителния (продуктов) код“.
§ 7. В чл. 55в, ал. 5 след думите „контролна точка“ съюзът „и“ се заменя със „запетая“, а след думата „трансакцията“ се добавя „,и допълнителния (продуктов) код“.
§ 8. В глава трета, раздел IVв се създава чл. 55к:
„Чл. 55к. (1) В случаите, когато на територията на страната се установят липси при приключване на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, се дължи акциз на основание чл. 20, ал. 2, т. 8 от закона.
(2) Когато получателят установи точното количество на акцизните стоки при тяхното разтоварване, количеството на акцизните стоки се вписва в регистър „Дневник складова наличност“. Съобщението за получаване се подава в съответствие с чл. 73д от закона.
(3) При посочени липси в съобщението за получаване на акцизни стоки, когато изпращачът е установен в друга държава членка, митническите органи извършват проверка на действително получените количества. Проверката относно действително изпратеното количество се извършва съгласно Регламент (EС) № 389/2012 г. на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 г. (ОВ, L 121 от 8 май 2012 г.).
(4) След извършване на проверките по ал. 3, с които са установени липси по ал. 1, началникът на компетентното митническо учреждение, на територията на което се намира данъчният склад, обектът на регистрирания получател или на временно регистрирания получател, издава решение за установяване на задължение за акциз от изпращача.
(5) Определеното задължение с решението по ал. 4 подлежи на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчването му. След изтичането на срока за доброволно плащане решението подлежи на предварително изпълнение, освен ако изпълнението е спряно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Решението по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) За целите на връчване и събиране на установеното задължение с решението по ал. 4 може да се прилагат разпоредбите на глава двадесет и седма „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) В случаите на чл. 73а, ал. 1, т. 2 от закона, когато съобщението за получаване се приключи с липси, се извършва проверка съгласно Регламент № 389 от 2012 г. на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 г. относно установяване на заплащането на акциза. В случай че акцизът не е заплатен в другата държава членка, акцизът се дължи от лицензирания складодържател – изпращач, при спазване на разпоредбите на чл. 74а, ал. 4 от закона.“
§ 9. В чл. 57 се създава ал. 6:
„(6) В случаите на промяна на банковата гаранция анексът съдържа най-малко следната информация:
1. индивидуализиращи данни за банката, издала анекса;
2. данни за лицензирания складодържател – наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление;
3. адрес на данъчния склад;
4. номер на лиценза за управление на данъчния склад;
5. размер на обезпечението;
6. номер и дата на банковата гаранция, към която се издава анексът;
7. дата на приемане на анекса.“
§ 10. Заглавието на раздел Iа на глава четвърта се изменя така:
„Обезпечения, предоставяни от регистрирани получатели, регистрирани изпращачи, данъчни представители и при получаване на бандероли при митнически режими“.
§ 11. В чл. 58а се създават ал. 6 и 7:
„(6) Когато се предоставя обезпечение от регистрираните получатели или регистрирани изпращачи под формата на банкова гаранция, същата се предоставя по образеца съгласно приложение № 9ж.
(7) Когато се предоставя обезпечение от данъчни представители или при получаване на бандероли при митнически режими под формата на банкова гаранция, същата се предоставя по образеца съгласно приложение № 9з.“
§ 12. Създава се чл. 64а:
„Чл. 64а. В случаите на прекратяване действието на лиценз за управление на данъчен склад неизползваните бандероли могат да бъдат прехвърлени в друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател.“
§ 13. Член 66а се изменя така:
„Чл. 66а. (1) В случаите на чл. 64, ал. 21 от закона за бандеролите, подлежащи на бракуване, се подава опис по образец съгласно приложение № 11а в компетентното митническо учреждение по седалище и адрес на управление на лицето или по местонахождение на данъчния склад/обекта, когато лицето е лицензиран складодържател или регистриран/временно регистриран получател.
(2) В случаите на чл. 64, ал. 22 от закона лицензираните складодържатели и регистрираните/временно регистрираните получатели подават опис по реда на ал. 1. Регистрираните/временно регистрираните получатели могат да подадат опис само за акцизни стоки, които не са доставени и получени в обекта.
(3) Бандеролите, подлежащи на бракуване, се връщат на компетентното митническо учреждение залепени върху хартиени листове, съдържащи печат и идентификационни данни на данъчно задълженото лице, датата, на която са били залепени бандеролите, и име и подпис на лицето, което ги е залепило.
(4) В случаите на ал. 3 не се допуска лепене на отделни части от различни бандероли.
(5) Листовете със залепени бандероли се предават в компетентното митническо учреждение едновременно с подаването на описа по ал. 1. При установени случаи на залепени части от различни бандероли същите се връщат на лицата в момента на тяхното предаване или на по-късен етап, за което се съставя протокол.
(6) Бракуват се само бандероли с видими всички реквизити и защити след безспорно доказване на тяхната автентичност от митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“. Автентичността на бандеролите се установява в срок до 60 дни от подаване на описа.
(7) При констатиране на неистински и подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до неговото приключване.
(8) Бандеролите се бракуват с протокол по образец съгласно приложение № 12а, подписан от представител на лицето по ал. 1 и 2 и от служител на компетентното митническо учреждение по седалище и адрес на управ­ление на лицето или по местонахождение на данъчния склад/обекта, когато лицето е лицензиран складодържател или регистриран/временно регистриран получател.
(9) Протоколът за бракуване на бандероли се съставя не по-късно от 14 дни от изготвянето на писменото заключение за тяхната автентичност в два екземпляра – за лицето и за компетентното митническо учреждение. При бракуване на бандероли тяхната себестойност не се възстановява.
(10) Бракуваните бандероли се унищожават в присъствието на комисия, определена със заповед на директора на Агенция „Митници“ или определено от него длъжностно лице. За унищожените бандероли комисията изготвя констативен протокол.
(11) В случаите на ал. 7 бандеролите се унищожават след приключване на административнонаказателното производство от комисия, определена със заповед на началника на компетентната митница. За унищожените бандероли комисията изготвя констативен протокол.
(12) Бандеролите се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба.“
§ 14. Създава се чл. 66б:
„Чл. 66б. (1) Лицата, подали опис по чл. 66а, ал. 1 и 2, могат да поискат от началника на митницата по местонахождение на данъчния склад/обекта автентичността на облепените върху акцизните стоки бандероли, подлежащи на бракуване, да бъде установена на местата, където те се съхраняват. В тези случаи ал. 3, 4 и 5 на чл. 66а не се прилагат.
(2) Акцизните стоки по ал. 1 се предават на митническите служители по чл. 66а, ал. 6 на място с протокол за предаване и приемане, съдържащ най-малко следната информация:
1. дата и място на предаване и приемане на бандеролите;
2. наименование и ЕИК на лицето, подало описа по чл. 66а, ал. 1 или 2;
3. входящ номер и дата на описа по чл. 66а, ал. 1 или 2;
4. вид на акцизните стоки;
5. търговска марка;
6. емисия на бандеролите;
7. серия на бандеролите;
8. номера на бандеролите;
9. регистрирана цена, посочена върху бандерола (за тютюневите изделия);
10. действително алкохолно съдържание по обем;
11. вместимост на потребителската опаковка (за алкохолните напитки);
12. общ брой на бандеролите съобразно реквизитите по т. 5, 6, 7, 9, 10 и 11;
13. име, длъжност и подпис на лицето, предаващо бандеролите;
14. име, длъжност и подпис на митническите служители, приели бандеролите.
(3) Протоколът за предаване и приемане се изготвя в два екземпляра – за лицето и за компетентното митническо учреждение, като информацията по т. 3 – 12 се изготвя задължително и във вид на електронна таблица, която се предоставя на митническите служители, на които е възложено установяване на автентичността на бандеролите.
(4) Бандеролите, по отношение на които са били предприети действия за установяване на тяхната автентичност, се съхраняват на подходящо място, ползвано от данъчно задълженото лице, което се запечатва от митническите органи. За извършените действия митническите органи съставят протокол, към който се прилага протоколът по ал. 3.
(5) При констатиране на неистински и подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до неговото приключване.
(6) Бандеролите с установена автентичност се бракуват по реда на чл. 66а, ал. 8 и 9.
(7) Облепените върху акцизните стоки бандероли, които са бракувани, се отстраняват от потребителските им опаковки в присъствието на митнически органи и се съхраняват по реда на ал. 4. Данъчно задълженото лице уведомява предварително компетентното митническо учреждение най-малко седем дни преди датата, на която следва да бъде осигурено присъствие на митнически служители.
(8) Бандеролите се унищожават в едномесечен срок от изготвяне на протокола за тяхното бракуване на място в обектите по ал. 1, а когато това е невъзможно – на друго подходящо за целта място. Компетентното митническо учреждение се уведомява за осигуряване на присъствие на митнически служители най-малко седем дни преди датата на унищожаването.
(9) Бракуваните бандероли се унищожават в присъствието на комисия, определена със заповед на директора на Агенция „Митници“ или определено от него длъжностно лице. За унищожените бандероли комисията изготвя констативен протокол.
(10) В случаите на ал. 5 бандеролите се унищожават по реда на чл. 66а, ал. 11.
(11) Бандеролите се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба. Разходите за унищожаване на бандеролите по ал. 8 са за сметка на данъчно задължените лица.
(12) Алинеи 7 и 8 не се прилагат при унищожаване на акцизни стоки по реда на чл. 53а.
(13) Лицата по ал. 1 са длъжни да оказват съдействие на митническите органи при установяване на автентичността на бандеролите и тяхното унищожаване, включително с осигуряване на подходящи помещения и персонал за товарно-разтоварни дейности. Агенция „Митници“ не дължи обезщетение за нарушен търговски вид на акцизни стоки вследствие на действия, свързани с установяване на автентичността на поставените върху тях бандероли.“
§ 15. Създава се чл. 66г:
„Чл. 66г. Писмените заключения за автентичността на бандеролите се съхраняват за срок от 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която съответното производство е приключило.“
§ 16. В чл. 68 думите „чл. 53а, ал. 6 и чл. 66а, ал. 11“ се заменят с „чл. 53а, ал. 6 и 11, чл. 66, ал. 13 и чл. 66а, ал. 11 и 12“.
§ 17. В чл. 78 се създава ал. 5:
„(5) В случай че за всеки данъчен период не са отчетени и вписани фири по ал. 2, лицензираните складодържатели са длъжни да установяват загубите от естествените фири в края на всяка календарна година, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23. Фирите се вписват в регистър „Дневник на складовата наличност“ на датата на извършване на проверката (инвентаризация).“
§ 18. В чл. 80г се създава ал. 6:
„(6) В случаите на корабно зареждане за удостоверяване на мястото на доставка към акцизния данъчен документ се прилага копие/я от документа/ите по приложение № 10 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, като не се издава приложение № 14б.“
§ 19. В чл. 80е, ал. 1 думите „helpdesk.bacis@customs.bg“ се заменят с „servicedesk@customs.bg“.
§ 20. В чл. 85а т. 62 се изменя така:
„62. 95 – сделка между лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 3а, 3б, 5 и 6 от закона;“.
§ 21. В глава пета, раздел I се създава чл. 85в:
„Чл. 85в. (1) За алкохола и алкохолните напитки съответствието на кодовете по Комбинираната номенклатура към 31 декември 1992 г. с кодовете по Комбинираната номенклатура, прилагана от 1 януари 2017 г., са съгласно приложение № 17аа.
(2) За енергийните продукти и електрическата енергия съответствието на кодовете по Комбинираната номенклатура към 1 януари 2002 г. с кодовете по Комбинираната номенклатура, прилагана от 1 януари 2017 г., са съгласно приложение № 17аб.“
§ 22. В чл. 90 след думите „документация и отчетност“ се добавя „както и до производствените си и складовите помещения и до намиращите се суровини и готови продукти“.
§ 23. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
„(1) В съответствие с Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22 ноември 1993 г. относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз (ОВ, L 288 от 23 ноември 1993 г.) денатурирането на етилов алкохол по общия метод се извършва, като на 100 литра абсолютен етилов алкохол се добавят комплексно следните вещества:
1. 1,0 литър изопропилов алкохол (IPA);
2. 1,0 литър метилетилкетон (МЕК);
3. 1,0 грам денатониум бензоат.“
§ 24. В чл. 98, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 25. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 3 думите „Агенция „Митници“ се заменят с „доставчик на GPS услуги“.
2. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Доставчикът на GPS услуги е длъжен да предава към информационната система на Агенция „Митници“ данните по ал. 12 независимо от продуктите, които се превозват със съдовете за транспортиране, както и да предостави на митническите органи достъп в реално време до системата за GPS наблюдение. При възникнали технически проблеми митническите органи се уведомяват незабавно на телефони или електронни адреси за контакт, предоставени от началника на съответната митница.“
3. В ал. 14 след думите „носят отговорност за“ се добавя „предаването на данните и“.
§ 26. В чл. 108в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти се прекратява:
1. по искане на лицето по ал. 1;
2. по инициатива на митническите органи:
а) при установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 93, ал. 12 от закона;
б) при нарушаване на разпоредбите на чл. 93, ал. 6 и 7 от закона и при условие, че административнонаказателното производство не е приключило със сключването на споразумение;
в) когато съдът за транспортиране е послужил за извършване на друго нарушение, установено от митническите органи, при условие, че административнонаказателното производство не е приключило със сключването на споразумение.“
2. В ал. 18, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако лицето е подало ново писмено искане за издаване на сертификат за същия съд“.
3. Създава се ал. 19:
„(19) Сертификатът за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти се прекратява с решение на началника на компетентната митница, като се отчита наличието или липсата на уведомяване по чл. 108а, ал. 13 и по ал. 17 на този член. В случаите на ал. 10, т. 2, буква „а“ решението подлежи на предварително изпълнение.“
§ 27. В чл. 108г се създава ал. 3:
„(3) Този член не се прилага в случаите на подадено искане в срока по чл. 108в, ал. 18, освен ако с решение началникът на компетентната митница не разпореди друго.“
§ 28. Създава се чл. 117б:
„Чл. 117б. (1) В случаите на чл. 90б, ал. 3 и 4 от закона лицата, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия, предоставят следната информация за собствените или ползваните на друго основание транспортни средства:
1. номер и дата на разрешението за търговия с тютюневи изделия;
2. наименование и ЕИК на лицето, получило разрешението за търговия с тютюневи изделия;
3. марка и модел на транспортното средство;
4. регистрационен номер на транспортното средство;
5. идентификационен номер (VIN) на транспортното средство;
6. собственик на транспортното средство (име/наименование, ЕГН/ЕИК);
7. правно основание, въз основа на което се ползва транспортното средство, в случай че то не е собствено – договор (номер и дата) и страни по договора (име/наименование, ЕГН/ЕИК).
(2) Митническите органи могат да изискват и друга информация във връзка с доставките на тютюневите изделия, която се предоставя не по-късно от 3-дневен срок.
(3) В транспортните средства следва да се съхраняват копия на разрешението за търговия с тютюневи изделия и документът, с който в компетентното митническо учреждение е предоставена информацията по ал. 1.“
§ 29. В чл. 121а, ал. 1 думите „описите на връщаните бандероли“ се заменят с „описите за връщаните бандероли/описите на подлежащи на бракуване бандероли“.
§ 30. В приложение № 7т към чл. 55а, ал. 1 след ред „r Търговска марка на продуктите*“ се добавя ред:
„b Идентифициране на транспортните единици (задължително се вписват идентификационните номера на основното и допълнителното/ите превозно/и средство/и, разделени с наклонена черта).“
§ 31. В приложение № 9д, т. 2 след думите „в срока на банковата гаранция задължения за заплащане на акциз“ се поставя запетая и се добавя „както и задължения за заплащане на акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове“.
§ 32. Създава се приложение № 9ж към чл. 58а, ал. 6:
„Приложение № 9ж към чл. 58а, ал. 6
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за режим отложено плащане на акциз
I. Задължение на поръчителя
1. Ние, банка ………...................................................,
представлявана от ......................................................,
със седалище ..............................................................,
ставаме солидарен поръчител пред териториално
митническо управление (ТМУ) ……...........……………
………………....................................……………….........………
до максималната сума от .................................. лв., за
изпълнение на всяко задължение за заплащане на
акциз от регистрирания получател/регистриран
изпращач* .....................................................................
Удостоверение за регистрация ….…………………………...…,
като главно задължение, както и за разноските и другите вземания, произтичащи от неговото събиране.
2. Банката се задължава да заплати в 7-дневен срок считано от датата на първото писмено искане от ТМУ …………………………………………, дължимите суми до определения в гаранцията максимален размер за възникнали, които биха могли да възникнат или установени в срока на банковата гаранция задължения за заплащане на акциз, както и задължения за заплащане на акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове ведно с лихвата, смятано от първия ден след датата на възникване на задължението, освен ако преди изтичането на този срок банката или всяко друго заинтересувано лице докаже пред митническите органи, че задължението за заплащане на акциз е погасено.
Когато искането е изпратено по пощата, за дата на получаване на искането се счита датата на пощенското клеймо.
ТМУ ……………………………………….., може по искане на банката и по други причини, признати за основателни, да продължи 7-дневния срок считано от датата на искането за заплащане, в който срок банката е длъжна да извърши плащането на исканите суми. Разходите, произтичащи от даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите, трябва също да бъдат заплатени от банката.
3. Гаранцията влиза в сила от деня на нейното писмено приемане от ТМУ ……………………………………. .
4. Гаранцията е безсрочна или за срок до .............…………………………………...……………………………….........
5. Искането за плащане се отправя до банката не по-късно от 6 месеца след изтичане на срока на действие на гаранцията или нейното прекратяване.
6. За целите на тази гаранция банката посочва служебен адрес за кореспонденция и съобщения ……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..........………….
Банката се задължава да приема всякаква кореспонденция и съобщения, отнасящи се до тази гаранция, които й се изпращат.
Банката се задължава да поддържа своя служебен адрес за контакт и ако се наложи да го промени, да информира предварително за това Централното митническо управление на Агенция „Митници“.
Настоящата банкова гаранция се издава в два еднообразни екземпляра, един за банката и един за ТМУ ……………………........................……………………….. .
Съставена в .............................. на ……...................
„Гаранция за сумата от …………………….…….…………………………….....................................................…… лв.“
(всеки от подписващите изписва сумата цифром и словом преди подписа)
………………………                                    ………………………
                     (подписи и печат на банката)
II. Приемане на гаранцията от ТМУ …………….... .
Гаранцията е приета на: .................
............................................................................................................
(подпис и печат)
––––––––––––––––
* В банковата гаранция се оставя само необходимият текст относно индивидуализирането на лицето – регистрирания получател или регистриран изпращач.“
§ 33. Създава се приложение № 9з към чл. 58а, ал. 7:
„Приложение № 9з към чл. 58а, ал. 7
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
I. Задължение на поръчителя
1. Ние, банка ………..................................................,
представлявана от ................................................,
със седалище ..........................................................,
ставаме солидарен поръчител пред териториално митническо управление (ТМУ) ……………………..................................................………………………………
до максималната сума от .......................…. лв., за
изпълнение на всяко задължение за заплащане на акциз от данъчния представител по чл. 57б, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) от лице при получаване на бандероли при митнически режими* ...............................................................................................................................
Удостоверение за регистрация ………………................................…………...…, като главно задължение, както и за разноските и другите вземания, произтичащи от неговото събиране.
2. Банката се задължава да заплати в 7-дневен срок считано от датата на първото писмено искане от ТМУ …………………………………………, дължимите суми до определения в гаранцията максимален размер за възникнали, които биха могли да възникнат или установени в срока на банковата гаранция задължения за заплащане на акциз, както и задължения за заплащане на акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 10 ЗАДС ведно с лихвата, смятано от първия ден след датата на възникване на задължението, освен ако преди изтичането на този срок банката или всяко друго заинтересувано лице докаже пред митническите органи, че задължението за заплащане на акциз е погасено.
Когато искането е изпратено по пощата, за дата на получаване на искането се счита датата на пощенското клеймо.
ТМУ ……………………………………….., може по искане на банката и по други причини, признати за основателни, да продължи 7-дневния срок считано от датата на искането за заплащане, в който срок банката е длъжна да извърши плащането на исканите суми. Разходите, произтичащи от даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите, трябва също да бъдат заплатени от банката.
3. Гаранцията влиза в сила от деня на нейното писмено приемане от ТМУ …………………………………………
4. Гаранцията е безсрочна или за срок до ..........................……...............................…………………………...
5. Искането за плащане се отправя до банката не по-късно от 6 месеца след изтичане на срока на действие на гаранцията или нейното прекратяване.
6. За целите на тази гаранция банката посочва служебен адрес за кореспонденция и съобщения ……………………………………………………………...……………………………………………………………………………...............................…
Банката се задължава да приема всякаква кореспонденция и съобщения, отнасящи се до тази гаранция, които й се изпращат.
Банката се задължава да поддържа своя служебен адрес за контакт и ако се наложи да го промени, да информира предварително за това Централното митническо управление на Агенция „Митници“.
Настоящата банкова гаранция се издава в два еднообразни екземпляра, един за банката и един за ТМУ ………………………………………………………………...………
Съставена в .............................. на ……...................
„Гаранция за сумата от ………………………….…………..........................................…….............………………… лв.“
(всеки от подписващите изписва сумата цифром и словом преди подписа)
………………………      ………………………
(подписи и печат на банката)
II. Приемане на гаранцията от ТМУ ……………..
Гаранцията е приета на: .............................................................................................................................
(подпис и печат)
––––––––––––––––
* В банковата гаранция се оставя само необходимият текст относно индивидуализирането на лицето – данъчният представител по чл. 57б, ал. 4 ЗАДС, или от лице при получаване на бандероли при митнически режими.“
§ 34. Заглавието на приложение № 11а се изменя така: „Приложение № 11а към чл. 66, ал. 5, чл. 66а, ал. 1 и чл. 66б“, а след думите „опис за връщаните бандероли“ се добавя  „/опис на подлежащите на бракуване бандероли“.
§ 35. В приложение № 15 към чл. 82, ал. 1, т. 1 в заглавието на екземпляр 2 на акцизната декларация за лицензирания складодържател/регистрираното лице накрая думите „алкохолни продукти“ се заменят с „алкохолни напитки“.
§ 36. Създава се приложение № 17аа към чл. 85в, ал. 1:
„Приложение № 17аа към чл. 85в, ал. 1
Таблица на съответствието на кодовете по Комбинираната номенклатура и кодовете на акцизния продукт за алкохол и алкохолни напитки по смисъла на ЗАДС

Комбинирана номенклатура от 31.12.1992 г.
Комбинирана номенклатура от 1.01.2017 г.
Код на  акцизния  продукт
2203
2203 00 01
В000
2203
2203 00 09
В000
2203
2203 00 10
В000
220410
2204 10 11
W300
2204
2204 10 13
W300
2204
2204 10 15
W300
220410
2204 10 91
W300
220410
2204 10 93
W300
220410
2204 10 94
W300
220410
2204 10 96
W300
220410
2204 10 98
W300
22042110
2204 21 06
W300
22042110
2204 21 07
W300
22042110
2204 21 08
W300
22042110
2204 21 09
W300
2204
2204 21 06
W200
2204
2204 21 07
W200
2204
2204 21 08
W200
2204
2204 21 09
W200
2204
2204 21 11
W200
2204
2204 21 12
W200
2204
2204 21 13
W200
2204
2204 21 17
W200
2204
2204 21 18
W200
2204
2204 21 19
W200
2204
2204 21 22
W200
2204
2204 21 23
W200
2204
2204 21 24
W200
2204
2204 21 26
W200
2204
2204 21 27
W200
2204
2204 21 28
W200
2204
2204 21 31
W200
2204
2204 21 32
W200
2204
2204 21 34
W200
2204
2204 21 36
W200
2204
2204 21 37
W200
2204
2204 21 38
W200, I000
2204
2204 21 42
W200
2204
2204 21 43
W200
2204
2204 21 44
W200
2204
2204 21 46
W200
2204
2204 21 47
W200
2204
2204 21 48
W200
2204
2204 21 61
W200
2204
2204 21 62
W200
2204
2204 21 66
W200
2204
2204 21 67
W200
2204
2204 21 68
W200
2204
2204 21 69
W200
2204
2204 21 71
W200
2204
2204 21 74
W200
2204
2204 21 76
W200
2204
2204 21 77
W200
2204
2204 21 78
W200
2204
2204 21 79
W200
2204
2204 21 80
W200
2204
2204 21 81
W200
2204
2204 21 82
W200
2204
2204 21 83
W200
2204
2204 21 84
W200, S200
2204
2204 21 85
W200, I000, S200
2204
2204 21 86
W200, I000, S200
2204
2204 21 87
W200, I000, S200
2204
2204 21 88
W200, I000, S200
2204
2204 21 89
W200, I000, S200
2204
2204 21 90
W200, I000, S200
2204
2204 21 91
W200, I000, S200
2204
2204 21 93
W200, I000, S200
2204
2204 21 94
W200, I000, S200
2204
2204 21 95
W200, I000, S200
2204
2204 21 96
W200, I000, S200
2204
2204 21 97
W200, I000, S200
2204
2204 21 98
W200, I000, S200
2204
2204 22 10
W200, W300
2204
2204 22 22
W200
2204
2204 22 23
W200
2204
2204 22 24
W200
2204
2204 22 26
W200
2204
2204 22 27
W200
2204
2204 22 28
W200
2204
2204 22 32
W200
2204
2204 22 33
W200
2204
2204 22 38
W200
2204
2204 22 78
W200
2204
2204 22 79
W200
2204
2204 22 80
W200
2204
2204 22 81
W200
2204
2204 22 82
W200
2204
2204 22 83
W200
2204
2204 22 84
W200
2204
2204 22 85
W200, I000, S200
2204
2204 22 86
W200, I000, S200
2204
2204 22 88
W200, I000, S200
2204
2204 22 90
W200, I000, S200
2204
2204 22 91
W200, I000, S200
2204
2204 22 93
W200, I000, S200
2204
2204 22 94
W200, I000, S200
2204
2204 22 95
W200, I000, S200
2204
2204 22 96
W200, I000, S200
2204
2204 22 97
W200, I000, S200
2204
2204 22 98
W200, I000, S200
22042910
2204 29 10
W300
2204
2204 29 10
W200
2204
2204 29 22
W200
2204
2204 29 23
W200
2204
2204 29 24
W200
2204
2204 29 26
W200
2204
2204 29 27
W200
2204
2204 29 28
W200
2204
2204 29 32
W200
2204
2204 29 38
W200
2204
2204 29 78
W200
2204
2204 29 79
W200
2204
2204 29 80
W200
2204
2204 29 81
W200
2204
2204 29 82
W200
2204
2204 29 83
W200
2204
2204 29 84
W200
2204
2204 29 85
W200, I000, S200
2204
2204 29 86
W200, I000, S200
2204
2204 29 88
W200, I000, S200
2204
2204 29 90
W200, I000, S200
2204
2204 29 91
W200, I000, S200
2204
2204 29 93
W200, I000, S200
2204
2204 29 94
W200, I000, S200
2204
2204 29 95
W200, I000, S200
2204
2204 29 96
W200, I000, S200
2204
2204 29 97
W200, I000, S200
2204
2204 29 98
W200, I000, S200
2204
2204 30 10
W200
2204
2204 30 96
W200
2204
2204 30 98
W200
2205
2205 10 10
W200, W300, I000
2205
2205 10 90
I000, S200
2205
2205 90 10
W200, W300, I000
2205
2205 90 90
I000, S200
2206
2206 00 10
W200, I000, S200
2206
2206 00 31
W200, W300, I000, S200
2206
2206 00 39
B000, W200, W300, I000, S200
2206
2206 00 51
W200, I000, S200
2206
2206 00 59
B000, W200, I000, S200
2206
2206 00 81
W200, I000, S200
2206
2206 00 89
B000, W200, I000, S200
2207
2207 10 00
S300
2207
2207 20 00
S400
220810
2103 90 30
S500
220810
2106 90 20
S500
220810
3302 10 10
S500
2208
2208 20 12
S200
2208
2208 20 14
S200
2208
2208 20 26
S200
2208
2208 20 27
S200
2208
2208 20 29
S200
2208
2208 20 40
S200
2208
2208 20 62
S200
2208
2208 20 64
S200
2208
2208 20 86
S200
2208
2208 20 87
S200
2208
2208 20 89
S200
2208
2208 30 11
S200
2208
2208 30 19
S200
2208
2208 30 30
S200
2208
2208 30 41
S200
2208
2208 30 49
S200
2208
2208 30 61
S200
2208
2208 30 69
S200
2208
2208 30 71
S200
2208
2208 30 79
S200
2208
2208 30 82
S200
2208
2208 30 88
S200
2208
2208 40 11
S200
2208
2208 40 31
S200
2208
2208 40 39
S200
2208
2208 40 51
S200
2208
2208 40 91
S200
2208
2208 40 99
S200
2208
2208 50 11
S200
2208
2208 50 19
S200
2208
2208 50 91
S200
2208
2208 50 99
S200
2208
2208 60 11
S200
2208
2208 60 19
S200
2208
2208 60 91
S200
2208
2208 60 99
S200
2208
2208 70 10
S200
2208
2208 70 90
S200
2208
2208 90 11
S200
2208
2208 90 19
S200
2208
2208 90 33
S200
2208
2208 90 38
S200
2208
2208 90 41
S200
2208
2208 90 45
S200
2208
2208 90 48
S200
2208
2208 90 54
S200
2208
2208 90 56
S200
2208
2208 90 69
S200
2208
2208 90 71
S200
2208
2208 90 75
S200
2208
2208 90 77
S200
2208
2208 90 78
S200
2208
2208 90 91
S300
2208
2208 90 99
S300

 
§ 37. Създава се приложение № 17аб към чл. 85в, ал. 2:
„Приложение № 17аб към чл. 85в, ал. 2
Таблица на съответствието на кодове по Комбинираната номенклатура и кодовете на акцизния продукт за енергийни продукти

Комбинирана номенклатура, прилагана от  1 януари 2002 г.
Комбинирана номенклатура, прилагана
от  1 януари 2017 г.
Код на акцизния продукт
от 1507 до 1518
от 1507 до 1518
Е200
2701, 2702 и 2704
2701, 2702 и 2704
Е001
2705
2705
Е998
2706
2706
Е002
2707 10 10 и 2707 10 90
2707 10 00
E300
2707 20 10 и 2707 20 90
2707 20 00
E300
2707 30 10 и 2707 30 90
2707 30 00
E300
2707 50 10 и 2707 50 20
2707 50 00
E300
2707 91
2707 91
Е003
2707 99, 2707 60 00
2707 99
Е003
2708
2708
Е003
2709
2709
Е004
2710 11 31
2710 12 31
E300
2710 11 51
2710 12 51
E410
2710 11 59
2710 12 59
E410
2710 11 31
2710 12 31
E410
2710 11 41
2710 12 41
E420
2710 11 45
2710 12 45
E420
2710 11 49
2710 12 49
E420
2710 19 41
2710 19 43
E420
2710 19 41
2710 19 46
E430
2710 19 41, 2710 19 45
2710 19 47
E430
2710 19 45, 2710 19 49
2710 19 48
E430
2710 19 41
2710 20 11
E430
2710 19 41
2710 20 15
E430
2710 19 41, 2710 19 45
2710 20 17
E430
2710 19 45, 2710 19 49
2710 20 19
E430
2710 19 41
2710 19 43
E430
2710 19 41
2710 19 46
E440
2710 19 41, 2710 19 45
2710 19 47
E440
27101945, 2710 19 49
2710 19 48
E440
2710 19 41
2710 20 11
E440
2710 19 41
2710 20 15
E440
2710 19 41, 2710 19 45
2710 20 17
E440
2710 19 45, 2710 19 49
2710 20 19
E440
от 2710 19 71  до 2710 19 99,
с изключение на консистентни смазки (греси)
от 2710 19 71 до 2710 19 99,
с изключение на консистентни смазки (греси)
Е006
2710 19 51, 2710 19 55 и от 2710 19 71 до 2710 19 99
2710 19 51, 2710 19 55, от 2710 19 71 до 2710 19 99 и 2710 20 90
Е007
2710 91
2710 91
Е008
2710 99
2710 99
Е008
2710 19 21
2710 19 21
E440
2710 19 25
2710 19 25
E450
2710 19 21
2710 19 21
E450
2710 19 25
2710 19 25
E460
2710 19 61
2710 19 62
E460
2710 19 61
2710 19 64
E470
2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69
2710 19 68
E470
2710 19 61
2710 20 31
E470
-2710 19 61
2710 20 35
E470
2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69
2710 20 39
E470
2710 11 21
2710 12 21
E470
2710 11 25
2710 12 25
E480
2710 19 29
2710 19 29
E480
2710 11 11
2710 12 11
E480
2710 11 15
2710 12 15
E490
2710 11 21
2710 12 21
E490
2710 11 25
2710 12 25
E490
2710 11 70
2710 12 70
E490
2710 11 90
2710 12 90
E490
2710 19 11
2710 19 11
E490
2710 19 15
2710 19 15
E490
2710 19 31
2710 19 31
E490
2710 19 35
2710 19 35
E490
2710 19 51
2710 19 51
E490
2710 19 55
2710 19 55
E490
2711 11 00
2711 11 00
Е009
2711 21 00
2711 21 00
Е009
2711 12 11
2711 12 11
E490
2711 12 19
2711 12 19
E500
2711 12 91
2711 12 91
E500
2711 12 93
2711 12 93
E500
2711 12 94
2711 12 94
E500
2711 12 97
2711 12 97
E500
2711 13 10
2711 13 10
E500
2711 13 30
2711 13 30
E500
2711 13 91
2711 13 91
E500
2711 13 97
2711 13 97
E500
2711 14 00
2711 14 00
E500
2711 19 00
2711 19 00
E500
2713
2713
Е998
2714
2714
Е998
2715
2715
Е998
2716
2716
Е998
2901 10 10, 2901 10 90
2901 10 00
E500
2902 20 00
2902 20 00
E600
2902 30 00
2902 30 00
E700
2902 41 00
2902 41 00
E700
2902 42 00
2902 42 00
E700
2902 43 00
2902 43 00
E700
2902 44 00
2902 44 00
E700
2905 11 00
2905 11 00
E700
3824 90 99
3826 00 10
E800
3824 90 99
3824 99 92, 3824 99 93
E910
3824 90 99
3826 00 90
E920
3811 11 00
3811 11 10
E920
3811 11 00
3811 11 90
E930
3811 19 00
3811 19 00
E930
3811 90 00
3811 90 00
E930

§ 38. В приложение № 19в към чл. 117а думите „ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ се заменят с „НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА“.
§ 39. Навсякъде в правилника думите „удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 40. Издадените до влизането в сила на този правилник обезпечения под формата на банкова гаранция продължават действието си до изтичане на срока им или до тяхната промяна.
§ 41. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите на § 6, 7, 13, 14 и 29, които влизат в сила от 1 юни 2017 г., и разпоредбата на § 23, която влиза в сила от 1 август 2017 г.
Министър:  Владислав Горанов
829