Министерски съвет
брой: 8, от дата 24.1.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 13 от 19 януари 2017 г. за изменение на Постановление № 188 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постанов­ление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13  ОТ 19 ЯНУАРИ 2017 Г.
за изменение на Постановление № 188 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.  (обн., ДВ, бр. 53 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 36 и 99 от 2012 г. и бр. 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Навсякъде в § 43 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2016 г.“ се заменят с „31 декември 2018 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
586