Министерски съвет
брой: 9, от дата 26.1.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.26


Постановление № 18 от 20 януари 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18  ОТ 20 ЯНУАРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г. и бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г.), се правят следните допълнения:
1. Създава се ред 2а:

2а.
2
Ръководно ниво 2
Административен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР)
магистър
ІV старши
8 години
служебно

2. Създава се ред 13а:

13а.
3
Ръководно ниво 3Б
Директор на институт в МВР
магистър
V старши
7 години
служебно

3. Създава се ред 47а:

47а.
4
Ръководно ниво 4Б
Заместник-директор на дирекция и институт в МВР
магистър
І младши
6 години
служебно

4. Създава се ред 63б:

63б.
5
Ръководно ниво 5Б
Ръководител на звено за материални проверки в МВР
магистър
ІІ младши
5 години
служебно

5. Създават се редове 126а – 126в:

126а.
6
Ръководно ниво 6А
Началник на отдел в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София
магистър
ІІІ младши
4 години
служебно
126б.
6
Ръководно ниво 6А
Помощник-ректор в структура на МВР по чл. 37, ал. 1, т. 8 ЗМВР
магистър
ІІІ младши
4 години
служебно
126в.
6
Ръководно ниво 6А
Директор на структурно звено в структура на МВР по чл. 37, ал. 1, т. 8 ЗМВР
магистър
ІІІ младши
4 години
служебно

6. Създават се редове 173а и 173б:

173а.
6
Експертно ниво 2
Главен счетоводител в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 5 и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София
магистър
ІІІ младши
4 години
служебно
173б.
6
Експертно ниво 2
Главен юрисконсулт в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3, 5, 6 и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София
магистър
ІІІ младши
4 години
служебно

7. Създава се ред 193а:

193а.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на отдел в структури по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие извън територията на гр. София
бакалавър
ІІІ младши
4 години
служебно

8. Създава се ред 197а:

197а.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на сектор в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София
бакалавър
ІІІ младши
4 години
служебно

9. Създава се ред 203а:

203а.
7
Експертно ниво 3
Главен експерт в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София
бакалавър
ІV младши
3 години
служебно

10. Създава се ред 211а:

211а.
7
Експертно ниво 3
Финансов контрольор в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 5 и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София
магистър
ІV младши
3 години
служебно

11. Създава се ред 216а:

216а.
8
Ръководно ниво 8
Началник на сектор в структури по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие извън територията на гр. София
бакалавър
ІІІ младши
3 години
служебно

12. Създава се ред 259а:

259а.
8
Експертно ниво 4
Главен счетоводител в структури по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие извън територията на гр. София
бакалавър
ІV младши
3 години
служебно

13. Създава се ред 261а:

261а.
8
Експертно ниво 4
Главен юрисконсулт в структури по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие извън територията на гр. София
магистър
ІV младши
3 години
служебно

14. Създава се ред 264а:

264а.
9
Експертно ниво 5
Главен експерт в структури по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие извън територията на гр. София
бакалавър
ІV младши
2 години
служебно

15. Създава се ред 269а:

269а.
9
Експертно ниво 5
Финансов контрольор в структури по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие извън територията на гр. София
магистър
ІV младши
2 години
служебно

16. Създава се ред 270а:

270а.
9
Експертно ниво 5
Старши експерт в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София
бакалавър
ІV младши
2 години
служебно

17. Създава се ред 276а:

276а.
9
Експертно ниво 5
Старши счетоводител в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 5 и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София
бакалавър
ІV младши
2 години
служебно

18. Създават се редове 277б и 277в:

277б.
9
Експертно ниво 5
Старши юрисконсулт в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3, 5, 6 и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София
магистър
ІV младши
2 години
служебно
277в.
9
Експертно ниво 5
Системен администратор V степен в териториални звена на структури по чл. 37, ал. 1, т. 7 и чл. 38, т. 3 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София
бакалавър
ІV младши
1 година
служебно

19. Създава се ред 283а:

283а.
10
Експертно ниво 6
Старши експерт в структури по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие извън територията на гр. София
бакалавър
V младши
1 година
служебно

20. Създава се ред 286а:

286а.
10
Експертно ниво 6
Старши счетоводител в структури по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие извън територията на гр. София
бакалавър
V младши
1 година
служебно

21. Създават се редове 287а и 287б:

287а.
10
Експертно ниво 6
Старши юрисконсулт в структури по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие извън територията на гр. София
магистър
V младши
1 година
служебно
287б.
10
Експертно ниво 6
Системен администратор VІ степен в териториални звена на структури по
чл. 37, ал. 1, т. 7 и чл. 38, т. 3 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София
бакалавър
V младши
не се изисква
служебно

§ 2. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г. и бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г.), се правят следните допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 9:
„(9) В Министерството на вътрешните работи (МВР):
1. длъжности, които се прилагат за администрацията на Министерския съвет и на министерство, се заемат от служителите, осъществяващи предварителен контрол за законосъобразност на дейността на първостепенния разпоредител с бюджет, съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и от служители в структурите по  чл. 37, ал. 1, т. 7 и 10 и ал. 4 ЗМВР, с изключение на териториалните им звена;
2. за служители на структури на МВР с месторабота в друга структура на МВР се прилагат длъжностите, предвидени за структурата по месторабота;
3. за служители в структури на МВР с месторабота извън гр. София и за служители в териториалното звено на структурата по чл. 38, т. 3 ЗМВР с район на действие на аерогарите се прилагат длъжностите за структурите по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР и териториалните звена на структурите на МВР с район на действие извън територията на гр. София.“
2. В чл. 7а се създава ал. 11:
„(11) В Министерството на вътрешните работи:
1. длъжностите по ал. 1 – 9 се прилагат в структурата по чл. 87 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.  (ДВ, бр. 60 от 2014 г.) (ПУДМВР), с изключение на териториалните й звена;
2. длъжността по ал. 1, с изключение на длъжността „системен администратор І степен“, се прилага във:
а) структурите по чл. 38, т. 1, 3 и 4 от ЗМВР и чл. 83, 84, 96 и 100 ПУДМВР, с изключение на териториалните им звена;
б) териториалните звена с район на действие на територията на гр. София на структурите по чл. 84 и 87 ПУДМВР;
3. длъжността по ал. 7 може да се прилага и в структурите по чл. 37, ал. 1, т. 7 ЗМВР.“
3. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби след думите „на МВР“ се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР“.
§ 3. В Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 след думата „отбраната“ се поставя запетая и се добавя „от административния секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР)“.
2. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 9:
„9. ръководителя на звеното за материални проверки в МВР – за длъжностите в звеното.“
3. В чл. 7 навсякъде след думата „отбраната“ се поставя запетая и се добавя „от административния секретар на МВР“.
§ 4. В Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г.,  бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г. и бр. 4 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. Предварителен контрол за законосъобразност на дейността на първостепенния разпоредител с бюджет съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) се осъществява от финансови контрольори, които са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи.“
2. В чл. 15 навсякъде думите „финансов контрол и“ се заличават.
3. В чл. 31:
а) в ал. 1 основният текст се изменя така:
„Ръководителите на Звеното за вътрешен одит и на Звеното за материални проверки са на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи и:“;
б) в ал. 2 думата „началниците“ се заменя с „ръководителите“.
4. В чл. 35 се създава ал. 12:
„(12) Главна дирекция „Национална полиция“:
1. поддържа непрекъснато оперативно дежурство, организира и контролира взаимодействието между звената за оперативно дежурство в структурите на МВР;
2. осъществява взаимодействие със звената за оперативно дежурство на други органи на централната изпълнителна власт;
3. оповестява ръководството и структурите на МВР при привеждане на страната в готовност за работа във военно време.“
5. В чл. 96б т. 10, 11 и 12 се отменят.
6. В глава трета, раздел IV:
а) наименованието на раздела се изменя така:
„Звено за вътрешен одит, Звено за материални проверки, финансови контрольори“;
б) в чл. 103, ал. 1:
аа) в основния текст думите „финансов контрол и“ се заличават;
бб) точка 1 се отменя;
в) създава се чл. 103а:
„Чл. 103а. (1) Финансовите контрольори по чл. 14а са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи и осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на дейността на първостепенния разпоредител с бюджет в съответствие със ЗФУКПС.
(2) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол се определят с вътрешни правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.“
§ 5. В Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 116 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 123 от 1998 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 20 и 75 от 2003 г.,  бр. 84 от 2005 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 72 и 81 от 2014 г. и бр. 5 от 2015 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 23:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министър-председателят определя национален координатор по киберсигурността, който координира дейностите по изпълнението на Националната стратегия за киберсигурност и плана за действие по киберсигурността и изпълнява други задачи, свързани с киберсигурността, съобразно правилата за функциониране на Националния киберситуационен център.
(2) Националният координатор по киберсигурността е съветник към политическия кабинет на министър-председателя.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Националният координатор по киберсигурността организира Национален киберситуационен център, който се създава в Националния ситуационен център.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
2. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Към Националния ситуационен център и Националния киберситуационен център могат да бъдат командировани държавни служители от министерства и ведомства по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител или по реда на специалните закони. След съгласуване на съответните министри и ръководители на ведомства със Съвета по сигурността се командироват до двама служители от всяко министерство или ведомство.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Служителите със статут по Закона за държавния служител, заемащи длъжност „държавен експерт“ в общата администрация на Министерството на вътрешните работи към датата на влизането в сила на  § 32, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 81 от 2016 г.), се преназначават на длъжност „главен експерт“ в общата администрация на Министерството на вътрешните работи при запазване на определения индивидуален размер на основната месечна заплата.
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2017 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Апостол Михов
661