Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 10, от дата 27.1.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.24


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРАНСПОРТА,  ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (oбн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; доп., бр. 81 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2014 г. и бр. 83 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 30 т. 9 се изменя така:
„9. квалифициран моряк палубна команда;“.
§ 2. В чл. 31 т. 8 се изменя така:
„8. квалифициран моряк машинна команда;“.
§ 3. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3, буква „б“ накрая се добавя „или вахтен помощник-капитан до 500 БТ в крайбрежно плаване“.
2. В т. 9:
а) в основния текст думите „боцман, палубен“ се заменят с „квалифициран моряк палубна команда“;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) плавателен стаж не по-малко от 12 месеца на длъжност рулеви или член на палубна команда на кораби над 500 БТ, изпълнен след придобиване на професионалната компетентност по буква „б“.“
3. В т. 10:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) плавателен стаж от:
аа) 2 месеца учебна плавателна практика в курса на обучение, документирана в заверен от съответната Д „МА“/Д „РН“ дневник за практическа подготовка, или
бб) 6 месеца на длъжност в палубна команда на кораби над 500 БТ;“
б) буква „в“ се изменя така:
„в) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно образование и завършен одобрен от ИА „МА“ подготвителен курс.“;
в) буква „г“ се отменя.
§ 4. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8:
а) в основния текст думите „машинен боцман“ се заменят с „квалифициран моряк машинна команда“;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) плавателен стаж не по-малко от 6 месеца на длъжност корабен моторист или член на машинна команда на кораб с КСУ над 750 kW, изпълнен след придобиване на професионалната компетентност по буква „б“.“
2. В т. 9:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) плавателен стаж от:
аа) 2 месеца учебна плавателна практика в курса на обучение на кораб с КСУ над 300 kW, документиран в заверен от съответната Д „МА“/Д „РН“ дневник за практическа подготовка, или
бб) 6 месеца на кораб с КСУ над 300 kW на длъжност в машинна команда;“
б) буква „в“ се изменя така:
„в) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА „МА“.“;
в) буква „г“ се отменя.
§ 5. В чл. 39, т. 8, буква „г“ думите „в присъствието на служители на ИА „МА“ се заличават.
§ 6. В чл. 42, ал. 1, т. 3 в основния текст думите „машинен боцман“ се заменят с „квалифициран моряк машинна команда“.
§ 7. В чл. 44 се създава т. 4:
„4. водач на кораб до 40 БТ може да заема длъжност капитан на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда, при следните условия:
а) навършени 20 години;
б) преминат курс „Управление на „тълпата“ на борда на пътнически кораб (Пр. V/2, т. 4, А-V/2, т. 1)“;
в) успешно завършен подготвителен курс „Подготовка на водачи на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда“ по програма, одобрена от ИА „Морска администрация“;
г) плавателен стаж от 12 месеца като „Водач на кораб до 40 БТ“ за извършван сезонен превоз с до 12 души на борда;
д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1.“
§ 8. В чл. 49, ал. 1 думите „Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета“ се заменят със „Закона за предучилищното и училищното образование“.
§ 9. В чл. 51, ал. 1 думите „Закона за народната просвета“ се заменят със „Закона за предучилищното и училищното образование“.
§ 10. В чл. 82, ал. 2 думите „приложение № 17“ се заменят с „приложение № 14“.
§ 11. В чл. 83, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:
1. В буква „б“ думите „и приложение № 16а – на английски език“ се заличават.
2. В буква „в“ думите „приложение № 16 и приложение № 16а – на английски език“ се заменят с „приложение № 16а“.
§ 12. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се § 3а:
„§ 3а. За лицата, придобили правоспособност по чл. 30, т. 1 – 8, се счита, че отговарят на изискванията по чл. 39, т. 6 и същите могат да заявят издаване на свидетелство за правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ“.“
2. В § 6 т. 16 се изменя така:
„16. „друга силнотокова специалност“ са специалностите в областта на електротехниката, различни от „Електрообзавеждане на кораба“ и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“, в които не са покрити теми и хорариумът, както са определени в ИМО моделен курс 7.08.“
§ 13. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 3 се правят следните изменения:
1. В част „Еднократна допълнителна подготовка, удостоверена със свидетелство“, т. 8, думите „(Пр. II, III, VII)“ се заличават.
2. В част „Специална подготовка на морските лица и изисквани свидетелства за работа на определени типове кораби в съответствие с Конвенция STCW от 1978, както е изменена“, раздел I „За работа на танкери“:
а) в т. 1 „Нефтени танкери“, буква „б“ в края на текста се поставя запетая и се добавя „с изключение на корабен радиооператор, корабен радиоелектроник и корабен електромеханик“;
б) в т. 2 „Танкери химикаловози“, буква „б“ в края на текста се поставя запетая и се добавя „с изключение на корабен радиооператор, корабен радиоелектроник и корабен електромеханик“;
в) в т. 3 „Танкери газовози“, буква „б“ в края на текста се поставя запетая и се добавя „с изключение на корабен радиооператор, корабен радиоелектроник и корабен електромеханик“.
§ 14. Приложение № 16 към чл. 83, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „в“ се изменя така:
„Приложение № 16  към чл. 83, ал. 1, т. 1, буква „б“
 

ВИЖ приложението

 
§ 15. Приложение № 16а към чл. 83, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „в“ се изменя така:
„Приложение № 16а  към чл. 83, ал. 1, т. 1, буква „в“
 

ВИЖ приложението

 
§ 16. Приложение № 19 към чл. 83, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 19  към чл. 83, ал. 1, т. 3
 

ВИЖ приложението

 
§ 17. Приложение № 23 към чл. 83, ал. 1, т. 7 се изменя така:
„Приложение № 23  към чл. 83, ал. 1, т. 7
 

ВИЖ приложението

 
Преходни разпоредби
§ 18. (1) Лицата, които притежават правоспособност по чл. 36, т. 10, придобита преди 1.01.2012 г., могат да придобият правоспособност по чл. 36, т. 9 при наличието на плавателен стаж 12 месеца на длъжност в палубна команда, изпълнен в рамките на 60 месеца преди 1.01.2012 г.
(2) Лицата, които притежават правоспособност по чл. 37, т. 9, придобита преди 1.01.2012 г., могат да придобият правоспособност по чл. 37, т. 8 при наличието на плавателен стаж 12 месеца на длъжност в машинна команда, изпълнен в рамките на 60 месеца преди 1.01.2012 г.
§ 19. (1) Лицата, които са изпълнявали не по-малко от 12 месеца преди 1.01.2012 г. длъжности, свързани с експлоатацията и поддръжката на корабното електрообзавеждане на борда на кораби с КСУ над 750 kW, и отговарят на стандарта за компетентност, определен в раздел А-III/6 от Кодекса STCW, могат да придобият правоспособност „корабен електромеханик“ след успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1.
(2) Лицата, които са изпълнявали не по-малко от 12 месеца преди 1.01.2012 г. длъжности, свързани с експлоатацията и поддръжката на корабното електрообзавеждане на борда на кораби с КСУ над 750 kW, и отговарят на стандарта за компетентност, определен в раздел А-III/7 от Кодекса STCW, могат да придобият правоспособност „корабен електротехник“ след успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1.
Министър:  Ивайло Московски
543